N A   S T Ř E Š E   -   H O L U B

Jedním z hlavních přírodních zdrojů světla (> tepla, možno říci i životní síly) pro člověka bylo a je Slunce. Kdo sledoval roky naše procházky, se nebude divit, že se tentokrát podíváme za fenoménem holuba/holubice.*0

Slunce, respektive jeho záře přichází shůry. Takto formulováno je to sice takové obecné klišé, nešťourejme v tom však, prosím. Podobným způsobem - slétnutím shůry - se nad hlavu Božího Syna, když stál v proudu říčky Jordánu a hlavu mu vodou obléval jeho střiník-bratranec z druhého kolene - Jan Křtitel *M, dostalo i naše ptačisko, už ve starověku oblibované a jak dále uvidíme v moderní době stále a ještě více.

Astronomie

Souhvězdí Holubice - Columba - je jedno z 88 moderních souhvězdí. Bylo ustaveno r. 1592 nizozemským astronomem Petrusem Planciem vyčleněním ze souhvězdí Velkého Psa. Patří k souhvězdím jižní oblohy; Alfa Columbae, nejjasnější hvězda souhvězdí, v Česku vystupuje nanejvýš asi 6° nad obzor koncem ledna až začátkem února.Výřez z hvězdné mapy se souhvězdím Columba - Holubice
Vizualizace souhvězdí Holubice (zde označené jako Holubice Noemova!!), detail z tabule XXIV z Nebeského atlasu, A. Jamienson, Londýn 1822, UK


Vzhledem k svému tvůrci/ustanoviteli a období, kdy souhvězdí vzniklo, se předpokládá, že má odkazovat na biblický příběh o Noemovi a potopě světa: Prapraotec Noe asi po roce plavby, podle knihy Genesis, vyslal ze své archy holubici, aby našla kousek (pevné) země. Holubice se po několika marných pokusech skutečně vrátila s olivovou ratolestí v zobáčku. Noe (Stará smlouva) to interpretoval jako znamení smíření, Božího odpuštění. Odtud pramení ona symbolika míru.*J *W Tím si ptáček získal nehynoucí přízeň jak posádky archy, tak následných lidských pokolení.Noe vypouští holubici, detail nástěnné mozaiky, kostel sv. Marka, zač. 13. stol., Benátky, IT
Návrat holubice s ratolestí na archu (je tu i neúspěšný havran), bible Václava IV., kol. 1395, Čechy


Podle jiné teorie by mohlo souhvězdí představovat holubici, kterou podle řecké mytologie ze své lodě Argó vypustili námořníci, aby prolétla mezi pohyblivými skalami Symplégadami v Bosporu. Díky tomu loď stihla proplout do Černého moře a Iásón s argonauty dopluli do Kolchidy pro zlaté rouno. Stejně pak celá historka skončila v podstatě tragicky. Naštěstí z toho nikdo naši holubičku nevinil.Zmíněná situace, Cornelis Bloemaert, lept, 17. stol., NL


Holubice v mytologii

Holubice je dodnes všeobecně uznávaný symbol, který je spojován s různými významy, mj. např. čistoty (sochy v městech nebudou souhlasit!) či spirituality. Symbolika holubice, samičky holuba, se uplatňuje v umění pro vyjádření lásky a stálosti, míru a dobré zprávy (viz Noe výše), Ducha svatého, duše opouštějící tělo (např. jako náhrobní plastika), naděje, aj.
Oblibu figury holubice (jako alegorie a symbolu) lze vysledovat až do nejstarších civilizací. Ve starověké Mezopotámii byly holubice prominentními zvířecími symboly Inanny-Ištary, bohyně lásky, sexuality a války, s kterou byly spojovány již ve 3. tisíciletí př. n. l. Ve starověkém Řecku a Římě byla holubice spojována s bohyní lásky Afroditou /Venuší. Byla považována za symbol lásky, krásy a plodnosti. Spojení holubice s čistotou je evidentní ve starověké řecké mytologii, kde se věřilo, že je to posvátný pták spojený s bohyní lásky Afroditou a bohyní krásy a moudrosti Athénou.Velká bohyně - Afrodíté s holubicí, 5. stol. př. n. l., Kypr
Stříbrný statér, cca 350 př. n. l., Sikyónská klenotnice, Delfy, GR
Afrodítina holubice, terakota, 3.stol. př. n. l., GR
Mozaika zobrazující skupinu holubic na okraji vodní nádrže, Pompeje, 1. stol. př. n. l., IT
Římská podlahová mozaika, Faunův dům, Pompeje, 1. stol. př. n. l., IT
Holubice s olivovou ratolestí, symbol Chi-Rho, košík (označující dobré skutky), protokřesťanské graffiti v katakombách sv. Šebestiána,, 3. stol., Řím


