A N D Ě L Š T Í   P O S L O V É

Mnohá náboženství mluví o nadpřirozených bytostech. Každopádně to platí pro nejpočetnější monoteistická náboženství, pro náboženství Knihy - judaismus, křesťanství a islám. Ano, tentokrát se podíváme za anděly.

Funkce

Posel*1 měl od nepaměti výjimečnou pozici v rámci styků lidí mezi sebou navzájem. Jeho role zprostředkovávat kontakty ať jedinců nebo skupin ho vybavila mimořádným postavením nedotknutelnosti, které se záhy proměnilo v jakousi posvátnou úctu. Od toho byl již jen krůček k představě nadpřirozenosti a k figuře vyslance božího - anděla.Vzhled a původ

Obraz anděla nebyl tedy vždy takový, jako dnešní klasický*2, který je spojován hlavně s postavou mladého muže s párem křídel. S okřídlenými bytostmi se shledáváme ve všech kulturách od nejstarších dob. Avšak ne všechna okřídlená stvoření jsou považována za anděly, např. Pegase za anděla žádný mytologický pramen neoznačuje, ačkoliv jeho nadpřirozený původ je nezpochybňovaný. Zdá se, že pro status anděla musí příslušná bytost být - ač to zní paradoxně - aspoň částečně antropomorfní. Příkladem takových bytostí/tvorů mohou být okřídlení strážcové v branách sumersko-akkadských měst*3, kteří byli pravděpodobně inspiračními zdroji pozdějších cherubů a okřídlených bytostí vůbec. Vliv mytologie mezopotámského okruhu a indo-iránských protonáboženských modelů přes zoroastrismus na podobu starozákonních (izraelských) představ a textů je dostatečně doložen. V případě našeho tématu - andělů - je jak fyziognomie, tak funkce zmíněných lammúů a šéduů významně podobná, příbuzná. Z našeho pohledu monstra - okřídlení býci a lvové s člověčími hlavami - byla totiž vedle své strážné úlohy také posly mezi lidmi a bohy, tedy ve zcela obdobné pozici a funkci jako staro a novozákonní andělé.Lammú, okřídlený strážný démon ve lví podobě, Nimrud, cca 700 př. Kr., Mezopotamie (dnešní Irák)
Lammú v býčí podobě sumersko-akkadské mytologie před trůnním sálem v Khorsabat, neoassyrské období, cca 700 př. Kr., Irák


Z početných starořeckých okřídlených božstev si do klasického a helénistického období uchovali křídla jen nemnozí - Hermés, Níké, Iris, aj. Hermés dokonce jen ve zmenšeném provedení na svých sandálech a klobouku. Je možná otazné, zda Herma, byť jednoznačně deklarovaného (a koncesovaného) posla bohů, a Níké, bohyni Vítězství, řadit k andělům. Pro křesťanské pojímání by požadavky tohoto fenoménu, tak jako výše zmíněná assyrská monstra, splňovali. Z jiného pohledu lze připustit, že když křesťanství má celý repertoár andělských bytostí, proč by nemohl existovat i Anděl Vítězství? Angelologie (nauka a představy o andělích), o níž bude řeč níže, takovýto přístup nevylučuje. Zlatý anděl na vrcholku památníku královny Viktorie*4 před Buckinghamským palácem v Londýně je ukázkou toho, jak se oba pojmy – anděl a vítězství - někdy spojují. Že tím zároveň dochází k znejasňování terminologie z našeho „moderního“ pohledu, je nasnadě.*5

Andělé se zpodobují, jak již zmíněno, většinou*6 jako muži nebo bezpohlavní bytosti.*7 Příslušné texty uvádějí toliko jména mužská. Typ dospělého anděla s holí, oblečeného v tuniku a pallium*8, tak jak ho často známe ze zobrazení v raném středověku, byl inspirován nepochybně podobou posla bohů Herma/Merkura s nezbytným kaduceem*9 v ruce či postavou Génia pozdvihujícího na nebesa římské vládce. Andělé s výraznými ženskými tvary jsou zřejmě výsledkem prolínání judaistických a křesťanských tradic a představ s podobami starověkých (sumerských, egyptských, řeckých, aj.) bohyň, případně Múz, apod.*10

