byk
B Y L A   D Ř Í V   K R Á V A   N E B O   B Ý K ?

V heraldice obecná přirozená figura krávy stojí trochu ve stínu velmi oblíbené a mocné figury býka, případně zubra či buvola. Býk už svou povahou je silnější a agresivnější a navíc žijeme v kultuře převažující patrilinearity, jak se dnes korektně říká. Nicméně, kde by bylo tele mužského pohlaví, kdyby ho neodkojila máma kráva, že? Ani vůl by z něj nevyrostl.*1 Tak se trochu na ten dobytek podívejme.

Důležitost a význam skotu v životě lidí pozdní doby kamenné se odrazily v myšlenkových konstrukcích, náboženských představách, symbolech a výtvarném vyjádření všech historických kultur.

Mohutná zvířata, tak jak nám je dnes představují divocí zástupci podčeledi tuři (Bovinae) Evropy a Severní Ameriky zubr a bizon, naznačují, co mohl asi tak pociťovat pravěký člověk tváří v tvář „němé tváři“.

<

Zubr  •  Bison


Částečně nás o pocitech paleolitického člověka zpravují jeskynní malby. Otázka je, zda jsme svým dnešním pohledem schopni vnímat poselství či svědectví, které do něj vkládali před skoro dvěma desítkami tisíc let jejich tvůrci (když máme často problém dešifrovat výtvarné projevy našich součastníků, že). Kochat se formální působivostí pravěkých výtvorů je hezké, ale pro porozumění to je patrně nedostačující. Budiž zde připomenuta myšlenka amerického publicisty C. Eshlemana (*1936), že jeskynní umění evokuje mnohem víc než jen magii lovu. Lidská bytost, píše Eshleman, měla ještě tehdy zvířecí podstatu. Umění bylo poctou momentu, kdy ona lidská bytost skrze (sebe)uvědomování se oddělila od zvířecí říše a stala se příznačným subjektem, jakým nyní jsme. Z tohoto pohledu jeskyní umění může být, píše Eshleman, jakousi „nostalgickou pohlednicí“, nářkem za ztracenou dobou, kdy zvířata a lidé byli „jedné krve“.

<

Nástěnná malba pratura z jeskyně Lascaux, 15–13 tisíc let př. n. l., FR
Bizon (zjevně bizoní kráva), jedna z nejznámějších maleb na stropě jeskyně Altamira, mladší paleolit-magdalénien (14–9 tisíc let př. n. l.), ES
Napůl člověk, napůl tur, bytost podle archeologů dokládající ranou šamanskou činnost v paleolitu.
Jeskynní malba-rytina v Le Gabillou, Dordogne, FR.
Vzpomeňme si na tuto malbu, až bude řeč o Mínotaurovi...
Pratur (latinský text: „Jsem urus, polsky tur, německy aurox, ignoranti mne nazývají bizonem“), dřevořez, Sigismund von Herberstein, 1556, AT


Archeologové/historici dovozují, že mléko začalo být člověkem používáno až po domestikaci skotu. Jen tak mimochodem: když si připomeneme, jak starověké civilizace oceňovaly dobrodiní mléka, tak by mne velmi zajímalo, jak došlo k jeho poznání, kdy se člověku poprvé naskytla příležitost ho ochutnat. Myslíte, že to bylo nenásilnou cestou? Vnucuje se otázka, kdy se člověku poprvé naskytla příležitost ho ochutnat, kdy došlo k poznání dobrodiní tohoto živočišného produktu. Nějak si neumím představit, že se divoká kráva nechává dobrovolně podojit. Laskavý čtenář umí?

Fenomén mléka je mj. součástí rozdílné symboliky obou pohlaví již zdomácnělého hovězího dobytka. Záznamy pravěkého období - před domestikací - se soustřeďují především na fyzickou, silovou, útočnou stránku velkých turovitých. Domestikace umožnila akcentování rozdílů mezi krávou, býkem, případně volem a teletem. A promítat do těchto rozdílů tu méně, tu více abstraktní představy člověčího duševního i duchovního světa.

Než se podíváme blíže zvlášť na kraví a býčí tématiku, můžeme předsunout jednu oblast, která souvisí se samotným záznamem myšlenky, se vznikem písma.Kalendářní znaky podle Morgana:    1) římské písmeno A;     2) starohebrejský Alef, „dobytče“;     3) moderní řecká alfa;     4) starořecká alfa;     5) astrologický symbol souhvězdí Taurus;    
6) čínský lunární znak souhvězdí;     7) čínský lunární zodiakální symbol „niú“ - „vůl“;     8) čínský solární zodiakální symbol l ch'ou - „starý“ nebo „originální“


Vývoj písmene A:     Egypt-piktogram;     Fénicie-protopísmo-alef;     Řecko-alfa abecedy,     Řím atd. - litera A.
Řecký grafém A = alfa neznamená nic než hlásku, zatímco semitský symbol „alef“ nesl význam „dobytče“. Symbol pootočený doprava se podobá dobytčí hlavě.A nyní vzhůru dolů k našim dvěma protagonistům:

Kdo se chce podívat dříve na býka než na krávu, nechť se posune dále - až k titulku B Ý K.

* K R Á V A

Kráva v anticeHlava staroegyptské kraví bohyně Bat z Horního Egypta.
Detail z tzv. Narmerovy*A palety, oboustranně sochařsky pojednané slavnostní třecí kosmetické desky, 31. stol. př. n. l.
Pro egyptské umění zcela atypické čelní zobrazení vyhrazené právě jen této bohyni a její severoegyptské (dolnoegyptské) paralele Hathor.


Z Egypta předdynastického období jsou známé jako nejdůležitější božstva krávy-bohyně plodnosti. Již představená Bat, ale především její analogie z Egypta Dolního - bohyně nebes Hathor, obě ztotožňované s Mléčnou dráhou.

Hathor (či její jižní ekvivalent) byla prezentována jako ohromná kráva rozkročená přes nebesa svými čtyřmi končetinami vyznačujícími tak čtyři světové strany.*2 Král byl často zobrazován, jak je kojen kraví podobou Hathor. Staří Egypťané obětovali zvířata, ale ne krávy, neboť ty byly zasvěceny bohyni Hathor, personifikovanému principu lásky a prozřetelnosti, mateřství a radosti. A jako jinde po světě, i v Egyptě bylo mléko nezanedbatelnou složkou potravy. Hathor byla jedním z nejdůležitějších a nejoblíbenějších božstev v dějinách Starého Egypta.Hathor jako nebeská kráva, kresba z náhrobního kamene, 1300 př. n. l.
Posvátná kráva představuje nebesa, pod kterými slunce (bůh Ra ve své bárce) a hvězdy osvětlují zemi.
Komplexní hieroglyf bohyně Hathor (Nút) v lidské verzi
Hathor kojící Hora
Hieroglyfy odshora dolů zleva doprava: „Dům Hora, dům chleba, z úst muže, chléb z těla bohyně“
Trojsoší - faraon Menkaure doprovázený bohyní Hathor po jeho pravici a bohyní Bat po levici. 4. dynastie, pol. 3. tisíciletí př. n. l.
Za pozornost stojí mj. odlišné tvarování rohů obou bohyň - u Hathor vytočené ven, u Bat stočené dovnitř.
Na tento rozdíl měla snad vliv odlišnost plemen skotu pěstovaných na jihu a severu Egypta.
Bohyně Eset s kraví hlavou je pro Egypťany symbolem mateřství.
Kresba - bohyně provádí úlitbu duchu Osirise - podle reliéfu v chrámovém komplexu na ostrově Philai, EG
Pastýř s dobytkem, freska v pohřební komoře, Zenu, 1422 př. n. l., EG


Staří Řekové měli ve své mytologii krávy samozřejmě také. Připomeňme si např. kněžku bohyně Héry v Argu, Ió, kterou svedl manžel Héry, Zeus. Svou milenku změnil v jalovici, aby unikla pátrající žárlivé Héře. Případ ne zrovna šťastný, ani jeho závěr nebyl veselý. Služebně nejvyšší bohyně Héra nakonec Ió vyštvala za moře (později nazývané Iónské), až ta nakonec skončila v Egyptě, kde porodila Diova syna Epafa, který se stal později prvním egyptským králem. Ió se v Egyptě dostalo božským poct. Tak si mnozí vysvětlují vznik kultu nebeské krávy na africkém kontinentu.Hermés, Argos a Ió (v podobě krávy je pronásledována ovádem, kterého poslala bohyně Héra, aby padlou nebohou Ió utrápil),
Řecká černofigurová amfora, 540 př. n. l. nalezeno v Itálii

Pozoruhodná je též role krávy ve slunečním a měsíčním kultu mínojsko-krétské civilizace, známé především tragickým osudem Pásifaé (viz níže odstavec o Mínotaurovi), kněžky Měsíčního kultu vstupující v podobě krávy do rituálního manželství s králem Mínoem, prezentujícím Slunce symbolizované býkem.

Rohatý skot ve všech pasteveckých kulturách neolitu byl doprovázen kultem Měsíčních bohyní v podobě krávy. Více níže v odstavcích o býkovi.

V judaismu*3 popel z posvěcené neposkvrněné červené jalovice, která ještě nebyla pod jhem, může být použit pro rituální očistu lidí, kteří se poskvrnili dotykem mrtvého.

Nelze také nezmínit biblických sedm krav tučných pohlcených sedmi kravami hubenými ve faraonově snu, který dokázal vyložit až Josef, syn Abrahámův, jak čteme v 1. knize Mojžíšově - Gn, 41.

