P Á Ž E   -   D O L E J   V Ý Š !

Nádoby na/k pití jsou ohledávány pod heslem KALICH, zde se podívejme na nádoby/kontejnery, z kterých se do prvně zmíněných rozlévá či z kterých se čerpá a nalévá vůbec - na amfory, džbány, láhve, konvice, vaky, sudy, apod.*0

Nádoby v astronomii

Souhvězdí Vodnář (Aquarius)*V, bylo v podobě/zobrazení muže vylévajícího vodu z nádoby na zemi takto známo již v Sumeru a Babyloně. Souhvězdí blízkovýchodní civilizace nazývaly tehdy „Ten Velký“.Souhvězdí Vodnář (latinsky Aquarius) na detailu mapy hvězdné oblohy severní polokoule
Vodnář v astronomickém pojednání, Germanicus podle Phaenomena Aratu, 816, Lorraine, Franská říše
Vizualizace souhvězdí Vodnáře, detail listu z díla Uranometria, Johann Bayer, 1603, DE


Nosiči vody - nejen ve starověku

Marduk, nejvyšší božstvo babylonského pantheonu bývá také zobrazován s proudy vody vylévanými z různých nádob. S proudícími vodami je zobrazován i sumersko-akkadský bůh Enki.


>

Akkadský búh Marduk, patron města Babylonu na reliéfu vylévá vody babylonské, snad Eufradu a Tigridu, cca 2. tisíciletí př. l., dnešní IQ
Detail Enkiho z akkadské válečkové pečeti Adda, cca 2300 př. l., Sumer


I Starý Egypt má svého nosiče vody, je/byl jím nilský bůh Hapi, bůh záplav a úrodnosti.Nilský bůh Hapi jako Vodnář vylévá ze dvou úzkých nádob dva proudy vody na hlavu a ocas Jižní ryby, kresba podle hvězdném disku v chrámu bohyně Hathor, zodiak z 1. stol př. l., Dendera, EG, Velké prsy znázorňují plodnost Nilu. Mormonská interpretace této hvězdné scény: Vodnář (Kristus) vylévá vody (požehnání a poznání) na rybu (církev).
Znamení Vodnáře, ze zvířetníku na západním průčelí katedrály Panny Marie, 1225-1235, Amiens, FR  •  Vodnář zoodiaku, německý dřevořez, konec 15. stol.
Alžbětinci věděli o potřebě osobní čistoty, ale dodávky vody, hlavně studny a potoky, byly často pro nedostatečnou hygienu kontaminovány, proto prosperovali roznašeči vody ve speciálních dřevěných štoudvích, rytina, 17. stol., Anglie  •  Roznašeč vody v Seville, Diego Vélazquez, 1622, ES


Voda, z které pochází život, bez níž by nemohl trvat život*B, je první tekutina (nápoj), která je jímána, shromažďována v různých nádobách a poté dále rozlévána.*1

Podoby nádob

Nádoby, které výše zmíněné mytologické bytosti pro vy/nalévání vod/y používají, jsou převážně prezentovány jako jakési džbány s užším hrdlem, někdo by je nazval amforami.Terakotová nádoba typu amfory, avšak z oblasti dnešní Číny, výtvor kultury Jangšao, 5.–3. tisíciletí př. l., Banpo, CN
Mínojské terakotové džbány, kykladská kultura, 2200 př, l., Santorini, GR  •  Mínojské kulovitá amfora/džbán s dekorem chobotnice, cca 1500 př. l., Palaikastro, Kréta, GR
Celistvá amfora, Tzv. Burgonská, cca 565 př. l., Athény, GR
tento typ patří mezi tzv. panathénajské, standartně černofigurové, amfory, které obsahovaly olivový olej dávaný jako cena v Panthénajských hrách - Panathénaích
Delegace z Lýdie nese džbány s vínem, z výzdoby schodiště paláce Dareia I., 5. Stol. př. l., Persepolis, dnešní IR


Keramickým nádobám však s největší pravděpodobností jako recipient předcházel vak, měch z kůže zvířat (v praxi to byl ponejvíce dobytek - koza, ovce, vepř, tele, kráva).