Dvojice okřídlených bohyň chrání posvátný prostor, zlatý reliéf, ptolemaiovská éra, Egypt
Eset, chrám ve Philae, 4. stol. př. Kr., Egypt
Bohyně Eset v okřídlené formě ochraňuje svého manžela Usira, reliéf ve chrámu ve Philae, 4. stol. př. Kr., Egypt
Cherubové chrání egidu, kresba podle slonovinové řezby, Nimrud, Assýrie, cca 880 př. Kr., Irák
Cherubíni na víku Archy Úmluvy, rekonstrukce podle starozákonního textu
Běžící Níké, oblečená v peplu a chitónu, attická bronzová ozdoba, 2. čtvrtina 5. stol. př. Kr., Řecko
Éós zvedající tělo svého syna Memnóna - tzv. memnoská Pieta, vyobrazení na dně attické červenofigurové číše, 490-480 př. n. l., Capua, Itálie

Bohyně Iris s kaduceem v ruce u obětního oltáře, dno attického kratéru, 4. stol. př. Kr., Řecko
Socha bohyně Vítězství z ostrova Samothraké, cca 190 př. Kr., Řecko
Érotové okolo Venuše na mušli, freska v tzv. Venušině domě, 1. stol. n. l., Pompeje, Itálie
Dvojice okřídlených Zefyrů na obraze Zrození Venuše, S. Botticelli, cca 1480, Florencie, Itálie
Anděl na grafickém listu Albrechta Dürera „Melancholia“, mědirytina 1514, Německo
Anděl na pravé části obrazu „Melancholia“ Lucase Cranacha, 1532, Německo
Klasifikace

Názory na andělské bytosti se i v rámci jednotlivých náboženských systémů velmi liší; od jejich značně členitých popisů a hierarchizace až po celkové popírání jejich existence. Např. v židovství saduceové*11 v anděly nevěřili, farizeové měli naopak v anděly pevnou víru. Dále i v rámci systémů, které jejich existenci vyznávají, se liší popis jejich povahy, vzezření a atributů. Od čiré duchovní podstaty přes zbytostnělé světlo až po zcela zhmotnělé bytosti stvořené tu nesmrtelné tu po vykonání svého úkolu zanikající.

Podle nejvyšší křesťanské autority v oboru angelologie – Pseudo-Dionýsia Areopagity, autora spisu „O nebeské hierarchii“ z konce 5. století n. l. - jsou Andělé takto jmenovaní na nejspodnější příčce nebeské služebné posloupnosti za Serafy, Cheruby, Trůny, Panstvy, Silami, Mocnostmi, Knížectvy a Archanděly. Andělé stojí nejblíže člověku.

Andělem stojícím mimo andělské hierarchie, jediný anděl přesněji vymezený starozákonním textem je Anděl Hospodinův. Pozdější interpreti tohoto textu pokládali Anděla Hospodinova za ztělesnění Boží mezi lidmi, téže podstaty s Bohem a přece rozdílné (Logos, druhá osoba božská). Podle některých badatelů původní vypravování mluvilo o přímém zjevení Božím (člověku). Pozdější upravovatelé textu, kteří vyznávali naprostou transcendenci (nadsvětnost) Boží vsunuli proto do textu Anděla Hospodinova, aby nepřibližitelnost Boží nebyla porušena.

Devět sborů-kůrů nehmotných mocností, ikona, 18. stol., Řecko


Svržení Lucifera do hlubin, iluminace, Hodinky vévody z Berry, bratři z Limburka, 1416, Francie
Andělské sbory, ilustrace Dantovy Božské komedie, rytina, G. Doré, konec 19. stol., Francie
Archanděl Michael v čele nebeského vojska sráží Ďábla na zem, dřevořez, A. Dürer, 1500, Německo
Anděl v oděvu z peří, polychromová dřevořezba, cca 1530, jižní Německo
Archanděl Michael, ikona, S. Ušakov, 1676, Rusko
Scéna z Ezejchelova (Ez 1, 10–20) vidění: Boží sláva na cherubu/tetramorfu se serafy, malba Raffael Santi, 1518, Itálie
Madona s dítětem a anděly, tzv. Wiltonův diptych, konec 14. stol., Francie
Tzv. Jákobův žebřík se sestupujícími a stoupajícími anděly - symbol komunikování s Bohem (Gn 28, 10–13), západní průčelí klášterního kostela sv. Petra a Pavla, 16. stol., Bath, Somerset, Anglie