Vedle holubice v již zmiňované potopové historce v První Mojžíšově knize, Genesis, se objevuje také v rozkošné a diskutované starozákonní knize Píseň písní, je čtena jako symbol izraelského lidu (Pís 2:14)*P.
V severoamerické indiánské kultuře je obdarování někoho holubím pírkem ekvivalentem vyznání lásky.
V japonské mytologii je holubice poslem a duchem Hačimana, božstva lukostřelby a války.Kamenný holub jako strážce u vstupu k šintoistické svatyni Hačimana, Mijake, Kjóto, JP
Svatyně je vyhlášená jako léčitelské místo pro dětské nemoci. Takovéto keramické holuby si nemocní odnášejí domů a po vyléčení vrácí do svatyně.


Holub heraldický

Ačkoliv se v seznamech heraldických figur (i v blazonu) objevují oba termíny, tak heraldika nerozlišuje mezi holubem a holubicí, tak jak to umožňuje čeština. Leckde je do této figury zahrnuta i hrdlička, byť je odlišena kroužkem kolem hrdla.Dentulín z Turtlštejna, podle blasonu je to hrdlička, což by odpovídalo i rodovému jménu (hrdlička je německy Turteltaube)  •  Zásmučtí ze Zásmuk (blazon popisuje holuba jako hřivnáče)  •  Munka z Ejvančic  •  Stránský ze Stránek, všichni čtyři Čechy
Rod Dufva, 13.-16. stol., SE  •  Rod Savoye de Puineuf, FR  •  John Wrythe, první Garter, předsedající úředník královského heraldského úřadu (College of Arms) vzniklého 1484 za Richarda III. Anglického, Londýn, Anglie  •  John Anstis, Garter of College of Arms, pol. 18. stol., Londýn, Anglie  •  Emil Franz von Holub, novoštítná rodina ze Svinné na Plzeňsku, erb 1917, zastával funkci představeného oddělení námořnictva c. a k. ministerstva války, účast na potlačení povstání v Boce Kotorské, Rakousko-Uhersko


College of Arms, britská královská korporace profesionálních autorit v záležitostech heraldických, má na svém velkém erbu pět holubic, i její odznak, badge, je holubice s korunou kolem hrdla. Holubice byla údajně vždy tradičním symbolem heroldova úřadu. Velšský heraldik John de Bado Aureo, jeden z prvních spisovatelů o erbovních záležitostech, ve svém heraldickém pojednání (kolem roku 1390) napsal, že holubice byla poslem pokoje a radosti, jak zmíněno ve zprávě o Stvořitelově pokusu o vymýcení lidstva v 8. kapitole první knihy Tóry.Celý velký erb korporace College of Arms, Londýn, Anglie  •  odznak (badge) toho právnického subjektu


V církevní heraldice je holub, respektive holubice velice oblíbenou figurou. Ať už se její interpretace vztahuje k Noemově arše nebo ke křtu Ježíše v Jordánu, potažmo k Duchu svatému.Eucharistická*L holubice, jamkový email, počátek 13. století, Limoges (?), FR

