M Ý D L O   S   J E L E N E M

Proč výrobce mýdla Johann Schicht v Ústí nad Labem zvolil na svoji úspěšnou tenzidovou směs jako emblém jelena, není známo. Myšlenkový řetězec drogerie > čisticí prostředky > mýdlo > jelen ale v sobě něco skrývá. Možná nás něco napadne, když se na fenomén jelena podíváme blíže.

Jelen dávnověku

Náš rychlý parohatý sudokopytník se objevuje v dnes dostupných pravěkých malbách, rytinách či soškách jako jeden z nejčastěji zobrazovaných živočichů. Jeho řev a souboje během říje, impozantní zjev korunovaný každoročně dorůstajícím parožím z něho v očích prehistorického člověka udělaly skoro mýtickou bytost.Plavající jeleni, stropní malba, jeskyně Lascaux, 16 tisíc let BP, FR


Mimo jiné mu to vyneslo i přízvisko „král lesa“. Jelen také patřil k nejušlechtilejší lovné zvěři. Zmíněné dvojí postavení z něj učinilo předmět speciálních quasináboženských kultů a zároveň objekt mocenské prezentace. Lidská společnost okolo jelena vytvořila mnohá tabu, která se projevila jak v tom, kdo smí jelena lovit, tak v tom, jak bude loven.Čaroděj/šaman, případně tanečník v jelením převleku, nástěnná malba, jeskyně Trois-Freres, Ariege, 25 000 let BP, FR


V Mongolsku a na Sibiři stojí stovky tzv. jeleních kamenů, megalitických stél z období konce 2. a začátku 1. tisíciletí př. Kr. převážně zdobených jakoby letícími jeleny. Jejich původ ani účel však nebyl dodnes hodnověrně jednoznačně objasněn. Má jít snad o duše hrdinů, kteří odchází do nebe, zaznělo na ČT2 25. září 2013 v cestopisném pořadu Na cestě po severozápadním Mongolsku.Hlavy s parožím na tzv. jelením kameni, MN


Pozůstatky těchto kultů jsou mj. tzv. jelení tance, s nimiž se lze setkat během folklorních slavností v severovýchodním Japonsku nebo v praxi i na znaku severomexického státu Sonora. O celé evropské heraldice nemluvě, viz níže.Jelení tanec, výzdoba letiště Hanamaki, prefektura Iwate, JP
Tanečník jeleního tance J. Tyler, busta, 20. stol., Mexico City, MX
Spolkový stát Sonora, MX


Jelen starověku

Jelen byl zobrazován již v prvních velkých kulturách Přední Asie. Použití motivu jelena mělo jistě kultické souvislostí, zkuste je vyčíst z níže uvedené ilustrace.

Skákající jelen, detail otisku válečkové pečeti, střední assyrská doba, cca 13. stol. př. Kr., Mezopotamie


Zlaté přívěsky ve tvaru přesvědčivě stylizovaných ornamentálních jelenů stepní skytské kultury dokumentují dokonalou znalost jelení zvěře a zároveň víru v moc zvířecích vlastností u další nomádské společnosti, Skytů, kočovníků iránského původu operujících ve stepích východní Evropy.*F Skytové svoji úctu k jelenovi projevovali především na pohřebištích; považovali jelena, coby rychlé zvíře, za průvodce duší mrtvých (jako později u Skytů, viz níže); jelení parohy připevňovali i k hlavám pohřbených koní.Jelen na zlatém skytském emblému, ozdoba štítu, 7.–6. stol. př. Kr.


Pro antické Řeky (Římany) je jelen (především laň) spojen s panenskou bohyní Artemidou (římskou Dianou); bohyně měla ve svém vozíku zapřežené čtyři laně se zlatými parohy*L.Artemis držící jelena a panthera, černofigurová malba na uchu Kleiteiova kratéru, 570-560 př. Kr., Attika
Hérakles, během své 3. práce, ulamuje zlaté parohy kerynejské lani (sic!), přihlíží Athéna a Artemis, černofigurová amfora, 540 př. Kr., Vulci, IT


Symbolika jelena

Jelen je v Číně symbolem klidu, bohatství a dlouhého života. V čínštině je výraz pro jelena shodný s výrazem pro hojnost. Podle čínské mytologie je Nebeský jelen kouzelné zvíře schopné mluvit lidskou řečí. Ač se jmenuje Nebeský, tento jelen žije v podzemí a vodí horníky ke zlatým a stříbrným žílám.Kresba řezby necuke Nebeského jelena, JP


