ohen
I G N I S   M U T A T   R E S

Oheň věci mění. Oheň/hoření je nevratný děj.*O Pokusme se přiblížit k ohni a pohlédnout do jeho plamenů.

Živel

Oheň je - velmi zjednodušeně řečeno - formou exotermické (teplo uvolňující) chemické reakce oxidace zvané hoření. Mimo tepla při ní vzniká mj. i světlo. Viditelnou částí tohoto jevu jsou plameny.*1 Oheň patří mezi základní elementy, z kterých se - podle různých antických (řeckých) filosofických škol - skládá vesmír. Jako ostatní živly - přírodní síly, je oheň dobrý sluha, ale zlý pán. Ostatně dále se setkáme s ambivalentní povahou ohně - představuje jednou dobro, jednou zlo; jednou je symbolem života, jednou smrti. Obecně se říká, že oheň v podobě sluneční záře či blesku přichází z nebe. Někdy také z nitra Země při sopečné činnosti.Revoluční dobrý sluha

Mytologií vyprávěné a vědeckými metodami (archeologie) potvrzené*2 ovládnutí ohně, respektive zvládnutí rozdělání ohně byla svým způsobem asi první technická revoluce v dějinách lidstva. Byla to revoluční událost nejen ve smyslu technickém, ale i intelektuálním, společenském, kulturním. Aktivní používání ohně významně, ba zásadně změnilo lidské stravování, zhotovování předmětů, způsob „bydlení“ a ochranu před dravou zvěří, mj. Od té chvíle lze mluvit o civilizaci.

Skutečnost významu ovládnutí ohně musel člověk zvládnout i myšlenkově. Vznikly tak postavy héroů-polobohů-bohů, v jejichž skutcích se kondenzovala dlouhá a nejednoznačná zkušenost lidského rodu s ohněm.

Prométheus přinášející oheň, celek a detail sochy v Rockefellerově Centru, New York, autor Paul Manship, 1933, USA


Mýty

Bylo zcela přirozené, že ohně, ještě před jeho zmíněným revolučním „ovládnutím“, se lidé na jedné straně báli; na druhé byl jimi oheň obdivován a uctíván. Fascinace ohněm se přeměnila do mnohých kultických postojů a v různé míře existuje do dnešních dnů.
Kult ohně a ohňové rituály najdeme ve většině kultur. Oheň figuruje v obřadech polyteistických i monoteistických náboženství (více dále) celého světa. Staří Peršané uctívali ducha ohně jménem Behram. Nahlíželi na oheň jako ochránce státu a udržovali ve svatyních nehasnoucí oheň. Oheň byl též královským symbolem. Zarathuštrismus má koncept „svatého ohně“ zvaný „atar“. V tomto pojetí se rozlišuje až šestnáct druhů ohně podle zdroje. Dodnes zoroastriáni udržují pro svůj kult tzv. Chrámy ohně, zasvěcené nejvyššímu stupni ohně - „ohni vítězství“.Ohňový oltář na minci sassánského krále Jazdkarta II., 5. stol. n. l., Persie  •  Zoroastriánský chrám ohně, Ataš Behram, oheň a voda vytváří obraz duality, Jazd, Irán
Oheň a voda ve slovanském rituálu v Noci na Ivana Kupala (více níže)


Z řecké mytologie je pro naše téma zásadní figurou Prométheus. Byl to Titán, který z hlíny stvořil člověka, kterému také přinesl oheň*3, který ukradl bohům z Olympu*U, za což byl krutě potrestán nejvyšším bohem Diem.*P
Řekové udržovali věčný oheň v chrámech v Athénách, Delfách a svatyních zasvěcených Héfaistovi, bohu ohně. Římané Vulkánovi. Antické Řecko (a Řím) uctívalo také panenskou bohyni Hestii (římská Vesta), bohyni domácího krbu. Úmyslné založení požáru byl jeden z nejvážnějších zločinů ve starověkých Athénách.

Oplodňující síla/moc ohně je potvrzována v latinské (římské) mytologii jednou verzí zrození Romula z matky obtěžkané na ohňovém oltáři boha Vulkána.Hestiá, Diova sestra, bohyně domácího krbu jako kněžka obětující ohni, detail červenofigurové vázy, mezi 525–475 př. Kr., Athény


Byla prokázána spojitost mezi Vestou a védským bohem ohně Agni.*5 Agni je zpodobován se dvěma hlavami, které naznačují jeho dvojí povahu ničitele a laskavého ochránce.Dvouhlavý bůh ohně Agni, miniatura, 18. stol., Indie


Hinduisté slaví „diwali“ - svátky světel na počest bohyně Lakšmí; obětuje se při nich oheň/světlo jako symbol vítězství dobra nad zlem.Diwali, svátek světel, je státním svátkem v Indii a několika dalších zemích Asie. Napravo je světly vytvořena svastika - hindský symbol štěstí.


Polynéské národy uctívají božstvo zvané Maui, které uloupilo oheň Matce Zemi (že by tichomořský Prométheus?).Socha héroa-boha (slunce) Maui před letištní budovou v Kahalui, ostrov Maui, Havaj


Boha světla a ohně vzývali také Aztékové, nazývali ho Xiuhtecuhtli (Tyrkysový Pán, Pán Ohně), případně Huehueteotl (Starý bůh).Huehueteotl, zpodobovaný jako starý skoro bezzubý muž, malovaný kámen, 15,. stol., Mexiko
 •  Tyrkysová mozaiková maska aztéckého boha ohně Xiuhtecuhtliho (který je mladistvou formou Huehueteotla), cca 15. stol., Mexiko


Rituální znovuzažehnutí ohně v celé říši - „Ceremoniál nového ohně“ - v dvaapadesátiletém cyklu praktikovaly z ideologických (posléze i dynastických) důvodů mnohé předkolumbovské středoamerické kultury.

