beran
B E R A N ,   O V C E ,   B E R Á N E K

Co je software neboli program jednoho každého člověka, je předmětem stále nekončících diskuzí.

Pro naše toulky za symboly a znaky tím podle některých názorů může být program (boží) spásy. V euroatlantské kultuře jej často představuje beránek, „který snímá hříchy světa“*A. Podívejme se na fenomén zvířete rodu Ovis blíže.

Počátky jsou ve hvězdách

Souhvězdí Berana*1, někdy nazývané též Skopec, bylo ve starověku významné tím, že jím tehdy procházelo Slunce v období jarní rovnodennosti. Babylonský kalendář-zodiac končil tímto souhvězdím*2. Precesí se stal prvním ročním-jarním souhvězdím v době antického Řecka*3. Důležitost časové polohy souhvězdí souvisela s významem pastevectví v tehdejší společnosti (začátek jarní pastvy).Schéma souhvězdí Skopce/Berana
Vizualizace souhvězdí Aries v Urania's Mirror, Londýn, cca 1825, Anglie


Ovce a kozy byly mezi prvními domestikovanými hospodářskými zvířaty. Obětování berana bylo běžným rituálem při nejrůznějších příležitostech dlouho před tím, než se stalo předpisem podle knih Mojžíšových. Souvislost období počátku jara - nového života - a obětování prvních mláďat, beránků, se vine celou pozdější kulturou až do dneška, jak uvidíme dále.Divoké ovce, petroglyfy, pozdní paleolit, Coso Rock District, Kalifornie, US


Ovce - ve všech svých podobách (samec-beran, samice-jehnice-bahnice, jehně, stádo) - obzvláště v oblastech, kde tvoří převážnou část pěstovaného hospodářského zvířectva, vstoupila do symboliky tamních kultur. Pozorování chování ovcí dalo základ mnoha obratům v příslušných jazycích. Většina z nich je platná víceméně obecně: mírný, tichý, pokorný, poslušný beránek, odevzdané až tupé ovce *O, bezhlavé stádo, tvrdohlavý, hloupý, paličatý, umíněný beran. K tomu můžeme přidat počítání oveček, podobenství o zatoulané ovci, prašivé ovci, černé ovci*4 aj.

Beran

Ve většině starověkých civilizací měl beran velký symbolický význam. Přes některé regionální rozdíly v mytologiích je beran všude většinou vnímán jako vtělení síly přírody, symbol plodnosti a života. Může se zdát překvapující, že tento relativně ne příliš velký býložravec se těší takové výsadě, ale je to po právu ten velký kontrast, kdy živočich tak mírný se náhle vrhá do tak divokých soubojů, který člověka fascinoval. Do spirály zatočené beraní rohy jsou častou výzdobou přileb, beranidel bouracích pozemních či na přídích válečných lodí, či jako ozdoba v architektuře.*5
Alexandr Veliký s královským páskem-diadémem a s beraními rohy jako bůh Amon-Ra, mince Lysimachova, cca 300 př. Kr.
 • Přilba hráčů Yorkshirských Beranů, UK • Berani to prostě dělají sami od sebe, hlava nehlava
 •  Kresba z alba skic oděvů a zvířat Dr. Kaempfera , autor: Farangi Saz, 1684, Isfahán, Persie
Beranidlo v akci, ilustrace z knihy R. Valturia De Re Militari, 1534, tištěno v Paříži, FR  •  Beranidlo v neznámém znaku


Již staří Egypťané

Kult ovce/berana se nalézá již v nejstarším známém lidském sídlišti - Çatal Hüyük v dnešní turecké Anatolii - býčí a beraní lebky, jak opravdové, tak modelované z různých materiálů (hlína, kámen).Ovce ze „Standarty z Ur“, strana „Mír“, mozaika z perleti, červeného vápence a lapis lazuli, cca 2 500 př. Kr., Sumer


Staroegyptské beraní božstvo Chnum - bůh plodnosti, „strážce pramenů“ Nilu, jako „dárce vody“ poskytoval Egyptu každoročně záplavy, nezbytné pro úrodnost polí.