Kráva v hinduismu a jiných kultech

Dobytek je považován za posvátný v různých částech světa, nejvíce hinduisty na indickém subkontinentu. V hinduismu je kráva symbolem hojnosti a bohatství, houževnatosti a síly, nezištného dávání a plného pozemského života. Později uctívané krávy byly v raném védském období také obětovávány a pojídány, ačkoliv byly považovány za symbol bohatství; byly uctívány, protože védské pastýřské obyvatelstvo silně záviselo na mléku a mléčných produktech. V hinduistických textech si kráva vydobyla vysoce respektované postavení. Také Gándhí uctíval krávu. Říkal: „Klaním se krávě a budu její uctívání bránit proti celému světu.“ Pokládal ji za lepší než pozemskou (lidskou) matku a nazýval ji „matkou miliónů indických lidských bytostí“. Hindové uctívají Kamadhenu - Krávu Plnitelku Všech Přání věřícího, je to zároveň Gau Mata - Matka Všech Krav. Podle hinduistů je kráva příbytkem všech Bohů. Každý atom těla krávy obývá 33 miliónů Bohů. Všech 14 mystických světů existuje v končetinách krávy. Buddhistům kráva symbolizuje satóri-osvícení jako nejvyšší a nejsvatější stádium převtělování pravověrného věřícího.Kamadhenu, tradiční bronzová plastika, jižní IN
Gau-Mata - Matka Všech Krav, Kráva Všeplnící – současná indická malba
Kamadhenu, lidová plastika, Kuala Lumpur, MY
Kamadhenu, Všeplnící, tempera a kovové pigmenty, Rádžasthán, 1825, IN
Na této malbě je vidět prolínání perského, islamistického zobrazování Buraqa (viz Kůň-Jezdec) a hinduistické Kamadheny.
Paví ocas je hinduistický přídavek.
„Kráva s 84 božstvy“ - plakát-pamflet používaný některými „ligami na ochranu krav“ a „askety-poutníky“
jako protest proti muslimské praxi zabíjení a pojídání hovězího dobytka. Tmavé monstrum s mečem je bohyně smrti Kálí. Ravi Parma Press, 1912, IN
Šílená kráva, posvátná kráva, filmový plakát, 2008, IN


V mnoha světových jazycích obrat „posvátná kráva“ je výrazem pro něco, co je nedotknutelné, nekritizovatelné, i kdyby to bylo (zdánlivě) jinak nerozumné, nepříjemné a škodlivé.Realita ulice současného New Delhi, IN


Indická legenda v níže zmíněném eposu praví, že v době hladomoru princ Prithu (jedna z inkarnací boha Višnu) chtěl ukončit hlad ulovením krávy, do které se vtělila Matka Země. Když princ krávu dostihl, tak ona - oproti zlaté rybce a jejím třem přáním, čili vykoupení - prostě prohlásila, že když ji zabije, tak všichni jeho poddaní zemřou. Princ jí tedy slíbil, že se stane jejím ochráncem a spokojí se s tím, že ji podojí, a dostal od ní vegetaci a obilí pro dobro lidstva. Tak měla vzniknout civilizace, zemědělství, obchod a indická úcta ke krávě.
Princ Prithu loví Prithvi, bohyni Země, manuskript Bhagavata Purana, Pahari, okolo 1740, IN


Akabeko (japonsky červená kráva) - japonská lidová hračka z papier-maché, vyráběná v regionu Aizu, prefektura Fukušima. Fenomén Akabeko je založen na pověsti, která říká, že v 9. století n. l. jakási červená kráva, která byla použita jako pracovní, tažné zvíře při přestavbě jednoho buddhistického chrámu, odmítla po dokončení stavby okrsek chrámu opustit - „dala se na buddhismus“ a měla údajně léčivé schopnosti. Řemeslná výroba těchto hraček je stále živá a hračka sama je symbolem regionu Aizu.Akabeko, JP


Masajové z Východní Afriky udržují tradiční víru, že všechny krávy na světě jsou bohem dané vlastnictví Masajů. Tak má vypadat globalismus, dámy a pánové!!Masajský pastevec, 1979, KE


Audhumla je pra-kráva z evropské severské mytologie.Zrodila se z tajícího ledu z Niflheimu podobně jako obr Ymi, jehož živila svým mlékem, které jí vytékalo ze struků a tvořilo čtyři mléčné řeky.
Ona sama se pak živila olizováním ojíněných kamenů, které byly slané.
Islandský rukopis, 18. století.


Tak jako v mnoha mytologiích celého světa, kráva je také na (skandinávském) Severu u počátku všeho.

Kráva v heraldice

V prostoru Evropy se figura hovězího skotu objevuje v heraldice poměrně hustě. Jisté problémy rozlišování mezi býkem a krávou řeší blazonování.*4 V heraldice českých a moravských rodů se blazonovaná kráva vyskytuje snad jen v erbu Crkovských ze Zahrádky.Crkovští ze Zahrádky, CZ  •  Erb hrabat z Béarn, později též znak provincie téhož jména, FR  •  Znak Andorry; ve čtvrtém poli figura z erbu rodu Béarn


Ve světské heraldice - státních a obecních znacích je kráva, respektive hovězí dobytek obecně (nerozlišeně) velmi oblíbenou figurou prakticky po celém světě. Setkáme se s ní především na vlajkách a ve znacích měst a oblastí s rozvinutým dobytkářstvím - např. v Kanadě, Brazílii, Venezuele, Španělsku, Švýcarsku apod. Nicméně i jinde, kde byl příhodný prostor pro pastevectví, se hovězí dobytek, tedy i dojnice, objevují jako emblémy: poctivou krávu má ve znaku např. obec Krasnopojmovskoje kdesi ve stepi pod Moskvou nebo obec Wanderup ze šlechtitelsky vyhlášeného Šlesvicka-Holštýnska na Jutském poloostrově.Štít státniho znaku, Uruguay (jiné verze kreslí jasně býka, jiné jsou bez pohlavního rozlišení*U)  •  Blackburn, (oblastní agrární rada), UK  •  Obec: Grattavache, CH  •  Kuhbach, DE
Obec: Wanderup, DE  •  Hovězí, CZ  •  Krasnopojmovskoje, RU  •  Pau, FR


Posvátná bílá kráva byla donedávna ve znaku Nepálu. Po změně systému v zemi z monarchie na parlamentní republiku v roce 2006 byl znak zcela změněn a kráva z něj odstraněna.*5Starý (královský) a současný (republikánský) státní znak Nepálu


Kráva je také jedním ze symbolů Švýcarska, jistě si vzpomenete na fialovou Milku.

Kráva v byznysu (i jinde)

Milkou se dostáváme do sféry značek, log a znamení, které s motivem krávy pracují zhusta, vážně i vesele. Warholovo pojetí spojuje všechny možné aspekty, byznys i kritiku byznysu, anonymitu průmyslové, v našem případě doslova masové produkce i osobitost umělecké jedinečnosti.Kráva, tapeta, Andy Warhol, 1966, US
Německým Mladým liberálům stačila jediná hovězí hlava k „originálnímu“ pokoušení...


Mezi desítkami verzí hovězího dobytka použitých v reklamě zaujme motiv „létající krávy“, známý např. z obrazů Marca Chagalla. Motiv, který se vedle parodického užití objevuje i v seriózní obchodní praxi. Subjektů operujících s tímto názvem i obrazem je docela dost, především v anglofonních zemích, kde, zdá se, vzhledem k výskytu tornád, jev částečně vysvětlujících, celá záležitost začala.Létající kráva, olejomalba, Marc Chagall, 1. pol. 20. stol., FR


Tornado, mechanické roboty, UK  •  Flying Cow Ranch, restaurant, Taiwan  •  Kavárna U létající krávy, Národní meteorologické středisko, Oklahoma, US
Propeller, nápoje s obsahem vápníku pro zvířata jako (veterinářské) léčebné doplňky krmiv, DE  •  Horkovzdušná letící kráva, balónový svátek, US
Webdesignová firma, US  •  Design, US
 •  Jistý kvaker v USA v roce 1996 použil jako maskota pro prodej své cereální směsi tuto krávu-kamikaze (jménem Kamicowzi) – byl to vskutku sebevražedný nápad!!!!
Kráva skákající přes Měsíc, socha v Salt Lake City, Utah, US - variace na motiv z oblíbené knihy pohádek amerických dětí Goodnight Moon z roku 1947 (sic!)Větrná korouhev na zemědělském tržišti v Ottavě, CA  •  Kráva-astronaut, Cowparade, Švédsko  •  Cowparade, ES
Anglická podoba názvu města Moskva umožnila pro tamnější verzi Cowparade případnou slovní hříčku.
 •  CowParade Toulouse 2012, FR


Fenomén Cowparade je kulturně-charitativním projektem. Inspirován akcí se lvy (ze znaku města) v Zurichu roku 1986, vznikl roku 1998 ve jmenovaném městě pod názvem „Land in Sicht“ (Krajina v pohledu). Koncept byl přenesen následujícího roku do Chicaga, odkud pod názvem CowParade se rozšířil na všechny kontinenty. Jistě si vzpomenete na jeho pražskou realizaci v roce 2004. Majitelem značky je CowParade Global Limited se sídlem West Hartford, Connecticut, USA. Provozuje též vlastní webové stránky - cowparade.com.

Pár ukázek z CowParade napříč celým světem - nebo raději hned dva páry:

Búúúddha, CowParade 2007, Istanbul, TR  •  Kojenecká kráva, tamtéž
 •  The three Grazers (Tři pasoucí se), parodie na Tři grácie A. Canovy, CowParade 2006, Edinburgh, UK  •  Mléčná lázeň, CowParade Guadalajara 2007, MX


Akce není bez kontroverzních momentů v různých částech světa včetně Evropy. Příznačná je skutečnost, že mezi víc jak sedmi desítkami měst celého světa, kde se do dnešního dne CowParade uskutečnila, figurují pouze čtyři asijská - Hong Kong a Xiamen v Číně, Taipei na Tajwanu a japonské Tokyo. Vesměs velmi internacionální prozápadní lokality. V zemích, kde je kráva adorována - Indie apod. tak jako na většině území Afriky (mimo tuniský Tunis a Johannesburg, Cape Town a Durban v Jižní Africe), kde mají vážné problémy s nasycením miliónů a k hovězímu dobytku vztah také značně kultický, tam se výtvarné hepeninky CowParade nekonají. Možná organizátoři těchto výtvarných bacchanálií rozumně nahlédli, že často překombinované artefakty kravích figurin by možná ani vedle živých mnohdy velmi bizarních krav indických uprostřed indického velkoměsta neměly ten správný drajv...

(Obdobou Cowparade je ElephantParade - viz heslo SLON - a jiné podobné sochařské akce na veřejných místech.)Maskot přístavu Ventspils, Litva. Socha vznikla jako součást Cowparade Ventspils 2002.


Pochopitelně, ani dopravní značky nejsou komerce...Níže uvedené (však) spadají možná i do oblasti absurdního dramatu či patafyziky, pokud to není spíš sféra ministerstva obrany...Pozor na padající krávy!, dopravní značka, US  •  Dopravní značka ne zcela jasného významu, že by snad Pozor, talířová pastva dobytka?, US (Poradí laskaví čtenáři?)  •  A jedna lidová tvořivost, Sardinie, IT


Důsledně komerčními jsou ale některé svaté i pekelné krávy, krávy hanbaté, smějící se (veselé...) a vůbec šťastné krávy, krávy rychlé automobilové, i krávy pomalé, prostě krávy über alles i überall, nadevšechno i všude...Holy cow, trika s potiskem, US  •  Holy cow, labužnické karbanátky, UK  •  Fresh trading, péče o pleť, UK
Apokalyptická kráva, výherní automat, UK  •  Hell cow (Pekelná kráva), hudební projekt, US
Plakát na tavený sýr La vache qui rit, cca pol. 20. stol.

