S Y M B O L Y   P R Á C E   A   S Y M B O L Y   I D E J Í

Hvězdy, srpy a kladiva, ale především hvězdy.


Referendum o vstupu ČR do EU oživilo symboliku, která se zdála již spát spánkem věčným. V rámci svého apelu varujícího před rudětotalitními tendencemi EU použila Euroskeptická alternativa jako emblém kruhem dvanácti zlatých hvězd obkroužené zkřížený zlatý srp a zlaté kladivo na tmavomodrém pozadí. *N Tato parafráze znaku Velkého Bratra na východě mne přiměla, abych si osvěžil původ a rozšíření zmíněných ikon.

Výše zmíněný emblém EA, CZ


Pracovní nářadí

Začněme těmi konkrétními - srpem a kladivem. Tato dvě nářadí jsou pamětníkům známa jako „vercajk pod mostem“ (pro nepamětníky a nepamatující: na zelené stokoruně v období komunistického Československa byl, mimo jiné, vyobrazen Karlův most, u jehož paty, jakoby pohozené, se vyskytovalo pojednávané nářadí.)

Tyto dva nástroje nebyly samy o sobě symbolem komunistického režimu. Srpy, kladiva a další nástroje řemeslné a zemědělské činnosti se vyskytovaly dávno před vznikem proletářských diktatur.*1Z Knihy mrtvých. Osiris na trůnu soudící mrtvé duše před sestupem do podsvětí, třímá cep a srp. Tyto dva nástroje především symbolizují zemi a královskou moc.


Na iluminaci z 15. stol. srp v rukou boha Saturna symbolizuje smrt. Jde o smrt astrologickou, Slunce se ocitá na obratníku Kozoroha, zdánlivě umírá, aby se následně znovuzrodilo - proces zimního slunovratu.

Kozoroh-prosinec, ilustrace z manuskriptu De Sphaera Mundi of Saturn, konec 15. stol., IT
Detail jedné z ilustrací k Ráji Dantovy Božské komedie, Giovanni di Paolo, Siena, 1450, IT


Zlatý srp je zmiňován ve spojitosti s keltskými druidy a jejich sběrem posvátného jmelí.
V české lidové pranostice je srp spojen se svatou Markétou, svatou pomocnicí žen při porodu; okolo jejího svátku v Čechách začínaly žně - tedy srp jako symbol sklizně.Červenec, perokresba, Mikoláš Aleš, 1901, Čechy, Rakousko-Uhersko
Larišové (ze Lhoty), 14. stol., Slezsko  • Pavlatové z Olšan, rodový erb v Zrcadle slavného Markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol. 16. stol.  •  Michálkovice, CZ


Kladiva nejrůznějších tvarů najdeme ve znacích horních měst od středověku po celé Evropě, později i jinde. V Čechách třeba ve znaku města Kutné Hory. Objevíme je na znaku Hondurasu nebo Nového Zélandu.Znak Kutné Hory, ČR  •  Znak Hondurasu  •  Štít znaku Nového Zélandu, srp/zemědělství zde zastupuje snop obilí (zlaté rouno chov ovcí) a kladívka dolování


Srp a kladivo, samostatně jako symboly dělníků a rolníků se jako součást státního emblému objevily v roce 1919 ve znaku Rakouské republiky. Ruská socialistická federativní sovětská republika již jako zkřížené nástroje spojení dělnictva a rolnictva je používala již od roku 1918; jako celostátní symbol je Sovětský svaz jako součást svého znaku kodifikoval v roce 1923.Rakousko, 1919–1934 (roztržené okovy na současném znaku jako symbol osvobození od národněsocialistiské diktatury byly přidány v roce 1945)
 •  Ruská Sovětská Federativní Socialistická Republika, 1918 *S


Otto Neurath, rakouský filozof, sociolog, ekonom, marxista a socialista, ve svém projektu univerzálního mezinárodního obrazového jazyka Isotype*2 z třicátých let 20. století srp a kladivo samostatně použil v piktogramech lidí práce, zemědělce a dělníka, nikoli lidí revoluce, politiky. Isotype samozřejmě řeší i vyjádření takovýchto významů. Zkřížené nástroje má na hrudi panáček, který má zároveň pozdviženou pravou ruku zaťatou v pěst.Ukázky piktogramů Isotype, designérská spolupráce G. Arntz a M. Reidemeister (později Neurathova žena)


To je dost důležitý detail. V naší procházce se tím setkáváme s momentem, řekněme síly, který je pro naši látku nezanedbatelný. Pěstí jako takovou se zde zabývat podrobněji nebudeme, jenom připomeňme, že lze v celé historii znaků/symbolů pozorovat obrazy síly, v podstatě vlastně demonstrace, hrozby síly-silou, v mnoha emblémech minulosti - co vlastně jiného nakonec jsou ty různé šelmy, divocí kanci, aj. mocná a obávaná zvěř, ale i takový Poseidonův trojzubec, Diův blesk, Perunův hromoklín, a posléze i kladivo, např. Thorovo, které již v našem procházkovém příběhu svoji roli hraje.Pečeť státu Wisconsin, US (originální design 1851)


U této pečetě se na chvíli pozdržme: obsahuje několik významově důležitých prvků našeho příběhu. Není zde sice srp, ten je zastoupen pluhem v prvním kvadrantu. Hvězdy zde jsou, ale ne jako symboly nějaké ideje, ale jako symboly počtu zakládajících států Unie. V místě, které za jiných okolností zaujímá ideová hvězda, vidíme heslo FORWARD („Kupředu“, ozvěna dodává „zpátky ani krok!). Další heslo ve znaku uvedené zní „E Pluribus Unum“ („Z mnoha jeden“, tomu lze rozumět různě..) A dole pod štítem lákavý roh hojnosti, jako příslib dobrých a lepších časů. Druhý kvadrant štítu obsahuje zkřížený vercajk, konkrétně krumpáč a lopatu, figura reprezentující zdejší hornictví, důlní průmysl. Pozornost soustřeďme na třetí kvadrant, kde vidíme svalnatou ruku s vyhrnutým rukávem třímající kladivo v akčním pohybu. Oficiální interpretace popisuje tento prvek jako reprezentaci (průmyslové) výroby.
S podobným obsahem se paže s kladivem objevuje mezi zednářskými symboly...Kladivo, kružítko, úhelnik, několik symbolů používaných svobodnými zednáři
Tzv. konverzační potisk (vzory ne květinového charakteru), celek a detail z portrétu sympatizanta Unie z období občanské války, 1860, US
košile nese některé emblémy zednářského charakteru, mohou však pocházet spíše z oblasti svépomoci než politiky


...a ve znacích svépomocných a podpůrných spolků a bratrstev.

Plechové označení budovy svépomocné organizace Junior Order of United American Mechanics, US  •  Worcester Polytechnic Institute, založen 1865, Massachusetts, US (neobvyklá orientace ruky, jakoby to byla levá ruka)
Pětiforintová bankovka, sedící žena vlevo drží srp, žena vpravo caduceus, 1852, Uhry


Svoji pravou povahu vyjevil tento emblém záhy:

Socialistická strana práce, logo z období 1876–1921, US  •  Dělníci (celého) světa, spojte se!
Prapor Komuny ze St. Louis, 1877, US  • Arm & Hammer, soda, známka má původ v symbolice kovářské, původní činnosti fy Church & comp., 19. stol., US  •  Hand Made, gumové razítko, 1932, Lewisburg, Ohio, US


Původně je kladivo spojeno se silnou paží - tedy údernou silou. Později z tohoto zřetelného obrazu zbylo jen kladivo, s jakým úmyslem, se lze jen dohadovat...
Připomeňme čísi (??) poznámku, že (tajnými společnostmi??) je spojováno Thorovo kladivo a Saturnův srp v komunistické kladivo-a-srp.Vlajka Animalismu, z Orwellovy Farmy zvířat, zelená představuje pole Anglie, znak je zkřížené kopyto a roh jako parafráze srpu a kladiva


