P O S V I Ť M E   S I   ( N A   T O ) !

Tato prostá výzva, dnes technicky poměrně lehce uskutečnitelná, stojí i na počátku dějin: „Budiž světlo!“.

čteme v první knize Starého zákona - Genesis 1,3. Jak to tehdy přesně bylo*1, je dodnes předmětem vědeckých bádání a filosofických úvah. Skoro s jistotou lze však říci, že v tom nefigurovaly ani sirky, ani vypínač.
Dnes louče, pochodně, svíce, svícny, kahany, lampy, lucerny, reflektory-světlomety, majáky apod. slouží k osvětlování.*2 Svící, svícnů, některých lamp a pochodní jsme se dotkli ve Fontu č. 131/5/2013 v článku o ohni a plamenech*3. Tentokrát se dotkneme lamp/osvětlovadel obecně a zamíříme k poslednímu svítidlu jmenovanému v předchozím výčtu - k majáku.

Úvod

Lampy se doložitelně vyskytují již v pravěku. Ve starověku již běžně i pro velké objekty. Čili dávno před objevením/vynálezem elektřiny a jejím obecným použitím v 19. století.Lampa na olej, červený pískovec, cca 17 000 BP, Lascaux, FR
Hliněná hebrejská lampa na olej, se stylizovanou kresbou sedmiramenného svícnu-menory, mezi 100 př.–100 n. l., z vykopávek v Hebronu, IL
Svíčkový lustr v modlitebně Velké mešity, 9. stol., Kairouan (Město je považováno odborníky za čtvrté nejsvětější místo islámu), TN
Čtyřsvíčkový svícen/lustr, detail z ilustrace Turnajové knihy krále Reného I. Dobrého, 1460, Provensálsko, dnešní FR


Nejen v euroatlantském kulturním okruhu lampa-kahanec symbolizuje život a nesmrtelnost, víru, světlo, moudrost a poznání Boha. Lampa je též symbolem ducha, pravdy (Kristovy). V křesťanských svatyních a na oltářích je symbolem zbožnosti a boží přítomnosti. Ducha Svatého zpřítomňuje plamen svící, které - jak mnohý laskavý čtenář ví a zná - během liturgie ozařují vnitřky svatostánků/chrámů/kostelů bez ohledu na to, zda je venku jasný den či panuje již večerní/noční temnota. Připomeňme, že svíce samy o sobě jsou v křesťanském kulturním okruhu symbolem pomíjivosti, připomínkou toku času potažmo krátkosti lidského života, jak to bývá vyjádřeno známými zátišími typu „memento mori“ či „vanitas“.Vanitas, Pieter Claesz (Burgsteinfurt, 1597/1598 - Haarlem, 1661), Severní Holandsko
Memento mori podle Pabla Picassa, Kozí lebka, láhev a svícen, olej, 1952, FR


Jistě to není náhoda, že významné svátky židovské a křesťanské - Chanuka (Svátky světel) a advent s Vánoci - jsou spojeny s rozsvícením svící a lamp.Chanuková lampa*C


Svíce na vánočním stromku jako připomínka naděje na vzkříšení a symbol narození Spasitele se v evropských domácnostech objevily až v novověku*4, ale byla to přetransformovaná prastará („pohanská“) tradice slavností zimního slunovratu. Křesťanství ji jen tvůrčím způsobem přetvořilo, což je praxe, kterou jsme pozorovali již mnohokrát u nejrůznějších věroučných témat.Plně rozsvícený adventní věnec, Evropa


Lampa „značí bdělost a stálost. Hořící lampa je atributem svaté Kláry.“ (M. Mysliveček) Jiné legendy přisuzují hořící lampu svaté Voršile. Bdělost je odkazem na novozákonní evangelijní text Matoušův, kap. 25, 1-12: „Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné (družičky) si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!' Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!' Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!' Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!' Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.'“Panny moudré a pošetilé, iluminace z kodexu Purpureus Rossanensis, byzantský evangeliář ze 6. stol., považovaný za jeden z nejstarších iluminovaných rukopisů Nového zákona (Evangelií) na světě, pravděpodobně řeckého původu
Panny pošetilé a moudré, detaily z fresky, 16. stol., katedrála svaté Cecilie, Albi, Tarn, FR
Podobenství o deseti pannách, pravoslavná ikona, současná produkce, Balkán