U Keltů patří jelen k zázračným (nadpřirozeným) zvířatům poskytujícím mléko. U Slovanů v pohádkách vystupuje jelen se zlatýma rohama (Smolíček Pacholíček). Figuruje jako kouzelné zvíře v legendách o původu Maďarů.Pamětní mince v hodnotě 50 000 forintů, 2004, HU


V Japonsku je jelen považován za posla k šintoistickým bohům. Ve městě Nara, kde je několik významných šintoistických chrámů, u nichž se chovají volně stáda jelenů sika včetně bílých, se jelen stal jedním ze symbolů města.Kryt kanálové vpusti, Nara, JP  •  Emblém Nary v mřížce domovní lucerny, Nara, JP
Manti-kun a Sento-kun, postavičky s parůžky, dva ze tří konkurenčních návrhů maskotů pro 1300. výročí založení města Nara, JP
Vítěz konkurzu Sento-kun  •  Sušenka (ne suši!!!) s parožnatou hlavičkou emblému
Informační cedule o nebezpečí při kontaktu s jelínky sika v narských parcích, Nara, JP


Hebrejci řadí jelena ke kulticky čistým zvířatům, jejichž maso může být konzumováno. Izraelský kmen Naftali má jelena ve znaku. Jelen je leckde považován za sluneční symbol, jeho parohy symbolizují Strom života.Emblém kmene Naftali, výšivka, IL
Kmen Naftali, Marc Chagall, litografie a vitráž, 1962, okno synagogy Hadassah nemocnice Hebrejské univerzity, Jeruzalém, IL


V podobné souvislosti s parožím coby Stromem života se objevuje ve vikingské mytologii jasan Yggdrasil - Strom světa. Jeho větve a kůru okusují čtyři velcí jeleni se jmény: Duneyrr, Durathror, Dvalin a Dainn.Strom světa na tapisérii z Överhogdal, cca 11. stol., SE
 •  Čtyři jeleni na Stromu světa, manuscript, 17. stol., IS


Jelen byl jedním z 20 glyfů, kterými Aztékové označovali dny ve svém kalendáři (o 260 dnech; 260=13krát20) v kombinaci s číselnými hodnotami od 1 do 13.Emblém jelena, různé zdroje, poslední je z Codexu Magliabechiano, pol. 16. stol., MX


Podle Panoptika symbolů, značek a znamení M. Myslivečka jelen symbolizuje rychlost a loveckou (sic!!) čest.

Rohatý bůh

Antropoložka M. Murray vyložila, že tzv. rohatý bůh (fr. Dieu cornu, angl. Horned God) označuje prehistorické božstvo, které bylo obecně uctíváno, dokud ho křesťanská církev nenazvala ďáblem a neztotožnila se satanem, aby tak potírala (konkurenční) pohanství. Rohatý bůh odpovídá tomu, co etnologové, antropologové a historici náboženství nazývají Pán zvířat. Jedná se o boha lovců, obzvláště od doby vynálezu luku, později i boha pastýřů, kdy nabývá rysů boha Pana. *KK

Dědicem tohoto prehistorického božstva byl keltský bůh Cernunnos, rohaté božstvo vypodobněné na známém kotlíku z dánského naleziště Gundestrup.Cernunnos na stříbrném obřadním kotli, keltská práce, 2.–3. stol., nalezeno v Gundestrup, DN


Cernunnos - Cornu (rohatý) bylo galské božstvo mužnosti, lesných končin a regenerace. Dle posledních poznatků, mužské, virilní božstvo nebyl protipól, opozice ženskému božstvu, Velké Matce Zemi, ale jejím harmonickým doplněním (ve smyslu platónské původní jednoty bytí).*W Je evidentní, že Cernunnos - jako ostatně ostatní keltská „pohanská“, přírodní božstva - byl veledůležitým cílem křesťanského vymýtání ďábla.Božstvo s parohy, galořímský reliéf, 1.–2. stol., Remeš, FR
Cernunnos na Sloupu lodníků, galo-římské období, 1. stol., za císaře Tiberia (14-37 n..).
Jedná se o nejstarší dochovanou pařížskou památku, FR
 •  Rohatý bůh, mozaika z britsko-římského města Verulamium, po pol. 1. stol., dnešní St.Albans, Hertfordshire, Anglie, Uk