Kraví globalismus:  Směju se proto, že mi to lidi po celém světě baští. Fromageries Bel, FR.
Toto je podle jedné francouzské agentury příčina, proč se směje Veselá kráva.  •  Skupina Bel má od roku 2010 nové logo.
Logo Domu (výstavy/muzea) Veselé krávy v Lons-Le-Saunier, Jura, FR  •  Verze Veselé krávy v Gallerie Behance, FR  •  Ikona Veselé krávy posloužila i persiflážím během francouzské prezidentské kampaně v roce 2012. V textové části je slovní hříčka/záměna vache-tache (tache znamená podle okolností úkol, ale také skvrnu nebo nicku, nulu). Zobrazená dáma byla kandidátka na post hlavy státu.
Už francouzští revolucionáři upřednostnili svobodu a rovnost před galantností...
Reklama brandu drží krok s dobou, snaží se být trendy: animovaná v 3D společně s kamarády Toro Teka, Rappe-T, Barbara Meumeuh a Josette Touillette, FR


A všechny tyhle tanečky kolem taveňáku!! Na vojně jsme tomuhle typu sýra říkali „dušák“. No, dnes už se na něj dokážu dívat i z té lepší stránky...

Že se tento sýrový výrobek prodává v Británii, je přirozené a férové, neboť jeho původ není čistě francouzský; základní surovinou je směs tvrdých francouzských a britských sýrů. Navíc se dobře maže na tradiční britské toasty. Škodolibci by mohli dodat něco nelichotivého o anglickém stravování. Že se však podařilo firmě Bel udat svůj taveňák v zemích, kde mají problémy s odbytem vlastních místních mléčných výrobků, to je obchodní majstrštyk ne nepodobný světovému úspěchu ordinérního Nouveau Beaujolais. Klobouk dolů! Výskyt tohoto mazlavého sýra ve Vietnamu lze vnímat jako nostalgickou vzpomínku na období francouzské koloniální éry v oblasti.Wachkyrie - slovní hříčka - odkaz na původní inspiraci názvu, Valkýry, (germánské/nordické wágnerovské Walküre). Valkýrami byly v první světové válce nazývány přepravní vozy Wehrmachtu.
 •  Veselá kráva z pražské CowParade, 2004


La vache sérieuse (Seriózní kráva), balení a plakát
 •  Obal po prohrané soudní při


La vache sérieuse (Seriózní /vážná/ kráva), tavený sýr určený k mazání na topinky, byla doslova nejvážnějším konkurentem Veselé krávy. Sýrařská společnost Grosjean uvedla tento svůj produkt na trh roku 1926 se sloganem: „Smích je vlastní člověku! Serióznost krávě! Seriózní krávu najdete v seriózních obchodech.“ V roce 1955 GrosJean prohrál soudní při s firmou Bel, která považovala slogan „Seriózní krávy“ za útok na svoji značku „La vache qui rit“. Podle soudního nařízení musel Grosjean v r. 1959 změnit jméno produktu na La Vache Grosjean.La vache qui pleure (Plačící kráva). Obal desky sourozeneckého dua Kate and Anna McGarrigle, 2001, Quebeck, CA
Vzhledem k tomu, že název desky je odkazem na sýrovou červenou krávu viz výše, tak český překlad desky by měl znít: Smutná kráva.
 •  Happy cow, Kent Foods, mlečné potraviny, UK
Logo cyklostezky mléčným krajem, Wisconsin, US
Když dvě dělají totéž:    Best Milk, mléčné výrobky, DE  •  Crazy Cow Saloon, poutač, US
Motiv z prodejní kampaně Jaguaru v Indii  •  Obdobně, ale už jako čistokrevná parodie slavné značky  •  Pomalá kráva, nealko nápoje, CA
Agri-Best, maso, potraviny, NL  •  Lactofree, mléčné výrobky, FR  •  Arla, potraviny, SE  •  Bellopede-Golono, mléčné výrobky. IT
Blue Grass Purple Cow není hudební skupina, ale denní jesle, UK  •  Opálená kráva, restauranty, US, AU  •  Jihočeské mlékárny, zrušená značka  •  Jihočeské mlékárny Madeta, CZ
Banka jako kráva - Oldenburgische Landesbank – se světovým klejmem: Banka, která je zde doma...
Buccleuch Heritage, potraviny, UK  •  Dominion Nutrition, mléčné výrobky, US  •  Orzo, elektroinstalace, IT  •  Orzo, firemní šálek na kávu
Abstraktní kráva, idesigniphone.com  •  Zlatko Gudašič, fotograf, CR
Muuucia. Smetanová a čokoládová zmrzlina, rozložený obal, PL
Stylové holínky do kravína nebo na countrybál, US


Tisíciletí soužití s hovězím dobytkem člověka poznamenalo tak mocně, že utilitární vztah k tomuto zvířeti, prošlý obdobím modlářství a zbožštění, přerostl do vysloveně familiární polohy. Ne nadarmo je kráva domácí zvíře, které mívá i vlastní „křestní“ jméno. Takže plejáda ušlechtilých, vtipných a vůbec zajímavých variací obrazu krávy se bude jistě i nadále rozrůstat.Kráva v polích u Marienfelde jihozápadně od Berlína. Kráva s labyrintem v oblasti zažívacího traktu vznikla péčí německé státní instituce pro kontrolu obsahu jedovatých látek v potravinách a jiném spotřebním zboží (Bundesinstitut für Risikobewertung).
Fraktálová kráva


Kráva v dětské znakové řeči
B Ý K

Býk v astrologii

Oproti krávě, která se nedostala do astrologie*6, býka na hvězdné obloze severní polokoule najdeme v podobě souhvězdí Taurus.*7. V rané době bronzové byl Taurus souhvězdím jarní rovnodennosti na severní polokouli.*8 Projekce býka do konstelace hvězd Taurus-Býk byla koncipována tak, aby vytvářela býka, jak plave v moři, tudíž jen částečně viditelného - je mu vidět jen hlava. Souvislost s mýtem o únosu Evropy (viz níže Býk spoluzakladatel Evropy) je nabíledni.*9Taurus-Býk na hvězdné mapě  •  Novodobá vizualizace souhvězdí s vyznačením Aldebaranu a Plejád
Taurus v astronomickém pojednání Kniha stálic od perského astronoma Abd al-Rahman al-Sufi, konec 10. stol.
I zde je zřetelně vyznačena hvězda Aldebaran - alfa Tau - jako oko býka. Všimněte si též, prosím, jinak - dovnitř - orientovaných rohů.


Býk v prehistorii a antice

Býk má význačné místo v lidské kultuře od počátků zaznamenané historie. Objevuje se na jeskynních malbách přibližně 20 tisíc let starých.Připomeňme si ještě jednou expresivitu jeskynních maleb pravěkých turů, Lasceaux, FR

Dodnes ne zcela jednoznačně objasněný kult býčích hlav v první známé neolitické sídelní kultuře kolem 7 000 let př. n. l. v Çatal Hüyüku v Anatolii stále ohromuje užitím motivu býčích hlav v interiéru.


Rekonstrukce svatyně v neolitické lokalitě Çatal Hüyük, dnešní Turecko  • Býčí lebky z Çatal Hüyük
V interiérech lokality Çatal Hüyük byly nalezeny i nástěnné malby s motivem červených býků


V Přední Asii, v civilizaci Sumeru, Mezopotamie aj. je figuře býka věnována velká pozornost, býk je často zobrazován v kontextu kultickém i mocenském, což se ostatně velmi úzce prolíná, kryje a často splývá v jedno.

Mystický Býk Nebes Gugalanna hraje důležitou roli ve starosumerském Eposu o Gilgamešovi z doby cca 2150 př. n. l. Gugalanna je poslán nejvyšší bohyní Inannou potrestat Gilgameše (protože jí pohrdl – jak staré to téma!!!). Souboj s ním však prohrává a je sám zabit.Gilgameš (a Enkidu) zabíjí býka-Gugalanna, otisk pečetního válečku


Podobnou situaci lze vidět i v mýtu o Mínotaurovi (viz níže ostavec „Mínotauros“) a jeho přemožiteli Théseovi - z úradku bohů zrozená nelidská bytost v konfrontaci podlehne člověku a umožní tak směřování (části) lidského rodu jiným směrem (ten je ale stejně kontrolován a určován vyšší vůlí....nebo ne?)*J

Zmiňované mýty lze tušit i v pozadí novodobé koridy (viz níže).

Pečetní váleček: celý otisk a detail, Mezopotámie, období Uruk, 4. tisícletí př. n. l.
Býk na detailech tzv. Královské standarty z Ur, ze strany „Mír“, kol. 2 500 př. n. l., perleť, lapis lazuli, růžový vápenec.
Vidíme ho zde jako dobytče hnané spolu s ostatním dobytkem, a také jako výzdobu harfy, která také na standartě figuruje.

Novodobá rekonstrukce harfy z Královské standarty.
Býk z glazovaných cihel, Ištařina brána, 6. stol. př. n. l., Babylon, dnešní IQ
Sumersko-akkadský ochranný démon (viz heslo ANDĚL) s tělem býka, s křídly a s lidskou vousatou hlavou s rohy a volskýma ušima, novoasyrská kamenná výzdoba bran a trůnů, 8. stol. př. n. l.


Důležitost našeho zvířete je reflektována i jeho umístěním v zodiaku jako Býka (Viz níže Býk zvěrokruhový). Figuruje v nesčetných mytologiích, kde je spojován s plodností. Souvislost s počátkem zemědělského roku, jarních prací a Věkem Býka je dostatečně průkazná. Člověk si spojil jevy na nebi s jevy na zemi. Tak vznikaly mýty, tak vznikaly kulty a náboženství. Hvězdy zjevně existovaly dříve než člověk. Dalo by lehce upravit biblické rčení: Hvězdný prach jsi a v hvězdný prach se obrátíš...Astronomicko-astrologický znak souhvězdí-znamení Býk, stylizovaná býčí hlava


V raném období egyptských dějin se objevuje kult býka Apise pravděpodobně jako kult boha spojeného se zrnem a stády (viz též výše zmíněný mýtus o Ió). V pohřebním kontextu byl Apis ochráncem zesnulých a byl spojován s faraonem. Býk byl vybrán jako zvíře, které symbolizovalo královské odvážné srdce, sílu a moc, mužnou sílu a bojového ducha. Apis byl považován za manifestaci faraona, jako byli býci symbolem síly a plodnosti, kvality, které byly úzce spojeny s královským majestátem („mocný býk své matky Hathor“ byl oficiální titul bohů a faraonů). Apis/býk je jediné egyptské božstvo, které není představováno s tělem člověka a se zvířecí hlavou, ale pouze v cele zvířecí podobě. Předobraz mínojského Mínotaura není egyptský.Nebeský býk a tři ze Sedmi posvátných krav, hrob královny Nefertari, Údolí královen, 13. stol. př. n. l., Egypt-Nová Říše
Opět dva typy rohů, tentokrát měsíční zakřivení u býka a „větvovité“ u krav


Egyptský král klečící před býkem Apisem, pozdní období, po 600 př. n. l.


