K L Í Č E   K L Í Č Ů

Ideálem mnohých je stavba na klíč. Klíč je v pozadí i obrazných konstrukcí, představuje fenomén se širším záběrem. Podívejme se na tuto jinak zdánlivě jednoznačnou figuru.


Klíč, technologicky vzato, má smysl pouze ve spojení se zámkem, do kterého pasuje, a buď jej zamkne či odemkne. Z tohoto praktického postavení se posléze odvodilo několikero symbolických obrazů klíče.

Starověk klíče

Nejstarší známé klíče byly objeveny ve vykopávkách ruin Ninive, hlavního města starověké Assyrie. Uzamykat pochopitelně nebylo nutné běžné věci nebo nedůležité prostory, ale věci a prostory vzácné.*JJ Římské klíče ve formě prstenů, a také tak nošené, signalizovaly movitost a důležitost svého nositele.

Bronzový prstenový klíč z římského období, mezi 1. až 5. stol., Řím  •   Klíče z římského pozdního období, 1.–5. stol.
Klíč z anglo-vikingského období, cca 900 AD, Anglie


Není nepochopitelné, že touto cestou se z klíče stal jeden ze symbolů moci a neomezené důvěry. S tím také souvisí praxe aktu předávání skutečných nebo symbolických klíčů od města, budovy, ať jako výraz poddání se přemožiteli, uznání vítězství a dominace nebo jako výraz srdečného hostitelského přivítání návštěvy (většinou) ve městě, ve smyslu „buďte zde jako doma“.

Celek a detaily sousoší Občané calaiští, Auguste Rodin, 1889
- epizoda ze Stoleté války Anglie s Francií (a naopak), Eduard III. po ročním obléhání dobývá Calais 1347,
představitelé města s provazy kolem krku předkládají anglickému dobyvateli, Calais, FR klíče od města a zámku
Předání klíče od pevnosti Breda jejím velitelem, holandským generálem, španělskému generálovi, Ambrosiovi Spinolovi, 1625;
olejomalba Kapitulace Bredy, Diego Velázquez, 1634, ES
Předání symbolického klíče od Hlavního tržiště Sha'ab jako převedení kontroly zpět na irácký lid. Předsunutá operační základna War Eagle,
leden 2009, Bagdád, IQ


Klíč biblický, křesťanský

Pro evropskou symboliku klíče jsou důležité texty Starého zákona: prorok Izaiáš 22:22: „Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře.“ Obdobně čteme v Novém zákoně v evangeliu Matouše 16:18-19: „A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi.“Předání klíčů, freska, detail: Ježíš podává apoštolovi svatému Petrovi klíč od Ráje a klíč ke spáse duší,
Pietro di Cristoforo Vannucci zv. Perugino,1482, Sixtinská kaple, Řím, VA, IT
Všimněte si, prosím, jak jsou na malbě nasměrovány klíče: zlatý směřuje vzhůru, k říši věčné, nebeské; stříbrný dolů, k zemi, k říši dočasné


Tyto verše považuje katolická církev za základní při určení papežské posloupnosti. Ježíš tak posvětil Petra hlavou své církve. V křesťanské symbolice klíče představují moc otvírat a zavírat život a duchovní svět, z čehož plyne i symbol autority.

Zmíněné navozuje také souvislosti protichůdné, kdy je klíč nahlížen jako nástroj jednostranné výlučnosti, monopolu až ovládání. Majitelé klíčů nejsou vždy kladné a altruistické osobnosti, spíše naopak.*M

Posun od klíčníka nebes ke klíčníkovi trezoru, případně vrátnému či strážníkovi s univerzálním klíčem je, bohužel, případný pro vývoj společnosti. Žalářník není symbolizován katrem, mříží, ale klíčem ke katru (viz dále znak švédské vězeňské a probační služby).*S

Anděl zamyká bránu podsvětí/pekla na klíč, detail miniatury ze Žaltáře z Winchesteru, kol. 1140, Anglie