Detaily z:  Křest v Jordánu, stropní mozaika, ariánská křtitelnice, 6. stol., Ravenna, IT  •  Bílá holubice představuje „ducha Božího“, který se vznášel nad tváří hlubiny (Genesis 1:2), první z mozaik Stvoření v katedrále Santa Maria Nuovo, 12.-13. stol., Monreale, IT  •  Epifanie, ortodoxní ikona
Křest Ježíše v Jordánu:   iluminace manuskriptu, arménská škola, 1330  •  Piero della Francesca, 1450, IT  •  Devocionálie, soška z pryskyřice, dárek ke křtu, 20. stol., US
Triumf kříže, detail mozaiky v apsidě baziliky sv. Klementa, 12. stol., Řím, IT
Pošt. známka, 37. světový ekumenický kongres Mnichov 1960 Jan XXIII., DDR


Biskupských erbů s figurou holubice jsou desítky.Papež Inocenc X., intronizace 1644, VA  •  Alain Ransay, současný biskup města Cayenne, Guyana, FR  •  Franciscus van Roessel, arcibiskup Ujung Pandang, do 2000, ID  •  Colin Johnson, biskup Toronta, 2009, CA  •  Henry William, biskup Bangoru, 1809, Wales, UK
Rudolf Graber, biskup Řezna, Bavorsko, 1962-1981, DE  •  Tomáš Holub, současný biskup plzeňský, CZ  •  John Joseph Keane, arcibiskup Arcidiecéze Dubuque, do 1911, Iowa, US  •  Wilhelmus van Bekkum, biskup Rutengu, 1961–1972, Flores, Malé Sundy, ID  •  Diecéze Tampere, CA


Několik státních znaků s holubem:Kyperská republika  •  Království Tonga  •  Fidžijská republika (holubice byla hlavním prvkem vlajky krále Cakobau, prvního krále Fidži)  •  Liberijská republika


Zajímavá je ve francouzské heraldice se vyskytující figura holubice s ampulí posvátného oleje v zobáku. Při konverzi ke křesťanství francouzského suveréna Chlodvíka I., respektive při jeho křtu v roce 499 v Remeši, starém hlavním městě Belgica Secunda, využil ampuli místní biskup Remigius. Když se biskup při korunovaci již nemohl dostat na místo, kde se v remešském kostele v davu uchovávaly připravené svaté oleje, nebesa se prý otevřela a k biskupovi sestoupila holubice se svatou ampulí. S touto legendou byla vytvořena analogie k Ježíšovu křtu v Jordánu. Tato figura se vyskytuje hlavně ve znaku obcí v severovýchodním departementu Moselle.Křest Chlodvíka I. s předáním Svaté ampule Remigiovi z Remeše holubicí (miniatura ze slonoviny, poslední čtvrtina 9. století)  •  Relikviář Svaté ampule, klenotnice paláce Tau, Remeš, Marna, FR  •  Pamětní stříbrné 10€, 1500. výročí úmrtí Chlodvíka I., FR
Fouligny, Moselle, FR  •  IItterswiller, Bas-Rhin, FR  •  Vaudreching, Moselle, FR
Allaire, Morbihan, FR  •  Arch, Bern, CH  •  Colombe-lès-Vesoul, Haute-Saône, FR  •  Eschen, Unterland, LI
Golub, Dobrzyń, PL  •  Gornji Bogićevci, Brod-Posavina, HR  •  Halle-Neustadt, Sasko-Anhaltsko, DE  •  Hofstade bij Aalst, Alost, Vlámsko, NL  •  Maribor, Dolní Štýrsko, SI


Mittelurbach, Bad Waldsee, Bádensko-Württembersko, DE  •  Morso, Viborg, DK  •  Nikosie, CY (tvar znaku vychází z půdorysu opevnění města vybudovaného Benátčany v 16. stol.)  •  Oberweis, Porýní-Falc, DE  •  Pfafers, St. Gallen, CH
Pfaffen-Beerfurth, Reichelsheim, Hesensko, DE •  Sainte-Colombe, Yonne, FR  •  Saint-Fabien-de-Panet, Quebec, FR  •  Salvador de Bahia, Bahia, BR (Latinský nápis „Sic illa ad arcam reverse est.“ (Tak se vrátila do archy) je odkazem na holubici vypuštěnou z archy Noem)  •  Vaqueiros-Santarém, Alentejo, PT
Vigolo Vattaro, Trentino, IT  •  Voluntari, Muntenie, RO