Egyptský výraz pro berana byl „ba“. Stejně znělo i slovo vyjadřující duchovní podstatu bohů i lidí. Proto byl beran tak často používán ke zpodobnění, případně jako vtělení tolika egyptských bohů - vedle Chnuma též Herašefa, Amona-Ra, Usírea*6, aj...Staroegyptský bůh Chnum, pískovcový reliéf, 1500 př. Kr., Nová Říše  •  Bůh Chnum, s pasteveckou holí a znakem života, podle staroegyptské nástěnné malby
Hieroglyf „beran“  •  Ba - Duše Usireova, kresba podle staroegyptského reliéfu
Z okrsku chrámu Amun Ra v Karnaku, Luxor, 2. tisíciletí př. Kr., EG


I některá další starověká božstva mívají beraní podobu - sumerský bůh Dumuzi (Pastýř), assyrská bohyně Ištara, fénický Baal-Hamon, babylónský Ea.Urucký kněz-král v posvátné roli Dumuziho, božského pastýře a lovce. Krmí posvátné ovce bohyně Innany. Otisk pečetního válečku, pozdní období Jamdat-Nasr, cca 3200 př. Kr., Mezopotamie


V řecké mytologii se objevující beran Chrysomellos (beran se zlatou vlnou, do dnešních dnů známý jako kolchydské Zlaté rouno z cestopisného dobrodružného seriálu Argonauti) byl v rámci šarvátek a naschválů mezi olympskými bohy výtvorem bohyně Athény; po splnění svého poslání byl zvěčněn ve zmíněném souhvězdí Skopce. Také římský Jupiter-Amon se zdobil beraními atributy.Rhyton, picí roh ve tvaru beraní hlavy, červenofigurová keramika, kol. 450 př. l., Athény
Mluvící létající beran Chrysomellos se zachráněným Frixem na hřbetě, červenofigurová malba na dně poháru, Etrurie


Jason snímá v posvátném háji zlaté rouno z dubu, atický červenofigurový krater, klasické období, Athény
Zlaté rouno hlídané posvátným drakem, 2008, Soči, Rusko  •  Médea se zlatým rounem, 2006, Batumi, Gruzie
Jupiter-Amon, terakota, 1. stol. n. l., Řím


V Mongolsku se často dodnes používají k věštění šagai - kostky vyrobené z kuboidních nártových beraních kostí, které se vyznačují mimořádnou pevností.

Na Madagaskaru ovce nebyly pojídány, neboť se věřilo, že v nich jsou vtěleny duše předků. V (evropské) astrologické anatomii jsou znamení přiřazena k různým částem těla. Beran/Skopec je položen do hlavy, na čelo. Vztah k našemu softvéru zcela zřejmý, že.Skopec na hlavě Anatomického muže a v souboru zvířetníkových znamení, Přebohaté hodinky vévody z Berry, iluminovaný rukopis bratří z Limburka, 1412, FR
 •  Skopec v Zodiakálním muži, Johannes de Ketham: Fasiculo de medicina, dřevořez, ilustrace, 1495, Benátky


Podvojné použití symbolu berana - antického, „pohanského“ berana, skopce a křesťanského Beránka Božího - se prolíná v mnoha středověkých katedrálách, např. na vitrážích slavné katedrály Panny Marie ve francouzském městě Chartres (Notre-Dame de Chartres), či na stránkách iluminovaných rukopisů po celé Evropě a Předním Východě.Skopec v zodiaku: Mozaika v synagoze Bejt Alfa, 5. stol., Izrael  •  Aberdeenský Bestiář, iluminovaný rukopis, 12. stol., Skotsko  •  Pískovcové znamení, kostel sv. Austremonia, 12. stol., Issoire, FR
Vitráž, katedrála Panny Marie, Chartres, 13. stol., FR  •  Kamenný reliéf, katedrála Panny Marie, Amiens, 13. stol., FR  •  Astrologický manuskript, 15. stol., FR
Dřevořezová ilustrace kalendáře, 16. stol., střední Evropa  •  Novodobá verze z horoskopové tiskoviny  •  Skopec, značka z horoskopových přehledů, česká tiskovina, 2009, ČR
Dobrý Skopec a Špatný Skopec, vážnénevážné plakáty horoskopového znamení Aries, UK


Smluvní beran

Ovce, respektive jejich chov, hraje důležitou roli v celé abrahamovské víře: Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš, král David, ti všichni byli pastýři.*7 Svět abrahamovské víry, tak jak je prezentován ve Staré smlouvě, akcentuje - oproti adoraci úderné síly a plodivé sexuální potenci*8 - z pestré palety vlastností našeho býložravce jiné momenty.

