P R O Č   J S O U   S L O Ž I T É   ?

Komplikovaný systém státní správy mnohému připadá jako nepřehledné bludiště. Ačkoliv by to měl být maximálně labyrint. Podívejme se trochu na ten fenomén.


Klasická terminologie rozlišuje mezi labyrintem a bludištěm. Posledně jmenované je spletí mnoha cest s často slepými odbočkami, v nichž lze nejen doslova bloudit, ale i zabloudit, ztratit se, nenalézt cestu ven. Oproti tomu prvně zmíněný termín představuje stavbu/systém, kterým vede sice složitá, ale pouze jedna cesta (k cíli ve středu soustavy a zpět). Proto mnohé obrazce prezentované jako labyrint jsou více či méně jasné/složité spirály.
Pravěký labyrint

Za labyrintovou spirálu je považována rytina na kousku mamutí kosti/lopatky pocházející z nálezu v paleolitickém hrobu u sibiřské řeky Angary (lokalita Mal'ta-Buret ). Nález byl datován do období mladšího paleolitu, minimálně 10 000 BP (8000 př. l.).Spirálovitý labyrint na mamutovině, 8000 let př. l., z lokality Mal'ta-Buret u řeky Angara, Sibiř, Rusko
Labyrinty a postavy, prehistorický petroglyf, 8000–6000 (?) př. l., Val Camonica, Brescia, Lombardie, Itálie


Trojité spirály zdobící kámen u vstupu do mohyly v Newgrange v Irsku, ze 4. tisíciletí př. l. nejpravděpodobněji odkazují k vzájemnému vztahu mezi narozením, smrtí a znovuzrozením, i když trojspirála-triskel může být považována za symbol všeho, co přichází ve trojici, dovozují historici.
Trojité spirály na kameni před vstupem do mohyly v Newgrange, 3200 př. l., hrabství Meath, Irsko


Je pravděpodobné, že od počátku existence umělých, člověkem stvořených labyrintů, které byly zřejmě ovlivněny zkušeností pravěkého člověka z obývání spletitých jeskynních komplexů, byla i snaha chránit se před „zlými silami“, které podle představ (a zkušeností?) člověka (od doby kamenné) se pohybují hlavně po přímkách. Křivolaké labyrinty měly fungovat jako jakési lapače oněch temných sil či pasti na ně. Nebo jim aspoň měly ztěžovat vniknutí do úkrytů člověka.

Bludišťový kámen, prehistorický petroglyf, Hemet, Kalifornie, USAStarověký labyrint

Labyrinty nalézáme na skalních rytinách v západoindickém státě Goa z 3. tisíciletí př. l.Petroglyf v Goa, Indie