Zkřížení dvou nástrojů je častá heraldická figura. Nacházíme ji nejen v Evropě, ale po celém světě. Vyskytují se v ní vedle nástrojů výrobně pracovních a součásti strojů i zbraně, aj.
Zkřížený srp a kladivo je jen jedním z možných obecných vyjádření světa práce - řemesel, průmyslu a zemědělství. Nám, Středoevropanům, je možná nejznámější, ale není zdaleka jediný. Namísto srpu se podle vegetace příslušného zeměpisného pásma a způsobu obživy obyvatel objevuje rádlo, motyka, mačeta, aj.; místo kladiva např. segment ozubeného kola (znak Angolské republiky). Ozubené kolo se objevuje i ve znaku Itálie, Etiopie, Barmy aj. Státní znak státu Belize má zkříženou sekeru a pilu, Zambie motyku a krumpáč, Kongo kladivo a sekeru.Znak a střední část vlajky Angolské republiky  •  Detail státního znaku Belize  •  Detail vlajky Konžské lidové republiky, 1970–1991
Štít a heslo obce Bromsgrove, Anglie, UK  •  Návsí, MSK, CZ  •  Státní znak: Tanzanie  •  Burkina Faso, 1984–1997


Pracovní nástroje se objevují i jako svého druhu vojenská specializace: nechvalně známé PTP (Pomocné technické prapory - „černí baroni“) byly označeny („dalekonosnou“) lopatou a („rychlopalným“) krumpáčem. Tato dvě nářadí jsme již viděli na pečeti státu Wisconsin, jsou i součástí znaku Panamy, jako památka na budování průplavu.Znak PTP, 1950, ČSR  •  Detail státního znaku Panamy


Vzhledem k námětu naší procházky nutno podotknout, že piktogramy srpu a kladiva, jako i další symboly práce jsou skutečně vázány na konkrétní (manuální) činnosti, nemají a priori negativní obsahovou konotaci. A nemohou být samy o sobě symbolem sociálně revolučním; určitý náběh k tomu získávají překřížením coby vyjádření spojení „dělnictva a rolnictva“. Společensky výbušnými naše nevinné, indiferentní pracovní nástroje udělá až prvek, který se k nim nalepí tu více tu méně soudržně.
Pár ukázek takového přístupu jsme již uvedli výše; zde jsou další:Vlajka SSSR, 1923  •  Státní znak SSSR, 1923–1936  •  Znak z hlavičky Rudého práva, před listopadem 1989, ČSSR
Poštovní známka z roku 2000 s podloženou hvězdou a sousoším Dělník a kolchoznice  •  Dělník a kolchoznice, sousoší od Věry Ignatjevny Muchiny, 1937, pro Světovou výstavu v Paříži téhož roku; použito do obrazové znělky/loga sovětské produkce filmů Mosfilm, hvězda se nachází na špičce kremelské věže v pozadí vpravo  •  Logo Mosfilmu se stylizovaným sousoším  •  Současná verze loga Mosfilmu má do sebe už zabudovanou i hvězdu
Větší levá část vlajky ruských aerolinií, Aeroflotu  •  Detail znaku Aeroflotu na čepici stevardky, RU


Emblémy manuální práce v průmyslu a v zemědělství spojené s nějakým dalším symbolem se stávají znamením komunistickým.Většinou je tím znamením hvězda (vlajka SSSR), objevuje se i zeměkoule a slunce s paprsky (znak SSSR), či rudý a státní prapor a zeď - ano, zeď z kvádrů, asi míněna tvůrci, komunisty, jako budování (nebo „hráz socialismu“); pro nás, nestraníky, to byla zeď berlínská (tato značka, resp. odznak býval v hlavičce tehdejšího Rudého práva, deníku ÚV KSČ).Odznak člena KSČ, před 1989, ČSSR


Existují samozřejmě i jiné kombinace.Pamětní medaile k 1. máji, svátku práce, v národně-socialistickém provedení, 1934, DE


Vlastní hvězda

Došli jsme tedy k druhé součásti v úvodu zmíněné persifláže, k nekonkrétnímu nebo raději abstraktnímu symbolu, do kterého lze promítnout z podstaty věci vše, co chceme, aby idea (ideologie) obnášela.
Touto ideologickou rozbuškou je již po tisíciletí očekávaná budoucnost a s ní spojované naděje zase a zase umírající. Budoucnost symbolizovaná jak jinak než abstraktním znakem, pro který použijme nejobecnější název - hvězda.
Výskyt znaku hvězdy napříč kulturami podporuje tezi o obecnosti tohoto symbolu: univerzálnost symbolu hvězdy dokazuje i jeho adaptování zcela protichůdnými ideologiemi a režimy. Nejobecnější symbolika, význam hvězdy je vyjadřován pojmy štěstí, zdraví, nový život, naděje, budoucnost, apod. Popkultura a reklama rozšířily její použití na význam super, vznikl dokonce výraz superstar (Überstern, nadhvězda…)

***

Pochod dějinami

Nutná poznámka předem: v dostupných zdrojích se pojem HVĚZDA používá v nejednotném, mnohdy až neúmyslně matoucím smyslu. Z hlediska heraldického bude asi nejchoulostivější používání, respektive rozlišování pojmů „hvězda“ a „slunce“. Obecně astronomicky slunce je samozřejmě také hvězda, byť nám nejbližší. Heraldicky to jsou však odlišné figury. Na zádrhel je zaděláno již textem první kapitoly Staré smlouvy - Gen 1,16: „Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.“ Tím nejasnosti nekončí. O hvězdě různé zdroje mluví i v případě, že se jedná o planetu, konjunkci planet či „jen“ kometu.
Prosím proto laskavé čtenářky a čtenáře, aby autorem použité výrazy v těchto případech brali s nadhledem a patřičnou rezervou. Vždyť jsme na procházce!
*

Pozorování nadzemských světel na denní a hlavně noční obloze bylo jistě pro lidské bytosti od nepaměti přitažlivé, vzrušující a v neposlední řadě i životně důležité. Dodnes pohled na nebeská tělesa (jak o nich dnes mluvíme) nenechává člověka chladným a není nutno si zrovna připomínat slova o hvězdném nebi nad hlavou pruského myslitele v Královci. *EK
Že „první lidé“ vnímali hvězdné úkazy jako jen dvourozměrné, byť velkolepé, ohromující a v podstatě nepochopitelné divadlo, bude v řádu věcí. Po tisíce let trvajících pozorováních a doložitelných astronomických vědomostech babylónských hvězdářů je ale výše citovaný biblický verš formulací spíše poetickou.

Z prehistorie známe jak velmi realistické, tak abstrahující záznamy dění na obloze. Prohlédněme si jednu z maleb z pravěké obrazárny jeskyň Lascaux. Níže zobrazený detail většího celku - tur a několik skupin bodů - je paleoastronomy interpretován jako vizualizace souhvězdí Býka (Taurus) s otevřenou hvězdokupou Hyády u oka zvířete a s hvězdokupou Plejády více vpravo nahoru.
Jeskyně v Lascaux, Síň býků, cca 15 000 BP, FR    v detailech dole:   Pás Oriona, Hyády s Aldebaranem, Plejády  •  Výsek z hvězdné mapy


Zkušenost většiny laskavých čtenářů s vnímáním hvězd na noční obloze (s denní hvězdou, Sluncem, je to pouze intenzivnější, že) bude stejná s autorovou: třpytící se hvězdu vidíme jako z jednoho bodu tryskající menší či větší počet paprsků. Přimhouříte-li oči, stejný efekt nastane při pohledu do plamene svíčky či do lampy. Různě dlouhé a různě široké čárky (úsečky či spíš polopřímky) mířící z jednoho centra různými směry jsou nakonec velmi realistické zobrazení viděného. Vlastně to ani není symbol, ani abstrakce, je to dost věrný záznam.

Vpravo:   Záběr z archivu NASA
Zlomek kamenné desky (pravděpodobně disku se středem v levém dolním rohu představeného fragmentu, kam se sbíhají dlouhé vrypy)
s vyznačenými nebeskými objekty
- měsíční srpek a hvězdy formou šesti a vícecípých/paprsčitých hvězdiček, tzv. kámen z Tal Qadi, 4. tisíciletí př. Kr., Malta


Babylonská a assyrská bohyně Ištar (Innana) - symbol představující planetu Venuši jako jitřní a večerní hvězdu, prošel vývojem od jednoduchého křížení po dosti ornamentální růžici

Obrazce-rytiny do kamene, Assyrie, Mezopotamie
Hvězda Ištar - detail ze stély krále Melišipaka II., 12. stol. př. Kr., Babylon  •  Barevná kresebná interpretace


Z bohaté historie předdynastických egyptských a staroegyptských kultů připomeňme aspoň Bat, kraví bohyni Horního Egypta, která byla zobrazována mj. jako nebeské hovězí stvoření.