V české městské heraldice uvádí vexi.info.cz k 22. 3. 2022 čtyři městské znaky s figurou holuba a patnáct s figurou holubice (a jeden s hrdličkou). Parlamentní REKOS k lednu 2024 uvádí 25 obcí s figurou holuba ve znaku, s holubicí 18 a jednu s hrdličkou (kupodivu u jiné obce než u vexi). Fundovaná a grandiózní akademická publikace Městské znaky v českých zemích z r. 1985 od J. Čarka uvádí jen tři znaky s naší figurou - Náměšť nad Oslavou, Praha-Zbraslav a Nové Město nad Metují-Krčín, dnes městská část Nového Města nad Metují a bez znaku, ten se zachoval např. v emblému místních hasičů (viz níže).
Náměšť nad Oslavou, Třebíč  •  Praha-Zbraslav  •  Kojice, Pardubice  •  Zálešany, Kolín, vše CZ
Bohumilice, Prachatice  •  Bratřejov, Zlín  •  Holubice, Vyškov (mluvící znak)  •  Stránecká Zhoř  •  Věstín, Bystřice nad Perštejnem, vše CZ
Hluboká, Chrudim  •  Hroubovice, Chrudim  •  Pavlínov, Žďár nad Sázavou  •  Růžďka, Vsetín, vše CZ
Domovní znamení U dvou bílých holubic, Na Můstku 381/6, Staré Město, Praha, CZ


Holubice je atributem několika světců, např. sv. Davida:Sv. David, 6. stol., biskup města Menevia, patron Walesu, vitrail, Ježíšova univerzitní kaple, Oxford, 19. stol., UK