Pravoúhlý symetrický labyrint na hliněné destičce, cca 2000 př. l., Babylon


Chrám vybudovaný za faraóna Amenemheta III. z počátku Střední říše (12. dynastie, 18. stol. př. l.) v pyramidovém komplexu Medinet-al-Fajjúm, byl archetypem staveb se spletí početných místností, mělo jich tam být na tři tisíce. Tento systém se stal cílem sám o sobě: bezpečnost v množství. Podle Plinia byl tento egyptský chrám inspirací pozdějším mínojským stavbám na Krétě.Labyrintový půdorys chrámu faraóna Amenem-heta III., měl připomínat jména dvanácti králů. 18. stol. př. l., Fajjúm, Egypt - Střední říšeJedno z nejstarších zobrazení „klasického“ labyrintu v evropském/středomořském okruhu je vidět na hliněné destičce nalezené v rozvalinách mykénského paláce v Pylosu, zničeného ohněm cca 1200 př. l. Nejsou důkazy, které by spojovaly tuto kresbu labyrintu a legendu o Théseovi*1 v tak rané době.Jedno z nejranějších datovatelných zobrazení sedmipásmového labyrintu, hliněná destička z mykénského paláce v Pylosu zničeného cca 1200 př. l., Peloponés, GRS mínojskou civilizací jsou spojeny labyrinty na Krétě. Ať již skutečná historie (okolo) členitého a rozlehlého knósského paláce byla jakákoliv, pověst o obludě uprostřed složitého komplexu, její přemožení odvážnou sílou (Théseus) a taktéž odvážnou inteligencí (Ariadna*2) vytvořila symboliku, která přetrvala a formovala staletí, ba tisíciletí. Stala se také obrazem obecně lidské (tragické či absurdní, vnitřně rozporné) situace, kdy si člověk klade otázky, odkud jde, kde je a kam míří, a labyrint, respektive pohyb labyrintem mu na ně umožňuje nalézat odpovědi. Labyrint tak může být i metafora smyslu života: vzlétnutí všeuměla a legendárního stavitele labyrintu Daidala a jeho syna Ikara může symbolizovat povznášení ducha k poznání a duše ke spiritualitě.Půdorysný plánek královského paláce v Knóssu, 2. tisíciletí př. l., KrétaJako iniciační cesta se labyrint objevuje ve většině kultur, lze mluvit o univerzálním archetypu. Od nepaměti je s labyrintem spojen tanec: „Po úniku z Kréty, Théseus přijel na ostrov Délos, kde vynalezl tanec v kruzích, do kolečka - kombinaci pohybů střídavých a okružných - okolo Apollónova oltáře. Tento tanec evokoval Ariadninu nit, zákruty labyrintu. Tanec se provozoval mnohá léta na Délosu a v Athénách. Nazýval se „geranos“ neboli tanec jeřábů, snad jako pozůstatek archaických tanců v labyrintu provozovaných bohy Ariadnou a Dionýzem (jejich kněžkami a kněžími), dvěma archaickými božstvy, která představovala Přírodu divokou a nespoutanou. Vskutku, krétský labyrint, jako schéma, než se stal místem střetu Thésea a Mínotaura, byl prostorem pro tanec, tak jak to vypráví Homér v Illiadě. Tanec Ariadny a Dionýza v nitru labyrintu symbolizuje boj o život a nesmrtelnost. Během tance se život a smrt prolnou a spletou šachovnici existence. Tancem v labyrintu se vydáváme za dosažením nesmrtelnosti.“ Brigitte et Philippe Guitton, Les voies de l'immortalité dans la Grèce antique, Paris, Ancrages,? 2014, 190 p., p. 31

Théseus a athénští mladíci po úniku z Kréty tančí geranos u Afroditina oltáře na ostrově Delos,
tzv. volutový kratér François, attická černofigurová váza, malíř Kleitias, cca 570 př. l., Etrurie


Římský labyrint

Labyrint, původně čtverec, rozdělený na čtyři kvadranty kolem středu, později se skládá ze soustředných kruhů, se stejným dělení prostoru na čtvrtiny okolo středu bludiště. Vyvinutý byl asi v 2. stol. př. l., objevuje se všude v Evropě a v severní Africe, kde se usadili Římané.Římský labyrint:  spirálovitého  •  serpentinovitého  •  a meandrovitého typu
Z mozaikové výzdoby vily Tellaro, římské období, Syrakusy, Sicilie
Labyrint s hlavou Mínotaura, římská dlažba, 2. stol., Conimbriga, Portugalsko


Počet soustředných okruhů kolísá od pěti po dvanáct. Vzniklo množství interpretací takového či jiného počtu - od počtu ve starověku známých planet (sedm), po počet legendárních egyptských králů (tucet).