Jak uvidíme níže, symbolika „osvětlení“ je používána protichůdnými ideologiemi, postoji a přístupy k existenci, k bytí. V této souvislosti připomeňme pojmy osvícení a osvícenectví, které jsou s naším tématem nejen lingvisticky jednoznačně spojené.*5Buddha Amitábha (Buddha Neomezeného světla), údajně 1252, u buddhistického chrámu Kotoku-in, Kamakura, Kanagawa, JP
ruce v klíně v gestu meditace, v některých vyobrazeních drží misku s nektarem vysvobození


Jiná symbolika (světla) lamp

Papírové lucerny/lampiony, doložené již prvních století n. l. za dynastie Východní Chan, používané jako lampy, se záhy staly součástí novoročních lunárních slavností a posléze nezbytným prvkem čínské kultury. Nejčastěji použitá červená barva luceren symbolizuje rostoucí život, štěstí a prosperitu. Čínská lucerna je také symbolem plodnosti a používá se při čínských a japonských svátcích k přilákání duší mrtvých předků. Nabízí se podobnost s nočním hmyzem slétávajícím se ke světlu.Ulice čínského města během Lucernového festivalu, vrcholícího 15. ledna; existuje množství legend, které vysvětlují tradici slavností. S velkou pravděpodobností původ bude obdobný jako evropské a blízkovýchodní slunovratové slavnosti.


Svítilna v heraldice

Lampy v erbech a znacích vyjadřují nejrůznější symboliku, jak zmíněno výše. Někdy nejde ani o symboliku obrazu - ten je prostou připomínkou reality; ta však již může obsahovat - podle interpretace - význam jiné roviny. Např. znak kanadského teritoria Nunavut obsahuje figuru kamenné (mastekové) lampy (inuitsky qulliq, kudlik), která má představovat teplo domova a komunity.Znak Teritoria Nunavut, CA  •  Kudlik, eskymácký svícen-ohniště, foto 1999, CA


Krásnou ukázkou ilustrativnosti je mj. znak Britských Panenských ostrovů (původně nazvány Kolumbem Santa Ursula y las Once Mil Vírgenes /Svatá Voršila*6 a jedenáct tisíc panen) - dívka držící hořící olejový kahan/lampu je obklopena jedenácti olejovými lampami taktéž hořícími - odkaz na evangelijní podobenství o moudrých pannách a středověkou legendu o svaté Uršule/Voršile.Znak zámořského území Spojeného království Britské Panenské ostrovy, VG


Figura lampy, v klasické heraldice se může jednat snad jen o lampu olejovou, byla používána ne příliš často. Své pevné místo má naopak v církevní heraldice.Erb polského šlechtického rodu Borck, PL  •  (Novoštítný) rod Lagouanelle-Dély, FR  •  Rod Lampe, Hessensko, DE
Biskup Gregory J. Bittman, pomocný biskup edmontský, Alberta, CA  •  Michael Joseph Fitzgerald, pomocný biskup philadelphský, Pennsylvania, US  •  Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, arcibiskup udinský, Furlánsko, IT  •  Luigi Vari, arcibiskup gaetánský, Lazio, IT


Vedle olejové lampy starobylého tvaru se především v městské heraldice objevuje lampa typu kahan v souvislosti s důlní činností, jako připomínka hornické činnosti.Mesagar de Tajo, Kastilie-La Mancha, ES  •  Dobrá Voda u Českých Budějovic, CZ  •  Ledde-Tecklenburg, Severní Porýni-Westfálsko, DE
Carbonia, Sardinie, IT  •  Micheln, Sasko-Anhaltsko, DE  •  Raša, Istria, HR  •  Habartov, Sokolov, CZ


Světla majáku

Figura majáku symbolizuje bezpečí a ochranu před nebezpečím. V raném křesťanském výtvarném umění byl maják spojován s Kristem, také s nebeským přístavem, do něhož připlouvají duše po nebezpečné cestě životem. Maják je též freudovský falický symbol.Herkulova věž, maják postavený Římany v 1. stol., později upravovaný, ale nejstarší dosud sloužící maják světa, A Coruña, Galicie, ES
Maják na ostrově Faros, nejvyšší stavba své doby, jeden ze sedmi divů starověkého světa postavený za vlády Prolemaiovců v 3. stol. př. l.,
na minci z doby římského císaře Antonia Pia, 2. stol. n. l., Alexendrie, EG
 •  Maják na ostrově Faros v Alexandrii, mozaika 6. stol., římsko-byzantské období, Olbia, Libye
Mozaika v bazilice sv. Marka, 13. stol., ukazuje světce přicházejícího do Alexandrie a maják Faros, Benátky, IT
 •  Maják na ostrově Faros, ideální rekonstrukce podle současných poznatků


Majáku, věži „šířící světlo“, je blízký fenomén minaretu*7, který ční nad společenstvím věřících a ukazuje jim cestu do nitra a vzhůru.