Posvátný býk Apis, Dolní Egypt, po 600 př. n. l.Apis antropomorfní, jako jedna z inkarnací boha Ptah, Pozdní doba (6.stol.)  •  Mnévis, inkarnace boha Re, uctívaný v Héliopolisu, 4.–3. stol. př. n. l.


Býk s rohy podobnými srpku vycházejícího měsíce a nesoucími božský sluneční kotouč: tato kombinace připomíná - jako yin-yang symbol - mytickou dualitu: spojení protikladů jako je světlo/tma, slunce/měsíc, život/smrt, samec/samice.

Jak zmíněno v odstavcích u krávy, snad u všech kultur neolitu, které prošly evoluční fází pastevectví rohatého hovězího skotu, se objevil kult Velké bohyně spojované s Měsícem, spojeným s prvním způsobem měření času. Přibývající a ubývající Měsíc byl natolik fascinujícím divadlem, že nemohl zůstat bez následků v představách jednotlivce, ani celých lidských skupin, rodů. Velká bohyně, Matka, mléčná kráva se srpkem měsíce na hlavě nedala na sebe dlouho čekat. Prostým pozorováním člověk došel také k poznání, že k zrození nového života - telete - je nutné spojení s býkem, kterému analogicky bylo přiřazeno Slunce. Synkretismus vytvořil pružnou, měnlivou sestavu božstev, kde se prolínaly a zaměňovaly ženské a mužské podoby Měsíce a Slunce, krávy a býka. Svět egyptských božstev v dnešní interpretaci ukazuje pestrou podívanou místních i univerzálních idolů, zkrze které se dominantní jedinci a celá společnost srovnávaly se svojí pozicí tady a zde, ale i - a možná především - v toku času, čili s následnou existencí. Dočasné mocenské ambice i otázky posmrtné existence přiváděly na scénu nejrůznější kombinace personifikací symbolů, v jejichž systému v době jejich vzniku měli možná jasno jejich tvůrci, především kněžská kasta. Dnešní egyptologové, přes obrovské množství odvedené práce, mohou sice přečíst dobové texty a zobrazení, ale dnešní interpretace může pouze odhadovat a naznačovat některé vztahy. Do pocitů tehdejšího uživatele a uctívajícího se vcítit lze jen obtížně, pokud vůbec.

Každopádně můžeme konstatovat mimořádně významnou úlohu fenoménu krávy a býka počas celých dějin starověkého Egypta.*K„Býk Brancacciú“, býk-bůh Apis nesoucí na hlavě sluneční kotouč a uraeus-kobru. Granodiorit, Ptolemaiské období (2. stol. př. n. l.)
 •  Pozlacená mumie hlavy býka nalezená v Sérapeu de Saqqarah, nekropoli zasvěcené bohu Apisovi
Egyptský znak pro býka se slunečním kotoučem na hlavě. Symbol podobající se znamení ankh, označení býka Apise, které měl na hlavě, kde znamenal sluneční kotouč své matky Hathor.
Jedna z teorií původu znaku ankh říká, že pochází z dobytkářské kultury prehistorie Egypta a že ankh má podobu hrudního obratle býka v příčném řezu.
(Totožný tvar byl symbolem původně berberské bohyně plodnosti Tanit, později asimilované Féničany jako Měsíční bohyně, tak přešla do Kartága.)
Janusovská busta císaře Antonia jako Osirise-Apise (Serapise) vyrůstající z lotosového květu, cca 135 n. l., římská práce


Zlaté tele

Fenomén Zlatého telete není z vědeckého hlediska jednoznačný. Pověstný, respektive biblický „tanec kolem Zlatého telete“ („hřích uctívání zlatého telete“, Ex 32, 1–6) - nebylo uctívání zlata, ale návrat ke známému egyptskému kultu plodnosti, býku Apisovi. Zvláštní verš nalézáme ve 4. knize Mojžíšově - Numeri, 24,8: „Bůh, který ho vyvedl z Egypta, je pro něj jako rohy divokého tura.“ *M

Celá záležitost má původ v emancipačních snahách Izraelitů při odchodu z egyptského zajetí. Synkretizace egyptských a levantských kultů býka ovlivňovala smýšlení osamostatňujícího se národa. „Bůh takto mluví ke Svému lidu: ,Nepošpiňujte se egyptskými idoly!' Ale oni nedbají Jeho varování a musí čelit zničujícím následkům svého odmítání ,odvrhnout ohavnosti, které byly před jejich zraky'“, Ez 20, 7-8.
Kananejské božstvo Moloch bylo rovněž zpodobňováno jako býk. Ani později v izraelských královstvích figura býka nebyla zcela zavržena. Hranice Spojeného království Izraele a Judska byla na několika místech vyznačena mladými býky.„Zlaté tele“ v egyptském podání – Menes-Heh


Tele-mladý býček byl častým obětním zvířetem. Protože u Kananejců (a nejen u nich) bývá bůh zobrazován sedící nebo stojící na zvířeti, mohlo ve zmíněné situaci jít také o zpodobnění trůnu pro neviditelného boha, píše A. Novotný. I jiní vědci míní, že výstavba oltáře se zlatým dobytčetem nemusela znamenat jednoznačně uctívání telete-býka. Mohl to být také jen podstavec pro (zatím) nepřítomné božstvo, tak jak je to známé z jiných případů. Dnešní používání rčení o zlatém teleti je tedy posunutím biblického významu. Zobrazení býka jako takového bylo používáno při rituálních obřadech, viz rituální očistná nádrž u Šalamounova chrámu spočívající na 12 býcích.„Mosazné moře“ před Šalamounovým chrámem, určené k očistě kněží, rekonstrukce podle 1 Kr 7, 23–26. *Y
Božstvo stojící na býkovi, otisk sumerského pečetního válečku
Uctívání Zlatého telete, hlavice sloupu, klášterní kostel Maří Magdaleny, Vézelay, polovina 12. stol., FR
Hindské božstvo Jama, „Pán Smrti“ a „Král Práva“ se spojuje se svou manželkou Jami na božském dopravním prostředku - vodním buvolovi.
15. stol., Tibet


Výsadní postavení býka v eneolitu souvisí s užíváním oradla a vozu. Zdá se, že dobytčata získala v některých kulturách díky své důležitosti postavení kultovního zvířete. Tomu nasvědčují nálezy sošek býků s náznaky zápřahu na různých místech Evropy (např. v Polsku) a také rituální pohřby dobytčat (např. v Sasku). Velmi vzácným důkazem je nález dřevěného jha ve švýcarském Vinelzu.

Plastika býčka z jeskyně Býčí skála v Moravském krasu je datována do období halštatského - starší doby železné (cca 700–400 př. n. l.). Býček je bronzový, na čele má vložen železný trojúhelník. Trojúhelník, který se vyskytuje jako „božské znaménko“ v několika kulturách různých historických období. Posvátný býk, respektive dobytče ve staroegyptském pojetí muselo mít mj. také na čele bílý trojůhelník.

Býček z Býčí skály, halštatské období, CZ


Mínotauros

Kult býka ve Středomoří klade dodnes ne zcela zodpovězené otázky.*M

Pověstný krétský býk neměl vůbec klidný život, rozmary olympských bohů s ním neustále šíbovaly. Zopakujme si je. Nejdříve jako dar Poseidóna krétskému králi Mínóovi byl vynořen z moře jako krásné milé zvíře, arciže určené k oběti vládci vod.Poseidón a býk na lící a rubu stříbrné dvojdrachmy, 4. stol. př. n. l., Velké Řecko, IT


Mínós slib nedodržel a výstavní kus si ponechal živý. Oklamaný Poseidón způsobil, že náš krásný býk zešílel a začal pustošit ostrov. Jako součást pomsty boha na králi byla Olympany iniciována zvrácená touha Mínoovy manželky-královny Pasifaé po býkovi; Pasifaé se nechala jmenovaným býkem obskočit. Nezkrotné dobytče bylo následně předmětem jedné z Hérakleových prací; héroem byl přemoženo a dovlečeno do Athén. Po vypuštění na svobodu se stalo postrachem krajiny, podle které bylo označováno nadále jako býk „marathónský“. Jeho řádění učinil konec druhý nejznamenitější hellénský hrdina - Théseus.Červenofigurová výzdoba poháru s motivem Théseových prací: odchyt maratonského býka a zabití Prokrusta dvojbřitou mínojskou sekerou, malíř Aison, cca 415 př. n. l., Attika


Mýtus o Pasifaé a býkovi ukazuje na rituální sňatek Měsíční kněžky, která měla na hlavě kravské rohy, s Minóem-králem, který měl na tváři býčí masku či na hlavě rohy.Bohyně či kněžka s rohy, terakota z Korfi, 11. stol. př. n. l., Kréta  •  Figura vykazující mínojské znaky - býčí hlava, zřetelně nasazovací, pravděpdobně ona maska,
v rukou drží labrys, dvojbřitou sekeru, nástroj používaný při obětních obřadech i symbol uctívání Bohyně
Božstvo s rohy, 12. stol. př. n. l., bronz z Enkomi, Kypr*10


Podle A. B. Cooka jsou Mínós a Mínotauros jen dvě různé podoby téže postavy, která představuje krétského Slunečního boha-býka. Mnozí tak vysvětlují spojení Pasifaé s býkem jako posvátný rituál, kterým byla královna-kněžka Měsíce-krávy sezdána s bohem v býčí podobě. Vzhledem k době vzniku mýtu, který je kladen do období, kdy souhvězdí posléze popisované jako Taurus vstoupilo do pozice prvního jarního souhvězdí, tak důležitého pro zemědělské kultury konce neolitu, jsou tyto představy velmi pochopitelné.

R. Graves ve svých Řeckých mýtech interpretuje příběh o Mínotaurovi jako mýtické vyjádření osvobození pevninských Athén od nadvlády Kréty, tehdejší námořní velmoci (této části) Středomoří.Bysta Mínotaura, ze ztracené skupiny Thésea, Myrón z Eleuther, pol. 5. stol. př. n. l., Athény
Mínótaurus, tondo černofigurového attického poháru-kylixu, cca 510 př. n. l.  •  Mínotauros na dvoudrachmě z Knossu, kol. 400 př. n. l., Kréta
Freska, Gordion, 8. stol. př. n. l., Frýgie (v Anatolii, kde před tisíciletími vykvetla první známá městská kultura s kultem býka), dnešní Turecko
Gordion je místo, kde Alexandr Makedonský rozetnul pověstný místní uzel, který dle víry měl otvírat cestu k Asii.
Černofigurová amfora s Théseovými činy, cca 540 př. n. l., Attika; s ptáčkem jako unikající duší Mínotaurovou
 •  Černofigurová amfora připisovaná malíři Nikostathenovi, cca 540 př. n. l., Attika
Théseus vláčející Mínotaurovu mrtvolu, červenofigurové tondo, cca 440 př. n. l., Attika*L


Mnoha Řekům se později mýtus o Pasifaé nelíbil a raději věřili, že královna neměla poměr s býkem, nýbrž s mužem, který se jmenoval Tauros.