Rýbrcoul/ Krakonoš

Kresba postavy ducha/pána nejvyšších hor Sudetské (Krkonošsko-jesenické) subprovincie se poprvé objevuje na mapě Slezska od vratislavského kartografa Martina Helwiga z roku 1561. Helwigův Rübenczal má podobu stojící postavy jelena s orlí hlavou, parožím a chvostem, který se opírá o hůl.Detail z Helwigovy mapy s postavou Rübenczala  •  Emblém časopisu Krkonoše (a Jizerské hory), postava z Helwigovy mapy
 •  Zobrazení Krakonoše z roku 1740 (zdroj: Eva Koudelková, Krakonoš v literatuře, Nakladatelství Bor, 2006)


Dodnes není zcela jednoznačná shoda odborníků na tom, zda podoba, ba informace o bájné bytosti v nitru hor byla odstrašující maskovací kampaní (pravděpodobně vlašských) sběračů drahokamů, takto chránících svá naleziště, nebo výplod lidové fantazie, takto se vyrovnávající se skutečností drsných podmínek života v horách. Anebo... ale ne, ponechme některé možnosti nevyřčené. Jen poznamenejme, že název pohoří Krkonoše pochází z označení keltského nebo germánského kmene Corconti, který uvádí ve svém díle Klaudios Ptolemaios (85-165 n. l.). K úvaze patří i jméno podkrkonošského centra na polské (slezské) straně hor - Jelenia Góra, která má našeho tvora také ve znaku.Jelenia Góra, PL


Apoteóza jelena

V době bronzové (mezi 1700 a 700 př. Kr.) získala figura jelena ke své původní reprezentaci a symbolice i novou konotaci náboženskou, jak dokládají verše Starého zákona, kde v Žalmech čteme: „Jak laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože!“ (Ž 42, 2*S).*V To bylo pro pozdější úspěch křesťanské reinterpretace jelena důležité.Mozaika apsidy basiliky sv. Klementa, 1130, Řím, IT


S nástupem křesťanství je původní přírodní, pozemská výlučnost zjevu jelena posunována do polohy mysticko-duchovní. Od 2. století n. l. je jelen, resp. obraz jelena, připodobňován Kristu. Ve scénách s hadem asociací jelen představuje Krista přemáhajícího moc jedovatého ďábla čistou vodou případně dechem (boží) moudrosti.Jelen vytahující hada z díry, iluminace, Bestiář, po 1200, Anglie, UK


Další kristologická představa spojuje obraz každoroční obnovy paroží se symbolikou znovuzrození a obnovou života. Vrcholná gotika se svou spiritualitou, rytířskou kurtoazií a rozvrstvením společnosti přiřadila jelena (a bílého obzvlášť!) coby nejušlechtilejší lovné zvíře v rovině nadpozemské ke Kristu, v rovině pozemské králi.
Klement VI. Veliký, avignonský papež,*K nechal v papežském paláci jednu ze svých komnat vyzdobit velmi naturalistickými loveckými výjevy, odtud její název Jelení pokoj. Tentýž papež se také nechal pohřbít zabalen v rubáši z jelení kůže podle přesvědčení, že „kůže toho, jehož paroží každoročně znovuožívalo, ukáže duši cestu k věčnému životu.“ Papežův postoj nebyl dalek představám již zmíněných Skytů.

Jelen v heraldice

Připomeňme, že jelen v rámci emblematiky nejvyšší společenské úrovně, tedy mezi symboly císařské a královské moci - lvi, pardáli, orli apod. - není šelmou. U Anglosasů je jelen popisován jako královské zvíře již v 6. stol.
Od 15. století jelen se stává součástí symboliky francouzských králů. Okřídleného jelena si zvolil za svůj emblém Karel VI. Šílený.