Holub korporátní

Jednoduchost a elegance tvaru holubice z něj činí vizuálně přitažlivý prvek, který lze stylizovat a abstrahovat a vytvářet tak různorodé a působivé kompozice.
Je důležité si uvědomit, že konkrétní interpretace a významy symbolu holubice v návrhu loga se mohou lišit v závislosti na kontextu a kulturním pozadí. Různé kultury a náboženství mohou holubici připisovat odlišné symbolické asociace a konotace, které by mohly ovlivnit způsob, jakým je symbol chápán.
V designu log byl/je symbol holubice využit k vyjádření řady pojmů a hodnot. Jeho spojení s mírem, čistotou, láskou a spiritualitou z něj dělá oblíbenou volbu pro organizace, které se snaží tyto ideály sdělovat. Neziskové organizace, mírová hnutí, skupiny za lidská práva, ekologické iniciativy a duchovní nebo náboženské instituce často využívají symbol holubice k vyjádření svých poslání a hodnot.Brazilské centrum pro solidaritu s lidmi a boj za mír, BR (levičácká, proruská, pročínská, propalestinská organizace)  •  Mírové sbory, nezávislá federální agentura USA, jejímž posláním je podporovat mír a přátelství ve světě. Zřízena byla prezidentem Johnem F. Kennedym v roce 1961, US („Mírové sbory mají 1/ pomáhat lidem v potřebných zemích a oblastech, potřebují-li kvalifikovanou pracovní sílu, 2/ napomáhat porozumění Američanům na straně těch, jimž Američané pomáhají, 3/ napomáhat Američanům porozumět těm, jimž Američané pomáhají. “)  •  Mezinárodní rok žen, Spojené národy, 1975  •  Mírová rada, US  •  Mezinárodního společenství křesťanů a židů
Mennonite-Central-Committee, MCC, globální nezisková anabaptistická organizace, která zastupuje mennonity (novokřtěnce), Bratry v Kristu a Amiše v Severní Americe. Organizace uvádí, že jejími hlavními posláními jsou pomoc, rozvoj a mír, US  •  TV Noe, televize specializující se velkou částí svého vysílání na křesťanského diváka, Ostrava, CZ (logo na tvnoe.cz)  •  logo na tv.seznam.cz (programy)  •  Letniční megacírkev a denominace v Lagosu, NG
Řád svatého Ducha, založen roku 1578 Jindřichem III. Francouzským, aby si král zajistil věrnost francouzské šlechty. Zrušen byl roku 1830 a nadále je uznáván pouze jako dynastický řád.  •  Hugenotský kříž, protestantský symbol, který vznikl v jižní Francii mezi francouzskými hugenoty v 17. stol. po odvolání tolerančního nantského ediktu Jindřichem IV. Francouzským
Oltář protestantského kostela vyzdobený na Letnice červenými hořícími svíčkami a červenými prapory a oltářním plátnem znázorňující oheň a zvuk vanoucího větru Ducha svatého.
Dove 55. ročník udílení cen Gospel Music Association Dove. Tento program oceňuje vynikající úspěchy a dokonalost v křesťanské hudbě, US  •  logo vlastní ceny  •  Zlatý a Stříbrný holub, ceny Mezinárodního festivalu dokumentárního a animovaného filmu v Lipsku, DE  •  Zlatý holub, oceňuje holubáře, kteří dosáhli špičkových výsledků v mistrovství Zlatého holuba. Toto mistrovství se koná v různých zemích (Belgie, Nizozemsko, Německo a Velká Británie)
Honorary Freedom of the City of London je uznáním celoživotního úspěchu nebo vysokého mezinárodního postavení a je mnohem vzácnější než širší svoboda města. Udělení Čestné svobody města Londýna (neboli Freedom Honoris Causa ) je extrémně vzácné a obecně se dnes uděluje pouze králům, hlavám států nebo osobnostem skutečného celosvětového postavení. Je to největší pocta, kterou je v moci londýnské City udělit, a obvykle se koná v Guildhall za přítomnosti společné rady a starosty, šerifů a radních spolu s pozvanými hosty  •  Londýnské mládí, festival, koncept loga, UK


Kromě toho mohou průmyslové subjekty v oborech souvisejících s osobní péčí, wellness a krásou také využít symbol holubice k označení jemnosti, péče a čistoty ve svých produktech nebo službách.*HHJednou z nejznámějších značek v kosmetickém průmyslu, která ve svém logu používá holubici, je Dove, značka osobní péče, kterou vlastní Unilever
(Původní mýdlo Dove se na trhu objevilo r. 1955, receptura byla vyvinuta pro US Army!!)
Agroturistická restaurace La Colombe, Assisi, Umbrie, IT  •  Barber Ellis, papírnické a kancelářské zboží, Toronto, Ontario, CA  •  Černá holubice, komunikační agentura, Alabama, US  •  Bílá holubice, personalistická agentura v oblasti lékařské péče, Kingston, Ontário, CA
Sklárna, Durham, NC, US  •  Pohřební štít cechu kožešníků, Praha, malba na plechu, 1641  •  Holubice, pivo a jídlo, pivovar a restaurace, Krakov, PL  •  Sbor dobrovolných hasičů Krčín, Nové Město nad Metují, CZ  •  Pivní tácek, restaurace U holubů, Smíchov, Praha, CZ (v 90. letech 20. stol. se v tomto restauračním komplexu s kasínem a nevěstincem scházela ruská solncevská mafie, dnes je tu květinářství a vinotéka)
La Colombe Coffee, pražírny kávy a restaurace, celoamerický holding, US  •  La Colombe d´Or, hotel, Houston, TX, US  •  Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, CZ  •  Bílá holubice, turistická agentura, Kalkata, IN  •  Obal alba, H.E.R.O., rocková kapela, Kodaň, DK
Restaurace U holuba, Stupava, SK  •  Wimbledon a Putney Commons jsou 1 140 akrů krajiny uprostřed městského prostředí Wimbledonu, Putney a Kingston-upon-Thames. Společné pozemky provozované charitativní organizací jsou označeným místem zvláštního vědeckého zájmu a zvláštní oblastí ochrany. Commons poskytuje důležitý domov pro divokou zvěř a místo pro odpočinek návštěvníků., Anglie, UK  •  Lehký pěší pluk jihoafrické armády, ZA  •  Ito-Yokado, celojaponský řetezec hypermarketů, JP
Alma School, škola pro postižené děti, Ellofsdal, Pretoria, ZA  •  Frances Vorwerg School, Johannesburg, ZA  •  /Mater Dei Institute of Education, Dublin, EI, (institut pro školení a formaci učitelů náboženství na středních školách v Irské republice)  •  St Peter´s College Radley, Oxfordshire, UK (odkaz na Matouše 10, 16: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“)
Holubice míru - protestantský kostel - Ordos, Vnitřní Mongolsko, CN
Nekrmit!, FR  •  Pozor! Hlídáno speciálně cvičeným holubem. Neodpovídáme za zranění či smrt, UK (legrácka...)