Maják v heraldice a ve značkách

Oproti lampě je figura majáku velmi častá. Najdeme ji nejčastěji ve znacích přímořských měst a přístavů, kde skoro vždy neznamená nic symbolického, ale právě jen připomíná existenci majákového zařízení (u) té které lokality. Rozdílnost a pestrost obecních a jiných znaků s figurou majáku je dána bohatostí tvarů a barev samotných staveb majáků; kresby znaků jsou - byť tu více tam méně stylizovanými, ale přece jen - poměrně realistickými podobami konkrétních staveb.Alexandrie, EG; maják je reminiscencí na starověký maják na ostrově Faru  •  Ampolla, Katalánsko, ES  •  Bastorf, Meklenbursko-Přední Pomořansko, DE  •  Sandøy, Møre og Romsdal county, NO; znak je jen světlo majáku; majáky hrají v životě této ostrovní obce důležitou úlohu, neboť její katastr zahrnuje téměř 9 stovek ostrovů, ostrůvků a útesů
Behrensdorf, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Borkum, Dolní Sasko, DE  •  Busum, Šlesvicko-Holštýnsko, DE
A Coruña, Galicie, ES, znak a logo (dnes již bývalé), Maják je známý jako Herkulova věž, nejstarší dosud funkční maják z dob římské okupace zdejšího území; dnes památka UNESCO; lebka symbolizuje ostatky sv. Jakuba Staršího, mnoho poutníků do Compostely přichází přes coruñský přístav  •  Diputación da Coruña, zastupitelstvo města A Coruña, ES
Dahme, Holštýnsko, DE; menší věž v rozporu s heraldickými pravidly není maják, ale námořní pozorovatelna, vybudovaná a do znaku přidaná 1939  •  Hanko, Uusimaa, FI  •  Hornum, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Mosselbaai, Wes-Kaap, ZA
Öja, Keski-Pohjanmaa, FI (maják místní nazývají Tankar)  •  Pommerby, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Raufarhafnarhreppur, IS  •  Ritzebüttel (Cuxhaven), Dolní Sasko, DE
Sassnitz, Meklenbursko-Přední Pomořansko, DE  •  Seyðisfjörður, IS  •  Znak bývalého kraje Südtondern, od 1970 včleněného do kraje Nordfriesland  •  Úřad (pro spolupráci obcí) Südtondern, Šlesvicko-Holštýnsko, DE
Westerland, Sylt, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Sund, NO  •  Tayport, Skotsko, UK  •  Mořské lázně Warnemünde, část města Rostock, Meklenbursko-Pomořansko, DE


V rámci korporátního designu maják je používán v logách a značkách signalizačních a bezpečnostních organizací operujících v pobřežních vodách.Nadace pro majáky Ameriky, Rockland, ME, US  •  Arc, auditorská společnost, PL  •  Beacon light (světelné bóje), studie, US  •  Vlajka British Commissioners of Northern Lighthouses, Správa severních majáků (kolem severního Skotska a ostrova Man), UK
Nadace na provoz majáku na mysu Canaveral, Florida, US  •  Centrum pro klinický výzkum, Nová Anglie, US  •  Odznak americké majákové služby, US  •  Pas Společnosti majáků Spojených států, vandrovní knížka po amerických majácích, US
Maják - bezpečnostní výcvik především pro stavebnictví, Rainham, Kent, UK  •  Maják, BossTwinsArt, US  •  Spolek pobřežních obcí pro rozvíjení života anglických přímořských měst a vesnic, sídlo v Lincoln, East Midlands, UK
The Lighthouse Club, nezisková charitativní organizace na podporu stavebnictví ve Velké Británii se sídlem v Ipswichi, Suffolk, UK  •  Lighthouse-studio, PL  •  Design Studio Thompson Co., NZ  •  Symbol majáku, položka RS (Recreation symbol) 007 z listu 2M-5 z Manual on Uniform Traffic Control Devices, vyhlášky Ministerstva dopravy Spojených států severoamerických, US  •  Jiné označení majáku v systému MUTCD (že by jeden byl pro noc a druhý pro den? :)
Lighthouse Oilfield Services LLC, Longview, Texas, US  •  Starší verze loga hokejového klubu New York Islanders, NY, US