Již ve 4. kapitole knihy Genesis čteme o Ábelovi, který obětuje z prvorozených svého stáda. Jeho obět se zalíbila Hospodinovi, ale následky byly pozemsky tragické jak pro Ábela, tak pro Kaina a jeho potomstvo. Nad smyslem můžeme hluboce dumati.Celá historka o obětinách Ábela a Kaina, románský slonovinový reliéf, 11. stol.
(Zemědělec) Kain zabíjí (pastýře) Ábela, iluminace z rukopisu Speculum Humane Salvationis, 15. stol., DE


Pro další existenci symbolu berana je významná kapitola 22. zmíněné Knihy knih. Pro současné humanisty hororový příběh obětování syna vlastním otcem přivádí zde na scénu termín „beránka k zápalné oběti“, hned následovaný obrazem berana, který „se zachytil za rohy v houštině“ a byl obětován „místo svého syna“. Stopa těchto veršů v následném ritu je zásadní, viz dále Beránek Boží.Detail ze scény obětování Izáka Abrahámem, mozaiková podlaha synagogy, Bejt Alfa, 5. stol. n. l., Izrael
Obětování Izáka, mozaika, bazilika San Vitale, 540 n. l., Ravenna
Detail z olejomalby M. Caravaggia „Obětování Izáka“, 1603, Řím
Ze soutěže na výplně severních dveří s motivem obětování Izáka, baptisterium sv. Jana ve Florencii, 1401: Filippo Brunelleschi  •  Lorenzo Ghiberti


Vzpomínka na nahrazení obětovaného Izmaila (Izáka) beranem je i v současnosti v islámu*9 velkým výročním svátkem. Obětování ovce je dodnes součástí kultury islámu.Ibrahim (Abrahám) obětuje Izmaila, miniatura z rukopisu Hadikat as-Suada, 16.–17. stol., Turecko
Íd al-Adhá, muslimský Svátek obětí, na památku Ibrahímova činu, palestinský utečenecký tábor, Shuafat, Západní břeh


V hebrejském prostředí, jak již zmíněno, se obětování (mladého) berana praktikovalo již v předmojžíšovském období. Na zásadním významu nabyla tato pravděpodobně náhradní obět za prvorozené při exodu – odchodu Židů z Egypta, a přikázáním každoročního slavení této události - Pesachu*P (viz též Seder*S). Toto ustanovení přetrvalo až do Ježíšovy doby, kdy dostalo další nový význam.*10Poslední večeře - detail z obrazu Mistra z Perea, 15. stol., ES


K ovčím symbolům přiřaďme i rituální troubení na beraní roh, šofar. Ve starověku ho Izraelité používaly k ohlášení blížícího se šabatu, ke svolávání lidu do zbraně apod. Jericho padlo za troubení na sedm beraních rohů. Troubení na beraní roh je součástí i moderní judaistické tradice.Zvuk šofaru (zde malý aškenázský š.) zakončuje jeden z největších židovských svátků - Den smíření (Jom Kipur) *11
Matthew Paul Miller - Matisyahu („Dar Boha“), americký (aškenázský) židovský hudebník spojuje tradiční židovská témata s reggae, rockem apod.
Zde troubí na velký šofar u Velké západní zdi, 2006, Jeruzalém


Beránek Boží

Závěrečná kniha Nové smlouvy - Zjevení Janovo (Apokalypsa) - končí ustanovením království Beránkova. „Je příznačné, že pozdní židovství nikdy neoznačovalo Mesiáše (Vykupitele) jako beránka, nanejvýš jako skopce, který vede stádo proti nepřátelům.“ píše A. Novotný ve svém Biblickém slovníku. Křesťanské pojetí akcentuje sebeobětovnou, vykupitelskou roli Krista, ilustrovanou beránkem se svázanýma nohama, jak leží na knize se sedmi pečetěmi.Apokalyptický Beránek na knize se sedmi pečetěmi, zlatnická práce, Johann Heinrich Rohr, 1775, chrámová pokladnice katedrály sv. Petra, Kolín nad Rýnem, DE
 •  Dtto, pozlacená dřevořezba, neznámý autor, 18. stol., na jednom z bočních oltářů v bazilice Všech svatých, Česká Lípa, Čechy


Zároveň zmíněný apokalyptický text líčí aktivní roli Beránka (Krista), zde vybaveného sedmi rohy a sedmi očima, který jediný z přítomných byl hoden otevřít svitek se sedmi pečetěmi a který tak koná, jak to přesvědčivě vyřezal A. Dürer ve svém slavném cyklu.Detail z dřeveřezu A. Dürera z cyklu Apokalypsa, list Adorace Beránka Božího, 1496, DE


Kristus je zpodobován jako Obětní Beránek často s gejzírem krve z hrudi*12. Fenoménu Božího beránka se věnuje vskutku mysteriózní desková malba „Klanění se Božímu beránkovi“ na tzv. Gentském oltáři v Belgii.