Holubice skalní (divoká forma holuba domácího) je díky svému vztahu k poštovnímu holubovi, a tím ke komunikaci, hlavním obrazem ve znaku National Pigeon Service, která poskytla vycvičené poštovní holuby pro základní použití RAF, armádou, Home Guard, SOE a Special Forces k předávání naléhavých zpráv zpět do Anglie.Odznak chovatele z Národní holubí služby, 40. léta 20. stol., UK  •  Odznak 520. perutě RAF, UK  •  Odznak taktického komunikačního křídla RAF, UK


Figura holuba jako alegorie poštovních služeb je rozšířená ve více státech, v našich končinách se objevuje již v prvních letech I. republiky v parádních realizacích Jaroslava Bendy především na poštovních známkách.Bazilejská holubice, první poštovní známka vydaná poštou kantonu Basilej, 1845, CH  •  J. Benda, 1920, CZ  •  J. Benda, 1937, novinová známka, CZ  •  Příležitostní razítko ke 100. výročí vydání známky, (parafráze holubice ze známky J. Bendy z roku 1920), 2020. CZ
Bloček k 30. výročí vzniku samostatných pošt České a Slovenské republiky, 2003
Ústřední správa spojů, J. Figer st., 1963  •  úprava 1973, CZ


Holub v sekulární reprezentaci

Koncem 15. století byla na pečeti Dieci di Balia, florentského výboru známého jako Desatero svobody a míru, jehož tajemníkem byl Machiavelli (sic!), použita holubice s olivovou ratolestí; nesla motto „S. Pax et Defencio Libertatis“ (Posvátný Mír a Obrana Svobody). Jo, Mikuláš se vyznal...Pečeť magistrátu Florencie v letech 1429 až 1530


V Americe 18. století byla na bankovce Severní Karolíny (1771) v hodnotě 2 libry vyobrazena holubice a oliva s heslem s významem: „Mír obnoven“. Gruzínská bankovka v hodnotě 40 dolarů z roku 1778 znázorňuje holubici a olivu a ruku držící dýku s mottem znamenajícím „Buď válka, nebo mír, připraveno na obojí“. Macchiavelli by měl radost!Gruzie 1778
Bankovka z poválečného Japonska, 1947, JP, jen ať si ti ostrovní militaristi zvykaji na mírové holubičky...
(Byly si okupační mocnosti vědomy, že holubice je poslem japonského božstva války Hačimana? více viz výše)


Počátek 19. století Společnost pro podporu trvalého a univerzálního míru, známá také jako The London Peace Society, založená z iniciativy kvakerů v roce 1816, používala symbol holubice a olivové ratolesti.Logo současné University of Bradford Student Union Peace Society, UK


