L O D Ě   Ž I V O T A   A   S M R T I

Bárka, koráb, parník, plachetnice, člun, kocábka, archa, coracle, prám, vor a jiná plavidla zvou na procházku.


Existuje názor-představa hraničící s jistotou, že prvním dopravním prostředkem potažmo plavidlem byl kmen (stromu). Archeologické vykopávky odhalily monoxyly (čluny z jednoho kusu dřeva/kmene zhotovené vydlabáním) ze střední doby kamenné (mezolitu, zhruba 8 tisíc let př. l.). Takové čluny, zvané též pirogy, se v dávné i nedávné minulosti vyráběly (a leckde ještě vyrábějí) v Tichomoří, v Africe, ve všech třech Amerikách, Na Novém Zélandě i v Evropě. Monoxyly a jiné dřevěné lodě a lodě z rákosu jsou doloženy ze Sumeru, starého Egypta, zemí u Indického oceánu. *T. V Kuvajtu byla nalezena námořní loď z rákosu a asfaltu stará 7 tisíc let. Nejstarší zobrazení lodě s plachtami je známé z malované tabulky z období 5 000 př. l. nalezené také v Kuvajtu.

Skalní rytina - petroglyf s podobou rákosové lodě, odhady stáří se pohybují mezi 5 až 20 tisíci lety, tedy paleolit, Gobustán, Ážerbajdžán;
Thor Heyerdahl pro podobnost zdejších kreseb s petroglyfy ve Skandinávii dovozoval, že Skandinávci pochází z oblastí u Kaspického moře.
Petroglyf „primitivního“ plavidla, doba bronzová, Tanum, Švédsko
Kresba papyrusové lodě na džbánu, gerzká kultura, cca 3500 př. l., Egypt
Sluneční bůh na rákosové lodi, otisk pečeti, cca 2200 př. l., Mezopotámie


Lodě živých

Zmíněná praxe přivedla člověka mj. ke spojení figury, obrazu lodi s pohybem, transportem jako takovým, k vytvoření symbolu pohybu, cesty v obrazu lodi, ať už její podoba byla jakákoliv.
Hmatatelná, viditelná cesta lodí se musela časem dostat do polohy symbolické duchovní, spirituální cesty a jak uvidíme dále, loď se stala dopravním prostředkem duchů, božstev, apod.
V Egyptě a později i v Římě byla každoročně spuštěna na moře a na pospas moři jedna nová loď bez posádky, opatřena květinami, vonnými esencemi a modlitebními nápisy, jako obětina, aby se zajistil dobrý vítr a klidné moře.Nejstarší známé zobrazení směrového kormidla napevno přidělaného na zádi lodi, malba v pohřební komoře hodnostáře, 1420 př. l., Egypt
Válečná loď, postavená asi Féničany, s dvěma řadami vesel, reliéf, Ninive, 700 př. l., Assyrie
Několik skalních rytin: lodě byly zdobeny zvířecími hlavami na přídi. Mnoho krátkých čárek trčících nahoru z prohnutých čar představuje pravděpodobně členy posádky nebo zvedání pádla. Obrázek 8 může představovat velký irský typ veslice, kdy je přes dřevěnou kostru natažena hovězí kůže zpevněná následně nátěrem asfaltu. Kresby pocházejí cca ze 4. stol. př. l., Skandinávie
Petroglyfy lodí z papyru, počátek dynastického období, cca 4. tisíciletí př. l., Nubie


Lodě mrtvých

Kde se vzala představa, že pro mrtvého je vhodné, aby byl pohřben v lodi či s lodí?
V mnoha kulturách jsou lodě/čluny dopravním prostředkem mrtvých (duší). Ve starém Egyptě putoval sluneční bůh Ra podsvětím a po nebi ve „člunu milionu let“.Bůh Ra v sokolí podobě odjíždí sluneční bárkou do hvězdného prostoru na noční pouť/podsvětím, z papyru Ani, 19. dynastie, 1250 př. l., Egypt