Jedna z podob bohyně Bat - silueta kraví hlavy posetá hvězdami
(porovnejte níže s označením místa, odkud měl být shozen Jan z Nepomuku do Vltavy)


A podívejme se konečně do doby, kdy zazářila „hvězda“, která se stala základem současného používání tohoto jevu v symbolice, posléze v heraldice. Touto hvězdou se stala mnohými starověkými proroky dlouho očekávaná „hvězda na východě“, později nazvaná „hvězda betlémská“*H.Mágové jdou za hvězdou z východu, celek a detail mozaiky v bazilice Sant'Apollinare Nuovo, 6.–7. stol., Ravenna, IT
14-cípá hvězda u oltáře v Jeskyni narození označuje místo, kde se měl, dle tradice, narodit Ježíš Nazaretský, bazilika Narození Páně, Betlém
bazilika je nejdéle nepřetržitě fungující křesťanský kostel na světě


Poslední kniha Bible - novozákonní Zjevení sv. Jana - Apokalypsa - používá obraz hvězdy v několika, pro další život symbolu zásadních obrazech. V samém závěru Apokalypsy, Zj 22,16 se Ježíš sám označuje za „zářivou jitřenku“.*J1 Ve verši Zj 12,1 se píše: „Žena sluncem oděná, … s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy“. Tento verš bude připomenut níže. Jako hvězdy jsou ve Zjevení (Zj 1,20*J2) označeni andělé starokřesťanských obcí, čili jejich představení (biskupové-pastýři). Zde lze tušit původ pozdějšího používání symbolu hvězdy pro označení jak šarží ve vojenské sféře, tak správních entit obcí a později států v moderním smyslu.Zjevení sv. Jana, první list ilustrací vlastního textu Apokalypsy - vidění sedmi svícnů, celek a detail, dřevořez, Albrecht Dürer, 1498, Norimberk, Bavorsko, DE


Janova Apokalypsa zmiňuje hvězdu ještě několikrát, - Zj 8,10–11: „Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly.“

Ilustrace ke Zj 8, 10–11, z cyklu tapisérií Apokalypsy v Angers, tapiserie Nicolas Bataille podle kartonu Hennequina de Bruges, konec 14. stol., FR


Zmíněné pasáže nejsou jediné, kde hvězda figuruje blíže neurčená ale prezentovaná jako znamení, ostatně, Janova Apokalypsa jako vize budoucnosti ani s ničím jiným nemůže operovat; hvězda, tak jako papír, unese všechno...

***

Kolik cípů?

V galsko-britské heraldice se za neblazovanou hvězdu, čili s neudávaným počtem cípů považuje hvězda 5-cípá, v germánsko-nordické je to hvězda 6-cípá.Šesticípá hvězda bývá nahrazována hvězdou pěticípou. Proč dochází k přeměně 6-cípé v 5-cípou, jsem se ani u jinak velmi dobře informovaných zdrojů jednoznačně nedopátral. Snad jako odklon od šesticípé hvězdy spojované s judaismem? Svoji roli tu asi sehrál vliv kabaly, astrologie a podobných nauk, v kterých figuruje pěticípá hvězda - pentagram jako schéma lidské postavy nebo postavena na špici jako Bafomet.Tzv. Vitruviův muž - lidské tělo v pentagramu s poměry zlatého řezu; ze spisu Libri tres de occulta philosophia, 1534, Heinrich Cornelius Agrippa, DE
 •  Pentagram-Bafomet jako hlava satana-kozla (původně spojováno s gnozí, věděním, moudrostí...)


horní řada:  nezjištěno  •  Pentalfa v rosetě kostela sv. Bartoloměje, ES
spodní řada: •  Kostel sv. Barnabáše, Bethnal Green, Londýn, UK  •  Kolegiátní kostel Panny Marie, 17. stol., Vitry-le-Francois, Marne, FR


Pentagram - muří noha, patří ke znakům starším než písmo a měl v různých dobách několik odlišných významů. Pythagorejci obrazec nazývali „hugieiá pentagram“ (pět linií zdraví*HP), pro druidy „stopa čarodějnice“ či jako znamení hlavy božstva. Je také znám jako Šalamounova pečeť (více viz níže) a ve středověku se mu říkalo Skřítkův kříž. Představuje pět smyslů. V křesťanské symbolice pět ran Kristových a pět radostí Mariiných. Pro Židy byl symbolem pěti knih Mojžíšových. V lidové víře byl rovněž považován za ochranný znak proti démonům a analogicky k tomu jako symbol ochrany a bezpečí. Věří se rovněž, že je symbolem šťastného návratu. Odtud pochází jeho používání v amuletech v nejrůznějších kulturách.Pentalfa na seleukovském stateru, cca 3. stol. př. Kr., Babylon
Věž evangelického - luteránského kostela zdobí hvězda šesticípá (podklad orloje) i pěticípá (jen tak ornament)


Nezanedbatelným momentem byla jistě skutečnost, že pentagram lze rychle a poměrně pravidelně nakreslit od ruky jedním tahem, zatímco u vícecípých hvězd pravidelné nakreslení není až tak snadné.

Hvězda Davidova

Legenda o pečeti krále Šalomouna, podivuhodném a mocném pečetním prstenu, je společná judaismu, křesťanství i islámu. O Šalomounovi se v legendách též praví, že zhotovil čtyřiačtyřicet pečetí pro ovládání mocných duchů. Na pečetích se měly vyskytovat mj. i hvězdy s různým počtem cípů. Z nich dnes nejznámější je hvězda šesticípá, nazývaná Davidova či Davidův štít (Magen David) a pěticípá označovaná v Evropě jako pečeť Šalomounova, ačkoliv i ta má základní tvar šesticípý. Pentagram ve zmíněném spojení je plodem pozdějších kabalistických, okultních a alchymistických manipulací.Odkaz na Šalamounovo dědictví - hexagram na papežském čepci, zde na hlavě Benedikta XVI., 2005–2013, VA


Budiž připomenuto, že vnímání hexagramu jako židovského symbolu je výtvorem až středověkým.*MR
Roduvěrní židé o hexagramu, který je dnes na vlajce státu Izrael, hovoří vždy jako o štítě Davidově, ne o hvězdě, to je novověký evropský název, který ve své nejhrůznější verzi v podobě praxe ustanovené podle nacistických norimberských zákonů používá výraz „židovská hvězda“.Výzdoba synagogy v Natsarim u Galilejského jezera, 3.–4. stol., IL  •  Varující památka na rasové norimberské zákony nacistické III. říše s jejími koncentrační tábory


Hvězdy EU

Když už jsme výše zmínili Apokalypsu, připojme ještě souvislost (mnohými evropskými politiky násilně vykládanou jinak) se zmíněným veršem Zj 12,1. Tato pasáž z poslední knihy Nového Zákona je tím původním podkladem pro symboliku vlajky Evropské unie. Když v červenci 1951 členové Evropské komise předkládali návrhy na vlajku EU, byl mezi nimi i návrh úředníka EK, jistého Arsena Heitze. Návrh, který byl inspirován viděním řádové sestry sv. Vincence v Paříži, Kateřiny Labouréové, které se v roce 1830 zjevila Panna Maria, ve výběrovém řízení zvítězil a vlajka s dvanácti hvězdami (12 bylo židovských kmenů, 12 bylo apoštolů...) na modrém podkladu (modrá je barva Panny Marie!!!) zavlála poprvé 13. 12. 1955. Mariánské sochy s tímto znamením stojí po celé Evropě i jinde již několik století.Notre Dame de l´Europe, v kapli na letišti v Bruselu,všimněte si mensy z křídla letadla, kruh hvězd je rámován ústím motoru, B


Sekularizovaní europanští politici nicméně interpretují 12 jako symbol plnosti a dokonalosti, jako počet hodin na ciferníku, počet měsíců v roce (což prý znamená, že se Evropa vyvíjí), jako dvanáct znamení zvířetníku, 12 Herkulových prací, jako starořímský Zákoník dvanácti desek, dokonce jako počet olympských bohů (obzvlášť vypečené při popírání náboženského původu, že). Propána, to jsou kecy, jak vysvětlování „filosofie značky“ ve veřejných soutěžích v českém rybníku, jestli si laskavý čtenář vzpomíná... Mariánský původ je jednoznačně doložený, nebojme se to poctivě přiznat; v mariánském kultu dokonce existuje i výklad jedné každé hvězdy vztahující se ke ctnostem a výsadám Matky Boží.
K dokreslení podivného postoje kličkujících eurounijních činovníků dodejme, že Rada Evropy darovala již roku 1956 do štrasburgské katedrály vitráž Žehnající Panna Maria, vitráž s unijním emblémem ve svorníku.Celek a detail vitráže Blessing Madonna, Max Ingrand, 1956, Paříž, FR