Starobylý vak na vodu z dobytčí kůže
Nosič nápojového vaku z kozí kůže, detail z reliéfu průvodů nosičů jídel a nápojů pro novoroční slavnost, schodiště královského (Dárius, Xerxés) paláce v Persepolis, Persie, dnešní IR
Bhistí, indický nosič vody v koženém vaku v oblastech, kde nebyl dostatek pitné vody, 19. stol., IN  •  Nosič vaku s vínem, Niko Pirosmani, kol. 1900, GE


Že kožené, tedy zvířecí měchy nebyly dostatečně důstojným nádobím pro božstva a spol. je celkem představitelné. Z antických bohů a bůžků je se zvířecím měchem zobrazován snad jen Silénos.Socha Siléna jedoucího na koženém měchu na víno, fontána v bylinkové zahradě Villa dei Papiri, Herculaneum, IT


Historicky jedna z nejstarších nádob vyrobených člověkem se (však) ve zdraví a plné funkčnosti pronesla až do současnosti, jako např. španělská bota de vino - kožený vak*Z s úzkým hrdlem, který umožňuje tekutině z vaku obloukem prýštit ven do úst pijícího, aniž ten se musí hrdla dotknout, což rádi někteří pijáci s bravurou předvádějí.Poutníci popíjející z kožených vinných lahví, ilustrace G. Doré (1881) k Cervantesovu Donu Quichotovi de la Mancha, FR, ES
Toreador Juan Jose Padilla se zkušeným pohybem osvěžuje z bota de vino, Arcos, 2006, ES


Nádoby biblické

V biblickém textu najdeme množství odkazů na různé nádoby. V Tóře (Tanachu)/Staré smlouvě (Starém zákonu) např. Genesis 24,14: „Dívce, která přijde, řeknu: Nakloň svůj džbán, abych se napil.“ Jozue 9,4: „Vymyslili si tedy také lest, že půjdou a budou se vydávat za poselstvo. Vložili na osly vetché pytle a zpuchřelé, popraskané a svazované vinné měchy“; většinou kožené (kozí) měchy. 1. Královská 19, 6: Eliáš „Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl.“
V Nové smlouvě (Zákonu) např. Lukáš 5, 37.*M: „Ať nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno roztrhne měchy, samo vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se musí dát do nových měchů.“
2. Korintským 4, 7: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.“

Míry nádob

Názvosloví i obsahy dutých měr se v průběhu dějin měnily. Např. od 16. století pak pro kapaliny to byla - v evropském civilizačním okruhu - jedna pinta = 1,938 litru = 16 kvart = 8 půlek = 4 žejdlíky = 1/3 lahvice = 1/6 soudku = 1/24 nebo 1/32 vědra = 1/36 nebo 1/40 láky = 1/64 týnského = 1/128 věrtelu = 1/256 svídnického = 1/384 polouvozí = 1/512 žitavského = 1/640 drajlinku = 1/768 vozu (uvedený měrný systém je takto z větší části popsán v Hájkově kronice)

Symbolika láhve apod.

Podle M. Myslivečka: v dřívějších dobách byla láhev symbolem medicíny, léku a doktorských věd, jako atribut ji najdeme u sv. Kosmy a Damiána. V současnosti, když se řekne láhev, tak to asociuje spíše obecně pitivo, pravděpodobně a především alkohol. Ostatně už i klasická pohádková Karkulka nesla v košíčku babičce k svátku láhev - samozřejmě, že vína. (Představa, že by vnučka Červená nesla své babičce láhev něčeho jiného, nealkoholického, kupříkladu oleje, mléka, či, nedejbože, nějaké minerálky, třeba šaratice, je zcela proti duchu žánru a asi i proti selskému rozumu, respektive přírodě...) Částečně je sice alkohol (ethanol, líh) také lék, ale také droga - a v této souvislosti symbolika míří na lidskou slabost, závislost na alkoholu, lidská postava s lahví v ruce většinou není vnímána jako člověk žíznivý (piják), ale spíš jako opilec, pijan.
Nádoba byla starogermánským časovým symbolem pro léto. Nádoba, mísa je mj. také alchymistickým symbolem.Nádoba, starogermánský symbol pro léto  •  Alchymistická značka pro láhev nebo nádobu, která není průhledná