Pro starověké Egypťany je věčný cyklus vycházení a zapadání slunce podobný cyklu života a smrti. Každé ráno se zrodí na východě, stoupá/roste až do nadhlavníku a pak stárne až do západu, kde zmizí v království mrtvých.Tuto denní cestu vykonává sluneční bůh Ra v bárce zvané mandžet. Výběr člunu jako dopravního prostředku je pochopitelný vzhledem k tomu, že Egypt je civilizace výrazně říční, Nil tvoří základní osu komunikační i skoro výlučný zdroj obživy, vzhledem k záplavám a rybolovu.
Věčné kroužení boha Ra nekončí, když padne tma, ale pokračuje v další bárce zvané mesektet, v které pluje podzemím po dvanáct nočních hodin, než se s ránem znova vynoří. V říší mrtvých musí čelit silám chaosu, jehož nejmocnějším reprezentantem je had Asofis. Ra je ve člunu doprovázen dalšími božstvy, např. Setem, který mu pomáhá v boji s chaosem. Staří Egypťané si představovali, že jejich duše žijí věčně, jak jsou spojeni se slunečním bohem během jeho neustálého pohybu v posvátných člunech. Proto je egyptský pohřební kult tak výrazně ovlivněn slunečním mýtem. Např. hrobky se budovaly převážně na západním břehu Nilu (kde slunce „umírá“), a během pohřbu zesnulý překročil řeku na člunech podobných člunům slunečního boha.
Člun býval jinde použit v podstatě jako dnešní rakev, zároveň jako obětina a výbava zemřelého pro následnou cestu.Sluneční člun na staroegyptské malbě na dřevěné stéle, 26. dynastie, Egypt


Sluneční lodě existovaly ve vícero kulturách, např. je najdeme zobrazené na petroglyfech v Dánsku z období nordické doby bronzové - 2.-1. tisíciletí př. l.Nordická loď, skalní rytina, 1800–500 př. l., Allinge-Sandvig, ostrov Bornholm, Dánsko


Pohřeb byl prováděn v podstatě žehem tak, že loď s mrtvým se zapálená poslala na vodu. Tato podoba je známa u Vikingů.Rekonstrukce vikingského pohřbu zapálením lodi, Švédsko


Také pohřebiště ve tvaru tzv. „kamenné lodě“ zřizované ve Skandinávii a severním Německu v posledním tisíciletí před a v prvním tisíciletí po změně letopočtu (koncem doby bronzové a počátkem doby železné) mj. i Vikingy má s představou cesty mrtvých lodí na „druhou stranu“ úzkou spojitost. A jak nevzpomenout na převozníka Charóna na řece Styx, který spojoval břeh živých a zemřelých.Kamenná loď, Anundshög, Västeras, 1. polovina 1. tisíciletí n. l., Švédsko
Kamenná loď na dohled k moři, Ale, Švédsko


V Číně a Japonsku jsou papírové loďky plavidlem duší.

Pouštění lampiónů a miniloděk z papíru při čínském Svátku/festivalu hladových duchů
Lodě jinak

Loď už tím, že umožňuje spojení, je odedávna symbol zdařilého podnikání. V minulosti mnoho čínských obchodníků používalo jako svou značku loď. Podle učení Feng-šuej, když chcete nabít šťastnou energií vaši kancelář, umístěte model lodě těsně vedle vstupních dveří. Třeba ji ale otočit tak, aby se plula dovnitř, směrem do místnosti. Nesmí být směrována ven, aby se vám neodplavoval úspěch a peníze pryč. Také děkovné modely lodí v kostelech směřují přídí k oltáři.Model lodi v kostele v Torshavn, na Faerských ostrovech


K tématice lodi patří i fenomén tzv. dračích lodí, který se neomezuje pouze na území tradiční, jihočínské, kde v prostředí lidové vesnické kultury před zhruba 2 000 lety vznikl. Dnes je to fenomén celosvětově rozšířený, objevil se i na českých vodních plochách. *DZávody dračích lodí, výřez ze staré malby, Čína


Noemova Archa

P. Finkel, kurátor britské expozice o Babylonu, má za to, že během babylonského zajetí se Židé seznámili s příběhem o potopě a její hlavní postavou Utnapištim (Ziusudra), a ten vtělili v podobě příběhu o Noem do svého Starého Zákona.Výjev na otisku hliněného pečetního válečku je vědci interpretován jako Utnapištim v arše (U. dle sumersko-akkadské mytologie přežil potopu a získal nesmrtelnost), Babylon
Utnapištimova archa v porovnání s moderní zaoceánskou lodí v přístavu v Sydney, Austrálie, (worldwideflood.org)