Porovnejme ještě vlajku Evropské unie s první vlajkou Spojených států, kterou autorizoval Americký Kongres v r. 1777, či vlajkou Cookových ostrovů z r. 1977.Vlajka Spojených států, 1777 - hvězd je 13  •  Cookovy ostrovy  •  Kapverdské ostrovy
Corona immortalitatis - Koruna nesmrtelnosti, v rukou alegorie Eterny-Věčnosti, detail fresky, D. K. Ehrenstrahl, 17. stol., klenba v Domě švédské šlechty, Stockholm, SE


Hvězdy nepomucénské

Při procházce okolo hvězd nesmíme zapomenout zmínit aspoň letmo fenomén svatého Jana Nepomuckého. Světcova socha od Jana Brokofa z roku 1683 na Karlově mostě, která se stala jakýmsi mustrem pro následovná zobrazení - včetně rčení „jak svatej na mostě“, má ve svatozáři hvězdy šesticípé. Svatojánská legenda i legendární poutní areál s kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou obsahují jako základní číslo pětku - pět bylo ran Kristových, pět bylo hvězd označujících místo vikářova těla ve Vltavě, pět písmen obsahuje klíčové slovo nepomucénské legendy - tacui (mlčel jsem).*JBS

Sv. Jan Nepomucký, Jan Brokof, 1683, Karlův most, Praha, fotka kolem r. 1900, dominuje pětice pěticípých luceren  •  totéž místo, kol. r. 2000
Hlava sochy sv. Jana Nepomuckého, Jan Brokof, 1683, Karlův most, Praha  •  Plaketa označující místo, odkud měl být vikář Jan shozen do Vltavy, Karlův most, Praha  •  Hlavy sochy svatého Jana Nepomuckého, Michal Janiga, 2012, Priedhorie, SR - hvězdy pěticípéCelek a detail kupole poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, J. B. Santini-Aichel, 1719, Zelená hora, Žďár nad Sázavou
Zeměkoule s pěti osmicípými hvězdami symbolizuje pět světadílů, kde je hlásáno křesťanství, detail z hlavního oltáře výše zmíněného kostela, 1729, Řehoř Theny
 •  Scéna shození vikáře Nepomuka do vln Vltavy, již ozdobeného svatozáří pěti pěticípých hvězd, výzdoba kazatelny kostela
Obec:  Zwischenbrücken, dnes část Vídně, AT  •  Hladovka, SK  •  Svatý Jan nad Malší, znak a vlajka, CZ  •  Nepomuk, CZ


Hvězdy heraldické

V evropské středověké heraldice se figura hvězdy vyskytuje od samého počátku. Mluvící erb mají Šternberkové*W. Jejich erb najdeme již ve známé Erbovní síni hradu Lauf, který nechal vybudovat v roce 1356 ve Falci císař Karel IV. Hvězdu v této galerii najdeme ještě na dalších dvou erbech.Šternberský erb z laufské kolekce  •  Drahkovský erb ze stejné kolekce  •  Šternberský znak z erbovní knihy Siebmachers Wappenbuch, 17. stol., Norimberg, Bavory  •  Štít z erbu na šternberském paláci, 1703, Malá Strana, Praha
Řádka z českých a moravských erbů s hvězdami s různým počtem cípů:   Arnold z Dobroslavína  •  Čichalovec z Čichalova (pentagram)  •  Otrad z Vitanovic  •  Beník z Petrsdorfu  •  Kravařský ze Šlevic  •  Z Deblína (jedenácticípý tvar, který se v heraldice jmenuje kopřiva)
Adolf I von Waldeck, 13.stol., Waldeck, DE  •  Hrabata z Waldecku, 15. stol., Hesensko, DE  •  Polský rod Bedkowski
 •  Rod Laborde z Montpezatu, z něhož pochází Henrik, princ manžel Markéty II., dánské královny, DK  •  Erb rodu Bacon, z kterého pocházel Sir Francis Bacon, filozof, Anglie
Erb papeže Jana Pavla I., 1978  •  Erb papeže Františka, publikován 18. 3. 2013, VA  •  změna publikovaná 29. 3. 2013*F


V několika evropských heraldických systémech má pěticípá hvězda také jedno specifické použití - jako příznak (něm. Beizechen, angl. cadency, fr. brisure). V rámci jednoho rodu se jejím přidáním do štítu označuje v anglickém heraldickém okruhu třetí syn,*DS příklad:Hrabě Russell, třetí syn vévody z Bedfordu, Anglie


V městské, obecní heraldice a na státních symbolech je hvězda velmi častým jevem. Pěticípá hvězda se objevuje na vlajkách skoro čtyř desítek zemí. V České republice má hvězdu ve svém znaku (na své vlajce) přes tři stovky obcí. Jak bude ilustrováno níže, počet cípů hvězdy se pohybuje od čtyř po několik desítek. Počet cípů v některých případech odpovídá takto symbolicky vyjadřovanému počtu měst, států, osob, ctností, aj. Jindy je to jen vyjádření záře jako takové, zcela v duchu čím víc proužků, tím víc Adidas, čím víc paprsků, tím větší záře. Obzvlášť patrné je to v případech emblému jediné hvězdy naší sluneční soustavy - Slunce*SL.Obec:   Zárubice, CZ, 4-cípá h.  •  Malá Bystřice  •  Černěves, 5-cípá h.  •  Stará Říše, pentagram
Černá Voda, 6-cípá h.  •  Hroubovice, Davidova h.  •  Severní Terasa, Ustí n/L. 7-cípá h.  •  Bojkovice, 8-cípá h.
Vranov. 9-cípá h.  •  Stojice, 12-cípá h.  •  Čachrov, 13-cípá h.


Za všechna města, v jejichž znacích se objevují mariánské hvězdy, uveďme Maastricht se znamením Stella Maris podle nešporního hymnu „Ave maris stella“ (Zdrávas, hvězdo moří), zpívaného ke cti P. Marie. Splývání potřebného navigačního bodu, existence astronomických konstant*SM a symbolu ochránkyně mořeplavců není žádným hlavolamem.Maastricht, NL  •  Dřevořez z r. 1545 (autor Jacob Kallenberg) s praporem Maastrichtu, na kterém je použita 6cípá hvězda


Jak už také zmíněno, hvězda jako symbol určitého území je ve státní heraldice často použitá figura. Takto je míněna např. na vlajce USA - co stát unie, to jedna hvězda v kantonu. Rostoucí počet unijních států stojí za skutečností, že současná vlajka USA je již 28. verzí v pořadí Stars and Stripes.Olejová malba zpodobující vývoj vlajky Spojených států, poslední změna proběhla v roce 1960 po připojení Havajských ostrovů jako 50. státu unie, US


Z vlajky USA vychází vlajka Libérie, Chile, ale i vlajka Kuby, La Estrella Solitaria - Osamělá hvězda, vznikla v USA již v r. 1849. Lone Star State - Stát osamělé hvězdy - je oficiální přezdívka státu Texas (USA).Libérie  •  Portoriko  •  Kuba
 •  Texas  •  Chile
 •  Togo


Počet území, z kterých se ten který státní útvar skládá, není vždy vyjádřen počtem hvězd, ale hvězdou jedinou, zato s tolika cípy, kolik provincií, ostrovů či které části tvoří státní celek. Např. Malajsie - 14cípá hvězda - federace 13 spolkových států a 3 spolkových teritorií.Malajská federativní parlamentní konstituční monarchie


Hvězda islámu

Podle tureckého archeologa Ö. Sabiha půlměsíc a hvězda nebyly původně byzantským emblémem, spíš to byl znak seldžuských Turků; historie zmíněných prvků jde až k šamanským praktikám, které o staletí předcházely křížovým výpravám. Sabih později předložil alternativní původ našich znamení: nalezl je již na mincích z doby římského císaře Hadriána (zač. 2. stol. po Kr.).Zmiňovaná mince


Ilustrace z rukopisu Historie Ta(r)tarů, arménský historik Hyaton, 14. stol.
na dolním obrázku vlevo pod standartami se šesticípými hvězdami mají být Mongolové ustupující před Mameluky