Plakát německé válečné půjčky z roku 1917 ukazuje hlavu orla nad holubicí míru v letu s textem „Přihlaste se k válečné půjčce“. I z relativně solidního designu může jít hrůza. Hnus, velebnosti!Německo 1917  •  Zde autor F. Brantzky, 1917, Kolín, hlavní text: Půjčka přiblíží mír!  •  Vybojuje mír, DDR poštovní známka, 1950


Ve francouzském republikánském kalendáři, holub (pigeon) bylo jméno dané 25. dni měsíce Germinal, obecně každého 14. dubna gregoriánského kalendáře.Ilustrace francouzského revolučního kalendáře, L. Laffite, 1796, Paříž, FR


Poštovní, váleční holubi bývali tak úspěšní, že byli odměněni významnými vyznamenáními, ba i pomníky jim byly postaveny (např. Brusel - Památník holubu vojákovi).Monument au Pigeon-Soldat, (pomník je též belgickým chovatelům holubů, kteří zemřeli za vlast), 1931, sochař Victor Voets, architekt G. Hano, Brusel, BE, ústřední socha  •  ozdoby po stranách
Celek a detail holubice na soše Karla I. Habsburského (patrona světového míru blahoslaveného r. 2004 Janem Pavlem II. , posledního císaře rakousko-uherského, Monte, Funchal, Madeira, PT (pomník je z r. 2005, autor portugalský sochař Augusto Cid)
Logo kandidatury Slovinska pro nestálé místo v Radě bezpečnosti UN, 2024–2025, s heslem Budovat důvěru. Zajistit budoucnost. SI  •  Mezinárodní den míru 2015  •  21. září Den míru Spojených národů
Udržitelný mír pro udržitelnou budoucnost, plakát Spojených národů k Mezinárodnímu dni míru, 21. 9. 2012
Plakát pro prezidentskou kampaň McCarthyho; jeho kandidatura byla založena na jeho opozici vůči válce ve Vietnamu. Kandidoval na prezidenta proti L. Johnsonovi. Autor: Ben Shahn, 1968, US  •  Holub ruského míru, Maksym Palenko, 2021, UA


Holubice od Picassa

Picassova litografie z poloviny 20. století, La Colombe (Holubice)*HM, tradiční realistický obraz holuba bez (!!) olivové ratolesti, byla vybrána (údajně Picassovým spolustraníkem L. Aragonem) pro plakát Světového kongresu obránců míru konaném v Paříži v dubnu 1949. Z kongresového plakátu se rozlétla do celého světa a v nejrůznějších úpravách a technikách (jak Picassových, tak jiných výtvarníků) se tam třepetá dodnes.*PP Holubice se stala symbolem mírového hnutí a ideálů komunistické strany a byl používán v dobových komunistických plakátech apod. Na Světové radě míru v Sheffieldu v roce 1950 Picasso řekl, že ho jeho otec naučil malovat holubice a uzavřel: „Stojím za život proti smrti, za mír proti válce.“ Na Světové radě míru v Berlíně v roce 1952 byla Picassova holubice zobrazena na transparentu nad jevištěm.Plakát pro Světový kongres obránců míru, P. Picasso, 1949, FR  •  Kresba P. Picasso, 1950, použito na plakát k 2. světovému kongresu obránců míru, Sheffield 1950, UK
Plakát a šátek pro Světový festival mládeže a studentů pro mír, Berlín 1951, DDR  •  Světová rada míru, Picasso, 1957
Picasso, 1961  •  Picasso, 1962
Holubice vypuštěná během obřadu zapálení olympijského ohně pro OH 2004 v Aténách na místě starověké Olympie 25. března 2004, GR


Symbol holubice byl široce používán v poválečném mírovém hnutí. Antikomunisté měli svůj vlastní názor na holubici míru: skupina Paix et Liberté distribuovala plakáty s názvem La colombe qui fait BOUM (holubice, která dělá BUM), zobrazující holubici míru proměňující se v sovětský tank. Pamětníci pamatují...Holubice, která dělá bum!, v období studené války francouzský politik Jean-Paul David v čele agentury „Paix et Liberté“ zorganizoval protikampaň, která využívala komunistická témata a obrazy pozměňovala, autor Kharbin-Tapabor tisk Mír a svoboda. 1950, FR  •  Nová verze plakátu francouzské protikampaně mírovým holubům z 50. let, 2020, FR