Tetramorf, freska, 16. stol., Meteora, Řecko
Cherub-tetramorf, iluminace Bible, r. 1156, klášter Floreffe, Belgie
Andělé hledící do všech směrů, nástropní malba v kostele Debre Berhan Sellassie, Gondar, Etiopie
Serafové, nejvýše postavený andělský kůr obklopující Boha, miniatura z Přebohatých hodinek vévody z Berry, 14. stol., Francie
Hořekující anděl, detail z fresky Oplakávání v kapli Arena, Giotto, 1306, Padova, Itálie


Otázky, otázky

V biblické tradici vystupují i andělé bezkřídlí, popisovaní prostě jako muži (Proto-Trojice Boží navštěvuje Abraháma a Sáru, Gn 18, 1). Aby to bylo ještě komplikovanější, tak jsou jako andělé někdy zobrazovány jak nejvyšší božské bytosti, v případě křesťanství Kristus, tak ale také někteří lidé jako Bohorodička či sv. Jan Křtitel.Proto-Trojice (Návštěva Abraháma a Sáry), A. Rubljov, 1425, Rusko
ikonista biblický text (Gn 18, 1–18), kde se mluví vskutku o Abrahamovi, Sáře, třech mužích, interpretoval tak originálně, až se z jeho verze stal vzor, kde již jsou jen tři andělé
Sv. Jan Křtitel - Anděl pouště, ikona (Stroganova škola), 1620, Rusko
Hospodinovi poslové přicházejí do Sodomy, Velislavova bible, 14. stol., Čechy


Podle Koránu jsou andělé bytosti toliko dobré, bez vlastní vůle, vykonávající pouze vůli boží. Víra v anděly je druhým z šesti článků islámského vyznání.*12Archanděl Džibríl (Gabriel) sděluje Mohamedovi text Koránu, perská miniatura, 1307, Irák
Archandělé Gabriel, Michael, Israfil a Azrail doprovázejí Mohameda na cestě do Mekky, ottomanský manuskript, 1595
Serafíni, mozaika v chrámu Hagia Sofia, celek a detaily Istanbul, Turecko
všimněte si, prosím, serafa v levém horním rohu, má lidskou tvář - tak vypadali před islámskou úpravou chrámu všichni


Oficiální církevní angelologie a poté zvláště lidová forma víry v nebeské bytosti vygenerovaly početnou andělskou společnost: jsou zde padlí andělé (z nich nejvyšší Lucifer - bývalý nejvyšší anděl po boku Hospodinově); strážní andělé (ale i andělé svůdci) oblíbení zejména od 17. století*13; Anděl blažené a Anděl žalostné smrti (známí v přesvědčivém provedení z ruky M. B. Brauna v Kuksu); Andělé posledního soudu sugestivně líčení ve Zjevení sv. Jana - Apokalypse; zvláštní andělé se přičítají i ďáblu (Mt 25,41); dvojice cherubů zdobila podle Ex 25, 17-20 slitovnici (příkrov) archy úmluvy s deskami Desatera (viz vyobrazení výše).

S jedním z hlavních archandělů jsme se potkali v procházce za drakem - ano, pozici obvykle obsazenou sv. Jiřím zaujímá na mnohých (městských) znacích archanděl Michael*14; drak se příležitostně mění v ďábla či padlého anděla. Archanděl Michael je zobrazovaný většinou s plamenným mečem (a štítem) a (někdy) s váhami, ve východní církvi má titul Archistratégos (vojevůdce nebeského vojska, které v Poslední nebeské bitvě sráží Satana na zem)*15. Další z jmenovitých archandělů je Gabriel - anděl Zvěstování, zobrazovaný s palmovou ratolestí nebo stvolem kvetoucí lilie. Třetím nejjmenovanějším archandělem je Rafael - jeho první troubení zahájí Poslední (Soudný) Den, druhé Poslední Soud. Atd.
Archanděl Israfel (Rafael) - anděl trouby, perská miniatura, 1270, Irák


Někteří religionisté tvrdí, že andělé mohou představovat relikty starších pohanských kultů.

Učení o andělech strážných jakožto průvodcích či ochráncích lidí nebylo katolickou církví nikdy definováno, ale zejména lidová zbožnost k nim pěstuje úctu. Podle ní má svého strážného anděla každý člověk, aby ho chránil a pomáhal mu vést správný život. Toto tvrzení je několikrát naznačeno i v Bibli*16 a lze jej vystopovat i v raně křesťanské tradici.