Erb Karla VI. Šíleného, krále FR
 •  Tapisérie Okřídlených jelenů, pol. 15. stol., FR - jeleni vstupující do ohrady (francouzské království) symbolizují provincie Normandii a Guyenne získané Francouzi na Angličanech ve Stoleté válce


Bílý jelen na zeleném palouku tvoří znak Richarda II. Anglického. O oblibě figury bílého jelena na britských ostrovech více níže. *WH

Erb Richarda II. Anglického  • Jelen z Wiltonského diptychu, cestovní oltář Richarda II., 1395, mezinárodní gotický sloh
 •  Detail andělů s emblémem bílého jelena ze stejného diptichu


Další suveréni, potentáti a vašnostové všeho druhu dodnes umisťují jeleny do svých erbů jako štítonoše - někdy po obou stranách. Taktéž různé následnické instituce, včetně subjektů z třetího stavu.Znak klanu Scott, Skotsko  •  Norbert Altvater, právník, Alberta,CA
Znak Republiky Mauritius  •  Znak provincie Ontario, CA
Znak Red Deer County, CA  •  Hertsmere Borough Council, Anglie, UK


Okres Hertfordshire a okresní město Hertford mají mluvící znaky. Na náměstí v Hertfordu stojí socha - ano, uhodli jste, je to socha jelena.Vlajka a znak okresu Hertfordshire, Anglie, UK  •  Znak rady města Hertford
 •  Hertford, Parlamentní náměstí
Štít cechu pekařského svatých Klementa a Anny, IE  •  Hudson Bay Com., starší znak a novější logo se znakem, obchod (kožešiny, ropa, aj.), CA


Co se českého prostředí týče, tak nejstarší doložený erb s jelenem je k vidění ve slavné erbovní kolekci na karlovském hradě Laufu - je to erb pánů z Herštejna*H.


   

Znakový sál, Wenzelsburg, 1356, Lauf an der Pegnitz, Bavorsko, DE  •  detail předešlého: erb Herštejnů


Jako atribut křesťanských svatých jelena (laň) shledáváme, podle abecedy, u Eustacha Římského, Felixe z Valois, Huberta (více viz níže), Ivana, Jana z Manthy, Jiljího a Prokopa.Sv. Eustach/ St Hubert, iluminace, 13. stol., Anglie  •  Lukas Paumgartner jako sv. Eustach na levém křídle oltáře rodiny Paumgartner, A. Dürer, 1503, Norimberk
Aubel, BE


Jelen ve světské heraldice (státní a obecné) je velmi frekventovaná figura, k dnešnímu dni lze v České republice napočítat městských erbů s jelení tématikou (celý jelen či laň, jelení hlava, paroží) na sto čtyřicet. U některých obcí jde i o znak mluvící, např. české Horní Jelení, polská Jelenia Góra nebo španělské Cervelló.Obec Cervelló, ES  •  Courcelles-les-Lens, FR  •  Dotterhausen, DE  •  Držková, CZ
Dubová, CZ  •  Gorzów Śląski, PL  •  Hitra, NO  •  Mea, SE
Jedovnice, CZ  •  Lubelskie, PL  •  Miklušov, SL  •  Mrlínek, CZ
Nižnyj Novgorod, RU  •  Rendalen, NO  •  Saldutiskis, LT  •  St. Blasien, Schwarzwald, DE
Thierachern, CH  •  Trnava (Vizovice), CZ  •  Woodstock Town Council, US  •  Žďárky, CZ


Motiv-figuru jelena/laně najdeme i v dalších aplikacích.Galeona Francise Drakea Zlatá laň, znamení na zádi, replika, Londýn, Anglie  •  znamení na přídi
Bankovka 1 000 colónů, revers, 2011, CR


*WH

Poštovní známka, Mauritius  •  Vývěsní štít hostince Bílý jelen, Hertford, Anglie


Paradox jelena sv. Huberta

Jelen s krucifixem na hlavě mezi parohy je přiřazován legendami dvěma světcům*E - Eustachovi, římskému důstojníkovi z 2. stol. a Hubertovi, šlechtici, pozdějšímu prvnímu lutyšskému biskupovi (zemř. 724). Jejich legendy se prolínají, jejich osoby jsou někdy zaměňovány již v období středověku. Oběma mělo život změnit setkání se zmíněným jelenem, který jmenované muže vyzval k obrácení na křesťanskou víru a Huberta navíc k pokání (na hon vyrazil na Veliký pátek). Oběma jelen mluvil do duše, aby přestali pronásledovat lesní zvěř a následovali Krista.*B Což pánové učinili. Přesto si je za své patrony zvolili právě lovci. Co na to Hubert s Eustachem? A jelen?!!Benecko, CZ  •  Vlajka obce Aubel, B  •  Muschede, DE
Saint-Hubert, B  •  Le Noirmont, CH  •  Southbuckinghamshire district council, UK


*A

St. Hubert’s Rangers, mezinárodní bratrstvo jedinců, kteří se zajímají o anachronismus středověkého lovu v západní Evropě  •  Motiv jelena sv. Huberta v logu bylinného likéru Jägermeister, DE


Jelen v byznysu

Roku 1891 si podnikatel v chemických/drogistických výrobcích Johann Schicht v Ústí nad Labem zaregistroval mýdlo s jelenem - zrodila se legenda.