Labyrint kombinuje symboly spirály, kříže a kruhu v jeden život podporující formát znamenající znovuzrození, jistotu a mír.Terasovitý pahorek Glastonbury Tor s 3D labyrintem tzv. krétského typu viz schéma níže vlevo
 •  schéma  •  Nárys a půdorys lokality s průběhem labyrintu. Pravděpodobně vznikl během keltského období v 3.–2. stol. př. l., Somerset, Anglie

Středověký labyrint

vznikl v 9.-10. stol. a rozšířil se do celé Evropy. Plná čtvrtina středověkých katedrál obsahovala procházkový labyrint pro povzbuzení modlitební kontemplace. Křesťanská interpretace labyrintu i jeho symbolika byla odlišná od antické. Nyní šlo o cestu ke spáse, k bohu, který byl v centru všeho. Ve středověku procházení labyrintem katedrály mohlo nahradit kajícnou pouť do vzdálených poutních center. Ve 13. století se obrovské labyrinty nacházely na podlaze mnohých francouzských katedrál, např. v Remeši nebo v Amiensu.Nejranější známý křesťanský labyrint s nápisem SANCTA ECLESIA v centru, dlažba kostela sv. Reparata, 4. stol., El-Asnam (Orléansville), Alžír
Keltský spirálový ornament z Knihy Kells (Kniha sv. Kolumbána), cca 800, Irsko
Labyrint představující Jericho, syrská mluvnice, Bejrút, Libanon
Schéma zničeného labyrintu remešské katedrály; v centru je figura iniciátora stavby katedrály, Aubry de Humbert, arcibiskup remešský; v rozích vyobrazeny postavy stavebních mistrů (zprava nahoře proti směru hodin) - Jean Orbais, plány stavby a apsida; Jean-le-Loup, severní portál; Gaucher de Reims, opěrné oblouky a západní průčelí; Bernard de Soissons, klenba lodi a západní růžice
Hranatý labyrint v dlažbě hlavní lodi katedrály Panny Marie, Amiens, 13. stol., Francie
Hlavní loď katedrály Panny Marie s kruhovým dlažbovým labyrintem, 13. stol., Chartres, Francie  •  Rozpis zvířetníkových znamení do labyrintu
Procházení labyrintem chartreské katedrály
Labyrint na dlažbě klášterního kostela Panny Marie v Saint-Remy, 13. stol., Rochefort, Valonsko, Belgie
Labyrint v kryptě katedrály sv. Petra, 13. stol., Köln am Rhein, Německo
Labyrint ve skicáři Villarda de Honnecourt, 1230, Francie
Labyrint ve svorníku kostela Panny Marie Redcliffské, 14. stol., Bristol, Velká Británie
Tzv. prstový (na „procházení“ prstem čili rozměrově malý viz foto) labyrint u vchodu do katedrály sv. Martina, 13. stol., Lucca, Toskánsko, Itálie
Théseus a Ariadna, pravá část obrazu, Mistr z Tavarnelle (také Mistr truhel z Kampánie), zač. 16. stol., zápas Thésea s obludou v labyrintu chartreského typu
Théseus v dobově rytířské zbroji zápasí tentokrát s kentaurem, Florencie, Itálie
Portrét mladého muže s labyrintem na hrudi, celek a detail, okolo 1510, B. Veneto, Benátky, Itálie
Labyrint obsažený v obraze Krajina s pádem Ikara, Pietr Bruegel st., 1558, Vlámsko
labyrint lze rozeznat v brázdách oraného pole


Koncem středověku je labyrint církví označen za synonymum zla: je prokletým místem chlípnosti, hříchu, zkázy a bloudění, za pohanské dědictví a projev ďábla. Křesťanská církev nařídila po tridentském koncilu labyrinty z chrámů odstranit. Roku 1538 pařížský soudní dvůr zakázal vytvářet labyrinty. Z remešské katedrály byl dlažbový labyrint odstraněn roku 1779 pod záminkou, že kanovníci jsou během obřadů rušeni dětmi, které si v labyrintu hrají. V Chartres se prý zachoval jen proto, že tu kanovníci neměli peníze na novou podlahu. Bronzový středový reliéf chartreského labyrintu s Ariadnou, Théseem a Mínotaurem byl odmontován a roztaven pro zbrojní účely (kanóny, náboje) během francouzské revoluce po 1789.Motiv z staroindického eposu Mahabharárata; válečník Abhimanju vstupuje do labyrintu čakra vjuha,
reliéf z hinduistického chrámu Hoysaleswara, 12. stol., stát Karnataka, Indie
Srovnání schématu labyrintu čakra vjuha, vlevo a labyrintu krétského, vpravo


Zajímavé vysvětlení bylo navrhnuto pro počet kamenů, které tvoří labyrint katedrály v Chartres: 270. Mělo to odkazovat na počet dnů těhotenství a dávalo to labyrintu symboliku místa nového zrodu.