Celá deska a detail, bratři Hubert a Jan van Eyck, 1432, katedrála sv. Bavona, Gent, Flandry, dnes Belgie


V Řecku a Rumunsku patří k velikonočním tradicím pečení mladého berana. V našich končinách se spokojujeme s jeho pečivovou, cukrářskou náhražkou - bez polevy či s bílou nebo hnědou čokoládovou polevou.Cukrářský velikonoční beránek


Na Faerských ostrovech známých početnými stády ovcí si dopřávají skopové častěji...Ovčí hlava s bramborem na fearský způsob


Beránek boží s příslušnými křesťanskými atributy – aureolou, chíro, křížkem, standartou aj. – je symbolem naděje vítězné církve od počátků jejího vzniku po dnešek.Agnus Dei: Ilumin. manuskript Beatus, 1. pol. 11. stol., ES  •  Mozaika, 9. stol., apsida kostela Santa Cecilia in Trastevere, Řím, IT  •  Středověký poloreliéf; bazilika sv. Eufrazia, Poreč, Chorvatsko


Ovce šlechtické, státní

Figura ovce/berana se vyskytuje v heraldickém použití s menší frekvencí. Převažuje symbol beránka (Božího). Beran se objevuje již ve známé kolekci znaků na hradě Laufu u Norimberka (znak připisován vladykům z Osvračína).Erb svračínnských vladyků je ve spodní řadě zcela vpravo


U panských rodů beran statuje v nejrůznějších podobách, někdy zastoupen jen svými rohy, dostatečně vyjadřujícími silovost znamení. Ovce jako zdroj prosperity země se vyskytuje na vlajce a ve znaku Falklandských ostrovů, i znak Faerských ostrovů má tento smysl. Stejný význam, národohospodářský, má, podle oficiální interpretace, i Řád zlatého rouna*13 na státním znaku Nového Zélandu.Erby:   Dobrohost z Ronsperka  •  Haugvic z Biskupic  •  Okrouhlický z Kněnic  •  pánové z Duban  •  pánové z Michalovic  •  Záviš z Osenic
Dr. John Nason of Church House, Stratford-on-Avon, 1620, Anglie  •  Carneiro Leao, markýz z Paraná, Brazilie
Státní znak: Portoriko  •  Nový Zéland  •  ES (oba poslední s přívěskem Řádu Zlatého rouna)
Znak Falklandských ostrovů (UK)  •  Faerské ostrovy (Dánsko)  •  Historické území Cornouaille, Bretaň, FR
Státní znak Jihozápadní Afriky (dnešní Namibie) 1960–1990
Gotland, provincie na ostrově Gotland, Švédsko  •  Gotland, okres zabírající celý ostrov, Švédsko  •  dvě starší verze okresu Gotland, na nich oproti současné verzi je zobrazen beran bez rohů. Proč?
Znak kraje (county) Kidderminster, Anglie - beran v klenotu a jako jeden ze štítonošů


Ovce obecní

Ovčí/beraní figura je velmi hojná na znacích měst a obcí v celé euroatlantické oblasti. Jen v České republice je na čtyři desítky obecních znaků či vlajek, v kterých se vyskytuje ovce, beran, beránek Boží nebo zlaté rouno. Obzvláště horské kraje jsou v tomto směru bohaté. Alpské obce nabízejí velmi pestrou směsici variant na naše téma. Vysvětlení tak hustého výskytu je dvojí. Např. na webu francouzské obce La Clusaz (Savojské Alpy) se dočítáme, že tak bylo pro mírnou a zbožnou povahu obyvatel. Ovci později ve znaku nahradil beran, „zvíře průbojnější a zaťatější“. Proč, to web už nevysvětluje. Nicméně jak zde, tak v jiných alpských obcích byl jednou ze základních hospodářských činností chov ovcí. Vysvětlení hledající původ znaků tímto směrem je velmi přesvědčivé. Podobně tomu bude ve většině případů, ať už ve znaku je ovce s křížem nebo bez něho.Obec: Drahany  •  Bohuňovice  •  Klokočí  •  Salaš, vše ČR
Cerdedo, ES  •  Aussonne, FR  •  Báránd, Maďarsko  •  Velsen, Nizozemí
Mládečko  •  Praha 6 (její část Bubeneč dříve Ovenec)  •  Veřovice  •  Vsetín, vše ČR
Blažejov  •  Líšnice, oba ČR  •  Schafisheim  •  Schaffhausen, oba Švýcarsko
Olula de Castro, ES  • Wildberg, Švýcarsko  •  La Clusaz, znak a logo, FR
Nová Ves u Chrastavy  • Velký Beranov  •  Želetice  •  Oni, Gruzie
Derby, UK