Libační nádoba (na úlitby) je symbolem královského úřadu, jeho božské podstaty. Keramické sošky figur (sedících na trůnu) ve formě nádob na obětní úlitbu se objevují v archeologických nálezech patřících k lengyelské kultuře z přelomu neolitu a eneolitu (někdy mezi 4400-4300 př. n. l.) od Balkánu po střední Evropu včetně Moravy a Čech.Gynekomorfni*G nádoby, neolit - 5. tisíciletí př. l., lenghyelská kultura, Svodin, SK
Bronzová libační nádoba, dynastie Šang, anyangské období, 13.– 12. stol. př. l., CN
Scéna obětování úlitbou ze džbánu, červenofigurový kratér, malíř Pothos, cca 425 př. l., Atika, GR
Guttus, úzkohrdlý džbán pro libační účely na římské minci, 42 př. l., Řím
Náčelník a jeho pobočníci provádějí úlitbu ze džbánu na začátku slavnosti Ohně míru, Bouaké, Pobřeží Slonoviny


Ploché láhve, kalebasy*K, čutory byly součástí výbavy poutníků a tedy také symboliky poutnického elementu jako takového. Patrona poutníků, sv. Jakuba Staršího najdeme často vyobrazeného s kalebasou visící na jeho poutnické holi či přivázanou u pasu.

Symboly svatojakubského poutnictví - lastura hřebenatky jakubské se svatojakubským mečovým křížem, hůl a kalebasa - jsou dobrý byznys pro jejich výrobce, jdou na odbyt již od vydání Coelhovy knihy Poutník-Mágův deník koncem 80. let minulého (20.) století
Jakub Zebédeův (sv. Jakub Starší), jako poutník s tykvovou lahví (kalebasou) na holi, 15.–16. stol., Dijon, Burgundsko, FR
Poutnická (plochá!!) láhev z východní Asie, říše Veliká Čching (1644–1911), kobaltem malovaný porcelán, CN


Lahvice Lahvice se vyráběly různých tvarů a velikostí. Použití našly jak ve stolování, tak ve výbavě hradních kuchyní (na ocet, oleje..) a u sklepmistrů k uchování vzácných druhů vín. Jednou z nejpoužívanějších typů lahvic ve středověku byl tzv. kutrolf. Jedná se o původně pozdně antickou dekorační lahvici vyskytující se v řadě variant s jedním, dvěma i více hrdélky (kanálky). V antice však sloužily podobné nádoby jako schránky na parfémy a na jihu Evropy, obzvláště ve Francii, si podržely tuto funkci i ve středověku a v renesanci. Největšího rozšíření doznal kutrolf v Německu, kde je prokázána jeho masová produkce a kde se užíval až do 18. století. Doložen je také v Čechách. Jako lahve na víno a pálenku se kutrolfy z lesního skla běžně užívají ve střední Evropě hluboko do 17. století. Podle legendy měl kutrolf sloužit rytířům k pití na koni, aby se jim tekutina nevylila.Láhvice typu kutrolf z leasního skla, 17. stol., střední Evropa, replika