Motiv labyrintu na ručně pleteném koši kmene Pima (původní severoameričtí Indiáni) z roku 1920, USA


Současný labyrint- Labyrint for everDlažbový labyrint, 1716, katedrála Panny Marie, St-Omer, Francie
Jediný dlažbový labyrint v anglikánské katedrále, navrhl Sir G. G. Scott, 1870, katedrála Svaté a nedělitelné trojice, Ely, Cambridgeshire, Anglie, UK
Celek a detail Anděla s labyrintem, z výzdoby hřbitovní kaple/márnice Watts, autorka Mary Seton Watts, 1898, terakota, Surrey, Anglie, UK


Jaký je vztah současné církve k labyrintům? Novodobý zájem o labyrint se rozvinul koncem 20. století. Moderní labyrinty mají často nezvyklý tvar, ale smysl stále zjevně „labyrintový“. Někteří burzovní makléři z Wall Streetu chodí pravidelně relaxovat do labyrintu postaveného v New Yorku u chrámu Sv. Trojice (Trinity Church).Labyrint v Trinity Church, celek a detail, New York, USA


Labyrinty se v USA používají i pro pacienty trpící AIDS a rakovinou. Soustředěná procházka labyrintem prý snižuje úzkost a ruší negativní myšlenky.

Modlitební zahrada při kapli sv. Basila v Univerzitě sv. Tomáše, Houston, s modlitebně-meditačním labyrintem, USA
Zmenšený chartreský labyrint v látkovém provedení v kapli university Rochester, NY, USA
Minilabyrint v dlažbě chodníku před kostelem sv. Lamberta, Mingolsheim, Německo
Prstový labyrint na farním kostele, Beyenburg, Německo
Rošt studně, dvůr kostela sv. Tomáše, Trevír, Německo


Labyrint ve tvaru gotické kostelní okenní trojlístkové kružby s obrázky a verši, 2011,
náměstí komunitního centra kostela Všech svatých, Kings Heath, dnes předměstí Birminghamu, UK
Z instalace prstových labyrintů ve stanici Ravenscourt Park londýnského metra ke 150. výročí jeho existence, M. Wallinger, 2013, Londýn, Anglie, UK


Světový den labyrintu

je iniciativa Labyrintové společnosti (sídlem v New Yorku, USA) aby se v určitý den lidé celého světa prošli labyrintem. Je slaven první sobotu v květnu.
The Labyrinth Society, je mezinárodní organizace, jejímž posláním je podpora všech, kteří vytváří, udržují a požívají labyrinty. Je organizátorkou Světového dne labyrintů http://labyrinthsociety.org/
http://labyrinthlocator.com/home)Logo společnostiLabyrint irský

Labyrintové logo Irska je amalgámem/směsí irských křesťanských a předkřesťanských symbolů - jetelového trojlístku a trojité spirály. Jetelový lístek je symbolem Irska a známý tím, že ho měl používal svatý Patrik při vysvětlování mystéria Svaté trojice boží - Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha svatého. V předkřesťanském období byl jetel posvátnou rostlinou druidů a byl spojován s Trojitou bohyní (Pannou, Matkou, Stařenou) a se znovuzrozením jara. Zajímavé je, že arabsky se trojlístek řekne šamrak (anglicky je to shamrock) a byl posvátnou rostlinou v Iránu a emblémem perských triád-trojic. Trojspirála v logu irského labyrintu je dvojitá spirála, kterou lze procházet jako labyrintem. Souvisí samozřejmě z výše zmíněným fenoménem Newgrange.