Smaltovaná cedule z první republiky  •  Kostka jádrového mýdla Schicht
 •  Reklamní cedule Schichtova mýdla pro Polsko  •  Mýdlo s jelenem, výrobek Setuzy, CZ
Mýdlo k 160. výročí Schichtova výrobku (?), CZ


Značka přežila poválečné změny a stala se pojmem, který generuje své vlastní děti:Prací prostředek Jelení sliz, samovýroba z jádrového mýdla, CZ
Jádrové mýdlo, CZ  •  2 jádrová mýdla polské provenience, PL


Jelen se jeví být úspěšný i v jiné chemii blízké oblasti: tolik destilátů a alkoholických nápojů s emblémem jelena není náhoda. Že v tom figuruje jelen sv. Huberta sice nadhazuje otázku ohledně vztahu myslivci/lovci a alkohol. Jelen sv. Huberta je v tom opět nevinně. Na značkách pálenek se jelen objevuje i bez kříže mezi parohy.Nerezová placatice, po 2000, UK
Whisky: Dalmore 18, Skotsko *D  •  Gordond & Macphail, Skotsko  •  Glenfiddich, Dufftown, Skotsko
Detail láhve Royal Stag Barrel Select, IN  •  Cervoles, alkoholy mimo piva, ES  •  Petra Waldherr-Merk, likéry, DE
Piva: Royal Stag, Anglie  •  Jelen, Apatinský pivovar, RS  •  Piva Exmoor, Golden Hill Brewery, Somerset, UK
Olvi Oyj, FI  •  Tooheys, AU  •  Machbeer, NO
Horny Hal, Toronto, CA  •  Royal Stag, Somerset, Anglie  •  Motiv na triko - humor po bavorácku - pro pivní Oktoberfest, Mnichov, DE


Asi bude čirou náhodou, že jeden z nejznámějších tuzemských výrobců pálenek, rodák z Vizovic, se jmenuje Rudolf Jelínek; má jako trademark zaregistrován mluvící znak - jelena.Trade mark, Richard Jelínek, CZ


Paroháč - podle celoevropsky rozšířené metafory manžel nevěrné ženy má na hlavě parohy.*PPSlavnost Řádu paroháčů u trůnu Její Výsosti Nevěry. Satirický kolorovaný francouzský tisk, cca 1815
Značka piva z nejvýše položeného minipivovaru ve střední Evropě, Luční bouda, Krkonoše, CZ
(Co byste doporučili jako lék na designérskou impotenci?)


Obdobně mluvící znak jako lihovarník Jelínek má výrobce polnohospodářských strojů - John Deere.
Vývoj značky John Deere, Illinois, US
Nejstarší a nejmladší logo v detailu a kompletníA ještě přehršel značek s jelenem napříč obory:

ADP Engineering, dvojkolky, DE  •  Rotwild by ADP Engineering, vozidla, DE  •  Antler, poradentství, US  •  Arabica Funding, obchod kávou, US
Blach Deer, služby, UK  •  Canadeer, rukavice-mokasiny, CA  •  Centrotext, příze, CZ text  •  Družstvo rychnovských paintballistů, Daniel Vávra, CZ
Hotel Jelenní hlava, New York, US  • Jelenní běh, veterinář, Florida, US  •  Elfmade, módní doplňky, NL  •  Fairfiled Stags (Fairfildští jeleni), košíková, US
Létající jelen, hospoda, US  •  Dárky z chalupy hajného, lovecké propriety, UK  •  Haydonská koeudukační střední škola, Londýn, UK
Green Fortune, folková kapela, UK  •  Cigánský jelen, bar, Atlanta, Georgia, US
Izraelská pošta, anglická a hebrejská verze, IL  •  starší podoba loga
Jack Frazer, obchodní dům, CA  •  Jelen, byznys s jeleny, UK
Michael Stanley, UK  • Diana, Nestle, cukrovinky, CZ-CH  •  New Zealand Deer Farmers' Association, NZ  •  Kontrola přesnosti, UK
Red Deer Colege, střední škola, CA  •  Rudolph, potraviny pro párty, NL  •  Rudolph, voda-topení, CA
Zoologická zahrada, Toronto, CA  •  Deer Shed Festival (Slavnost jelení boudy...), zábavní víkend pro rodiny, Topcliffe, North Yorkshire, UK
Vinařsko-potravinářský festival, Sardegns, IT  •  Logo protiteroristické jednotky ve filmu  •  Stella McCartney, oděvy hračky, UK  •  Značka vozu GAZ Volga, 1982 (na značce použit znak města Nižnyj Novgorod, kde se auta vyráběla), RU
Triumph stag cabriolet, 1970, US  •  Soška jelena na kapotě vozu Chrysler Imperial Eight, 1930, US  •  Volga, GAZ, RU
Věšák Mr. Deer, IT


Pozor, zvěř

Výstražná značka „Pozor, zvěř (jelen)“ má po světě různé podoby:1/ 


2/    


3/    


1/ Japonsko  •  Rusko  •  Řecko  •  Jižní Korea  •  Norsko
2/ Česko  •  Polsko  •  Velká Británie  •  USA  •  Crossing, USA
3/ Zimbabwe  •  Německo  •  Chile  •  Finsko  •  Irsko

Pozor na útok jelena, KanadaZávěr

Kajícně přiznávám: Proč Schicht použil emblém jelena, jsem neobjevil.*J Určitě ne proto, že by jako surovinu k výrobě mýdla použil jelení lůj. :o) Možná některý laskavý čtenář důvod už zná. Mnohotvárný fenomén jelena však umožňuje různé interpretace. Pohanské i křesťanské asociace mohly hrát svoji roli. Není divu, že severočeský mýdlař neváhal emblém jelena na svůj produkt umístit. Figura jelena inspiruje i dnes. Až jsem z toho jelen!Kaeming, osvětlení, NL
(opravdu značka registrovaná na Úřadě průmyslového vlastnictví v Praze, CZ
Poznámky:

 
*A  Curt Mast, původní výrobce nápoje Jägermeister, byl náruživý lovec. Doslovný překlad slova Jägermeister znamená mistr lovčí. Příbuznost jména výrobce s anglickým výrazem pro mistr - master je jistě plus.
Prastarý úřad/titul vrchního mistra lovčího byl podle nového Říšského loveckého zákona z r. 1934 předefinován na Reichsjägermeister (Říšský mistr lovčí), který tehdy zastával H. Göring. Takže, když byl náš nápoj v roce 1935 uveden na trh, tak byl nazýván také jako Göring-Snaps.

Na etiketě po obvodu je text básně německého romantika, hajného, lovce a ornitologa Oskara von Riesenthal (1830-1898):

Das ist des Jägers Ehrenschild,
daß er schützt und hegt sein Wild,
weidmännisch jagt, wie sich's gehört,
den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.

Volně přeloženo:
Ctí lovce je zvěř chránit a pečovat o ni, lovit ji dle pravidel a Stvořitele ve stvoření uctívat.Celá láhev o obsahu 500 ml


 
*B  Prakticky stejný příběh - oslovení lovce posvátnou osobou, aby zanechal zabíjení a dal se na cestu nenásilí - se vyskytuje také v buddhismu.

*D  Roku 1263 člen rodu Mackenzie zabránil zuřivému jelenu, aby zabil krále Alexandra III. Král odměnil klan Mackenzie umístěním jelení hlavy do jejich rodového erbu. Ušlechtilý jelen se stal oficiální značkou a symbolem pro pálenku The Delamore poté, co ho roku 1886 získala rodina MacKenzie.

*E  Obě legendy mají svůj vznik v karolinské době, za Merovejovců, v 7.-8. stol.

*F  Skytské bravurní stylizace obdivoval a využíval jako zdroj inspirace i Emil Filla.

*H  Jméno Herštejn může být verzí slova Hirsch (jelen) - erb by pak byl mluvícím znakem

*J  Až po napsání svého textu jsem nabrouzdal na ekolist.cz s článkem „Jelení sliz - prací prostředek z mýdla a sody. Pro opravdové ekonadšence“
Potřebujete jádrové mýdlo, struhadlo a kýbl. Při strouhání pozor na prsty!