Zatímco bílý půlměsíc je jako symbol na vlajce osmanské říše doložen již v 16. století, druhý z dvojsymbolu islámu - bílá pěticípá hvězda - se na vlajce objevuje od roku 1793. Výše uvedená ilustrace ze 14. století, kde figuruje půlměsíc i hvězda, ukazuje vojenskou standartu, ne vlajku říše, nebo je to výjimka potvrzující pravidlo - teoreticky může jít i o pozdní úpravu rukopisu :o). Podkladem pro užití hvězdy je 86. súra Koránu, kde je hvězda vzpomenuta jako „nocí putující“ (jedná se asi o Venuši, jedno ze tří hlavních astrálních jihoarabských předislámských božstev).Osmanská říše, do 1923  •   Turecko, nástupce Osmanské říše na Blízkém Východě
Vývoj vlajky na území Egypta:   Otomanský Egypt, 1793–1844  •   Egypt Eyalet (pašalík, provincie), 1844–1867  •  Tzv. vlajka Muhammada Aliho, 1867–1914
Egyptský chadivát 1881–1914, a sultanát,1914–1922, trojitý symbol má značit tři součásti tohoto státního útvaru - Egypt, Sudán a Hidžáz
 •   Egyptské království, 1922–1953, tři hvězdy symbolizují tři části království - Egypt, Nubii a Sudán; někteří se snaží z toho vyčíst i symbol mírového soužití tří monoteistických komunit v Egyptě - křesťanů, židů a muslimů (dominantního islámu) (sic!)  •   Spojená arabská republika, Sýrie a Egypt (1958–1971)

Emblém islámu má však i méně obvyklé vexilologické verze - např. vlajka Singapuru - půlměsíc a pětice hvězd - dle oficiální interpretace: měsíc = mladý stát na cestě k pěti ideálům (demokracie, mír, pokrok, spravedlnost, rovnost) představovaných pěti hvězdami.

Singapur, tato země není většinově muslimská


Variace na dané téma. Nejenom kompozičně, ale i tvarově - půlměsíc má různý tvar, hvězda není vždy pěticípá a je různě orientována.

Emirát Džabal Šammar (Al-Rašíd),do 1921  •  Tunisko  •  Mauretánie  •  Pakistán
Souostroví Komory  •  Knížecí stát Hydarábád, (1724–1948)  • Janjira, ostrovní pevnost, dnes Indie


Velmi ilustrativní proměnou prošly symboly některých území na Kavkaze. Dodnes ne zcela přehlednou historii přenechávám k samostudiu laskavého čtenáře...Severokavkazský emirát, 1920–1921  •  Horská autonomní sovětská socialistická republika, 1921–1924  •  Zakavkazská socialistická federativní sovětská republika, 1922–1924  •  Tatáž, 1924


Hvězdu a měsíční srpek najdeme i ve znacích subjektů, které nemají s islámem prakticky nic do činění:

Izák Komnenos, vládce Kypru před 1200  • Polský rod Bajer  •  Odznak města Portsmouth, Anglie  •  Louny, CZ  •  Halle an der Saale, DE
Nation of Islam (Islámský národ) je americké sdružení muslimů černošského původu. Vzniklo v USA v roce 1930*3
 • Nepálská federativní demokratická republika, název od 2008, vlajka od 1962; to, co u srpku měsíce vypadá jako vnořená hvězda, je zbytek tvaru z doby, kdy obě nebeská tělesa na vlajce byla zpodobněna s tváří  •  Odznak VII. sboru 3. divize armády Spojených států v americké občanské válce od 1861
Štít a odznak Kappa Sigma; KS (původně - ve středověké italské Bologni - ochranné/obranné) studentské univerzitní bratrstvo, US-CA  •  Mandriva, operační software, FR


Hvězdy heraldické (pokračování)

Pětici 5cípých hvězd má ve znaku stále lidová Čína. Na rudém podkladu velká zlatá hvězda znamená jednotu lidu pod vedením Komunistické strany Číny, čtyři menší symbolizují dělníky, rolníky, drobnou buržoazii a vlastenecké kapitalisty; tak zní oficiální interpretace, čestný pionýrský.Vlajka Čínské lidové republiky, od 1949, autor: Ceng Lien-sung, do soutěže na design vlajky přišlo na tři tisíce návrhů
Dvě z alternativ podoby čínské vlajky:   Původní návrh Ceng Lien-sunga  •  Návrh od Mao Ce-tunga, pruh symbolizuje Žlutou řeku


Příznačným příspěvkem k ideologické symbolice pěticípé hvězdy je poslední (?) změna podoby hongkongské vlajky po připojení Hong Kongu k Číně v roce 1997 po stu letech pod britskou správou. Květ bauhínie (někdy zvané hongkongská orchiej, Bauhinia blakeana), ve skutečnosti růžovofialové barvy, stylizovaný do pravidelně rozvité jakoby rotující pěticípé podoby bílé barvy na rudém podkladě, pro jistotu na každém okvětním plátku s malou rudou pěticípou hvězdou (působí to jako krůpěje krve...)Zvláštní administrativní oblast Hong-Kong, 1997  •  a Macao, 1999


Hezkou variací kompozice s hvězdami je vlajka Panamy s modrou a červenou hvězdou, barvy interpretované jako pravidelné střídání liberálních a konzervativních stran v řízení státu. Podle přání tvůrce vlajky měla modrá hvězda znamenat občanské ctnosti a červená hvězda autoritu a zákon, které je zabezpečují.Vlajka Panamské republiky


*

Nemalý počet státních vlajek a znaků má jednu hvězdu. Co všechno papír snese, budiž ilustrováno škálou barev, které mají oficiálně význam „africká svoboda“. Pěticípá hvězda s touto interpretací je na vlajce Ghany černá, Senegalu zelená, Somálska bílá. Togo má zas bílou hvězdu na červeném podkladu ve významu čistota a moudrost. Maroko zelený pentagram na své vlajce vysvětluje jako Šalamounovu pečeť; Etiopie totéž ale ve zlatém. Zlatých a rudých revolučních pěticípých hvězd je na bouřlivém africkém kontinentu několikero, v Asii jakbysmet. Itálie má ve státním znaku hvězdu bílou, červeně lemovanou položenou na šedém ozubeném kole; dle oficiální interpretace hvězda = národ, republika, kolo = práce, lidská tvořivost.Ghanská republika  •  Marocké království  •  Znak Etiopské federální demokratické republiky  •  Znak Italské republiky


A hvězdy v dalších variantách...:

Starry Plough - Hvězdný pluh, irské označení souhvězdí Velkého vozu, starší a novější verze vlajky Irské občanské armády. Vlajka říká, že svobodné Irsko si musí ohlídat svůj vlastní osud od pluhu po hvězdy
 •  Vlajka státu Alaska, od 1957, US
Souhvězdí Jižní kříž na několika vlajkách:   Austrálie, resp. Australské společenství od 1901  • Tzv. Federation (někdy Commonwealth) Star, šest cípů symbolizuje šest svazových států, sedmý je společný pro dvě nezávislá federální teritoria  •  Vítězný návrh ze soutěže profesionálních designérů na novou australskou vlajku v roce 2000, Franck Gentil  •  Další z návrhů
Australská Vlajka pro nás všechny (1996), v roce 2008 přejmenovaná Vlajka všech Australanů  •  Australská vlajka Sunburnt Sluncem opálená, 1998, s motivem Aborižinců  •  Vlajka Nového Zélandu
Teritorium Kokosové ostrovy  •  Státní znak Brazilské federativní republiky
 •  Republika Nauru, každý cíp dvanácticípé hvězdy značí jeden z 12 zdejších původních kmenů, žlutý pruh je rovník, hvězda tedy označuje rovnoběžkovou polohu ostrovního státu
Bosna a Hercegovina, od 1998  • Britská Nigérie  •  Republika Kosovo, od 2008, šest hvězd má symbolizovat šest hlavních národností Kosova (Albánce, Turky, Srby, Rómy, Gorany a Bosňáky)
Státní znak Československé socialistické republiky od 1960 do 1989  •  Durynsko (Thüringen), 1921–1933, sedm hvězd=sedm durynských hrabství/knížectví/vévodství, DE  •  Ihlienworth, Dolní Sasko, DE
 •  Kraehenberg, Porýní-Falz, DE
Velký znak USA, v hlavě figura „Glory“ (sláva), 13 hvězd ve formaci vytvářející Davidovu hvězdu v oblaku, 13 zakládajících států Unie, US  •  Obec Bucaramanga, CO  •  Magdalena, departement, CO
Vlajka národa Čerokézů  •  Východní skupina národa Čerokézů, US
Obec Aix-les-Bains, FR  •  Republika šesti (okresů), 1613–1628  •  Republika sedmi okresů, 1628–1798, v dnešním kantonu Valais  •  Kanton Valais (něm. Wallis), CH
Obec Šternberk, CZ  •  Semily, CZ  •  Znak malajského státu Negeri Sembilan, MY
Stát Izrael  •  Irák, 1959–1963  •  Zvjozdnyj (Hvězdný), Permský kraj, RU (betlémská hvězda)