Noemova archa - dle nových překladů starověkých babylonských předpisů na hliněných tabulkách - byla plavidlem kruhového tvaru (coracle), vyrobeným ze splétaného rákosu izolovaným asfaltem, spíše než klasický dřevěný koráb.Coracle, reliéf z paláce Sinacheriba, krále ze 7. stol. př. l., Ninive, Asýrie
Noemova archa na iluminaci v rukopisu Komentáře k Apokalypse, Beatus z Liebany, 2. pol. 8. stol., Království asturijské, dnešní Španělsko
Noe a jeho rodina a zvířata sestupují z archy po opadnutí vod potopy, ortodoxní antichiánská ikona
Noe ve své arše plné zvířat na islámské malbě, 16.–18. stol.


Loď křesťanství

Symbolismus lodě v křesťanství se opírá jak o texty Starého (Noemova rodina je zachráněna při potopě světa - 1Pt 3,20), tak Nového zákona (Ježíš ochraňuje Petrovu loď s apoštoly v bouři na Galilejském jezeře - Mk 4,36-40).*MLoď křesťanství, Mystický obraz svaté církve, 12 (apoštolských) mužských postav, Maria a Ježíš Kristus, ortodoxní (pravoslavná) ikona, 20. stol., USA


V době pronásledování prvních křesťanů tito maskovali symbol kříže podobou lodního stěžně. Spasitelský obraz lodi se přenesl i na hlavní prostor křesťanského kostela, jehož pojmenování dodnes existuje jako architektonický terminus technicus - (chrámová) loď - ve většině evropských jazyků (nave angl., nave špan./port., nef fr., Kirchenschiff něm., schip holand., navata ital., navo esper., nawa pols., föhajó maď., laiva fin., něf rus., aj.).
Loď církve - Petrova bárka - převáží věřící přes moře tohoto (pozemského) světa do nebeského domova. Ve výše zmíněných smyslech se loď objevuje i v církevní heraldice.Loď, ryby a rybáři, mozaika na dlažbě baziliky v Chirbet Beit Lehi, byzantinské období 6. stol., Izrael
Lodě na sarkofágu z prvních století n. l., římská práce
Sv. Brendan z Clonfert, 6. stol., jeden ze 12 apoštolů Irska, podle legendy během plaveb při hledání „země přislíbené svatým“ doplul do Grónska a do Severní Ameriky; novodobé sousoší v Caherciveen, County Kerry, Irsko
Erb římsko-katolické arcidiecéze Vancouveru, Kanada  •  Brendan Michael O'Brien, arcibiskup Kingstonu, Kanada  •  Štít erbu, Julius Riyadi Darmaatmadja, kardinál a emeritní arcibiskup Jakarty, Indonézie


Loď v tarotu

Figura lodi/člunu se objevuje i v symbolice Malé arkány. Dvě lodě na rozbouřených vlnách vidíme na dvojce pentaklů. Jeden z výkladů: „na hřbetech vln: rozbouřené moře: nevědomí. Symbol neznámých nebezpečí. Vzestupy a pády. Těžký boj. Loď: vlastní osobnost. Symbol přesunu, cesty přes vodu symbolizující nevědomí. Symbol cesty životem, osudu - klidné vody: postupné zdokonalování, které je plně pod kontrolou, bouřlivé vody: možnost rychlého postupu ovšem s nebezpečím ztroskotání, zmaření plánů. Plachetnice: působení Ducha - vzduchu. Loď+vlny = obtížná a nebezpečná cesta.“