Výjimku mezi anděly tvoří padlý anděl Iblís (ďábel), který se odmítl poklonit před Adamem. Na dalších místech je však Iblís označován za džina, podobně jako Šajtán (satan).Putti

Kapitola sama pro sebe jsou tolik oblíbené postavičky andílků - putti.*17 Jejich patrně nejslavnějším reprezentantem je dvojice andílků, kteří tvoří nonšalantní štafáž na kultovním obraze z drážďanské galerie - Sixtinské Madoně. Tito geniálně namalovaní cherubínci, již v originále pojednaní značně pozemsky, jak pravděpodobně k tomu sváděla předloha (dětské modely), se posléze stali motivem pro obchodně asi nejfrekventovanější cherubíny ve více či spíše méně zdařilých aplikacích, příliš často na hranici kýče.

Andílci z obrazu Sixtinská Madona, Raffael Santi, 1514, Itálie


Anděl heraldický

V klasické středověké šlechtické/rodové heraldice anděl není častou figurou. Mezi českými nositeli se objevuje až v renesanci u novoštítných titulů, v erbu ho má např. rudolfinský hvězdář Jan Kappler.

Častým zjevem jsou andělé všech odrůd ve znacích měst, ať už jako štítonoši nebo erbovní (znakové) figury. Laskavý čtenář jistě zná města, která už svým jménem se dovolávají andělské ochrany: Los Angeles, Archangelsk, Andělské Hory, Michalovy Hory (podle archanděla M.) - i když ne všechna tato města mají ve znaku anděla.

Svou ochrannou funkcí se anděl stal vhodným námětem mnoha domovních znamení, viz pražský dům U zlatého anděla.

Engel z Engelflussu  •  Jan Kepler, Čechy
Kardinál Angelini, Itálie  •  Kijevské knížectví, 13. stol.
Obec Andělská Hora, Česko  •  Archangelsk, Rusko  •  Engelstadt, Německo  •  Grinkiskis, Litva
Jena, Německo  •  Kijev, Ukrajina  •  Limeux, Francie  •  Machová,Česko
Mora, Švédsko  •  Ostrava-Polanka, Česko  •  Ostrava-Pustkovec, Česko  •  Saint-Raphael, Francie
Saint-Vincent-Sterlanges, Francie  •  Suprasl, Polsko  •  Wirringen, Nizozemsko  •  Brusel, Belgie
U Zlatého anděla, Praha, Česko
V rohu hojnosti vidíme vedle ovoce i merkurovský kaduceus.
Archanděl Michael, Lucifer a putti, stará zbrojnice, Augsburg, Německo
Vývěsní štít hotelu Zlatý anděl, Heppenheim, Německo
Socha maskota-vývěsního znamení plzeňského restaurantu Anděl (logo viz níže), Česko


Anděl firemní

V emblémech a logách a značkách anděl figuruje v mnoha funkcích i podobách. Dalo by se říci, že vzhledem k jeho mytologicko-religiózní nejednotnosti či mnohoznačnosti je velmi vhodným symbolem pro nejrůznější činnosti. Rozpětí od Dobrého anděla sociálních služeb po Hells Angels naznačuje dostatečně tvárnost a nosnost fenoménu anděl.

afi, (A Fire Inside), rocková kapela, Kalifornie, USA  •  Okřídlená postava, personifikovaný vítr (anemoi řecky = vítr) fa Anemos, prádlo, oblečení, Řecko  •  Anaheim Angels, baseball, USA
Anděl, realitní kancelář, Česko  •  Angel Pets Animal, ochrana domácích zvířat, V. Británie  •  Angel Tree, pomoc dětem odsouzených, USA
Angel, optika, USA  •  Capa Angel Walk, ochrana dětí, USA  •  Auto Anděl, autodíly, Česko
Verginelo, potraviny, Itálie  •  La Locanda, restaurace, Španělsko  •  Grupo Multipunt - Tejidos, obchodní a průmyslový management, Španělsko
Centrum Zlatý anděl, zábava, Česko  •  Co.ri.mec, luxusní průmyslové zboží, Itálie  •  When angels travel, galanterie, Německo