Beránek jako atribut

Mnohé erby a znaky obsahují ovci či beránka, poněvadž mají nějaký vztah k Janu Křtiteli*14, jako místnímu patronu. Jako svůj atribut, ne vždy ovšem jediný, má ovci Anežka Česká, Jan Křtitel, Patrik, Jáchym, Vendelín, František z Assisi, prorok Daniel (ten má berana se čtyřmi rohy, snad pro sílu svých vizí *D) a jiní.Bartolomé González y Serrano, 1621, ES  •  Jan Křtitel je i v islámu uctíván jako Alláhův prorok jako Yahya ibn Zacharias (Jan syn Zachariášův), arabská „ikona“


Beran beranu beranem

S chovem bravu souvisí fenomén „muže s beránkem“, „dobrého pastýře“. Následovníci Krista jsou často prezentováni jako stádo s Kristem coby Dobrým pastýřem.*15 Někteří křesťanští svatí jsou patrony pastýřů a jejich stád. Symbolika je umocněna scénou pastýřů, kteří byli vyvoleni pro oznámení narození mesiášského Pastýře - Ježíše. Širší scenérie (vánočních) betlémů je tradičně tvořena především pastýři s ovcemi-beránky u nohou, v náručí či na ramenou. Socha muže s beránkem byla umístěna i do rotundy sv. Jiří na temeni mytické hory Čechů, Řípu.*16Hermes Krioforos (Hermes nesoucí beránka), pozdně římská kopie řeckého originálu z 5. stol. př . Kr., Řím
Dobrý pastýř, cca 300 po Kr., Řím  •  Pastýř z betléma minoritského kostela sv. Janů, 19. stol., Brno, Morava  •  Pastýř s ovcí, Santon de Provence (santon znamená v provensalštině „malý svatý“), hliněné pestře pomalované figurky lidových typů z Provence, obdoba středoevropských betlémových figurek, současná výroba, FR
Pastýři s ovcemi - detail z fresky Narození Páně, Giotto di Bondone, 1305, kaple Scrovegni/Arena, Padova, IT
Darovníci-pastýřové a ovce, detail z betléma z příbramského okruhu, 1. pol. 20. stol., ČR
Muž s beránkem, P. Picasso, 1944, FR  •  Dobrý pastýř, socha od S. Hanzíka, 1976
Citace z průvodce: „Plastika v apsidě kaple sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu symbolizuje přeměnu kočujících Slovanů v usedlý zemědělský lid.“