Většina interpretací mínótaurovského mýtu se shoduje, že jde o symbolické vyjádření skutečnosti, že se Athény vymanily - pravděpodobně silou - z nadvlády Kréty, která svým loďstvem dosud ovládala egejskou oblast.

Athénský pohled na Mínotaura jako protipól Thésea reflektuje literární prameny, které byly zkresleny ve prospěch athénského stanoviska. Etruskové, kteří spojovali Ariadnu (Théseovu potenciální manželku) s Dionýsem a ne s Théseem, nabídli svůj alternativní etruský pohled na Mínotaura, zcela nevídaný v řeckém umění: na jednom etruském poháru Pasifaé něžně kolébá na svém klíně Mínotaura v podobě malého dítěte.Malý Mínótaurus na klíně své matky Pasifaé, červenofigurový kylix, cca 330 př. n. l., Vulci, Etrurie


Vykreslení Mínotaura (a ostatně i samého Mínóa) jako tvora ohavného, děsného a veskrze záporného v řeckém podání oproti původnímu krétskému/mínojskému bylo odhaleno jako přepisování dějin vítězem, tedy kontinentálním Řeckem, jmenovitě Athénami, které se zbavily krétské dominace. Tento řecký cejch krétskému stvoření zůstal v obecném povědomí dodnes. Jedině snad, že by v podstatě nešťastný osud Mínotaura byl jedním ze zdrojů pozdějších pohádek typu „Kráska a zvíře“?

Na Krétě se setkáváme s kultem býka i v dalších projevech:Kamenné stylizované rohy, podle Evanse symbol Minotaura, palác v Knossu, minojské období (2700–1500 př. n. l.)
Nebo měsíční symbol či stylizovaná kultovní sekera-labrys?
Rhyton ve formě býčí hlavy, cca 1450 př. n. l., pozdní mínojské období  •  Rhyton ve tvaru býčí hlavy, mínojské období
Kresba na keramice objevené Evansem při vykopávkách v Knossu  •  obdobný motiv na jiné krétské váze
Keramická soška býčka, Knossos, rané minojské období
Reliéf býka na stěně paláce v Knossu, kol. 2000 př. n. l. Evansova rekonstrukce mnohými považovaná za značně svévolnou...
Skok přes býka, nástěnná malba, palác v Knossu, kol. 2000 př. n. l.


Připojme ještě ukázky zpodobení tvora s lidským tělem a býčí hlavou či naopak hovězím tělem a lidskou hlavou z jiných geografických potažmo kulturních oblastí:Nandišvara – zoo-anthropomorfní podoba dveřníka a jízdního zvířete hindského boha Šivy, viz dále, kresba z poč. 19., stol., IN
Tzv. Bicha de Balazote, bytost půl člověk, půl býk, pol. 6. stol. př. n. l., ES
Maska býka, kultura Bissago, Guinea-Bissau
Maska s býčí hlavou ze staré ulsterské tradice tanců v maskách dodnes živé ve městě Armagh, Irsko
Francouzská mince vydaná u příležitosti dobytí Neapole v roce 1806 Napoleonovým maršálem Massénem


Býk, spoluzakladatel Evropy

Kréta je spojena ještě s jedním pověstným býkem. Mýticky v tom má své vilné prsty opět nejvyšší bůh řeckého pantheonu. Tentokrát mu padla do oka dcera fénického krále Agenóra, tehdy vládce Tyru (Sur v dnešním Libanonu). Zeus proměněn v rozkošného bílého býčka odlákal fénickou princezničku, Európu, na břeh moře, a když se mu posadila na hřbet, vběhl do vln a unesl Európu na Krétu, kde mu porodila již zmíněného tragického Mínoa.

Diův únos Europy, který zaznamenává hellénistickou okupaci Kréty, byl odvozen z pre-hellénistické mykénské malby Měsíční bohyně, která jede v triumfu na oběti, kterou je Sluneční býk. Scéna přežila na osmi destičkách modrého skla nalezené v mykénském městě Midea.Metopa z chrámu Y v Selinonte,580–560 př. n. l., Sicílie
Červenofigurová váza, 480 př. n. l., Tarquinie, IT
Drachma, cca 250 př. n. l., Kréta  •  Stříbrná mince, revers, po pol. 1. stol. n. l., Sidon, Fénicie
Mozaika v římské vile v Lullingstone, 4. stol., Kent, Anglie
Rozverně pojatá scéna, A. W. Wein, 1934, US
Socha před budovou EU parlamentu ve Strasbourgu, FR
Obálka časopisu Spiegel, 2004, DE  •  Český lev a býk Evropa, neznámý autor
„V jámě lvové“, malba José García Y Más, 2007, DE
Cena „Žena Evropy“, soška od Mary Papaconstantinos, GR. Použití této scény vyvolává nejrůznější interpretace...


Motiv ženy na býku použitý na mincích již ve starověku se posléze objevil v nedávném novověku (možná je to už doba postmoderní) na platidlech některých jednotlivých států poválečné Evropy, ale i na několika mincích společné měny sjednocující se Evropy:Pětimarková bankovka, 1948, DE


ECU DE, 1992  •  Revers výroční mince 500 F, 2001, Belgie  •  2euro GR, 2002
50sent Kypr, 2004  •  Výroční euromince IT, 2005  •  50euro, 10. výročí eura, ES, 2012
I Velká Británie použila náš motiv na známce vedle obligátní královny k 2. volbám do Evropského parlamentu v roce 1984


Na rezidentské kartě v zemích EU je níže zobrazený býk nad pěti hvězdičkami. Fénická princezna, která dala kontinentu - celému kontinentu a ne jen Eunii – jméno, zde chybí. Není to taková malá bejkovina?

Býk zvěrokruhový

Jak bylo naznačeno výše, precese zemské osy způsobila, že zvěrokruhová (zvířetníková, zodiakální) znamení mají sice původ v souhvězdích zvěrokruhu, ale dnes už nejsou s nimi (časově) totožná.*D Je záhodno rozlišovat astronomii a astrologii. K posledně jmenované patří jako pracovní nástroj i známá (osobní zodiakální) znamení, která se však dnes již nekryjí se souhvězdími siderického zvěrokruhu. Mezi astrologická znamení patří i náš Býk. Několik provedení napříč staletími:Ze zvěrokruhu v mozaikové podlaze synagogy v Beth Alpha, 6. stol., Izrael  •  Vitráž, před pol. 13. stol., katedrála v Chartres, FR
Na iluminaci v astrologickém spisku z 15. stol., FR(?)  •  Dřevořez z kalendáře, 16. stol., DE
Býk dvakrát na detailu z tzv. Anatomického člověka, iluminace z Přebohatých hodinek vévody z Berry, 1411, FR


Níže zobrazená grafika-plakát ukazuje názorně, jak důležitou složkou astrologie je dostatečně vhodně a pružně formulovaná interpretace. Z vlastností mnohdy přisuzovaných našemu zvířeti-symbolu již Sumery a Babyloňany lze vybírat dle libosti a okolností. Osobní zkušenosti jsou nejrůznější, takže lze naservírovat profil býčího znamení v podstatě podle objednávky. Dolení plakát „Dobrý býk“ uvádí následují termíny: Rozhodný. Výkonný. Přesný. Velkorysý. Vřelý. Tvůrčí. Důkladný. Věrný. Chytrý. Trpělivý. Důvěryhodný. Dobrosrdečný. Umělecky založený. Spolehlivý. Vytrvalý. Organizátorský. Vynalézavý. Dobrácký. Dbalý na vzhled. Srovnejte to s referátem, který patřil starověkým býčím božstvům - úrodnost, plodnost, síla.
„Špatný býk“ pak: Zadumaný. Hádavý. Nepružný. Hmotař. Požitkář. Zabejčený. Umíněný. Požitkářský. Tvrdohlavý. Vilný. Sebestředný. Žárlivý a majetnický. Zarputilý. Zoufale nesebekritický.Dobrý (vlevo) a Špatný (vpravo) býk, astrologické plakáty s lehce satirickým nádechem, po r. 2000, UK

Býk v kultu - jako oběť

Býk hraje významnou roli oběti ve dvou oblastech, které se prostupují a prolínají, jedna ovlivňuje druhou a naopak: v již dříve zmíněné astronomii/astrologii (určování agrotechnických lhůt, zásadní, životně důležitá úloha v tehdejší zemědělské společnosti) a v již také zmíněných kultech, v náboženství. Na tomto místě chci připomenout postavení býka jako loveného a obětovaného zvířete. Na astronomické úrovni se s touto situací shledáváme v postavě mýtického řeckého lovce Orióna, který jako souhvězdí útočí na vedlejší souhvězdí Taurus.Taurus v astronomickém atlasu Uranographia Johana Hevelia, 1690, Danzig

Bílí býci, kteří byli zasvěcováni zvláště Měsíci, se objevovali v oběti konané každoročně na Mons Albanus v Latiu, v kultu thráckého boha Dionýsa, také v rituálu jmelí a dubu u galských druidů a podle Knihy o krávě hnědce ve věšteckých obřadech, které předcházely v dávných dobách irské korunovaci.

Ještě zřetelněji to vidíme v mithraismu konce římského období v rituálu „tauroktonie“.*11Mithra a obětovaný býk, mramor, 2–3. stol., Řím
Sousoší zobrazuje hlavní ikonu mithraistického kultu: klečící postava – řecký romanizovaný Mithra – na pokyn Slunce (které je obvykle v této scéně přítomno/zobrazeno) obětuje býka, jehož krev oplodňuje svět.
Síly Zla jsou představovány psem a hadem, kteří lízají krev prýštící z býkovy rány; štír štípáním do genitálií býka se snaží zabránit oběti a oplodnění světa.

Interpretace této scény jde několika směry. Jeden z nich v ní vidí podobu hvězdné mapy se souhvězdím Býka a příslušnými okolními souhvězdími. Tato interpretace obrazu býka je obdobná přístupu některých historiků ke slavným jeskynním malbám býka v Lascaux.

Korida a jiné zápasy

Odlišným ceremoniálním rituálem byla a je „tauromachia“ - boj s býkem, který má podle oblastí různou podobu/formu, přímé aktéry i obsah. Např. ve švýcarské verzi není závěrem souboje zabití protivníka, soupeřem zvířete není člověk, ba dokonce ani zvířata nejsou býci – zde jde o přetlačovanou dvou krav!