Pithos je velká starověká řecká hliněná zásobní nádoba většinou s plastickou výzdobou. Tvar se objevuje již v době bronzové v mínojské a mykénské kultuře. Největší pithy dosahovaly až dvou metrů na výšku. Sloužily jako velké zásobnice pro potraviny, především pro víno a obilí. Taktéž byly používány k pohřebním účelům.
Kynický filosof Díogenés ze Sinópé si údajně sud, tedy historicky správně pithos, zvolil jako své obydlí, aby lidem ukázal, do jaké míry lze omezit lidské potřeby.Čtyřuchý pithos, rané minojské období II (kol. 1500 př, l,), Knossos, Kréta, GR  •  Dvouuchý pithos, 7. stol. př. l., Kréta, terakota, vyrážené a vyřezávané dekorace, výška 1,56 m
Řecký filosof Díogenés ze Sinópé (404-323 př. l.) sedící v pithosu v athénské ctvrti Métrôon, zažehuje za plného denního světla lampu, aby naznačil, že hledá aspoň jednoho čestného/ctnostného/poctivého člověka. Okolo sedící psi jsou symboly filosofova směru kynismu (řecky kynikos=podobný psu), který hlásal životní střídmost, autor obrazu Jean-Léon Gérôme, 1860, FR


Sud (dřevěný) je výrazem pevnosti. Má ho ve znaku cech bečvářů a bednářůTažená loď naložená amforami a sudy na řece Durance (regiony Provence-Alpes-Côte d'Azur, FR), reliéf na pohřební stéle v mausoleu obchodníka s vínem, Cabrieres-d'Aigues, Vaucluse, gallo-římské období, cca 2, stol. n. l., mluví se o nejstarším vyobrazení sudu galské provenience
Galsko-římské sudy, v nadpraží bočního vchodu do kostela svatého Petra, 11. stol., Colonzelles, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes, FR (reliéfy zjevně nejsou původní románské, ale patří nějaké starší pravděpodobně necírkevní stavbě)
Válečná veslice přepravuje sudy s vínem (asi po Rýnu či Moselle), galo-římský náhrobek, cca 220 n. l., nalezeno v římské pevnosti Neumagen, dnešní DE
Dubový sud o obsahu 200 000 lahví šampaňského (1 600 hl), Épernay, pro světovou výstavu Paříž 1889, FR
Znak cechu vídeňských výrobců sudů, 1900, R-U
Pijácké frajeřinky během vinobraní, 1940, střední FR


Nádoby v heraldice

Použití různých nádob v heraldice je celkem hojné a druhové zastoupení pestré. I když výběr zúžíme jen na amfory, džbány a sudy, budeme úspěšní jak v heraldice šlechtické, tak církevní a samozřejmě nejčetnější výskyt našich figur je v heraldice městské. Láhve v dnešním slova smyslu a provedení se v klasické heraldice neobjevují z toho důvodu, že hromadná výroba (skleněných) lahví pro distribuci vína apod. je poměrně nedávná záležitost, takže naše dobrá skleněná láhev se ani do heraldiky neměla možnost dostat. Láhve figurují jen ve znacích měst z 19. století a mladších. *H Formálně originální je ztvárnění sudu na erbu vladyckého rodu Višňů z Větřní ze 14. století: tři soustředné výseče kruhového pásu znázorňující tři obruče sudu (některé verze umisťují do klenotu erbu sud celý).Rod Oyanederra-Navarre, ES  •  Rod Oyanederra-Donostia, FR  •  Vévoda z Monteleone, IT  •  Beczka, erb polské rodové šlechty, PL  •  Višeň z Větřní, figura erbu byl barel se třemi kovovými ráfky  •  verze předchozího se sudem v klenotu, Čechy
Papež Innocenc XII., 17. stol., VA  •  Štít erbu biskupa Giovanni Giudiciho, kol. 2000, Pavie, IT  •  Rod Bottrigari, 1670, Boloňa, IT  •  Voroněžská gubernie carského Ruska, RU
Štít ze znaku města New York, US  •  Bargfeld, DE  •  Botarella, Tarragona, ES  •  Pivkovice, Strakonice, CZ  •  Caves, PT
Freilassing, DE  •  hyrynsalmi, FI  •  Jaala, FI  •  Javols, Lozère, FR  •  Kufstein, Tyroly, AT
Tonning, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Molde (rok 1905), NO (sud na velrybí tuk)  •  Hall, Tyroly, AT (sud se solí těženou v okolí)
Bairisch Kölldorf (Bad Gleichenberg), Štýrsko, AT  •  Černíkov, Klatovy, CZ  •  Dobrá Voda u Pacova, CZ  •  Dábánice, Znojmo, CZ  •  Schrezheim (Ellwangen), Bádensko-Württembersko, DE
Fillièvres, Pas de Calais, FR  • Hřensko, Děčín, CZ  •  Gordes, Vaucluse, FR, mluvící znak, jméno obce je derivací ze slova gourde = lagenárie, kalebasa, také čutora, polní láhev, která je symbolem života i přežití  • Šitbořice, Břeclav, CZ; žlutý džbán se nazývá plucar, má odkazovat na mástní léčivou vodu Štengar (sic!!)  •  Hosslinswart. část souměstí Berglen, Bádensko-Württembersko, DE
Rijeka, CR  •  Le Claon, Meuse, FR  •  Lenora, Prachatice, CZ  •  Luká, Olomouc, CZ  •  Mosteiros (Ponta Delgada), PT
Erb úřadu víceguvernéra provincie Ontario, CA  •  Préty, Saône-et-Loire, FR (láhve šumivého vína jsou z erbu rodu Bouthillon = bouteille = láhev)  •  Šarbov, SK
Tupey, Uh. Hradiště, CZ  •  Nová Ves, Č. Budějovice. CZ  •  Voděrady, Ústí n/O  •  Voroněž, RU  •  Vyšný Mirošov, SK