Korporátní ovce a jiné

Firemní znaky a loga společenských subjektů s motivem ovce byly při svém vzniku inspirovány všemi výše zmíněnými symbolikami ovčího fenoménu. Tvrdohlavý bojovný beran, na stříž pokorně čekající ovce, k mazlení vybízející letošní beránek, řádové zlaté rouno a další interpretace se promítají do velmi košaté tvorby značek s motivem našeho chundelatého přežvýkavého sudokopytníka. Zajímavou řadou variací na motiv berana jsou etikety na červeném víně Château Mouton Rothschild *R, které od roku 1946 pro toto burgundské vinařství vytvářejí význačné osobnosti výtvarného světa. Nedávné referendum ve Švýcarsku (2009) o výstavbě minaretů ukazuje, že ovčí tématika může také komunikovat velmi výbušné politikum.
Aldo, oblečení, DE  •  Dormeuil Freres, látky, obleky, FR  •  Dodge, automobily, US  •  Dorguloff, námořnické vybavení, FR
Ram, realitní kancelář, ČR  •  Beran, nápoje, ČR  •  ASWG Merino, vlna a výrobky z vlny, Austrálie  •  YapiKredi, bankovnictví, (podporuje vykopávky v Çatal Hüyüku),Turecko
Merino, produkce vlny, ČR  •  T. Rowe Price Group, tiskoviny, US  •  Logo týmu amerického fotbalu ze St. Louis, US
RAM, strojní zařízení, IT  •  Glaxo, kosmetika, Polsko  •  Craghoppers, látky, plátna, UK  •  Vlnap, vlnařství, ČR
Walserel, příze, IT  •  Young's, piva, UK  •  The sheep's head way, spotřební zboží, Irsko
Tapis Saint Maclou, textil, FR  •  Animalshelter, příze, USA  •  Yuzawaya, maloobchodní služby, JP
Babywool, nábytkové textilie, UK  •  Agressive, kůže, oděvy, hračky, Řecko
Extrafine, obchod s merino vlnou, USA  •  Ovejita, textil, Venezuela  •  The Shaggy Sheep, pletené zboží z vlny, UK  •  Black Sheep & Ewe product, hračky, USA
Blue Sheep, informace, UK  •  Teppich-Werk, podlahové krytiny, DE  •  Maruhashi Mawara, ložní prádlo, JP  •  John Rich & Sons, pánské potřeby, USA
Blach Sheep, získávání financí pro humanitární účely, USA  •  Černá ovce, sdružení pro pomoc asociálům, USA  •  Black sheep sound, hudební produkce, USA
Muyang, kožešnické stroje, Kanada  •  Ashley, skopové maso, Nový Zéaland  •  Total Relaxed Dentistry, zubař, USA  •  Cotton shop, internetový obchod s textilem, USA
Ciao, Sardinien, sýry, IT  • Lullaby, dětské oblečení, USA  •  Mosilana, textil. vlákna, ČR
Dream Time, Neckermann, obleky, tiskoviny, DE  •  Beránek, hoteliér, ČR  •  Ovečka z Moravských Karpat, zemědělské výrobky, Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Dotyková zóna, ZOO Děčín, ČR  •  Muzeum piktoglyfů v Mohawské poušti, USA  •  Sheepworld, obchodní činnost, DE
Sheep's Back, rukodělné výrobky, Austrálie  •  Na vlnách 100.1, rádiová stanice, USA  •  Black Sheep, značka piva, UK  •  Black Riggwelter, značka piva, UK
Pivovar Dent a některá z jeho piv: Aviator (Letec), Golden Fleece (Zlaté rouno), Rambrau (Beraní var), Kamikaze, Rams Bottom (Beraní zadek), UK
Brooks Brothers, oční optika, USA  •  Drak a zlaté rouno, vývěsní štít restaurace, Ljubljana, Slovinsko  •  Zlaté rouno, síť benzínových stanic, Austrálie
Château Mouton Rothschild: celý název se znakem a detailně znak, který figuruje (většinou ve zlatotisku) na většině lahvi z baronských vinic (viz níže *R)
Plakát k referendu, které proběhlo v roce 2009 ve Švýcarsku ohledně povolení výstavby minaretů v helvétské konfederaci. Výsledek: NE!
Heslo na plakátu Sicherheit schaffen! (Vytvářet bezpečnost!) pracuje s německým výrazem pro ovci - Schaf.


Ovce sošné

Na skulpturální verze ovčího/beraního motivu jsme již natrefili několikrát od pravěké magické po současnou betlémářskou praxi. Dovolím si připojit ještě pár ukázek soch-pomníků ovcím.Sheep Piece, Henry Moore, 1972, UK, umístěno v Curychu, Švýcarsko
„Ainslieho ovce“, hliník, autor Les Kossatz, 2001, Canberra, Austrálie
(James Ainslie, skotský chovatel ovcí, který kolem r. 1800 v Austrálii o několika řádů zvětšil počet tamějších ovčích stád)
Sousoší je satirickou ale přesto poctou Ainslieho práci. Beran je umístěn na holičském křesle; analogie se stříháním ovcí je nasnadě...
Tzv. Big Merino Ram (místními zvaný Rambo), betonový 15m kolos v Goulburn, nad obchodem se suvenýry/dárky, představuje jeden ze symbolů Austrálie, 1985


Závěr

Počítání beránků/oveček pro usnutí se dodnes praktikuje jak v Evropě tak i v Číně a Japonsku. Také beránka jako lidové označení mraků typu cumulus najdeme v češtině, slovenštině, němčině a francouzštině.
A nezapomeňme ani roucho beránčí, které skrývá vlka.*VViktoriánský knoflík, Anglie  •  Vlastní ilustrace A. Saint-Exupéryho ke knize Malý princ, 1943, FR  •  Hvězda animovaného seriálu Ovečka Shaun, 2007, UK
Obláčky-beránky, malba na staré skříni, pol. 20. stol., Evropa

Pro svůj mnohavrstevný významový potenciál bude jistě beran, ovce či beránek, jehně, ještě dlouho nevyčerpaným zdrojem inspirace.

Béée.

Poznámky:

*1  Unicode U+2648

*2  Babyloňany nazývaný „Zemědělec“; Beranem ho nazvali starověcí Řekové.

*3  Polyteističtí Řekové vybavili naše souhvězdí legendou o beranu se zlatým rounem, tak jak ji známe z příběhů o Frixovi, Hellé, Jásonovi, Argonautech, Kolchydě, Médee, atd.