Klíč heraldický

Stříbrný a zlatý klíč, pozdější součást svatopetrského/papežského emblému, byly původně atributy římského boha Janua, strážce brány s dvěma tvářemi, který hleděl jednou tváří ven, druhou dovnitř. Viděl, kdo přichází a odchází, viděl také do minulosti a do budoucnosti. Byl patronem počátků, byl mu zasvěcen první den každého měsíce i první den roku. Od jeho jména je v mnoha jazycích odvozen název prvního měsíce roku - Ianuarius, Januar, Janvier, Gennaio.*PHerma boha Januse, římská práce, 1.–2. stol., IT


Zlatý klíč symbolizuje duchovní moc církve, její možnost zavírat, zadržovat a znamená také moc nad nebeským královstvím*N. Stříbrný klíč symbolizuje duchovní autoritu papeže na Zemi a také moc otvírat či vpouštět. Že je to v rukou papeže, naznačuje fakt, že hlavy klíčů jsou dole, u země. Klíče jsou spojeny červenou stuhou, která má dokládat propojení obou mocí.

Jako symbol papežství a znak Svatého stolce se zkřížené klíče konstituují ve 14. století.Svatý stolec, papežský znak  •  Městský stát Vatikán, VA
Znak Sedevacante (neobsazeného Svatého stolce, čili v době, kdy není zvolen papež), VA
 •  Pečeť Městského státu Vatikán
Papežský znak na soše sv. Petra na svatopetrském náměstí, Řím, VA
Znak papežského státu (církevního státu), do roku 1870, střední Itálie a ve 14. stol. i Avignon a nedaleké hrabství Venaissin v dnešním Provensálsku (Provence), FR  •  Gonfalon-korouhev papeže Innocence III., 1198–1216, Řím


Že se figura klíče objevuje v heraldice nejrůznějších nižších církevních hodnostářů, je nabíledni, i oni se podílejí (chtějí podílet) na monopolu duchovní autority zde na zemi.Kníže-biskup z Beauvais, Pierre Cauchon, soudce Jany z Arku, 1431, Pikardie, FR  •  Rytíř Nicolas kancléř burgundského vévody Filipa Dobrého, 15. stol. FR  •  Biskupství ve Winchestreru, Anglie  •  Biskupství ve Wormsu, Porýní-Falc, DE
Erb kláštera-opatství Cluny, Burgundsko, FR  •  Knížecí arcibiskupství Brémy, DE  •  Znak řeckokatolické eparchie v Bratislavě, SK
- Erb eparchie obsahuje překřížený meč a klíč, symboly patronů eparchie sv. Petra a Pavla, dále tři hvězdy, které symbolizují trojité panenství (sic!) Přesvaté Bohorodičky a poutnickou mušli z erbu papeže Benedikta XVI., který tuto eparchii ustanovil  •  Dřevěný erb Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, CZ


Zajímavé v této souvislosti jsou tři vodorovné klíče ve znaku provensálského Avignonu, z doby, kdy tam bylo náhradní sídlo (římských) papežů. Tři klíče říkají, že avignonská papežská enkláva byla spravována třemi zplnomocněnci, opatrovníky.*TZnak města Avignon, FR


Používání figury klíče v evropské heraldice a symbolice je spojeno především s jeho symbolikou svatopetrskou.Detail z olejomalby „Zahrada pozemských rozkoší“, 1504, Hieronymus Bosch, Brabantsko, NL (i malíř tak fantaskních představ jako je H. Bosch pracuje s dobovými symbolismy a narážkami, aby mu mohlo být aspoň trochu rozuměno; mrtvé tělo zavěšené v oku klíče evidentně souvisí s představou, že každý musí být zvážen, zda může vstoupit do nebeské brány)
Detail z obrazu Panna Bez Poskvrny Vítězící nad hadem/drakem hereze, 1655, autor Basilio Pacheco Santa Cruz Pumacallao, Ink z Peru
Drak má v tlamě vraženy papežské klíče, které spojuje pásek se jménem Alexandra VII., tehdejšího pontifika, který mj. založil i litoměřickou a královéhradeckou diecézi
Purkrabí města Řezna  •  Wilhelm von Gliers, minnesänger, 1267–1317, obě miniatury z Velkého heidelberského zpěvníku - Codex Manesse, zač. 14. stol., DE
Rod Riccardi, Florencie, IT  •  Rod z Vyšehradu, vyobrazen v erbovní galerii znakového sálu na karlovském hradě Lauf, tehdy v České Falci, 14. stol., dnes DE  •  Páni z Rosdorfu, Dolní Sasko, DE  •  Rod Osten-Sacken, Pomořansko, v dnešním DE a PL