Nádoby v korporátní identitě

Láhve a spol. byly nádherně použity v nejedné reklamní kampani vinařských producentů, provozovatelů vináren, barů a restaurací. Zpodobení samotných lahví aj. sice nenabízí žádné zvláštní experimentování - láhev či sud musí ostatně být vždy rozpoznatelný, že. V případě láhve jde v podstatě většinou už jen o schematický znak - baňatější tělo láhve a úzké hrdlo, z kontextu bývá zřetelné, že jde o naši butylku.Amphora, značka (dýmkového) tabáku, NL  •  Glass & bottle (Sklenice a láhev), značka vinárny, UK  •  Studie značky pro golfový bar, JohnDervishi, US  •  Great Bottle, autor Denzu
Evermint, design studio, US  •  KJUG 98.1 fm, regionální radio, San Luis Obispo, Kalifornie, US  •  Food and Wine Bar, A. Foucault, US
Amfora na vinetě vína Château Kefrya z kolekce Amphora, které stárlo opravdu v amforách, 2017, údolí Bikáa, LB US  •  Plakát na podporu prodeje lahvovaných vín pro svátek svatého Mikuláše, 1. pol. 20. stol., FR
Značka pro Londýnská vína, UK  •  Keramická láhev/džbán na XXX Moonshine whisky, US  •  Karibské víno, značka pracující s několika symboly na hranici klišé (zdroj: wwww.logopond.)
Má to zpěvačka nebo to víno zapotřebí?!!  •  Bottle, autor Nick (zdroj: www.logopond.com)
Azienda Agricola COS*C, Sicílie je vinařský projekt, používající pro výrobu vín amfory,  •  Vlajková loď vinařství COS, víno Pithos Rosso, IT  •  Cesta ke světlu, logo Dodecanese (Rhodos) pro Evropské město kultury pro rok 2021, GR
Červená láhev, prodejce vín, Sydney, AU  •  The Sun Wine (zdroj:logopond.com)
Nemocnice Sydney, AU (znak má v klenotu orla na sudu s rumem, odkazuje je to na obchod s rumem, z jehož výtěžku se nemocnice stavěla)  •  Dřevěný soudek na alkohol z dob Prvního francouzského císařství (Napoleon), 1804–1814, FR
Znak cechu vídeňských plničů pivních lahví, 1900, R-U  •  Znak cechu vídeňských plničů sifonových lahví (sodovkářů), 1900, R-U  •  Signor Vino, značka prodejních a restauračních míst s nabídkou mezinárodních, především italských vín a jídel, IT  •  Značka vinařství ze soutěže
Prodejce vín, Praha, CZ  •  Vinný bar s hudební produkcí, US  •  Znak sdružení Cabaretierů (prodavači vína a jídla, krčmáři) města La Charité-sur-Loire, region Burgundsko-Franche-Comté, FR