>

Josana, potraviny, V. Británie  •  Cattolica, pojišťovna, Itálie
Divadlo U Anděla, Česko  •  Earth Angels, móda, USA  •  Evile Angels, USA
Zelený anděl, vydavatelství, Česko  •  ÚAMK, dopravní služby, Česko
Par Avion, reklamní činnost, Česko  •  Holy Angel, universita, Filipíny  •  Gamer Angel, hračky, USA
Pivní rosa, Rosa MArket, obchodní činnost, Česko  •  AngeloBlu, potraviny, Itálie
XII. apoštol, restaurant, Rakousko  •  Maison Mollerus, parfumerie-klenoty, Švýcarsko  •  Červený anděl, MM CAr, likvidace autonehod, Česko
Profesional, Česko  •  Palladium Praha, obchodní centrum, Česko  •  Secova, software, Německo
Aeris Naviter, speciální letecké technologie, Španělsko  •  The Mission to Seafarers, záznamová zařízení, V. Británie  •  Tittarelli vitivinicola y olivicola, vinařství a olivářství, Argentina
White Angel Production, choreografie, USA  •  Afi angel, celebrity 2, USA  •  Anděl, plzeňský restaurant, Česko
Angel, oblečení, potisk triček, Česko  •  Aqua progress, úprava vody, Česko  •  Brozzi, čistící prostředky, Itálie
Comlux, oprava a údržba strojírenských výrobků, Malta  •  Dave Angels, hudba, V. Británie  •  Dobrý anjel, sociální služby, Slovensko
Dog angel, klenoty, USA  •  Dykwear, galanterie, V. Británie  •  Franziska Frosch, farmaceutické a veterinářské preparáty, Německo
Profesional, Česko  •  Záchranáři US Air Force, USA  •  Značka piva Velvet, Česko
Engelsburg, gymnnázium, Kessel, Německo  •  Leerdammer, sýry, Nizozemsko  •  Bráník, pivo, Česko
UIM, nahrávací média, Nizozemsko  •  The Angel Orchestra, V. Británie
Anděl strážný, léčba rakoviny, Kanada  •  Anděl strážný, nadace pro katolické školy, USA  •  Hell's Angels. motorkářský gang, USA
Service is our success, doprava-skladování, Rakousko  •  Nový horizont, provozování klubu, Česko  •  Ocean's Angels, potápeči-záchranáři, V. Británie
O. Novotný, kola-kočárky, Česko  •  Prague angel, galerie skla, Česko  •  Pečeť římské čtvrti San Angelo, Itálie  •  Královská akademie věd, Španělsko
Andělé strážní, bezpečnostní služba, USA  •  Motiv anděla, samolepka, USA  •  Thuasne, farmaceutické potřeby, Francie
Strážní andělé pro zvířecí miláčky vojáků, USA  •  Obchod s vínem, Francie  •  Water Angels Service, úprava vody, Česko
Hudební Cena Anděl, J. Róna, Česko  •  Zlatá Níké, Prix Ars Electronica, Rakousko
Poštovní známka a příležitostné razítko s motivem vánočních andílků, 2007, Ukrajina
Zapomenutý anděl, kresba P. Klee, 1939, Švýcarsko
Nachový anděl, viněta červeného vína z vinařství Montes, Chile


Padlých andělů vidíme kolem sebe spousty. Lze si jen přát, aby nějakého svého anděla strážného měl i grafický design jako takový. Amen a Na zdraví!Poznámky:

 
*1 Slovo anděl pochází ze starořeckého angelos=posel
*2 Takový obraz byl částečně kodifikovan, církevní sněm konaný v Moskvě roku 1551 (podle počtu vyhlášených paragrafů zvaný Stoglavy sobor) výslovně poukázal na tvorbu Andreje Rubleva (konec 14.–zač. 15. stol.) jako na vzor, ba kánon malířů ikon
*3 Zvaní lammú či šédu; to, že jsou zpodobováni s těly lva, býka, okřídlení a s lidskou tváří, může být původem později konstituované bytosti - tetramorfa popisovaného ve vidění proroka Ezejchela (Ez 1), okřídleného tvora složeného ze lva, býka, orla a muže. Nezanedbatelná je i skutečnost, že zmíněné čtyři figury jsou symboly evangelistů.
*4 Na bázi památníku figurují ještě další tři andělé - anděl Spravedlnosti, anděl Pravdy a anděl Lásky. Památník samotný má být inspirován památníkem cara Alexandra, tzv. Alexandrovým sloupem z r. 1834 na Palácovém náměstí v Sankt-Petěrburgu, který také nese na svém vrcholu postavu anděla, v tomto případě s jednoznačně křesťanským emblémem - křížem. Petrohradský monument byl postaven na oslavu vítězství jedněch křesťanských vojsk (ruských) na jinými křesťanskými vojsky (francouzskými/napoleonskými).Anděl na vrcholu památníku královny Victorie, 1914, Londýn, V. Británie