Každá maminka, která brouzdá po různých miminkovských či maminkovských diskuzních serverech a blozích, dříve nebo později narazí na jelení sliz. Nebo mýdlový sliz. Prostě na nastrouhané mýdlo smíchané se sodou a vodou. Je to prý účinný, ekologický a levný prací prostředek. Že by tohle byl inspirační zdroj podnikatele Schichta? Ne, na sliz je totiž nejlepší použít jádrové mýdlo čili např. mýdlo s jelenem. Takže jsme zase na začátku.

*K  Mj. také učitel prince Václava, pozdějšího českého krále Karla IV.

*KK  V perspektivě (statisíciletého) kultu rohatého/parožnatého božstva by možná náhled na oblibu kýčovitých obrázků a keramických sošek jelenů v říji mohl přinést i určité když ne přehodnocení, tak vysvětlení. Prostě atavismus mohutného až drsného jevu přetavený do přijatelného "civilizovaného", mírného až líbivého projevu.

*L  Podle R. Gravese tento mýtus pochází od Hyperborejců, které Řekové např. Herodotos, umisťují za polární kruh, kde žijí sobi jejichž samice parohy mají, a jsme doma!

*PP  Angličtina má pro paroháče slovo cuckold, které pochází od názvu kukačky - cuckoo, ptáka, jehož samičky (sic!!) vkládají svá vejce do cizích hnízd.
V úvahu lze vzít i fakt, že svého času jako afrodiziakum (čili podpora nedostatečné mužské sexuální potence) byly předepisovány rozemleté jelení parohy (pokud nebyl po ruce prášek z rohu jednorožce, že...).

*S  „Jak laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože!“ (Český studijní překlad) - Žalmy 42, 2: „Jakož jelen řve, dychtě po tekutých vodách, tak duše má řve k tobě, ó Bože.“ (Kralická bible)

*V  Motiv jelena se objevuje mj. také v Bestiářích, např. Bestiář Anglie

Detail z miniatury z let 1200-1210, na které jelen dechem svých nozder vytahuje hada z díry. Jelen je často vyobrazován jako zarytý nepřítel hada. Svoji kořist pronásleduje a z nory vypudí proudem vody, kterou držel v tlamě. Když je had venku z díry, jelen ho rozdupá kopyty. Někdy hada sežere. Hadí jed jelen neutralizuje vypitím velkého množství vody.

*W  V novopohanství a kultu wicca se operuje synkretickým, z historie nedoloženým, propojením různých rohy nesoucích mužských božstev ze všech světových mytologií v jednoho Rohatého boha. Níže uvedená wiccanská kresba ilustruje sounáležitost mužského a ženského elementu celého systému bytí/přírody.Matka Země a Rohatý Bůh
Maska Artemidiny laně v akci, US


 
*WH  V období Válek růží na britských ostrovech, když vítězil Richard II., patolízalští hostinští měnili názvy svých podniků ze Zlatých, Modrých a jiných na Bílé jeleny tak snaživě, že se jméno Bílý jelen stalo synonymem pro hostinec. Pojmenování se stalo tradicí, a tak je na ostrovech velké množství hospod U bílého jelena, a vznikají stále další. Mnohé vývěsní štíty techto hostinců používají kompletní richardovskou figuru, tzn. bílého jelena se zlatými parohy, s královskou korunou kolem šíje, na zlatém řetězu, klečícího na zeleném palouku. Jiní tvůrci štítů zachovávají už jen bělost jelena, někdy je zobrazena jen hlava.

Stradbroke, Suffolk  •  Stow on the Wold, Gloucestershire  •  Thatcham, Berkshire  •  Buckfastleigh, Devon
muzeální kousek  •  Newenden, Kent  •  Inn, Hadleigh
Hingham, Norfolk  •  Hockley, Essex  •  Hythe, Kent
Cheddar, Somerset  •  Margaretting Tye, Essex  •  Wolvercote near Oxford, Oxfordshire


Původní text byl napsán začátkem podzimu 2013, publikován ve Fontu č. 132/6/2013 (téma: Drogerie).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla následovně, během proměnlivých podzimních dnů v krkonošském zákoutí.