Obecné výklady: Loď - šťastná cesta (asi) obchodní, dobré zprávy ze zahraničí, materiální zisk, cestování; také společnost přátel, ochrana před nebezpečím, bezpečný útulek, pomoc v nouzi; klidné - neklidné vody, překonat nebezpečí, nespolehlivý člověk, zneklidňující okolnosti.
Člun (s převozníkem) vidíme na šestce mečů. Jeden z výkladů: „Plující loď: symbol putování lidského ducha po vodách nevědomí. Vlastní osobnost. Symbol přesunu. Symbol cesty životem, osudu - klidné vody: postupné zdokonalování, které je plně pod kontrolou, bouřlivé vody: možnost rychlého postupu ovšem s nebezpečím ztroskotání, zmaření plánů. Převozník: jednak nesvobodná bytost, jednak pohonná jednotka. Je nevyhnutelně poznamenán symbolikou Chárona a podsvětní řeky Styx, znak onoho (jiného) světa, je strážcem tajemství Břeh: hranice mezi kolektivním a osobním nevědomím, místo, kde se lze zastavit a odpočinout (zde je vzdálený), symbol místa, odkud nastupujeme k novým prožitkům, symbol záchrany a opěrného místa. Je střetnutím vědomého (půda břehu) a nevědomého (voda); u moře je tento význam nejsilnější.“Karta 6 meče Malé arkány tarotové sady Rider-Waite, 1910, Londýn, Anglie


Loď v heraldice

Drakkar představuje ve skotské heraldice královskou moc. Galéra se svinutými plachtami je používána v erbech anglických. Lodě šlechtických rodů v Čechách mají zvláštní podobu hranatých prkenných lodic, jakou vidíme např. na erbu Korků z Korkyně, který se zachoval ve znaku obce Korkyně. Církevní heraldika viz výše.Erb šlechtického rodu Caithness, Skotsko  •  MacDonell z Glengarry  •  Maclean z Duart a Morven  •  Erb rodu Hamilton, erlů z Arran, Skotsko  • Polní maršál George Douglas-Hamilton, první hrabě z Orney, Skotsko
Erb šlechtického klanu Lodzia (loď), Polsko  •  klan Korab, Polsko
Korkyně, CZ


Heraldika reflektuje celou historii vývoje lodí, symbolika je jak obchodní, dopravní, tak náboženská. Je v logice věci, že plavidla nalézáme častěji ve znacích měst-obchodních středisek a přístavů ať říčních či námořních. Neobvyklý je obraz znaku Bermud, zámořského území Spojeného království - vrak ztroskotané lodi u pobřeží. Jedná se o loď Sea Venture (Odvážný mořský podnik), vlajkovou loď společnosti Virginia. Loď v roce 1609 admirál sir Georges Somers úmyslně navedl na bermudské útesy, aby předešel jejímu potopení v bouři. Všichni na palubě přežili a osídlili ostrov. Motto znaku „Quo Fata Ferunt“ - „Kam nás osud zavane“.Malta  •  Falklandy  •  Delaware, USA  •  Bermudy, zámořské území Velké Británie
Francouzská Polynézie, zámořské společenství, Francie  •  Kafr aš-Šajch, guvernorát, severní Egypt  •  Nový Brunšvik, pobřežní provincie, Kanada  •  Kraj Severní Frísko, Šlesvicko-Holštýnsko, Německo
Svatá Helena, zámořské území Velké Británie  •  Saint-Pierre a Miquelon, zámořské společenství, Francie  •  Tjumeňská oblast, Rusko
Blešno, CZ  •  Bělehrad, Srbsko  •  Benátky /Litomyšl), CZ  •  Brunembert, Pas-de-Calais, Francie
Štít znaku města Paříže v různých obdobích - z roku 1358 (a zároveň dnešní), první císařství 1811–1814, II. republika 1842–1848, Francie
Buenos Aires, Argentina  •  Saint Paul, Réunion  •  Esqueira, Portugalsko  •  Helsinki, Finsko
Husinec (porovnej se znakem Tuggen)  •  Chřibská  •  Kamenný Přívoz, vše CZ  •  Kaunas, Litva
Bejrút, Libanon  •  Znak Leningradu, dnes Sankt-Petěrburg, Rusko  •  Loděnice (Beroun), CZ  •  Marinhao, Portugalsko
Obrenovac, Srbsko  •  Saint-Georges-d'Oléron, Charente-Maritime, Francie (velmi neobvyklá varianta souboje sv. Jiří s drakem, obvykle rytíř sedí na koni, výjimečně bojuje pěšmo)  •  Praha-Karlín, CZ  •  Saint-Tropez, Francie
Suchdol (Příbram), CZ  •  Tuggen, Švýcarsko (porovnej se znakem Husince) •  Malý a velký znak obce Schifferstadt, Porýní-Falc, Německo
Mondsee, Rakousko  •  Møre og Romsdal, okres, Norsko  •  Arch, Švýcarsko (mluvící znak)


Jako plavidlo poslouží ledasco...