Závěr

Nalijme si a: Na zdraví! Prosit! A votre santé! Cheers! L'chaim! Egészségedre! Zum Wohl! Je via sano!

Poznámky:

*0   Zmíněné nádoby byly používány jako kontejnery nejen na nápoje, respektive tekuté látky, ale i suché (sypké) suroviny a potraviny, např. zrní, ale i jiné jako nasolené ryby, kysané zelí, apod. Mohlo jít také o nepotravinářské látky např. barvy, mazadla, žíraviny, nafta, asfalt, aj.
A že jsou případy, kdy je pito přímo ze džbánu či z vaku - budiž autorovi odpuštěno...

*1   Další tekutiny, bez kterých by nebylo (lidského) života, jsou samozřejmě krev a také mléko. Mléko savců obsahuje značný podíl vody: německá Wikipedie uvádí u člověka 87,2 g, krávy 87,5 g, ovce 82,7 g, kozy 86,6 g, a u koně dokonce 90,1 g vody na 100 ml mléka.

*B  „Bez vody není života“ je první věta prvního paragrafu " Evropské vodní charty" vyhlášené dne 6. května 1968 ve Štrasburku

*C  COS je zkratka pro hodnocení vína lidskými smysly, používaná již od starověku, první písemnou zmínku o COS uvedl již Horatius ?. Color, Odor, Sapor znamená barva, vůně a chuť. *G  Gynekomorfní = se zvýrazněnými ženskými pohlavními znaky

*H  První skleněné lahve byly vyrobeny v jihovýchodní Asii kolem roku 100 př. n. l, a v Římské říši kolem roku 1 n. l. Americká skleněná láhev a průmysl skleněných nádob se zrodily na počátku 16. století, kdy osadníci v Jamestownu postavili první pec na tavení skla. Vynález automatického stroje na foukání skleněných lahví v roce 1880 industrializoval proces výroby lahví.

*K  Kalebasa - (vydlabaná tyek/dýně protáhlého dvoubřichého lahvovitého tvaru) plod Lagenárie obecné (Lagenaria siceraria)

*M  Ježíšovo podobenství je o lidech (měchy) staré (židé) a nové (křesťané) smlouvy, o víře (víno) Starého a Nového zákona. Nekomentuji teologii, nechť si laskaví zájemci nastudují sami. Reálie jsou ale trefné a pro předmět našeho textu relevantní, vypovídající.
Komentář z katolického webu: >>Nové měchy jsou mladé, pružné. Když v nich nové víno pracuje, tlak oxidu uhličitého je neroztrhne, podvolí se tlaku. Nově obřezané srdce znovuzrozeného člověka vydrží tlak evangelia. Nové srdce expanduje natolik, že se do něj Ježíš Kristus „vejde“. Pro staré srdce, pro přirozené staré měchy je Kristus buď kamenem úrazu (židy) nebo bláznovstvím (pohany). Staré nádoby pod ním praskají.
Nové, mladé víno je Kristus sám, protože On je ten pravý vinný kmen. On je to nové, mladé víno, plod vinné révy, které je obrazem nové smlouvy milosti:
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ (1. Korintským 11:25)<<

*V  Více o souhvězdí Vodnář pod heslem VODA

*Z  V baskičtině má tato kožená láhev název „zahato“

Zdroje:


Původní text byl napsán v lednu roku 2019 a publikován ve Fontu č. 168/6/2019 (téma: Bary)

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v v koncem roku 2019 v adventním čase v krkonošském zákoutí.