Hanzovní město-stát Brémy (něm. Bremen) má ve znaku jeden stříbrný klíč směřující zdola vzhůru. Figura je odvozena od patrona brémské katedrály, která je zasvěcena svatému Petrovi.Brémy Svobodné hanzovní město Brémy, DE  •  Ciechanów, Polsko  •  Cluny, FR  •  Dorsten, DE  •  Znak historické oblasti Kelleramt v kantonu Aargau, Švýcarsko
Klíčany, ČR  •  Obwalden, CH  •  Elvese, Dolní Sasko, DE  •  Kulcs (=klíč), HU  •  Biebrich, Hessensko, DE
Allershausen, Horní Bavorsko, DE  •  Arzbach, Porýní-Faůz, DE  •  La-Roche-de-Glun, FR  •  Bazel, B  •  Burladingen, Baden-Württemberg, DE
Čachovice, CZ  •  Cluny (starší verze), FR  •  Solt, HU  •  Kamionka, PL  •  Beaumont-du-Ventoux, FR
Krahulov, CZ  •  Křoví na Moravě, CZ  •  Petrovice (Příbram), CZ  •  Gava, Katalánsko, ES  •  Podbřežice, CZ
Regensburg, Východní Bavorsko, DE  •  Trzebnica, PL  •  Lulea, SE  •  Villanova, ES  •  Madrigal de la Vera, Estramadura, ES
Rosdorf, Dolní Sasko, DE  •  Saantisban del Puerto, ES  •  Klucze, PL  •  Znak kantonu Unterwalden složený ze znaků části Obwalden (heraldicky vpravo) a Nidwalden, vlevo), CH  •  Zufikon, Aargau, CH
Camphin-en-Carembault, departement Sever, FR  •  Lutterbach, departement Horní Rýn, FR  •  Obersiggenthal, Aargau, ŠCH  •  Seinajoen, FI
Sorodal, NO  •  Stadtamhof, Řezno, DE  •  Zwijnaarde, B
Hallenberg, Severní Porýní-Vestfálsko, DE  •  Vimoutiers, Normandie, FR  •  Rod Cogominho  •  Znak s pěti klíči na náhrobní tumbě rodu Cogominho, křížová chodba katedrály, Lisabon, PT
Štít státního znaku Kubánské republiky, CU (dle oficiálního výkladu klíč mezi ostrovy/pevninami symbolizuje Kubu jako klíč k Amerikám)
 •  Štít státního znaku Mauricijské republiky, MU (význam klíče obsahuje i motto znaku: Klíč k Indickému oceánu)
 •  Znak Gibraltaru (který byl nahlížen Maury jako klíč ke Španělsku a Brity jako klíč ke Středozemí)


Klíč korporátní

Clavis aurea - lat. zlatý klíč, označuje postup, jak nalézt skrytý nebo tajemný význam v textu, zvláště v teologii a alchymii.*C

Viněta vína CLAVIS AUREA, vinařství Monteiro, Almeirim, PT


Značky několika subjektů, které mají vztah k městu Brémy, používají klíč z jeho znaku:Brémská přístavní společnost, DE  •  Etiketa jednoho z piv brémského pivovaru Beck;(na etiketě lze číst: Product of USA, Brauerei Beck & CO, St. Louis, Mo)  •  Norddeutscher Lloyd - německá lodní společnost založená v Brémách, 1857–1970
Průvodce po městě Brémy, spojení znaku města a siluety sousoší podle slavné pohádky Brémští muzikanti (v Čechách známé jako Zvířátka a Petrovští)  •  Intenational Graduate Center Bremen, vysoká škola obchodní  •  Znak ponorky U-764 německého válečného námořnictva během II. světové války, velel jí kapitán poručík Hans-Kurt von Bremen (proto použita figura ze znaku města Brém)