Mosty, Bělorusko  •  Tönning, Německo (částečně mluvící znak Tonne = sud)


Loď na platidlech

Fénické mnohaveslice se dostaly jak na mince-šekely Féničanů starověku, tak na mince dědiců jejich odkazu, např. libanonské piastry čili po dvou tisících let.Stříbrný čtyřšekel s obrazem fénické veslice, 4. stol. př. l., mincovna Sidon, dnes Libanon  •  5piastra, 1950, Libanon


Kyperské euromince v hodnotách 10, 20 a 50 centů nesou na národní straně obraz lodi Kyrenia, obchodního korábu v podobě z 4. stol. př. l.; je to symbol kyperské námořní historie a důležitosti lodí pro obchod.10cent, 2003  •  Loď na předeurové 5milsové minci, 1963, Kypr


Řecko na národních stranách několika svých euromincí umístilo následovně: moderní model starověké řecké triéry, největšího válečného plavidla z doby athénské demokracie (5. stol. př. l.); na pěticentu moderní námořní tanker, údajně coby poukaz na inovativního ducha řeckého loďařství; na dvaceticentu pak korvetu v podobě používané za řeckých válek za nezávislost (1821-1827).1cent  •  2cent  •  5cent, Řecko


Novozélandský pětidolar z roku 1992 se pyšní obrazem slavného trojstěžníku Bounty.Avers a revers stříbrného pětidolaru, ražba k 200. výročí soudu nad vzbouřenci na lodi Bounty, 1992, Nový Zéland


Krásnou ukázkou lodí na minci je litevské 5euro z roku 2014.

I bankovky jsou médiem, které umožňuje představit lodní kulturu příslušných států.

Revers 10markové bankovky, 1963, Německá spolková republika
Vikinská loď na aversu 100korunové norské bankovky z nové připravované série bankovek, jaká začne platit v roce 2017, Norsko
Kolekce singapurských bankovek s motivy lodi, mj. dvouplachtový člun zvaný tongkang, reversy dolarových bankovek starších i současných, Singapur


Obrazy lodi

Rozsáhlá vyšívaná kronika o výpravě normanského vévody Viléma Dobyvatele k britským ostrovům skoro komiksovým způsobem referuje mj. i o používání lodí v 11. století.Vévoda Vilém Dobyvatel pod plnými plachtami připlouvá k pobřeží hrabství Wido, detail z tapiserie/výšivky z Bayeux, 11. stol., Anglie


Hieronymus Bosch, brabantský malíř, na obraze Loď bláznů, který na první pohled vypadá jako prvoplánová burleska, v podobenstvích a alegoriích (kriticky) ilustruje bláznovství lidí, kteří žijí zvráceně a ztrácejí své duchovní rysy. *1Loď bláznů, Hieronymus Bosch, výřez z olejomalby z let 1490–1500, Nizozemí


Beatlesácký animovaný fantasy film Žlutá ponorka z roku 1968 je také (svým způsobem) obrazem své doby.Yellow Submarine (česky Žlutá ponorka), animovaný kreslený celovečerní fantasy film z roku 1968 založený na hudbě The Beatles. Film režíroval v Kanadě narozený animátor George Dunning a vyrobily jej United Artists a King Features Syndicate.Loď korporátní