Prohlédněme si aspoň ukázku klasické, tradiční španělské „corrida de toros“:Takto provozovaná corrida, proslavená mj. texty Ernesta Hemingwaye, končí většinou zabitím býka.*12
Konfrontace mohutného, většinou tmavého zvířete, s divadelně nastrojeným člověkem je neustále mnohavrstevným spektáklem, který reflektuje naši ne zcela poznanou (a nejen kulturní) historii.
 •  Toreador Morante de la Puebla předvádí figuru zvanou „veronica“.Vstupenka na býčí zápasy z roku 1926 v severošpanělské Pamploně, dnes známé především během býků ulicemi města; z pozůstalosti Ernesta Hemingwaye


Býčí zápasy dodnes nenechávají lhostejnými značné množství lidí. Jedny fascinuje, jiné odpuzuje.*O Prameny ukazují, že to vždy byla lidová záležitost, ať posvátný rituál nebo převážně zábava, ne nepodobná gladiátorským zápasům. Fenomén je to značně komplexní, mnohavrstevný. Připomeňme zde Picassovu fascinaci světem tradiční corridy (a býkem vůbec). Na počest či památku spojení slavného malíře a koridy provozovatelé býčích zápasů ve španělském městě Málaga již několikátý rok pořádají koridu s názvem La Corrida Picassiana, které se účastní známí „toreros“ oblečení do tradičních toreádorských kostýmů, které jsou však barevně a ornamentálně inspirovány Picassovými malbami a grafikami. Prostor arény včetně písku je vyzdoben patřičnými motivy v picassovském stylu. Je to výborný nápad, umožněný mj. tím, že návštěvníci a příznivci koridy přes veškeré její krvavé momenty oceňují a vyžadují především estetický ceremoniál!

Odshora dolu: Plakáty na Picassianu 2009 a 2011  •  Kostýmy zápasníků  •  Písek arény před začátkem zápasů


Zmiňme ještě jednu podobu z Picassova mnohotvárného fenoménu býk – je to býk-ničitel, tupý tvor s vytřeštěným zmateným výrazem nechápající, jaké šílenosti páchá. Je to býk občanské války z rozměrného plátna s názvem Guernica:Detail býka z obrazu Guernica, olejomalba, 1937; vystaveno poprvé v expozici Španělska na světové výstavě v Paříži téhož roku
Picasoo dokázel vidět býka všude: Hlava býka, 1942


Býk jako atribut

Evangelistovi Lukášovi (podle křesťanské tradice první malíř ikon-obrazu svatých, mj. portrétista Panny Marie s Ježíškem), patronu malířů - známých cechů sv. Lukáše, byl přiřazen býk, neboť býk byl častým obětním zvířetem a Lukášova „dobrá zvěst“ začíná obětí Zachariášovou v Chrámu.*16

Níže několik ukázek zpodobení evangelisty Lukáše a jeho emblému-býka:Z Evangelia sv. Kříže, pol. 8. stol., FR, zajímavé spojení býka a evangelisty v jedno stvoření  •  Z evangeliáře z kláštera Corbie, před r. 800, Corbie, FR
 •  Iluminovaný manuskript Book of Kells, po r. 800, Irsko
List a detail z tzv. Codex Aureus Laurensius, evangeliáře z cca 810, z kláštera v Lorsch, císařského kláštera karolínské říše, dnešní DE
Víko relikviáře, slonovina, Kolín n/R, 13. stol., DE  •  Detail z malby v kapli Sv. Kříže, pol. 14. stol., Karlštejn, Čechy
Detail z Hodinek Raguiera a Robertet, iluminace, Jean Fouquet, 1470, FR  • Detail z oltářního obrazu „Lukáš a Panna Maria s dítětem“, Hermen Rode, 1484, Lübeck, DE
Lukášův býk na dómu v Orvietu, bronz, 14. stol., IT  •  Z katedrály sv. Vavřince, 1878, Alba, IT  •  Býk evangelisty Lukáše, vitráž v presbyteriánském kostele v Kirkwoodu, 20. stol., US


A proč je u betlémských-vánočních jesliček s Ježíškem dobytče? Kdo bude hledat vysvětlení v novozákonním textu, bude hledat marně. V popisech evangelistů, z nichž nejpodrobněji o narození Spasitele píše právě sv. Lukáš, žádnou zmínku o zvířatech zahřívajících svým dechem božské novorozeně nenajde. Jak píše J. Royt, „jde pravděpodobně o vyjádření slov Izajášova proroctví (1,3): Býk zná svého hospodáře, osel žlab svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.“*17Dobytče ve skupině Betléma v Novém lese u Žírče, pískovcová plastika, M. B. Braun, 1723–1732, Kuks; foto autor, stav červenec 2012


Dalšími nositeli atributu býka jsou např. sv. Saturnin či sv. Sylvestr, oba na místo svého posledního odpočinku dopraveni dobytkem, Saturnin usmýkán, Sylvestr naopak jako bývalý pasák dobytka dovezen v klidu. A nezapomeňme na sv. Kornélii, která kvůli svému jménu, ve franštině něco jako „Rohálie“, je v Bretani ochránkyní hovězího dobytka.Mučednická smrt Saturnina, prvního biskupa v Toulouse, iluminace z rukopisu Legenda aurea, Jacobus de Voragine, 14. stol., FR.
Na místě, kam tělo Saturnina, prvního biskupa města Toulouse, podle tradice býk dotáhl, byl postaven kostel Panny Marie Od Býka (sic!); mučedník je pohřben v bazilice sv. Saturnina v Toulouse, jedné z největších zachovaných románských bazilik v Evropě.


Býka jako nezaměnitelný atribut nalézáme také v symbolice několika náboženství indického subkontinentu. Již výše zmíněný Šiva, Pán zvířat, se přepravoval na býku jménem Nandi, který byl někde sám předmětem zvláštního kultu. Byl a je uctíván jako symbol plodnosti.

Nandi, jízdní zvíře boha Šivy, kamenná plastika, 2. stol., IN  •  Totéž v modernějším provedení.


Vůl a buvol v mystice a filosofii

Vůl a buvol přes mnohé společné znaky s býkem představují v symbolické rovině spíše ego, které, obzvláště ve východo a jihoasijských kulturách, má být zkroceno. Proto např. Lao'c, jako představitel veliké intelektuální síly a sebeovládání, je zobrazován jedoucí na hřbetě buvola.Vodní buvol, keramická nádoba, 2300 př. n. l., Lopburi, Thajsko
Čínská novoročenka pro rok 2009, rok bůvola  •  čínská vystřihovánka ke stejné příležitosti
Lao’c na buvolu, kresba Hokusai, po 1800, JP


Býk v heraldice

Tradiční symbolika býka se nemohla neobjevit ve středověké vizuální kultuře. Býk je poměrně často použitá přirozená figura ve střední Evropě i celém euroatlantském kulturním okruhu. Figura býka má symbolizovat Odvahu, Udatnost, Šlechetnost. Rohy představují fyzickou i duchovní sílu. Z postavy zvířete se na erbu někdy objevuje jen hlava nebo dokonce jen rohy, coby esence útočného zjevu mohutného zvířete. I v těchto případech pro konkrétní určení je důležité blazonování-popis znaku, neboť z kresby nemusí být jasné, zda jde o býka, volka nebo krávu. Ve střední Evropě je na erbech použit i divoký býk - tur, někdy zaměňovaný za zubra. Zubr se odlišuje houžvovým kruhem prostrčeným skrz chřípí. V Čechách je asi nejznámější zubří znak rodu Pernštejnů, jehož původ je přesvědčivě ilustrován scénou na několika českých hradech, zámcích a městských domech, z nichž připomeňme aspoň barevný vysoký reliéf nad vchodem do pardubického zámku.Legenda o vzniku pernštejnského znaku, 1511, zámek Pardubice, CZ  •  Celý znak rodu Pernštejnů
Kustoš ze Zubřího  •  pánové ze Svinař  •  pánové ze Škovradu  •  Předbor z Radejšína  •  Cetryc z Kariše  •  Šašek z Mezihoří, všichni ČechyErb rodu Borgia, Italie  •  Klenot erbu rodu Fane, Earlů z Westmorlandu, Anglie  •  Rodina Beaudesert, 1961, AU  •  Rodina Bull, US


Býk ve státní symbolice

Dobytek, jak už samo slovo (ve většině jazyků světa) naznačuje, znamenal od nepaměti majetek, byl synonymem jmění, používal se jako platidlo*13. Na některých mincích se jeho vyobrazení vyskytuje dodnes.*P

Emblém skotu je také pochopitelně aplikován na vlajkách a znacích měst a oblastí s rozvinutou dobytkářskou činností - např. v Kanadě, Brazílii, Venezuele, Švýcarsku aj. apod. Zlatá buvolí hlava ve znaku Nigeru připomíná nomády na severu území a význam dobytka pro ekonomiku země. Zlatý býk ve znaku Uruguaye symbolizuje blahobyt. Symbolika však může být širší: v indonéském státním znaku černá bůvolí hlava vedle významu potřebnosti bůvola pro obdělávání rýžovišť má prý připomínat i boj za nezávislost (sic!)*14. Býk jako štítonoš na islandském státním znaku je připomínkou legendární ochrany ostrova před invazí; býk spolu s orlem (jindy gryfem), drakem a obrem chrání každý jednu světovou stranu, příkladně býku je přiřazen jihozápad.*15 Proč zrovna tento směr, to bych taky rád věděl, laskaví čtenáři, poraďte, prosím. Jenom připomínám, že tato podoba státního znaku je celkem nová, Islanďané ji přijali zároveň s vyhlášením republiky - 1. června 1944!Detail z velkého znaku Dolní Lužice
Moldávie, 1481  •  Moldavské knížectvi (1346–1859), dvě verze znaku  •  Znak Moldavské republiky, současnost
Znak Bukoviny (1775–1918), 1910  •  Štít ze znaku Besarábie z doby, kdy byla oblastí carského Ruska  •  Znak z vlajky Besarábie, 1917–1918  •  Štít ze znaku Rumunska, současnost
Znak Mali  •  Štít ze znaku Indonésie  •  Státní znak, Island  •  Štít ze znaku Nigeru (buvolí hlava připomíná nomády žijící na severu země i význam dobytka pro hospodářství země)
Znak provincie Dalsland, Švédsko  •  Znak z vlajky státu Delaware, US  •  Vlajka kantonu Uri, CH •   Znak regionu Meklenbursko, DE