*4  Černé ovce neviděli pastýři rádi ve svých stádech údajně proto, že jejich kožešina/vlna nebyla na trhu tolik žádaná. Výjimkou je ovšem perzián z karakulské ovce, respektive z jehňat této ovčí rasy.Příslovečná černá ovce...no dobře, černo-hnědá
Motiv z trička, současnost, Indie

 

*5  Empír-klasicismus, který se inspiroval římskými památkami, má ve svém výzdobném repertoáru motiv zvaný bukranion - lebky dobytka, jako pozůstatek dřívějších živých obětin.Bukranion jako součást festonu, detail ze štukové výzdoby fasády klasicistní vily, Česká Lípa, Čechy

 

*6  Beraní rohy jsou běžnou součástí koruny boha Usírea. Posvátný beran byl chován v jeho chrámu a uctíván jako jeho vtělení. Po smrti byl mumifikován a pohřben ve speciální beraní nekropoli. Asociace Usírea s beranem je podpořena i božskými-faraonskými atributy - holí a cepem - odkaz to na pastevectví a zemědělství, základ bohatství civilizací na Nilu.
Zajímavé je použití dvou typů rohů - horizontálních pro korunu nad hlavou a zatočených po stranách beraní hlavy.

*7  Také Mohamed, jehož rodokmen a náboženství se rovněž odvozuje od Abrahama, v mládí pracoval jako pastýř.

*8  V keltské mytologii beran rovněž symbolizuje přírodní sílu a plodnost.

*9  Islámská verze toto příběhu jde u fundamentalistů tak daleko, že považují užití jména Izák za rabínskou manipulaci s původním textem. Ve skutečnosti mělo, dle nich, jít o obětování prvního Abrahámova syna Izmaela, který je považován za praotce Arabů. Bůh suď...

*10  Ustanovení oběti beránka je se vší dramatičností, hrůzou a nemilosrdností popsáno v kapitole 12 knihy Exodus.

*11  Den smíření, nejvýznamnější židovský svátek. Tento den totiž odpustil Bůh Izraeli zhotovení zlatého telete a tento den se také Abrahám obřezal a uzavřel tak smlouvu s Hospodinem.

*12  Dodnes v římském kánonu II. eucharistické modlitby jsou čtena slova: „Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů.“ Dědický vztah k archaické úlitbě obětní krve je nabíledni. Také úzkostlivý vztah Židů ke krvi obecně pochází částečně z tohoto pramene.

*13  Řád zlatého rouna - Byl založen burgundským vévodou Filipem Dobrým v Bruggách roku 1430 poté, co odmítl členství v (anglickém!!) Podvazkovém řádu. Řád je též známý pod názvem Ordre de la toison d'or, el Toyson de oro, el Tusan a v raných dobách též jako rytířský řád zlatého rouna ovčího plátna z Burgund nebo řád belgické vlny. Po vymření rodu burgundských vévodů roku 1477 přešel řád na rod Habsburků. Jejich hlava má i Rakouskem dodnes respektované právo na suverénní udělování řádu. Úkolem řádu bylo udržování katolické víry, ochrana církve a zachovávání neposkvrněnosti rytířské cti. Mezi členy řádu je i Gootfried, hrabě Czernin z Chudenitz a polní maršál Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče. Mezi novodobými nositeli řádu naposledy 2011 - Nicolas Sarkozy, prezident Francouzské republiky.

Detail Řádu zlatého rouna
    ŘZL bez řetězu na jiném druhu závěsu na krku císaře Františka Josefa II., Rakousko-Uhersko

 

*14  Ona památná slova o Beránku Božím vyslovuje Jan Křtitel, když představuje Ježíše přítomným při křtu v řece Jordán. Jan 1, 29-36

*15  Žalm 23 krále Davida: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mne k vodě na místech odpočinku.“ atd.

*16  Autorem je S. Hanzlík. Socha byla vytesána kolem roku 1980 z opuky v lomu v Přední Kopanině.

*17 James Ainslie, skotský pěstitel ovcí, který kolem roku 1800 v Austrálii významně rozšířil chov ovcí

 
*A  J. Cinert ve své knize „Bylo to jinak“ píše: „A tento jeden rok je také podstata křesťanského spasitele Ježíše Krista, který se rodí za zimního slunovratu, čili na počátku solárního roku a umírá a je vzkříšen v době jarní rovnodennosti, která byla v římské době původně počátkem nového roku. Z toho zároveň plyne, že představa o příchodu Spasitele splývá s prastarým názorem zasvěcenců, že kalendářní systém nového kosmického věku se začne opět počítat podle solárního roku a nikoli podle víceletých cyklů.“ str. 59 cit knihy, Praha 2008

 
*D  Čtyřrohá ovce není výplodem prorocké fantazie, ale ani výsledkem plemenářských pokusů. Tento druh ovce, příležitostně pouze s jedním, ale někdy i dokonce se třemi páry rohů, je původním druhem na ostrově Man. Chovatelské šlechtění se zaměřilo pouze na kvalitu (především barvu) srsti a chuť masa, pro kterou je manská ovce gurmány vyhledávaná.Manx Loaghtan


 
*O  V angličtině existuje v této souvislosti výraz „sheeple“ nebo „sheople“ (spojení slov sheep a people). V češtině tomu může odpovídat výraz „ovčan“.