 Anděl na vrcholu Alexandrova sloupu, 1834, Sankt Petersburg, Rusko

 Anděl Míru (se soškou Pallas Atheny v ruce), 1899, Mnichov, Německo

 

*5 Množství materiálu, které bylo na téma andělů napsáno, se snaží vysvětlit náš fenomén tvrzením, že andělé jako bytosti nehmotné, duchovní podstaty, nadzemské, jsou vlastně nevysvětlitelné. Tak jako ostatně veškerý zázrak stvoření...
*6 Středověké umění zná až na výjimky jen typ dospělého anděla. Anděl-dítě (putto) se častěji objevuje až v quattrocentu.
*7 Jen jako muži mohli mít starozákonní andělé s pozemskými ženami potomky. Nebo jste v bibli našli odkaz na to, že by andělské bytosti vcházely ve spojení s pozemskými muži a měly poté potomky? I když - u Boha nic není nemožné...
*8 Tunika - volná delší košile. Pallium - vlněný pás kolem krku, splývající vpředu a vzadu na trup; insignie nejvyšších církevních hodnostářů, oblékaná pro výjimečné obřady.
*9 Kaduceus - hůlka-žezlo, heroldská insignie, u Herma obtočená dvěma hady a zakončená křidélky
*10 Jmenujme aspoň mezopotámskou okřídlenou Ištar, egyptskou Eset (Isis), řeckou Éós (bohyně ranních červánků) a Iris (bohyně duhy; kromě toho byla poslem nejvyššího boha Dia a jeho manželky Héry. Na rozdíl od posla bohů Herma příkazy bohů neprováděla, pouze je vyřizovala.)
*11 saduceové - úzká kněžská aristokratická vrstva ovlivněná helénismem a z hospodářských důvodů spolupracující s (okupační) římskou mocí; farizeové - představitelé rabínského judaismu, na který křesťanství přeneslo (ne vždy zcela oprávněně) veškeré výtky vůči vyznavačům Zákona (Tóry)
*12 Podle arabské legendy archanděl Gabriel (arabsky Džibríl) zjevil (nadiktoval) Mohamedovi text Koránu.
*13 Podle Órigéna († 250 n. l., řecký církevní učitel a teolog) bezvěrci a velcí hříšníci anděla strážného nemají (tzn. že ani anděla svůdce...). Órigenés připisuje andělům strážným tak velkou zodpovědnost, že budou Hospodinem souzeni za to, že dopustili, aby jejich svěřenci chybovali.
*14 Do zmíněného článku se mi vloudily i znaky Bruselu a Michalových Hor, kde ani drak nefiguruje, na znacích je místo draka ďábel, v případě Bruselu dokonce ďábel coby padlý anděl, ano s křídly. Omlouvám se laskavým čtenářům za tehdejší nepozornost...
*15 Socha archanděla Michaela je umístěna na vrcholku Hadriánova mausolea v Římě, kde se měl anděl zjevit v 6. stol., poté stavba přejmenována na Andělský hrad.Archanděl Michael na Andělském hradě, 1753, Řím, Itálie

 

*16 Např. Mt, 18, 10: „Hleďte, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých (dětí). Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.“
*17 Původně měli cherubové a putti rozdílné role, jedni sakrální, druzí profánní. Cherubové a Serafové jsou andělé dvou nejvyšších řádů nebeského kůru, stojí nejblíže Boha. Putti, pocházející z klasických řecko-římských (tedy ne-křesťanských) mýtů, jsou spojováni s amory, kupidy, éroty.

Z obvyklých zdrojů připomenu tentokrát především:
Biblický slovník, A. Novotný, Kalich 1992
Slovník biblické ikonografie, J. Royt, Karolinum 2006
Vzpoura andělů, román francouzského autora A. France, Práce 1975Původní text byl napsán v lednu roku 2012 a publikován ve Fontu č. 122/2/2012 (téma: Církve a sekty).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v únoru roku 2012, mezi prošlápáváním cestiček závějemi a odklízením sněhu ze střechy stavení v krkonošském zákoutí.