Býk v obecní heraldice tu i onde

Tak jako kráva, i býk je oblíbenou obecní figurou. Jen v České republice bylo k 25. 12. 2018 (zdroj vexi.info) víc jak sto měst a obcí, u nichž je ve znaku použit motiv býka, vola či zubra, případně jaka, ať už jako celé zvíře, okřídlené zvíře nebo jen jeho hlava či rohy. I v názvech obcí nacházíme odraz našeho motivu - Býkovice, Turovice, Zubří či Voleč. Nejsme v tom sami - Wolow /PL, Wulkau /DE, ba i ten Oxford/UK...Obec Auernheim, DE  •  Bielsk Podlaski, Polsko  •  Bleiburg, DE  •  Bohdalov, CZCampbelltown,UK  •  Hajdina, Slovinsko  •  Hoereda, Švédsko  •  Charleval, FR
Kaunas, Litva  •  Kyzyl, Tuvinská rep., Rusko  •  Majkop, Adygejsko, Rusko*R  •  Ocmanice, ČR
Ochsenhausen, DE  •  Sanlúcar de Barrameda, ES  •  Šiauliai, Litva  •  Trávčice, ČR
Turek, Polsko •  Turin, IT*T  •  Unterbach, dříve Auerbach, DE  •  Urdorf, CH
Velika Gorica, HR  •  Wolow, PL  •  Zruč nad Sázavou  •  Žerčice, CZ


Býk v emblematice a korporátním dizajnu

Býka najdeme pochopitelně mimo čistě heraldicko-symbolickou sféru i v obecné emblematice, kde typické býčí vlastnosti jsou využívány k propagaci a reprezentaci svých nositelů. Není proto divu, že býk je zhusta používán např. jako maskot amatérských i profesionálních sportovních klubů po celém světě.Buffalo Sabres, starší verze, US  •  Buffalo Sabres, US  •  Buffalo Bull, starší (1997–2006) verze, US  •  Buffalo Bulls, atletika, US
Buffalo Bisons_US  •  Bulls, rugby, US  •  Colorado Buffaloes, amer. fotbal, US  •  Houston Texans, am. fotbal, US
Darwin Buffaloes, amer. fotbal, US  •  Chicago Bulls, košíková, US  •  Chicago Bulls Beast, iPad zpravodajství, US  •  Dallas Stars, hokej, US
Maskot MS 2009, lední hokej, CH  •  Mládežnický jachtařský klub, UK  •  FC Turín, IT  •  Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfů v CZ (jak originální...)
Univerzita Jižní Florida, starší a novější verze South Florida, US


Množství variant zobrazení býka potkáváme na značkách v zemích, v jejichž mytologii, minulosti i tradici býk hraje nemalou roli; jsou to tedy mj. středomořské země - Řecko, Itálie, Španělsko. Odkazy na dějinné souvislosti a skoro lidové tradice jsou v těchto zemích snadné a bezprostřední. Za všechny uveďme jeden příklad ze Španělska: Osborne bull - reklama na pálenku Jerez Veterano*18. Odkaz na koridu je nabíledni.Logo firmy Osborne  •  Sudy s pálenkou Veterano  •  Neoficiální vlajka Španělska


Malá směs značek bez ladu a skladu:Afoi, textil, GR  •  Rovetta, tisk, IT  •  Torito Bravo, obchod, ES  •  Big, továrna na výrobu hraček, DE
Ferrucio Lamborghini si toto znamení dal do loga firmy, protože je narozený ve znamení býka.  •  Biofarm, výzkum, CZ  •  J. Bis, agentura, CZ  •  Blu di bufala, sýry, ITBlu Bull, finanční analýzy, CH  •  Braun, módní zboží, DE  •  Bravo, počítače, hry, ES  •  Brown Buffalo, neznámý subjekt, USBucking Brahman, rodeo na mechanickém „býku“, AU  •  Buffalo Grill, FR  •  Buffalo Beer Week, pivní akce, US
Buffalo Club, US  •  Buffalo Music, hudební vydavatelství, UK  •  Buffalo Hills, ZABuffalo- Steakhouse, karibská restaurace, US  •  Bull Gummi, výrobky z pryže, Norsko  •  Bull Holding, měřicí přístroje, AT  •  Společnost pro býčí zápasy, ESBullfight Strategies, poradenství, US  •  Bullpower, vzdělávání, DE  •  Caja Espana, služby, ES
Carlos Checa, sport. potřeby, ES  •  Centrotex, pokrývky, CZ (zaniklá známka)  • Bull Beer Index, finančnictví, DE  •  Toro de oro (Zlatý býk), doutníky, HN
Univerzita Turín, IT  •  Corrida food, potraviny, ES  •  Domecq Wines Espana, nápoje, ES  •  El toro es cultura (Býk a kultura), kulturní činnost, ES
Evobull, US  •  Grandes Vinos, nápoje, ES  •  Ox, vše pro tavbu, PT
Green Bull, vodka firmy Lateltin, CH (firma produkuje řadu Bull vodek různě barevných včetně Red Bull!!!)  •  Green Bull, k přírodě šetrné čisticí prostředky, US
 •  Red Bull, energetické nápoje, AT-Thajsko  •  New Red Bull logo
Ochsen, hotel, CH  •  Interbev, masné produkty, FR  •  Jimei, práce s kovy, IT  •  Ox force, potraviny, AT
Knorr Kapital, poradenství, DE (zaniklá)  •  Komero, obchod s cennými papíry, CZ  •  Kurt Achim von Plessen, ruční nástroje, DE  •  Novo Nordisk, farmacie, Dánsko
Vlajka Malajské lidové strany  •  Butcherei Lindiger, hrací potřeby, DE  •  Tapas, potraviny-restaurace, BE
Meritor, kovové zámky, US  •  Merrill Lynch, finanční služby, US  •  Národní garda Minnesota, US  •  Viljajskij, zemědělsko-průmyslový holding, RU
Mosaic, US  •  Brand Patagonie, AR  •  Federace býčích zápasů na Okinawě, JP  •  Turínský festival nástěnného umění, IT
Tapas, vybavení restaurantů, ES  •  Tauron, energetické služby, PL  •  Taurus, oblečení, AT  •  Taurus, zbraně, BR
Taurostark, doprava, DE  •  Taurus, výstavba a služby, PL  •  Divadlo Turín, IT
Toro, poradenství, ES  •  Toroflex, brusné materiály, DE  •  Torol, pohonné hmoty, CZ  •  Toro, komunikace, ES
Znak řecké 8. dělostřelecké divize s nápisem „OXI“ (NE), připomínající odmítnutí italského ultimáta v říjnu 1940  •  APRP, Sdružení profesionálních fotografů rodea, US  •  Zoo Chomutov, ČR


A několik značek používajících figury známé odjinud:Galerie Minotaurus, FR  •  Minotaur, neznámý subjekt, RO
Europeia, poradenství-lidské zdroje, FR  •  Escan Alliance, telekomunikace, ES  •  Minos, studentské hnutí, GR
 •  Le Byblos, prádelny-čistírny, FR (velmi neotřelé použití motivu Únosu Evropy, ale ona princezna Europa opravdu byla unesena, když byla na břehu moře prát prádlo!!!)


Obraz býka v intravilánu, mimo něj i jinde:

Za zmínku stojí tzv. Wall Street Bull (Býk z Hradební...), též Bowling Bull či Green. Bronzové dílo sochaře A. Di Modica stojí nedaleko ulice Wall Street v New Yorku. Na výšku měří 3,4 m, dlouhé je 4,9 m, váží 3,2 t. Socha znázorňuje býka jako symbol agresivního finančního optimismu a prosperity. Zvíře se skloněnou hlavou se zdá být připraveno ihned zaútočit. Jiná interpretace říká, že socha symbolizuje „sílu, moc a naději amerického lidu v budoucnost“... Socha byla na chodník umístěna ilegálně, bez povolení úřadů, ale neboť se stala ihned předmětem zvědavosti a pozornosti kolemjdoucích a zájmu turistů, město povolilo výjimku a oblíbenou sochu jako atrakci nechalo na místě.

S býkem se během roku děje ledascos.. Neb bývá v New Yorku v zimě chladno, je nutno býka občas i obléct do teplého pleteného...
Počítačová simulace podoby symbolu „optimismu“ po 21. 12. 2012.
Socha soubojového býka před arénou v Ronda, ES  •  Symbol masného průmyslu města Rakvere, EE
Údajně největší socha býka na světě, Jamestown, Severní Dakota, US. Štuk, cement, 7,9 m vysoký, 14 m dlouhý, váha 60 t, postaveno v roce 1959.
V Americe je (skoro) všechno největší na světě. Tohle je hromada lebek bizonů v Detroitu v roce 1870...
Logo a poutač (zvětšená hlavní cena) filmového festivalu Zlaté tele v Utrechtu, NL
Výstražná značka: Býci ve výběhu! - Nevstupovat!  •  Svérázná značka v Novém Mexiku:Pozor! Oblast únosů dobytka ufouny!, US  •  Zákaz kravinců!, US
Ďábel při koridě, tradiční vystřihovánka pro Den mrtvých, Mexico. Vystřihovánky, mnohdy velmi rozměrné slouží jako výzdoba festivalu, ale i jako obětina.
Motivy vystřihovánek jsou nejrůznější, v této je zajímavé, že ďábel není vyveden jako kostlivec...
Reklama na Husquarnu
Motobull, US


Takže: Býk for ever!Poznámky k části KRÁVA:

*1 I býk však, přes své odvážné srdce, sílu, samčí plodivost a bojovného ducha, nepředstavuje pouze a jednoznačně machistického agresivního a temného tvora. Býčí symbolika je vzhledem k býčím rohům spojena s lunárními silami, a tak je i symbolem ženství, a to především u středomořských národů. Římané býka přisuzovali Venuši.

*2 Krávě samotné nebylo přisouzeno žádné souhvězdí. Naopak mléko, prostřednictvím Mléčné dráhy (z řeckého „kyklos galaktikos“ = mléčný kruh), se stalo výrazem označujícím celé soustavy hvězdných systémů.
Uvidíme později, jak v řecké mytologii bude docházet k „přepisování historie“. V tomto případě – kojení panovníka mlékem krávy, byť božské – se v řecké báji změní mléko zvířecí na mléko sice také božské, ale antropomorfní - Héřino, manželky samého nejvyššího boha Dia...
A obraz Mléčné dráhy jako hvězdné tělo samotné bohyně

*3 Kniha Numeri 19,2

*4 Přesto dochází k záměnám a rozporům. Často se vyskytující figura dvou červených kusů hovězího dobytka v erbu francouzského rodu Béarn se vyskytuje v podobě jasně identifikovatelné dospělé krávy. Tak se také dostala do státního znaku pyrenejské Andorry. Nicméně některé blazonování tohoto znaku mluví o červených býčcích.

*5 Ačkoliv je kráva mj. symbolem mateřství, tak motto na novém nepálském státním znaku hlásá: „Matka a Vlast jsou cennější než Království Nebes!“ (sic!)