Hvězda v byznysu a vůbec korporátní

Fenomén hvězdy nefiguruje jen ve státně-politických kompozicích, účastní se aktivně i každodenního (každonočního) občanského života. Všechny formy užité grafiky již po něm sáhly a nechaly ho kopat za nejrůznější mužstva v nejrůznějších polohách a situacích.
Plakát od M. Cassandra pro Severofrancouzské železnice (pro noční vlak Hvězda Severu Paříž-Amsterdam), je ukázkou, jak naděje za horizontem může být marketingově využita pro čistě obchodní účely.A. M. Cassandre, 1927, FR


">

Plakát pro vánoční prodej - 1000 dárků, Max Bill, 1940, CH  •  J. Binder, Air Corps U.S. Army Poster, 1941, US
Reklama v Hospodářských novinách, červenec 2003, hvězda jako výbuch..., CZ


Používání hvězd v kanadsko-americké sféře je velmi běžné, jde nakonec o státní symboly. Tuto figuru používají jak státní, tak soukromé subjekty. Tvarové i barevné variace jsou nespočetné. Krásnou variací je značka přístaviště jachet v richmondské zátoce v Kalifornii., USPřístav - Marina Bay, Richmond, California, US


Jiná figura - hvězda prázdného prostoru200 let Pentfieldu, US  •  Evropští demokraté, politická strana, CZ  •  Jedna z mnoha variací symbolu americké federace, US  •  Výročí NASA, US


Užití (červených, ale i jinak barevných) pěticípých hvězd pivovary po celé zeměkouli by stálo, možná, za samostatnou studii...

Pivo Stella (hvězda) Artois, B  •  Pivo Stella, TN  •  Pivo Heineken, NI  •  Pivo Star, NG
Pivo Bintang /znamená indonésky jak jinak - hvězda), ID  •  Pivo Sapporo, JP  •  Pivo Černá hvězda, Austin, Texas, US


V rámci alkoholového průmyslu hvězda figuruje v nejrůznějších polohách...Persiflážím se nevyhýbají ani ruští producenti.

Vodka Rudá hvězda, MK  •  Vodka Rudá hvězda, US  •  US
Kremlovka, elitní vodka, RU
Výčep vodky, US - hvězda spolutvořena sklenicí  •  Motiv T-Shirt: Vodka Ivan Drinkin (ha, ha), US - motiv rudé pěticípé hvězdy, srpu a kladiva (láhev s lebkou a hnáty), něco z loga Aeroflotu, aj.


Na websitu Mezinárodní rady organizací grafického designu, ICOGRADA, nejprestižnějšího sdružení v našem oboru, byl prezentován na jaře 2003 plakát D. Gamulina, chorvatského člena ICOGRADA, který vytvořil v r. 2002 leták (v originále The Joy of Communist Being) pro přednáškové turné amerického levě orientovaného spisovatele a teoretika M. Hardta. Symbol z Gamulinova plakátu žije dále svým samostatným životem na T-ričkách... Karel Haloun již v roce 1993 jako by dal Gamulinovi odpověď...

Radost z komunistického bytí, plakát, D. Gamulin, 2002, CR  •  Tatáž kompozice v jiné poloze: hvězda na obalu prezervativů, K. Haloun, 1993. CZ
Městské zastupitelstvo Lipska (NDR, 1972)  •  50 let chicagského Muzea vědy a průmyslu, US  •  Essex Franklie Comp., výrobce vánočních ozdob, US  •  Americký filmový institut, US


Vyjádření kvality počtem hvězd je známé jak v kulturní, tak koňakové či hotelové branži; někdo si tu hvězdnost zabuduje rovnou do jména nebo aspoň do loga. Otázkou je, jak dalece to působí seriózně, zda není někdy přehvězdováno. Anebo naopak - hotel Zlatá hvězda? Není jedna málo, my jsme zvyklí na čtyři až pět hvězd minimálně, že...Hotel Astoria, BG  •  Hotel Splendid star, Hanoj, VN - je to jedna, tři nebo čtyři?  •  Golden star, Praha, CZ - tady na hvězdách nešetřili
North Star, Vermont, CA - která z těch pěti je ta severní?
Hotel z řetězce Capella (alfa hvězda souhvězdí Auriga), SG - co ta druhá hvězda?
 •  Hotel Stará Pošta, Jeseník, CZ - logo odvážně evokuje zoubkované ceniny (známky, kolky) i s útržkem; plus za nevyužití fórku se STAR ve slově Stará
Hotel Null Stern the only star is you (žádná hvězda, jediná hvězda jste vy), Teufen, CH - no prosím, jde to i bez hvězd

<

Výskyt hvězd na klubových značkách je značný.SK Slávia, sportovní klub, Praha, CZ  •  Rudá Hvězda, fotbalový klub, Bělehrad, RS  •  Nepoužité logo NHL, US  •  Fotbalová akademie pěti hvězd, oficiální halové zařízení FC Liverpool, Anglie, UK
Některá mužstva Národní ligy (amerického) fotbalu:    New England Patriots  •  Houston Texans  •  Dallas Cowboys, US
Rudá hvězda Brno, předchůdce Komety Brno, před 1989, ČSR  •  Etoile Sportive du Sahel, TN  •  Občanské sdružení Rudá (sic!!) hvězda Kroměříž, 2011, CZ
L'Etoile de Maizieres, tenisový oddíl, FR  • FC Stern Marienfelde, DE

I emblém rockového festivalu může nést hvězdu - Most 92. Ze starších značek nesmíme vynechat půvabnou Poldi Kladno zobrazující paní Leopoldu s pěticípou hvězdou nad čelem.Rockový festival, 1992, CZ  •  Poldi Kladno, kovohutě, CZ


A desítky pěkných, vtipných, odvážných, aj. aplikací fenoménu hvězdy bez ohledu na počet cípů...