A další aplikace klíče:ISR 659th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Group, výzvědná služba vojenských leteckých sil, US  •  Hot Key Books, vydavatelství dětské literatury, Londýn, UK  •  Svazek klíčů na minci 2 pence, 2004, Gibraltar, GI  •  Vatikánská lira, 1967, VA
Bankovka v hodnotě 50 000 rublů, 2000, BY (některé figury použité na bankovce vzbuzují podezření, že jsou zednářskými symboly - klíč, špička pyramidy. Ale v Bělorusku?)  •  Mozaikový znak na Blythe House, bývalé Poštovní spořitelně, Londýn, UK  •  Šikovně vytvořený zvon (svobody) z cinkajících klíčů, dvou eurová mince k výročí listopadu 1989, 2009, SK
The Actor’s Key, personální agentura, Kalifornie, US  •  American Institute of Architects Center, New York, US
Leiden, klíč k městu, průvodce, NL  •  Hradní klíč, design M. Schneider, PT
Realitní kancelář, BG  •  Prapor mauricijské Dělnické strany, MU


Rozklíčování užití klíče v některých případech není tak zcela jednoduché a evidentní. Např. 1. tanková divize SS „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ má ve znaku univerzální klíč, jinak zvaný paklíč. Že by tato divize byla klíčová pro vedení válečných operací? Klíč k řešení této otázky leží v osobě prvního velitele této formace, jíž byl Josef „Sepp“ Dietrich. Po nahlédnutí do německo-českého slovníku zjistíme, že slovo Dietrich je jednak český Dětřich, ale také udělátko hezky česky zvané šperhák čili onen paklíč. A jsme doma! V této souvislosti autor narazil i na informaci, že již od 14. století byly (v německých zemích) „neoficiální“ klíče žertem často nazývány mužskými jmény.

Šperhák  •  Znak 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte-SS Adolf Hitler, 1933–1945, německá Třetí říše
Golden Key International Honour Society, nezisková mezinárodní organizace pro ocenění špičkových studentů středních škol, sídlo Atlanta, Georgia, US  •  Clefs d’Or (Zlaté klíče), označení členů mezinárodní asociace concierges (portýři a recepční pětihvězdičkových hotelů)  •  Realitní kancelář, US
Klíč k městu Jokohama, JP  •  Klíč k městu Londýn, medaile-přívesek udělená Londýnem americkému aviatikovi Charlesi Lindbergovi, UK
Key Club International, v USA založená mezinárodní nezisková organizace servisních programů pro střední školy pro oceňování studijních výsledků studentů  •  Označení sídla česté policie farnosti sv. Petra, Jersey  •  Pečeť Ministerstva financí USA  •  Vězeňská probační služba, SE


Socha, 2009, která je plastickou variantou loga, které vychází z figury klenotu erbu Univerzity v Surrey, Guildford, hrabství Surrey, Anglie.
Jelen se do emblému dostal z názvu kopce, kde je umístěn hlavní kampus univerzity - Stag Hill čili Jelení kopec. A klíč je výpůjčkou z erbu předchůdkyně univerzity - londýnský Battersea Polytechnic Institute, a ze znaku hrabství Surrey, které ho má ze znaku; zde nějaké pozemky vlastnícího kláštera v Chertsey, jehož kostel byl zasvěcen sv. Petrovi - takhle prosté je to, milý Watsone...


Několik realizací trojrozměrného klíče:Domovní znamení U zlatého klíče, r. 1844, Nerudova ulice 27/243, Malá Strana, Praha, CZ
Klíčník jako krakorec arkýře na domě čp. 24 v ulici Táborská, Nusle Praha, CZ
Socha Klíč v areálu parku Tamar, Hong Kong, CN


Zajímavě si s elementem klíče poradil sochař Jiří David svou Klíčovou sochou (2010). Je v ní i listopadové cinkání klíči. Klíčové - ano, je to silné slovo, míní se tím důležité, podstatné, rozhodující. Na nepodstatné věci není třeba žádný klíč.