Poznámky k části BÝK:

*6 Možná vliv již zmíněné patrilinearity v rozhodujícím období starověké společnosti z hlediska astronomie a astrologie

*7 O Oku býka, hvězdě Aldebaran viz heslo OKO

*8 Věk Býka je situován do období cca 4300 až 2150 let před n. l. V této době vyvrcholily kulty býka v Asýrii, Egyptě a na Krétě.

*9 Podle jiné verze tohoto mýtu se Zeus sám neproměnil v býka, ale poslal ho, aby Európu unesl. Po splnění úlohy se potom býk dlouho potuloval po Krétě, kde naplnil roli známého býka Mínoova.
Není od věci připomenout, že Héra byla Řeky nazývána Volooká (sic!)...

 *10 Obdobné figury jsou známé i z jiných lokalit, potažmo kultů např.:Protohindský bůh Šiva Pašupati - „Pán všech zvířat (bytostí?), hliněná pečeť, 3. tisiciletí př. n. l., Mohendžo-Daro, údolí Indu

 

*11 Tauroktonie - rituální obětování býka v mithraistických iniciačních mystériích založených pravděpodobně na astrologicko-astronomické interpretaci kosmu a spasitelské funkci nejvyšší osoby.

*12 Takzvané býčí „zápasy“ zpodobněné na krétské fresce ze 16. stol. př. n. l. v Knóssu jsou spíše nebezpečnou akrobatickou hrou, kde býk není obětí. Zvyk těchto představení se na Krétu dostal z východu a za pozornost stojí, že akrobacii s býkem dodnes holdují Tamilové obývající jih Indie. Tamilové jsou potomci původního, předindoevropského osídlení indického subkontinentu a jejich tradice tedy může být ještě starší než krétská. Do Španělska, s nímž si dnes býčí zápasy spojujeme jaksi „tradičně“, se zvyk dostal až mnohem později, v souvislosti s arabskou expanzí.

*13 Latinský výraz pro peníze - pecunia - je odvozen z latinského výrazu pro dobytek - pecus.

*14 Ptydepe bez obsahu, ba překrucující skutečnost není vlastnost pouze eurosocialistická...

*15 Tato kompozice je podezřele podobná figuře zvané „tetramorf“ - čtyřtvar - čtyři bytosti, popsané v první kapitole knihy proroka Ezechiela - okřídlené bytosti (anděl, lev, býk a orel) obklopují trůn. Původ figury je asi starší, viz býk s lidskou hlavou a křídly, ochranná božstva před vchody do paláců: býk-nohy, lev-hřbet, pták-křídla, člověk-hlava asyrského typu.

*16 Emblematická zvířata evangelistů jsou považována za symboly představující čtyři stadia Kristova života na zemi: narození, smrt, zmrtvýchvstání a nanebevzetí. Kristus se narodil jako bytost podobná člověku (anděl), zemřel jako obětované dobytče, byl lvem po vzkříšení a jako orel vzlétl k nebesům. Viz též *6


*17 Oproti tradičnímu jesličkovsko-betlémářskému textu o volovi a oslu nutno připomenout, že Izraelci voly neměli, neboť Zákon-Smlouva (Lv 22, 24) zakazoval vyklešťování zvířat. Byl to tedy býček nebo kráva. Výrazem vůl se ve Starém zákoně (Staré smlouvě) označoval hovězí dobytek obecně.


*18 Lze napočítat 89 venkovních realizací reklamy Osborne bull. Většinou jsou umístěné na vrcholku nízkého kopce tak, aby vytvářely jasnou siluetu proti obloze. Několik jich je umístěných v trochu jiné podobě v Mexiku, ale stále si udržují svoji reklamní funkci. Vedení firmy nakonec rozhodlo, že býci smějí tak zůstat, ale bez nápisu Osborne. Nejvíce kusů této reklamy je v Andaluzii, následuje Kastílie-Leó a Kastilie-La Mancha. Emblém Osborne vytvořil v roce 1956 Manolo Prieto. Dnes je údržba kovových siluet býků provozována rodinou Félixe Tejada. Společnost Sherry Osborne (založil ji v roce 1722 Thomas Osborne Mann) vztyčila velké siluety býků v roce 1956 na zahájení reklamní kampaně na Brandy de Jerez Veterano.

Citace, parafráze, persifláže a jiné reakce na osbornského býka jsou nespočetné.Jeden z Osborn býků v Guadalajaře  •  a v Sierra de San Cristóbal (doplněný lahví-kytaristou), ES
 •  donquijotovská variace - Osborne v krajině větrných mlýnů, ES
 •  Osborne býk v Mexiku - s nápisemToro de Osborne s desénem Keith Haringa  •  Anonymní úprava jednoho z býků Osborne ve španělské krajině

Osborne verze španělské vlajky  •  Okřídlený býk, Arroyo de la Miel, 2010, Andalusie
Z nápojů skupiny Osborne: Reserva del Toro, brandy  •  Sherry  •  Porto

Gruppo Osborne, textil, hračky, sportovní potřeby, ES 
*A Faraon Narmer (32. stol. př. n. l.) je považován za zakladatele 1. dynastie a sjednotitele Horního a Dolního EgyptaTzv. Narmerova paleta, oboustranný reliéf, 1. dynastie, 31. stol. př. n. l. Výška cca 65 cm, vytesáno z prachovce.
Tato paleta patří k nejstarším nalezeným artefaktům egyptské archeologie.
Již na tomto reliéfu jsou přítomny všechny prvky charakterizující egyptské výtvarné umění. Tomu se opravdu dá říkat tradice!! 
*B Více o historii značky lze číst ZDE.

*D V době, kdy babylónští hvězdáři vytvářeli podobu prvního známého zodiaku (v hvězdném katalogu MULAPIN, okolo roku 1000 př. n. l.), jarní rovnodennost – tolikrát už vzpomenutý důležitý moment pro lidskou civilizaci, byl to začátek zemědělského roku – spadala již do Skopce-Berana (Věk Berana). Věk Býka, který mu předcházel – období, kdy bod jarní rovnodennosti „ležel“ v souhvězdí Taurus a byl tak důležitý pro utváření obsahu s tím vzniklé a víceméně dodnes platné symboliky – je kladen do období cca 4300 až 2100 př. n. l. Do stejného postavení na ekliptice se vrátí souhvězdí zhruba za 26 tisíc let.

 
*J Vzdáleně možno k tomuto schématu snad přiřadit i zápas Jákoba s andělem.

 
*K Tímto se omlouvám laskavým čtenářům za případné omyly plynoucí ze zjednodušujícího přístupu k rozsáhlému objemu výsledků práce egyptologů. Omluvou mi možná budiž i v detailech ne zcela jednoznačná prezentace rozsáhlého egyptského pantheonu i v odborné literatuře.

*L Téma přitahuje pozornost výtvarníků neustále:

 Z Vollardovy suity grafik od P. Picassa, 30. léta 20. stol., FR

A jejich simplifikační přepis v grafikách B. Kessela, kolem 2000, USPicasso dokázal kouzlit s naším motivem jak v poloze rozverné tak i tragické. Nahoře: Minotaurův odpočinek
Dole: Děvčátko vede slepého Mínotaura nocí, obě grafiky také z Vollardovy suity

Mínotauros v korridě, Annie Wu, zač. 21. stol., US  •  Pasifaé a bílý býk, Erika Meriaux, 2008, FR

 
*M Nejasnosti, záměny, ztotožňování, prolínání, posuny a další změny se děly při hledání a konstituování hlavního božstva v celé široké oblasti „úrodného půlměsíce“ - východním Středomoří a na Blízkém Východě. Sluneční božstvo se tak ocitá v pozici Bouřkového Mračna, v kterém se manifestoval i Jahve na Sinai, fertilního býka-Apise, Ba'ala, Molocha a dalších podobných prezentací. Jsme svědky ideových i formálních výpůjček, překrývání významů, ale také mystifikací, extrémních interpretací na škále od zbožštění po zatracování.
Stojí za pozornost fakt, že většina starověkých civilizací má ve svých stvořitelských mýtech bytost, která buď býkem je, nebo má jeho atributy, např. rohy ve formě srpku Měsíce, nebo se v býka příležitostně proměňuje. Vše to potvrzuje důležitou úlohu hovězího dobytka v lidské historii darwinovsky řečeno při přechodu ze stádia lovce-sběrače do fáze pastevce a zemědělce.Jedna z podob boha Baala, oblast Palestiny  •  Dvě podoby Molocha, ilustrace z německé knihy z 18. století


 
*O Ale i tradice prochází vývojem: Katalánsko (jejíž metropole – Barcelona – je Picassovým rodištěm) si demokraticky nevýraznou ale přece parlamentní většinou odhlasovalo zákaz (platný od 1. ledna 2012) této staletí trvající podívané. Jestli bude mít zákaz kladný vliv na složitou lidskou povahu - Bůh suď! Mnohé oblasti a místa - naposledy Sevilla v dubnu 2012 - si naopak rozhodly, že „corrida de toros“ je součástí jejich kulturního dědictví – a jede se dál!

 
*P Na irském předdecimálním šilinku od r. 1928 a od 1993 na decimální pětipenci, která šilink nahradila, je býk v plné parádě.Nahoře: Pěticent, 1930, US  •  Shiling, 1933, IE
 •  Dole: Avers a revers islandské mince k 1100. výročí vzniku ostrovního státu 
*R Znak města odkazuje k nálezům pravěkých sošek v okolí.Zlatá soška býka z pohřební mohyly majkopské kultury, 3. tisíciletí př. n. l., jižní Rusko


 
*T Víra v plodivou sílu (nejen) turínského býka se projevuje daleko za hranicemi Turína. Pod centrální kupolí milánské obchodní pasáže Galerie Viktora Emanulea II. je v mozaikové dlažbě znak Turína. Podle pověsti ten, kdo se třikrát otočí na své pravé patě na znaku v místě býkových genitálií, ten si tím zajistí štěstí a vrátí se zpět do Turína. Na dotyčném místě znaku zeje značně hluboký důlek.Detail zmíněné mozaiky, Galleria Vittorio Emanuele II, 1877, Milán, IT


 
*U

Různé verze kresby znaku - vpravo dokonce bezrohá!!!  •  Smaltová cedule uruguayského velvyslanectví v Praze-Dejvicích


 
*Y Obdobné zařízení, ale s funkcí křtitelnice, lze vidět v mormonských kostelích.Salt Lake Temple, 1912, Salt Lake City, Utah, US.  •  Nauvoo Illinois Temple, 2002, Nauvoo, Illinois, US.


Původní text byl napsán v září roku 2010 a publikován ve Fontu č. 5 a 6/114 a 115/2010.

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla během června až srpna roku 2012, při sekání trávy, zalévání stále žíznivých záhonů květin, zeleniny a brambor, během trhání třešní, sbírání jahod, borůvek a malin a konečně i bělavých hříbků v krkonošském zákoutí.