Závěr

I pro grafické designéry platí, že nejlepší je holub v hrsti. Ani nemusí být mírový*C, stačí typografický...Díra Ducha svatého, strop kostela ss. Petra a Pavla, 18. stol., Söll, Tyroly, AT
Čím víc holubů, tím víc duchů!, freska na stěnách kaple v Národním paláci, Sintra, Lisabon, PT
L'Homme au chapeau melon (Muž s bouřkou), René Magritte, 1964, BE  •  Le retour (Návrat), R. Magritte, 1940, BE
Poznámky:

*0  Starověký Řím ke konci císařství v prvních stoletích našeho letopočtu uctíval již značně monoteistické božstvo Sol Invictus*SI („Nepřemožitelné Slunce“) ztotožňované s Mithrou. Obé bylo posléze pohlceno křesťanstvím. A jeho protagonista - Ježíš Kristus - byl ohlášen Duchem Svatým v podobě holubice.

*C  Holubice míru - Unicode U+1F54A; HTML: 🕊

*HH  Je zajímavé, jak obraz čisťounkého holuba vytěsnil problémy s holubím trusem, vnitřními a vnějšími parazity, holubářské plíce (fForma hypersenzitivní pneumonitidy způsobená vdechováním ptačích proteinů nalezených v peří a trusu)

*HM  Picasso vytvořil litografii „bílé holubice“ podle milánského holuba, kterého dostal darem od Henri Matisse, také amatérského holubáře.

*J  V Japonsku holubice nesoucí meč ohlašovala konec války.

*L  Holubice, které se používaly k ukládání oplatek (hostií) pro přijímání, byly zavěšeny nad oltářem, aby znamenaly přítomnost Ducha svatého na mši. Hostie byly uloženy v dutině pod odklápěcím víkem na hřbetě ptáka.


Dřevěná štípaná holubička - tato je z Valašského Klobúcka - je malou domácí obdobou kostelních Duchů svatých*M  Evangelium podle Marka M1, 9-11
9 V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.
10 Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.
11 A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Podle Matouše M 3,16
Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.

Podle Lukáše Luk 3,21-22
21 Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe
22 a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

*P  Pis, 2, 14:
Holoubku můj ve skále schovaný
ukrytý na srázu u stěny,
jak vypadáš, ukaž se mi,
ať slyším tvůj hlas!

*PP  Picasso, ačkoliv rád kreslil, maloval a sochal holubice, nedělal si iluze o jejich něžnosti; považoval je za velmi krutá zvířata, podle toho jak se dokáží chovat vražedně k sobě navzájem

*SI  Narození Nepřemožitelného Slunce bylo ve starém Římě slaveno 25. prosince zapálenými světly.

*W  „V hebrejské Bibli a archeologických záznamech existuje silný důkaz, že mnoho starověkých Izraelitů věřilo, že bohyně Ashera byla chotí jejich boha Jahveho. Možná tedy není tak překvapivé, že dědicové tohoto izraelského náboženství začlenili „ženský“ symbol holubice k reprezentaci Božího ducha (slovo pro „ducha“, ruach, je v hebrejštině ženské slovo).
Babylonský Talmud přirovnává vznášení Božího ducha v Genesis 1:2 ke vznášení holubice. Tentýž „vznášející se“ jazyk se skutečně používá k popisu Božího ducha ve svitcích od Mrtvého moře a také v Novém zákoně.“ zdroj: https://www.biblicalarchaeology.org/Původní text byl napsán začátkem ledna roku 2024 a publikován ve Fontu č. 193/1/2024 (téma: Fotovoltaika).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v únoru téhož roku za větru, plískanic, mrazů a vánic a až desetistupňových teplot nad nulou v krkonošském zákoutí.