Klíčová socha, z vystavení v Liberci. To, co může vypadat jako klíč, jsou písmena OL ze slova REVOLUCE, které tvoří celý sloupec sochy
 •  Expozice Klíčové sochy v Praze


V symbolice svobodných zednářů hrál klíč významnou roli především v raném novodobém období. Klíč v souvislosti s otvíráním tedy i s počátkem roku se objevuje jako klíč Šalamounův, od kterého byl převzat mezi symboly svobodných zednářů. Mj. byl jim symbolem mlčení a obezřetnosti.Klíč jako zednářský emblém měl být nošen takto visící jakoby připraven k okamžité pomoci  •  Zednářský klíč ctnosti, 18. stol., Evropa  •  Zástěra svobodného zednáře ve funkci pokladníka
Most Worshipful George Mathews Supreme Grand Lodge (Velezbožná Nejvyšší Velká Lóže Georga Mathewse, US  •  Dolu visící klíč býval také označením správce majetku zednářské lože


Závěrečný klíček - snad zlatý

Zamlčen ať není ani sexuální podtext obrazu klíče a klíčové dírky, taktéž ani romantizující obrat „klíč k srdci tvému“.

Symboliku klíče možno však nahlížet i v rovině především spojené s tajemstvím. Je to situace obecně lidská, která popisuje postavení člověka uprostřed zázraku existence. Pohyb jakýmkoliv směrem je spojen s odkrytím zatím neznámého. Zvláštním způsobem to popsali bratří Grimmové v minipříběhu Zlatý klíček, který uzavírá jejich sbírku pohádek. Ať čtenář počká, než hrdina příběhu odemkne nalezeným klíčkem nalezenou krabičku.

My ostatní však neváhejme a odemykejme sami naše existenční krabičky. Hodně štěstí při odemykání po celý rok 2016 přeje laskavému čtenářstvu autor.

Poznámky:

 
*C  Portugalské červené víno CLAVIS AUREA jsou adekvátní reakcí na zmíněné postupy

*JJ  V Japonsku je klíč symbolem štěstí, neboť odemyká dveře k sýpce s rýží, která představuje zdroj života.

*M  Dilema s držením klíčů řešil mj. již Milan Kundera ve své slavné jednoaktovce Majitelé klíčů, vydané r. 1962. Na její obálce grafický úpravce použil kresbu Fernanda Légera z roku 1930 - Kompozice s klíči.

  
*N  Nebeklíč (originál. Himmelschlüssel) je katolická modlitební knížka z 2. poloviny 17. století; její autorství je připisováno německému kapucínovi Martinovi z Kochemu

*P  I v případě Petra je používán obraz otvírání viz známý petrklíč symbolicky otvírající přírodu jaru, „zima už je pryč“

*S  S klíčem je spojeno jak určité tajemství, tak - a to především - odhalení tajemství, řešení neznámého či problému obecně. Klíč k řešení. Znalost postupu, i postup samotný. Mnohé duchovní a náboženské systémy to tak vnímají i pojmenovávají, jmenujme aspoň taoismus (Tao je cesta). I křesťanství je ostatně návodem, jak řešit život (Ježíš v Janovi 14, 6: „Já jsem cesta.“). Že některé systémy, respektive někteří lidé používající příslušný systém hledání cesty-klíče si monopolizují, prohlašují, že oni jediní mají klíče ke dveřím poznání, bylo a je vážné až tragické, ale pro naše téma ne klíčové.

*T  Maně mne napadá: Čím víc proužků, tím víc Adidas…

 
Zdroje: mj. Zahrada pozemských rozkoší, Lee van Laer
www.klicovasocha.cz


Původní text byl dopsán na Tři krále 2016, publikován ve Fontu č. 137/1/2016 (téma: Stavebnictví).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze začala vznikat koncem ledna 2016, za ladovské zimy, a dokončena byla v únoru 2016, za ladovského předjaří v krkonošském zákoutí.