Loď coby symbol církevních společenství byla zmíněna výše. Jako znak dopravních společností najmě námořních je loď bezkonkurenční figurou. Že je Noemova archa často použitým emblémem zoologických zahrad, má svou jasnou logiku. Také je přijatelný žert spojit s archou resp. se stavbou archy image tesařství. Proč je ale oblíbena archa jako symbol pro dětské školky? Noe na palubu svého plavidla měl vzít jednu lidskou, tedy svou rodinu a po páru (suchozemských) zvířat; výlučně o dětech Hospodinův příkaz nemluvil. Poradí některá z laskavých čtenářek?
Nancyna Noemova archa, křesťanská mateřská školka, Mill Creek, Washington, US  •  Ark, autopříslušenství, Austrálie  •  Café Archa, neziskový charitativní restaurant, Malajsie
Zmrzlá archa, projekt na uchování zamrazených vzorků DNA ohrožených živočichů, Nottingham, UK  •  Carpentry, tesařství, Ottawa, Kanada  •  Noemova archa včetně duhy na znaku zednářské lóže Velký královský oblouk, pobočka York, UK  •  Noovy kreace (?), šperky, Singapur
Projekt Archa, budování soběstačných lidských bází ve sluneční soustavě, 2007, UK  •  The Ark project - kampaň pro připravenost na eventuální přírodní katastrofy na Západním pobřeží, 2009, USA  •  Noemova archa, péče o domácí mazlíčky, Livingston, USA  •  Noemova archa - Boží noční klub, Benin, Nigerie
BOAT 1550 BC, projekt na restaurování a repliku nálezu pravěkého člunu v Dover, UK  •  Nadace na podporu zmíněného projektu, UK  •  Dovoz kakaa, Švýcarsko
Holy ship! (Svatá loď), 2012, několikadenní hudební a zábavní party na hotelové lodi v Karibiku, USA  •  jiná verze loga festivalu  •  Frionor, mražené ryby, Norsko  •  Rammi, rybí produkty, Island
Lodní doprava, Chorvatsko  •  Potravinářský holding Uhrenholt, zaniklá značka, Dánsko  •  Protei, mezinárodní společnost na ochranu moří
Vlajka libanonského námořnictva  •  Longmann, vydavatelství, Londýn, UK  •  Lodní dopravní společnost, Macao
Maritime, web o lodích, USA  •  Loď Mary, logo, Dubai, SAR  •  Hudson Explores, softball, USA  •  The Atlantic ocean, hudební festival, USA
Parník Carri Ladd, etiketa porterpiva pivovaru Double Mountain, Oregon, USA  •  Plechovka piva Export, vývozní značka druhého nejstaršího kanadského pivovaru Molson, Montreal, Kanada  •  Maudit (zlořečený, prokletý),promotion pivní značky, Quebec, Kanada  •  Stubby, pivní etiketa, Polsko
Plakát pro Mezinárodní Závody dračích lodí v zálivu Tampa, Florida, 2011, USA  •  Logo říčních závodů dračích člunů, Connecticut, USA  •  Přání šťastného svátku dračích lodí, Japonsko
Logo shromáždění Světové rady církví, Amsterdam 1948, Nizozemí  •  SSRC 1950  •  SSRC  •  Národní rada církví, Austrálie  •  Ekumenická rada evropské mládeže
Chapel hill, spojená metodistická církev, Texas, USA  •  Cursillo, laické hnutí pro prohloubení víry, zde anglikánská verze  •  Mezinárodní křesťanské námořní sdružení, nezisková organizace na ochranu (sociální) práv námořníků se sídlem v Londýně, UK  •  Strana svobody, křesťanská církev, Rusko
Pocket Habitat, zahrádkářství, UK  •  Ove Arup, vvbavení vodáků, USA  •  Phoenicia - mezinárodní plavba okolo Afriky ve stopách Féničanů na dobové lodi  •  Přístav Montreal, Kanada
Pygmy Boats, stavba kajaků, Port Townsend, WA, USA
Dlouhá vikinská loď - drakkar - na automobilové značce Rover ve verzích roku 1974, 1986 (Rover Group), 1989 a 2005, UK
Rujan, chemická výroba, Rusko  •  Sony music, hudební nosiče, Německo  •  The Boat House, jídelna kampusu University Wright, USA  •  Lost at sea (Ztraceno na moři), designersky špičkové balení čaje, Ch. Eshnaur, USA-Kanada
Procter and Gamble, kosmetika, USA  •  Vlajka Strany práce, Východní Timor  •  1414, značka sklárny Chřibská, V. Hofman, 1965, dnes zaniklá, CZ
Pečeť Ministerstva námořnictva, USA  •  Vikinský plachtařský klub, Malta  •  YARA, chemická společnost na výrobu dusíkatých hnojiv, Norsko  •  Rok víry, Aljaška, USA


Mnohé značky inspirované lodí si všímají také způsobu, jakým se loď dotýká vody. Krásnou ukázkou takového přístupu budiž logo British Marine Federation (Spolek pro námořní provoz).