Kresba nesamostatného, „slepého“ ovčana, USA, kde výraz sheople vznikl

 •  Leták ozřejmující termín sheople, USA

 
*P  Teologové i religionisti nejsou dosud zajedno, jak vysvětlit rozdíl mezi synoptickými evangelii a Janovým evangeliem ohledně popisu tzv. poslední večeře. Zda byla či nebyla judaistická sederová. Tomu odpovídá i rozdíl v zobrazení této události napříč stoletími, denominacemi a styly.

Na stole naší ukázky je opravdu beránek, což není v křesťanské ikonografii pravidlo. Ta již od dob raného křesťanství preferuje na ploše stolu spíš jen chléb a víno, případně ryby, čili čistě křesťanské symboly, obsahově programově nejudaistické. Vzhledem k tomu, že Ježíš byl zákonů dbalý žid, tak lze obraz pesachové večeře s opomenutými židovskými náležitostmi považovat za zkreslování tradice či za snahu překrýt staré symboly novými, což je již v našich toulkách mnohokrát ilustrovaný postup křesťanské ideologie vůči starším věrám.Raně křesťanské zobrazení tzv. Symbolické večeře, katakomby svatých Marcelina a Petra, Řím


 
*R  Pro podrobné studium např. zde na webu.Château Mouton Rothschild: viněta rok 1924  •  ročník 2000
1988 s grafikou K. Haringa  •  1999 grafika Raymond Savignac

 
*S  Co se má nacházet na sederovém talíři:
- zro'a - opečená kost, která je připomínkou obětního beránka (korban pesach). Mělo by se jednat o kost z beránka, nicméně lze použít třeba opečené kuřecí křídlo nebo krk.
- bejca - vejce uvařené natvrdo, symbol nového života a též Izraele, který je přirovnáván ke žloutku, který nikdy zcela nesplyne s bílkem, stejně jako Izrael nikdy nesplynul během pobytu v Egyptě s okolními národy.
- maca - maces.
- maror - hořké byliny (např. salát, křen) připomínající hořkost otroctví.
- karpas - zelenina (např. ředkvička, brambor, cibule).
- majim - slaná voda připomínající zázrak během přechodu přes Rákosové moře.
- charoset - směs strouhaných jablek, oříšků, mandlí, skořice, zázvoru a červeného vína, připomínající materiál na dělaní cihel, které museli zotročení Izraelité dělat pro faraona.Sederový talíř, miska se slanou vodou je jinde na stole


 
*V  Vlk v rouše beránčím je velmi zvláštní figura, která se objevuje již u antických autorů (Ezopovy bajky) a v novozákonním textu (Mt 7,15).Tzv. Fabiánské okno (autor: Caroline Townshend, 1910, údajně podle návrhu G. B. Shawa) obsahuje i •   logo Fabiánské společnosti, kde figuruje právě vlk v rouše beránčím.
Fabiánská společnost (jejímž zakládajícím a významným členem zmíněný slavný dramatik byl) „Propaguje tzv. fabiánský socialismus, tj. dosažení socialistické společnosti evoluční a parlamentní cestou, tedy postupnými reformami a dalšími demokratickými prostředky, čemuž chce pomáhat osvětovou a vzdělávací činností.“ (Wikipedie) Dnes FS jako logo používá rudý prapor. Fabiáni byli také mezi zakladateli britské Labor Party. Proč FS původně používala jako svůj znak vlka v ovčím rouně (byť nesoucího rudý prapor) klade několik znepokojivých otázek, jejichž zodpovězení ponechávám na laskavém čtenáři.
Zdroje:

Modlitby, Křesťanská akademie, Řím, 1971
http://www.bpdr.com/gb/default.asp a mnoho jiných portálů


Původní text byl napsán počátkem roku 2010 a publikován ve Fontu č. 110/2/2010 (téma: Kancelářský software).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v říjnu roku 2012, při česání jablek, sbírání ořechů, shrabování listí a za prvních sněhových nadílek v krkonošském zákoutí.