Vlajka Mezinárodních brigád, republikánských interbrigadistů ve španělské občanské válce 1936–1939  •  Vlajka španělské Lidové fronty, 1936, ES
 • Mercedes-Benz, automobilová značka - „trojcípá hvězda představující zemi, vodu a vzduch obkroužená tradičním vavřínovým věncem Karla Benze“, DE
Orion, čokoláda, Z. Rykr, CZ  •  Betlémská hvězda-Evangelikánská lutheránská církev, Illinois, US  •  Subaru, autoznačka, JP
Autobusová doprava, US  •  Abilene Films, US  •  Svaz průmyslu a obchodu, BR  •  Scéna, magazín, CA
200. výročí americké revoluce, US  •  Právní a pojišťovací služby, DK  •  Americká nezávislá banka, US  •  Bafomet, (P. Lev, logo pro knihu, 1991), CZ
Federální energetická správa, US  •  Cantex, R. Burns, CA (z časopisu Graphis)  •  Prodejna elektro, Athény, GR  •  Značka mezinárodního standardu energeticky úsporných elektrospotřebičů
Hvězda, grafika z Bieanále Brno 1974, Félix Alberto Beltrán Concepción, kubánský grafik působící v Mexiku  •  Govonomy, nové technologie pro veřejný prostor, US  •  Pentalfa, Varpho, PL  •  Obchod s košer potravinami, US
Moxie, taneční skupina, studijní logo, US  • Radio Sirius, satelitní vysílání, US  •  Vlajka esperanta  •  Tiskárna, JP
Tiskárna, US  •  Texaco, výrobky z ropy, čerpací stanice, US  •  Studio Star, US  •  Plavání na otevřeném moři, Nagasaki, JP  •  Apolonia, Coffe a Sport bar, Praha, CZ
Star alliance, mezinárodní aliance pěti leteckých společnost  •  Textilní výroba, BG  •  Obchodní firma, JP  •  Obchod The Space coalition, New York, US  •  Divadlo, US
M star, J. Zábranský, CZ  •  Star capital, UK  •  Eurostar, radiové a televizní vysílání, TR
 •  Program Euro mince, také známý Eurostar program, vydávání sběratelských mincí z drahých kovů, pro propagaci evropské identity.
Western Star, značka tahačů, CA  •  TV Barrandov, T. Polívka, CZ  •  Celio Quoteko Tement, pánská móda, IT  •  Starosta s hvězdičkou, ocenění od Svazu měst a obcí ČR, takže vlastně taková self promotion, Kafka Design, 2014, CZ  •  WAR, Owens-Corning Fiberglass, výroba umělohmotných vláken, 1983, US
Alegorie Itálie zv. turrita e stellata (s věžovitou korunou a s pěticípou hvězdou), Francesco Liberti, 1861  •  Italia turrita (zde šesticípá hvězda), dřevořez, ikonologická kniha, Cesare Ripa, 1603, IT
Modrá hvězda života, záchranná zdravotnická služba, mezinárodní označení  •  Olympijské kandidátské logo Chicaga pro OH 2016, US  •  Penny, Nigerijská federace, 1959  •  STAR (Synagogues: Transformation And Renewal), židovská organizace na podporu činnosti synagog, zal. 2000, St. Louis Park, Minnesota, US
Zoiglstern nebo také pivovarnická hvězda, vývěsní znamení domů v Bavorsku, kde se vaří domácí pivo. Hvězda je složena ze dvou trojúhelníků, z nichž každý symbolizuje tři prvky pivovarského procesu: 1. = voda, oheň, vzduch, 2. = sladový ječmen, chmel, kvasnice  •  Zoigl - pravé pivo z obecní pivovarny, Schafferhof, Horní Falc, Bavorsko, DE  •  Pivovarník pod pivovarským znamením, kresba z rukopisu
Logo obrazového týdeníku Stern, DE  •  Maersk, doprava, energie, DK  •  Kvakerská hvězda  •  Obec Alphen aan den Rijn, NL
Z marseilleského tarotu Jeana Dodala (zač. 17. stol.) karta XVII - Hvězda - Velké Arkány. Karta je symbolizována slovem naděje, jak ostatně snad vyplývá z celého textu výše...
Hvězda hinduistické bohyně Lakšmí, osm cípů odkazuje na osm způsobu čistoty a zdraví, IN  •  Muslimská hvězda Al-Quds, spojovaná s Jeruzalémem a Skalním dómem  •  Hvězda náboženství Bahá'í, devíticípá, protože číselná hodnota arabského slova bahá (cca vznešenost) je 9
 •  Hvězda „Hyakal“ (chrám), symbol náboženského hnutí bábismu, které vyústilo ve víru bahá'í
CIA, USA  •  Základna Sochy Svobody, Liberty Island, NY, US


Hernnhuten Stern (Ochranovská hvězda) známá mimo Německo jako Moravian star čili moravská hvězda, zprvu učební pomůcka pro geometrii (Archimédovské těleso, tzv. rombokubooktaedr), posléze dekorace pro období od počátku adventu po Tři krále (Zjevení Páně - Epifanie). Prostorová hvězda z 6 až 110 cípy/hroty, standardně však s 26. Vyráběné od cca pol. 19. stol. bratrskými exulanty, příslušníky Moravské církve - Moravskými bratry v původním centru Hernnhut (Ochranov) v saské Horní Lužici.

www.moravskahvezda.eu, obchod, CZ


Hvězdy rudé...

Symbolem komunismu byla a leckde ještě je spíše hvězda - jak se snažil autor doložit výše a ještě bude dokládat níže - než kladivo a srp. Hvězda má podle některých interpretací symbolizovat pět prstů dělníkovy ruky, ale též i pět kontinentů, jimž má komunistický systém vládnout, nebo také spojení dělníků, rolníků, vojáků, mládeže a pracující inteligence. Hvězda bývá někdy zlatá, ale hlavně rudá. Taková dominovala továrny, budovy komandatur a národních výborů, vrcholky věží hotelů, čela lokomotiv, brigadýrek a buďonovek, byla tvarem mnohých nízkých i vysokých vyznamenání. Sídlila i v hlavě státního znaku ČSSR (obr. výše). Dodnes dominuje v hlavičce anglického komunistického plátku nebo v logu levičáckého německého vydavatelství. Nakonec zůstala i v logotypu českomoravských komunistů.Vojenská čepice jízdních vojsk Rudé armády - buďonovka (podle kozáckého velitele rudoarmějské jízdy později maršála S. M. Buďonného), detail plakátu, 1920  •  Řád Vlastenecké války II. stupně, „Za hrdinství v boji proti německým okupantům“, 1942, SSSR  •  Řád vítězství, udělován jen generálům a maršálům (sovětským i zahraničním), 1945, SSSR  •  Rudá hvězda na dýmničních dveřích parní lokomotivy 534.0323, 50. léta 20. stol., dnes ČD Muzeum Lužná, ČSR


Zde připomeňme, že tradiční rudoarmějská hvězda nedávno doznala radikální redesign; armáda, která ji dnes používá dnes už také není rudá ani sovětská, ale „jen“ Armáda Ruska:

Původní hvězda - s cípy většími než 36°, známka k 50. výročí založení Rudé (sovětské) armády s detailem slavného plakátu D. Moora z r. 1920 „Ty zapisal sa dobrovolcem?“ - Už jsi se zapsal jako dobrovolník? - viz Oncle Sam a níže, 1968, SSSR  •  Odznak na čepici příslušníků sovětských branných sil do rozpadu SSSR  •  Nová verze hvězdy - Armády Ruska, 2014, RU
Mall of Amerika, síť nákupních středisek, 1992, Minnesota, US  •  Nové logo MoA, 2013
Rudá hvězda na špici hotelu Crowne Plaza (dříve Internacional,1970; dříve Družba, 1957), dnes již památkově chráněná stalinistická podivnost podle Lomonosovy university v Moskvě, dostavěná 1954, Dejvice, Praha, CZ
KS Irska  •  Emblém 12. sjezdu bulharských komunistů  •  Vlajka Rudých brigád, mezinárodní teroristické organizace, od 1970, Itálie  •  KS Guadelup
Vlajka katalánských separatistů  •  Vlajka separatistů Kanárských ostrovů, 7 hvězd symbolizuje sedm největších ostrovů souostroví  •  Strana mladých, Turecko
Nakladateství Rudá hvězda, Marburg, DE
Hlavička Morning Star (Jitřenka), levicový socialisticko-komunisticko-odborářský deník-tabloid, UK
KS USA  •  Emblém Festivalu proletářského tisku v Kolumbii, 1983  •  Mezinárodní logo křesťanských komunistů, (ano, i takoví - prý - existují)  •  KSČM, leckde se lze dočíst, že třešně jsou mj. sexuální symbol (sic)


Ještě letmý pohled na existenci hvězdy v oblasti vojenské, bezpečnostní, apod.

Náborový plakát v I. Světové válce, Strýček Sam říká: Chci tě do americké armády, J. M. Flagg, 1917, US  •  Předloha předchozího plakátu: Britové, lord Kitchener vás chce. Přidejte se k armádě své země! Bůh ochraňuj krále. 1914, UK  •  Logo/identifikační symbol armády Spojených Států, US
Distinkce v české armádě:   Rotný  •  Podporučík  •  Podpraporčík  •  Major  •  Distinkce kapitána v egyptské armádě
Šerifská hvězda, Lincoln county, US  •  Los Angeles county  •  El Paso county  •  Federal mashall  •  New York county, Deputy Sheriff, US
Odznak japonské policie  •  Pečeť filipínské národní policie  •  Nášivky policie Sri Lanky  •  Městské policie Bern, CH  •  Pandžáb, PK


***

Vraťme se zpět k emblému EA z úvodu tohoto letmého přehledu. Srp a kladivo jako varování před bolševickými manýrami funguje spíš pro pamětníky a to se musí ještě trochu namáhat. Mládež srp a kladivo spojovat s komunisty ani socialisty přímo nemůže - znají už jen třešničky, případně rudou hvězdičku v logotypu a rudý květ (růže, karafiát).
Nepoužití příslušné rudé a zlaté v logu výrazně oslabilo asociace, které chtěla EA navodit.
Návrh s razantnější symbolikou, kam to povede, neoslabovanou žádnou konotací jinak vysvětlitelnou a používající i příslušnou barevnou souvislost, byl jednoznačnější, výmluvnější.*N

Závěr

Konkrétní nářadí se na značkách vyskytuje v malém množství, zatímco mnohomluvná hvězda ve svých různých podobách je tak tvárné znamení, že se o její budoucnost nebojím…Dobrou chuť a hodně štěstí!