Maják také symbolizuje duchovní světlo či osvětlení cesty k duchovnu. Na časté použití majáků narazíme ve značkách a emblémech subjektů náboženského zaměření - církve, duchovní společenství, církevní vzdělávací instituce, apod.Guild, sdružení pro právní pomoc nevidomým, New York, US  •  Lighthouse International, předchůdce Guildy, US  •  Nevládní organizace pr pomoc nezaměstnaným, PL
Biblické společenství Maják, Lake Geneva, Wisconsin, US  •  Křesťanské společenství Maják, Massachusetts, US  •  Maják, křesťanské církevní společenství, Novato, Kalifornie, US
Křesťanský spolek, Prosper, Texas, US  •  Křesťanské centrum Maják, Oakview, Kalifornie, US  •  První baptistický kostel, Sister Bay, Wisconsin, US
Potřebuji maják, program na výchovu povědomí o depresi a sebevraždě, Virginia Beech, VA, US  •  Maják, vzdělávací centrum Kelapa Gading,Jakarta, ID  •  Lighthouse, baptistický kostel, Xenia, Ohio, US  •  Maják, křesťanská střední škola, Keysborough, Victoria, AU
Maják, křesťanská charitativní organizace (Pomáháme lidem-Měníme životy), Toronto, Ontario, CA  •  Maják, křesťanská rozhlasová stanice, IT  •  Lighthouse Relief, NGO na pomoc uprchlíkům, SW+GR
Nadace Maják, (Skončit bezdomovectví mladistvých), US  •  E. W. Scripps Company, televizní a rozhlasová společnost, Cincinnati, Ohio, US (Heslo společnosti: „Dej světlo a lidé si najdou svou vlastní cestu.“)  •  Páteční večerní setkávání mladých pod křídly (a ve světle vedení) Church of Southland, Aneheim, Kalifornie, US  •  Timberlake United Methodist Church The Lighthouse Coffee House, kavárna a hudební klub, Lynchburg, Virginia, US


Zajímavá je přítomnost figury majáku na logách pivovarů a na pivních etiketách. Jaká je asi symbolika této přítomnosti..., že by pivo byl maják v široširém moři existence? To asi ne, ale tedy co; poradí laskavé čtenářstvo?Reklama na světlý ležák Legenda, pivovar Hartwall /Royal Unibrew), Helsinki, 2003, FI
Z produkce a logo pivovaru Lighthouse, Victoria, British Columbia, CA  •  Ze stejného pivovaru...
Pivo Lighthouse pivovaru Saffron Littlebury, Essex, UK  •  Lighthouse Lager, ležák pivovaru Belize, BZ
Pivo Lighthouse pivovaru Carolina, Mooresville, North Carolina, US  •  Logo pivovaru Inlet, Jupiter, Florida, US zobrazuje maják Jupiter Inlet na východním pobřeží Floridy  •  Značka pivovaru Biloxi, Mississippi, US  •  Logo pivovarské společnosti Lighthouse, Victoria, British Columbia, CA; zobrazuje nejstarší kamenný maják na západním pobřeží Kanady, postavený v roce 1860 na Race Rocks
Karton a etiketa piva Carolina Blonde (zobrazuje maják na mysu Hatteras), pivovar Foothills, Winston-Salem, North Carolina, US
Harbor Brew Fest, pivní festival, Bridgeport, 2013, UK  •  Pivo Galmegi jihokorejského pivovaru Galmegi, Seomyeon, Busan, KR  •  Lighthouse, vinařské a pivní festivaly, Wrightsville Beach, Severní Karolina, US
Nabídka hlavic výčepních pák piv pivovarů, které mají něco společného s majáky, US


Maják na ceninách a jindeMaják na 5 dolarové australské minci, vydané k dokončení automatizace provozu majáků a jejich napájení sluneční energií, 2016, AU  •  5 eurová mince, 2013, FI  •  Estonská jednoeurová mince se středověkým majákem
Maják na líci a rubu holandské 250 guldenové bankovce, 1985, NL
Maják na bermudské 5 dolarové bankovce, BM  •  Maják na marocké 200 dirhamové bankovce, MA


Zajímavou řadu majáků zpodobuje série estonských poštovních známek z 1995 až 2016.Ukázka r roku 1995, 1998, 2000, 2010, 2012, 2016; celá série čítá dvacet tři majáků, EE