British Marine Federation, Spolek pro námořní provoz, Spojené království Velké Británie a Severního Irska


Závěr

Pohledy do české literární klasiky - Mácha Máj: „Rychlý to člůnek!.. letí, co čápa let, menší a menší, až co lílie květ mezi horami po vodě zajde.“ či Němcové Babička: „a skořápky, představujíce loďky života, od kraje ku středu se houpaly. Pak volal radostně: Dívejte se, já se daleko, daleko dostanu do světa!.. až budou vlny loďkou tvého života smejkat,“ naznačují, že figura lodě je inspirací doslova bezbřehou. Takže, dámy prominou, nekecejte a pádlujte!Poznámky:

 
*D   Konfuciánský vládní režim prastarou lidovou (dnes bychom řekli pohanskou) tradici slunovratových (respektive odehrávajících se v pátém dni pátého měsíce zemědělského roku solárně-lunárního kalendáře) obřadů - v podobě pádlařského klání provázeného profylaktickým popíjením pelyňkovo/sirného vína, pojídáním nadívaných bambusových listů a možná i obětmi - ideologicky přikryl příběhem politika a básníka Čchü Jüan (340~278 př. l.), který ve vyhnanství neunesl žal z politického osudu své ztracené domoviny a vrhl se sebevražedně do řeky. Lidé z okolí, kteří básníka milovali, chtěli jeho tělo vylovit dřív, než se do utonulého pustí dravé ryby. Proto házeli na odlákání ryb do vody rýžové knedlíčky, hlasitě bubnovali a z plně obsazených člunů tloukli pádly do hladiny řeky, prostě ryby plašili tak dlouho, dokud nebylo tělo básníka vyloveno. No - a již několik staletí, ba tisíciletí se pořádají každoročně po pátém měsíčním úplňku na paměť a počest básníka slavnosti, při kterých se pojídají a házejí do vody rýžové knedlíčky zabalené v bambusovém listě, popíjí víno a řeku brázdí dlouhé čluny podobné tělu draka s početnou posádkou a v rytmu bubeníka pádlují a pádlují... Krásná slavnost. Ale čínsky se to nejmenuje závod dračích člunů, ale svátek dvojité pětky, my bychom mohli říct svatojánský...

*1  Obraz obsahuje množství neprvoplánových interpretačních hádanek. Jednou z nich může být vlajka na stožáru lodi, která má být idealizovanou osmanskou vlajkou...Že by ...

*M  Použití symbolů z více zdrojů může působit zvláštně, např. ryba na Noemově arše, jak vidíme na logu křesťanské mateřské školky Nancyna Noemova archa v Mill Creek, stát Washington

*T  Na peruánském vysokohorském jezeře Titicaca (3812 m n . m.) dodnes žije etnikum Uru, které obývá plovoucí z rákosu vytvořené ostrovy a k pohybu po jezeře a lovu si splétají z rákosu až třicet metrů dlouhé lodě. Thor Heyerdahl se pokoušel dokázat, že rákosové lodě z Peru jsou dědictvím papyrusových lodí staroegyptských.Loď Ra II T. Heyerdaha, postavená z etiopského rákosu v roce 1970 pro plavbu přes Atlantický oceán z Maroka do Barbadosu
Obytné ostrovy a lodě na jezeře Titicaca, Peru


 
*P  Některé teorie vysvětlující osídlení Austrálie mluví o lodích schopných plavby na moři vyvinutých již před 45 000 BP

Původní text byl napsán na jaře roku 2015, publikován ve Fontu č. 141/3/2015 (téma: Lodě, jachty).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla začátkem léta v průběhu neodkladných agrotechnických lhůt typu sbírání slimáků ze satby, sečení trávy apod. v krkonošském zákoutí s odskočením podívat se na loďky na pobřeží Anglického kanálu a Irského moře.