Upozornění: Autor raději ještě jednou poukazuje na to, že si je vědom toho, že pro člověka jako živého tvora má ze všech hvězd největší význam Zemi nejbližší hvězda - Slunce. Této hvězdě a fenoménu „slunce“ se věnuje samostatné heslo SLUNCE. Zároveň se autor omlouvá za zařazení některých aplikací jak do kapitoly „hvězda“, tak kapitoly „slunce“. A děkuje za pochopení.

Poznámky:

 
*1  V nichž však vládla partajní špička propojená se státní a tajnou policií, případně armádou, což se v oficiální symbolice těchto režimů jaksi přímo neobjevovalo…, pokud nebudeme interpretovat srp a kladivo v tom smyslu, že státní-stranická moc lidi kosila a roztloukala na padrť...

*2  Isotype - International System Of TYpographic Picture Education (Mezinárodní vzdělávání pomocí obrazů)

*3  Nation of islam - synkretické náboženské hnutí amerických muslimů černošského původu; písmena na vlajce jsou iniciály anglických slov spravedlnost, svoboda, rovnost, islám

*DS  A druhý syn se v systému kadence označuje půlměsícem

*EK  Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu, Závěr, AA V.161.

*F  Kardinál Jorge Mario Bergoglio byl zvolen papežem 13. 3. 2013. Pět dní po volbě publikuje svůj papežský erb s pěticípou mariánskou hvězdou. Neuplyne ani 14 dní a papež publikuje inovovaný erb, tentokrát s hvězdou osmicípou, opět jako symbol mariánské úcty. Co je za touto na Vatikán neobvykle rychlou změnou, se lze jen dohadovat. Zatím lze jen konstatovat, že na webu koluje množství porovnání původního Františkova erbu se zednářskou symbolikou. Budiž mi dovolenou poznamenat: Bůh suď!

*J1  „Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka.“

*H  Hvězdou svítící nad Ježíšovým narozením, hvězdou adventní, hvězdou, která ovlivnila podobu pozdějších lidových betlémů ale i bohaprosté hvězdy na vánočních stromech v soukromí i na veřejných místech, byla, zdá se, Halleyova kometa z roku 1301 zobrazená na Giottově fresce.Celek a detail fresky Narození Páně, Giotto di Bodone, 1303, kaple Panny Marie Milosrdné (rodiny Scrovegni), Padova, BenátskoExistují i jiné interpretace. Zmiňme z nich aspoň tu, která celou záležitost převrací časově, čili též kauzalita je opačná: hvězda neoznamuje epochální událost, to historka o třech mudrcích, hvězdě a narození krále je příběhem postaveným na odvěkém astronomickém cyklu, který starověcí pozorovatelé od Sumeru po Egypt vysledovali na obloze: pro lidskou civilizaci bylo pro přežití zásadní sluneční světlo a teplo. Pomalé mizení slunce výrazné hlavně po podzimní rovnodennosti muselo být pro sluncemilnou společnost lidí traumatizujícím jevem. Opětovné „znovuzrození“ v období zimního slunovratu bylo záchranou, spasením, apod. Pozorování Síria, jehož heliakální východ oznamoval začátek životodárných nilských záplav, vedlo k objevu, že ve dnech zimního slunovratu jsou tři hvězdy pásu Oriona, Sírius a vycházející slunce v jedné linii. Pravidelnost tohoto jevu, dle autorů zmiňované interpretace, vedla posléze k vytvoření mýtu o znovuzrození.
Ostatně, příběh o třech mudrcích putujících za hvězdou, aby nalezli nově narozeného krále-spasitele, není novozákonní vynález, evangelijní autor ho převzal z egyptských mýtů, které byly zase ovlivněny babylonskými legendami.


 
*HP  Výraz „hugieiá“ - „zdraví“ byl i pythagorejským pozdravem. Že by odtud i české „Zdravíčko!“?

 

Kometu pěkně vyvedenou nitěmi v teplých tónech najdeme také na vyšívaném komiksu zobrazujícím normanskou invazi na britské ostrovy vrcholící bitvou u Hastingsu roku 1066, komiksu známém jako tapisérie z Bayeux.Celek a detail scény s kometou, která se k Zemi přiblížila na jaře 1066, výšivka, 1077, Anglie,
dnes v Muzeu Tapisérie v Bayeux v departementu Calvados, oblast Dolní Normandie, FR
 
*J2  „Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví.“

*JBS  Jan Blažej Santini-Aichel, architekt žďárského poutního areálu, vedle základní pětky - vlastního symbolu světce - použil i trojku - symbol Nejsvětější trojice, osmičku - mariánský symbol a desítku - symbol kosmického řádu určeného božskou prozřetelností; JBS-A byl znalec numerologie, kabaly, aj. Baroko bylo košaté...

*MR  Tzv. Mesiášská pečeť z nálezů z jeskyně nedaleko Davidova hrobu v Jeruzalémě. Dodnes se odborníci neshodli, zda jde o originál z 1. nebo až 20. stol. n. l....
Jak mohla mesiášská pečeť vzniknout ukazuje schéma v pravo.Diskutovaný keramický nález s „mesiášskou pečetí“  •  Schéma, jak obrazec pečetě vznikl 
*N  Na webu Euroskeptické aliance tehdy reprodukovali i emblém, který se objevil v auditoriu při eunii propagujícím vystoupení eurovyslance Cibrianiho v České Lípě:Potisk trika, autorem autor; v roce 10. výročí vstupu ČR do EU už lze posoudit, jak dalece se autor mýlil či ne
Všichni můžeme sdílet tu samou hvězdu - Evropa pro všechny. Evropského sociálního fóra, 2002, plakát ilustrující nerealistickou sociálně inženýrskou povahu projektu. Ne náhodou na špici pěticípé zlaté hvězdy figuruje to nešťastné nářadí...


 

 
*S  Na prvním bolševickém emblému ještě není pěticípá rudá hvězda. Jako hvězda je zde slunce, arciže hvězda, které symbolizuje zářné zítřky nadcházející komunistické společnosti.

*SL  O fenoménu slunce viz samostatné heslo SLUNCE

*SM  Nutno poznamenat, že prapůvodní význam oslovení Stella Maris se nevztahoval k pozemskému slanému moři, ale k moři hvězd, k nebesům. Hvězdou nebeského moře byl Sírius, nejjasnější hvězda na obloze. A jak již bylo v těchto toulkách poznamenáno, křesťanské mýty a symbolika jsou převzaté, většinou z egyptské mytologie a symboliky, takže Sírius byl symbolem nebeské matky Isis. Symbolika bohorodičky Isis pak byla předána Marii. Ta bývá oděna tmavomodrým pláštěm posetým hvězdami. Také její titul Stella Maris - Hvězda moří je převzat od bohyně Isis, podobně jako půlměsíc, na kterém stála.

*W  Původ osmicípé Šternberské hvězdy můžeme nalézt mezi řekou Weserou a jižní častí Teutoburkského lesa, který se rozkládá v Dolním Sasku a Severním Porýní-Vestfálsku. Symboly na erbu pocházejí od zakladatele rodu hrabat z Waldeka a Pyrmontu, hraběte Widekinda I. Schwalenberského. Ve středověku došlo k osidlování území dále na východ německy mluvícími obyvateli, což vedlo k rozšíření jména Šternberk

Zdroje:
webová stránka izraelského ministerstva zahraničních věcí (http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1999/pages/king%20solomon-s%20seal.aspx)
Ev Cochrane, Suns and Planets in Neolithic Rock Art, 1995
Dr. Emília Pásztor, Prehistoric Astronomers? Ancient Knowledge Created By Modern Myth, Journal of Cosmology, 2011, Vol. 14.
P. B. Meggs, A History of Graphic Design, nakl. Viking, 1986
- k problematice nové australské vlajky odkaz zde a taky zde

Původní text byl dopsán v červenci roku 2003, publikován ve Fontu č. 70/4/2003 (téma: Lihoviny).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v roce 2014, čirou náhodou v době okolo voleb do Evropského parlamentu, koncem května v krkonošském zákoutí.