Trojice-triáda, jako symbol může představovat cokoliv, co se projevuje trojitě nebo ve trojici: symbol jednoty těla, mysli a duše; spojení tří částí času - minulost, přítomnost, budoucnost; zatímco myšlenka, slovo a čin představují souhrn lidských schopností. V souhrnu trojice, trojspirála či triáda mohou být považovány za klíč k jednotě a vzájemné závislosti veškeré existence.

Logo webové stránky labyrinthireland.com, která je průvodcem po fenoménu labyrint a irských labyrintech zvláště, Irsko


Labyrinty parkové

V Čechách se na zámku v Loučeni mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví nachází celé „labyrintárium“ - jedenáct různých typů labyrintů podle projektů architekta Adriana Fishera z Anglie. V 21. století byl zámek Loučeň otevřen veřejnosti a to díky kompletní rekonstrukci, která probíhala v letech 2000-2007. V zámeckém parku anglického stylu bylo vybudováno oněch jedenáct labyrintů a bludišť: Buxusové bludiště, Světelný labyrint, Travnatý labyrint, Tisové bludiště, Dlážděné bludiště, Palisádové bludiště, Kamenný labyrint, Provazové bludiště, Pískovcový labyrint, Grotta (prstový labyrint), Písmenkový labyrint.

Nejdelší bludiště (2,7 km) na světě tvořené živým plotem (přes 16 tisíc tisů), Longleat House, Wiltshire, Anglie
Mapa části Parku labyrintu Horta, Barcelona, Španělsko
Labyrint z keřů levandule, farma na Whidbey Island, Washington, USA
Ze zrcadlového bludiště na Petříně, prezentace Klubu českých turistů na Jubilejní výstavě, 1891, Praha, CZ


Labyrint heraldický

Je příznačné, že labyrint nenajdeme mezi heraldickými figurami. Ne proto, že jeho původ je předkřesťanský, takové jsou i mnohé jiné frekventované figury včetně kříže, ale pravděpodobně skutečnost, že labyrint je něco jako otázka, záhadno, nejasno, (poutnická) cesta, není to pravé ořechové pro rytířskou, šlechtickou reprezentaci.

Město Troyes, metropole oblasti Champagne-Ardenne, má svůj název od starořeckého města Trója. Mnozí věří, že Trójané se po dobytí svého města v legendární (ale také již historicky prokázané) trojské válce usídlili na různých místech Evropy, kde udržovali své původní tradice přinesené z Tróji, včetně stavby labyrintů. Meandrovitý vzor na vlajce regionu, původně hrabat ze Champagne, má být připomínkou oněch labyrintů.

Znak města Troyes, Francie  •  Champagne, vlajka regionu, Fancie  •  Usť-Ordinská Burjatská administrativní oblast, stav 1997, Rusko  •  Velký Šenov, CZ


Labyrint korporátní

Častěji najdeme obrazec labyrintu jako logo, znak strany, firmy, společnosti nezřídka s odkazem na antický a středověký labyrint. Ve Francii je labyrint logem/označením historické památky.Označení historických objektů, schéma zničeného labyrintu remešské katedrály, Francie


Nové logo Wereld art musea v nizozemském Rotterdamm, Nizozemí, z roku 2009. pracuje s obrazem labyrintu jako prastarou představou, myšlenkou cesty vedoucí k počátku života. Jeho tajemství tkví ve zkušenosti přibližovat se stále blíže středu, ale být zase stále veden pryč. Na pozemské úrovni, sledovat dráhu labyrintu je cvičení v kontemplaci, rozjímání: hledání sama sebe a cesta duchovnímu osvícení. Na nebeské úrovni labyrint bude vždy připomínat to utajené v člověku. Nejvyšší úroveň může být dosažena pouze absolutně čistými dušemi. Tak se to prezentuje na webovkách muzea.