Lampa ve značkách a jindeD. S. Senanayake College, státní střední škola, Colombo, LK  •  California Distinguished School (Vyznamenaná kalifornská škola) ocenění udělované středním školám Kalifornskou státní radou pro vzdělávání za příkladné vzdělávací programy  •  North East theatre and film company, Durham, UK  •  Magic lamp software, komplexní řešeni osvětlení, Bangalore, IN
Qulliq, energetická společnost pro oblast Teritoria Nunavut, CA  •  Red lantern, restaurace, West Jordan, Utah, US  •  Červená papírová lucerna, galerie a restaurant, CA
Nadační fond obětem holokaustu, CZ  •  Lakeview, projekt presbyteriánské církve v New Orleansu pro poznávání města a okolí, Louisiana, US
Výroba historizujících plynových lamp, Friendswood, Texas, US  •  Herci pod plynovou lucernou, divadlo, Glen Ridge, NJ, US  •  Impex lighting, křišťálové lustry, UK
Lucerna Brno, divadlo, CZ
Lucerna, demografický program fy iVise, průzkum trhu pro Nový Zéland a asijské Tichomoří, NZ  •  Palác Lucerna, Praha, CZ  •  Nové logo Lucerna music baru, Studio Najbrt, 2015, CZ
Divadlo pod lampou, divadlo a hudební klub, Plzeň, CZ  •  Lamp, studie značky, Steven Crosby, US
Jan Zábranský, studie, CZ  •  Ideály generace, kompletní řešení grafického designu, PT  •  Catalyst, tvorba log, UK  •  Lamp Mode, designérské studio, Berlin, DE
Lanterne, studio, Cluj, RO  •  Light-House, kavárna, West Bombai, IN  •  Little Genius, program na zlepšení čtenářských schopností pro příští arabskou generaci, 2010, Jeddah, SA
Lighthouse, videoprodukce, Atlanta, US  •  Visagenius, personální agentura, Schaumburg, Illinois, US  •  Paper-Lamp, paper solutions comp., Pafanasiev


Závěr

Z mnoha důvodů výše zmíněných a ještě vícerých nezmíněných připomeňme onu prastarou svrchu citovanou větu, která je platná i dnes a nejen pro grafiky: Budiž světlo!Poznámky:

 
*1  Genesis 1, 3 I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
Genesis 1, 4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
Genesis 1, 5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
Genesis 1, 16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
Genesis 1, 18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.

*2  Česká Wikipedie tvrdí: „Svítidlo je elektrický spotřebič sloužící k osvětlování.“ Stejný názor - „electrical device“ - prezentuje anglická W-a. Avšak německá W-a píše o „Vorrichtung zur Beleuchtung“, kterýžto náhled zastává i francouzská W-a - „l'appareil pour l'éclairage“. A to jsme zatím jen v rámci EU!!!

*3  viz též heslo OHEŇ, PLAMEN

*4  Rozvěšování větví neopadavých dřevin ozdobených zažehnutými lampami pro zapuzení démonů je doloženo u starých Římanů během Saturnálií. Uctívání stálezelených jehličnanů s pochodněmi pro zahnání zlých duchů je známo ze Skandinávie během slunovratových slavností (Yule).

*5   Název osvícenství vystihuje střet „světla rozumu a víry v pokrok a vědění s temnotou nevědomosti a předsudků“.
Indický pojem osvícení (bódhi) pravděpodobně vznikl z meditačních zkušeností, kdy ve fázi hluboké kontemplace zaplaví praktikujícího jasné světlo a tím se praktikující probudí z iluze samsáry (koloběh znovuzrozování). Osvícení jako náboženský pojem je tradičně používáno i v křesťanství, kde označuje prožitek křesťanských světců, kteří byli „osvíceni Bohem“. Dle buddhismu je však nutné realizovat probuzení vlastními zásluhami. Není nikdo jiný, kdo by nás mohl svou mocí osvítit, než my osobně.

*6  Voršila je mučednice ze 4. století.

*7  Výraz minaret pochází z arabského „manara“ - šířiti světlo

*C  Chanuková lampa má mít osm svítících míst (svíček, plamenů), případně devět stojanů na svíce. Osm pro připomínku doby, po kterou (zázračně) hořela jednodenní dávka chrámového oleje, jedna pro svíci na rozsvěcování ostatních.


Původní text byl napsán v lednu roku 2017, publikován ve Fontu č. 143/2/2017 (téma: Svítidla).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla během velikonoc roku 2017 za kvetoucích třešní a jabloní v krkonošském zákoutí.