Logo muzea umění, Rotterdam, Nizozemí  •  Wereld, muzeum logo aplikované do skládačky
AMM (Advanced Media Mind), USA  •  Logo/ilustrace ke knize psychologických hororů Black labyrinth press , kresba S. Caruso, 2015, Argentina  •  Labyrint, mezinárodní organizace pro zprostředkovávání práce ženám  •  Fototisk, Anglie
Labyrinth Production, rezervační agentura, Belgie  •  Labyrinth, kavárna, slogan Pravda vás osvobodí!, USA  •  Labyrith group, marketingová konzultace, Austrálie
Growing through Grief (Růst skrze žal), hospice Labyrint podpora v žalu pro pozůstalé, hlavně mládež, USA  •  tématické cvičení  •  Literární časopis, USA  •  Galerie Minotaur, Anglie
Quest books, theosofické nakladatelství, USA  •  Labyrinth outreach, služby pro ženy, USA  •  Unbroken and Whole and Beautifully (Nezlomen a Celý a Krásně ?), psychologická poradna, Anglie, UK  •  Zlatý úsvit, vlajka, extrémistická neonacistická politická strana, 2002, Řecko
Logo Festivalu bludišť, 2011, zámecký park v Saffron Walden s největším trávníkovým labyrintem v Anglii, konec 17. stol., hrabství Essex, UK  •  PaxWorks, výroba a prodej replik labyrintů ve formě šperků apod., USA  •  Raja Sandhu International, mezinárodní designérské poradenství
Studie značky kostela, USA  •  3 studie značky s labyrintem
Terapeutické poradenství, USA  •  Cyklistický maraton Dolomity 2010, Itálie  •  Osland Consulting, zdravotnictví, USA
Video projekce, Rumunsko  •  Vodárenská splečnost, USA
Etiketa (design Spotlight) vína Mysterium, pro noční kluby, Jidvei, Tarnovská oblast, Rumunsko


Na závěr

připomeňme Komenského „Labyrint světa a lusthauz srdce“, kteréžto dílo koresponduje s naším podobenstvím z úvodu. Labyrint zůstává stále záhada. Je i v popisu práce grafických designérů, aby nebyl bludištěm, v kterém se bídně ztratíme.Kresba města z rukopisu Labyrintu, 1623, J. Á. Komenský, Čechy
Poznámky:

 
*1  Mýtus o Théseovi vypráví mj. o tom, jak tento hérojský zakladatelský athénský král odplul na Krétu jako člen/součást athénské daně krétskému královi. Z oběti se stává vítěz, Théseus obludu Mínotaura v jeho labyrintu zabíjí a Athény z krétského vazalství osvobozuje. Krétský resp. knósský labyrint, šílený Mínos, lidožravý Mínotaurus atd. jsou - připomeňme znovu názor Aristotelův sdílený také R. Gravesem v jeho Řeckých mýtech - dezinterpretace dějin Athénami, které se tak chtěly vyrovnat s tím, že kdysi byly v područí Kréty a musely jí odvádět daň.

*2  Použití „Ariadniny nitě“ otvírá otázku, zda systém, v kterém byl uzavřen Mínotaurus, byl opravdu klasickým „jednosměrným“ labyrintem, v kterém, jakkoliv je dlouhý, nelze zabloudit, nebo přece jen bludištěm, v kterém u vchodu uvázaná nit už orientaci pomáhá.

*3  Řecký meandr, průběžný (pásový) ornament používaný v architektuře, keramice, textilu, aj. podle klasického filologa a religionisty Karla Kerényiho (19. ledna 1897 Temešvár, tehdy Rakousko-Uhersko - 14. dubna 1973 Kilchberg u Curychu, Švýcarsko) byl maďarský, německy píšící klasický filolog a religionista, jeden ze zakladatelů moderního studia mýtu a blízkého spolupracovníka C. G. Junga, je pravoúhlý řecký meandr formou labyrintu i bludiště.


Původní text byl napsán na jaře roku 2015, publikován ve Fontu č. 143/5/2015 (téma: Státní úřady).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze dokončena na státní svátek v listopadu téhož roku v krkonošském zákoutí.