Obřad nového ohně, Codex Borbonicus, 15.–16. stol., Mexiko

Obdobný rituál s názvem „Slavnost světla“ provozují dodnes křesťané v období velikonočním. Slavnost se koná o velikonoční noci, na Zmrtvýchvstání, a vyjadřuje křesťanskou víru, že Ježíš Kristus je světlem pro tento svět. Od ohně rozdělaného před kostelem se zapaluje paškál s aktuálním letopočtem, vnáší se do ztemnělého kostela a zde si od této velikonoční svíce připalují své malé svíčky jednotliví věřící.Obřad Slavnosti světla, benediktinští mniši zapalují svíci pro velikonoční vigilii, klášter Panny Marie, Morristown, New Jersey, USA


Křesťaňské obřady, jak jsme již mnohokrát konstatovali, byly pokračováním/překrýváním starších pohanských, germánských, keltských (viz dále Beltain) a slovanských obřadních praktik. Posledně jmenovaný kulturní okruh měl svého boha nebeského světla a ohně - Svaroga, jehož symbolem byla sluneční svastika:


Novodobá ilustrace na téma „Bog Svarog“, s nezbytnou svastikou v centru, V. Križanivskij, kol. 2010, Ukrajina

Hořící keř

Doslova osobitým projevem ohně je fenomén hořícího keře. Figuruje v historii (nejen) judaismu, potažmo židovstva, jako jev dosti zásadní: Je to keř, z kterého zaznělo Stvořitelovo/Hospodinovo: „Jsem ten, který jsem“, tak, jak popisují Mojžíšův zážitek na hoře Chóreb verše Starého zákona (Ex 3, 1-22).*CHFreska na stropě papežských audienčních prostor, Raffael Santi, cca 1512, VatikánMalba M. Chagall, 1966, Francie

Spekulace ohledně samotného jevu - „Keř planul ohněm, ale nebyl stravován“ - jsou docela zajímavé; odkazuji laskavé čtenáře na odbornou literaturu.*H Faktem zůstává, že obraz hořícího keře se stal oblíbeným symbolem, mj., reformovaných církví; poprvé byl přijat hugenoty koncem 16. století.Reformovaná církev, Francie


Svíce, svícen, lampa

V judaismu se dále setkáváme s ohněm v podobě svící na slavnostním svícnu (menora) především během Svátků světel - chanuka.*4Chanuková - devítiramenná - menora


Menora podle některých výkladů symbolizuje ohnivý keř. Na mnoha místech Tóry*T se mluví o oběti zápalné. I Izák, jak lze číst ve 22. kapitole knihy Genesis, měl být Abrahamem takto obětován.*K Světlo menory vyjadřuje věčné světlo učení tóry.*M
Ve více kulturách lampa-kahanec symbolizuje nesmrtelnost, víru, světlo, moudrost a poznání Boha; svíce zase tok času a krátkost lidského života - tak to připomíná svíce, která bývá součástí zátiší známého jako „memento mori“ či „vanitas“.Vanitas, Pieter Claeszoon, 1625, Holandsko


Používání svící je v křesťanských kostelích běžné nejen po čas liturgie. Plamen svíce symbolizuje Ducha Svatého. Takto se plaménky objevují během letničního Sestoupení sv. Ducha, pentekosté, (popisováno ve Skutcích apoštolů, Nový zákon Sk 2, 1-4).

   

Pentakostés, z oltáře doni Maríi Aragónské v kostele Colegio de la Encarnación de Madrid, celek a detail obrazu, El Greco, 1596–1599, Madrid, Španělsko


Některé pohanské praktiky, které souvisí s ohněm, převzalo lidové křesťanství (svatojánské ohně, svíce sv. Lucie, apod. viz více níže).Detail z obrazu Noc na Ivana Kupala (Kupadelné svátky), Ivan Sokolov, 1856, Rusko
Kupadelné svátky je označení pro slovanské oslavy letního slunovratu. Byly vázány na církevní svátek Jana Křtitele (rusky Ivan Kupala)
La Noce de San Juan - Svatojánská noc, skákání přes oheň, Santiago de Compostela, 2009, Španělsko


Pochodeň

Prapůvodní předchůdkyní lampy a svíce je pochodeň, zřejmě běžná v pravěku, hojně používaná ve starověku jak jako louč-svítidlo, tak jako symbol záře, osvětlení, vedení (Kolos rhodský aj.).
Hekaté, římská kopie řeckého originálu, 2. stol. n. l. *He  •  Kolos rhodský, bronzová socha boha slunce Hélia sloužící jako maják, cca 300. př. Kr., detail rytiny z 18. stol.

Tzv. pochodňový závod - obřadní běh s ohněm před započetím náboženských slavností, např. Panathenajských her, ve starém Řecku, z červenofigurové vázy, 5. stol. př. Kr.
Starořecký běh s pochodní - ačkoliv v antických olympiádách o něm není zmínka - byl inspirací k zavedení olympijské pochodně při OH 1936 v nacistickém MnichověŘecká herečka Ino Menegaki v roli Nejvyšší kněžky obřadně zažíhá slunečními paprsky v konkávním zrcadle (oheň pro) olympijskou pochodeň
v místech starověké Olympie, kde stával chrám bohyně Hery, 2012, ŘeckoMithraický lvohlavý Kronos s pochodněmi, hořícím oltářem, kresba podle mramorového reliéfu nalezeného v Mithraneu v Říme,
1. staletí po změně letopočtu, Itálie


S kultovní konotací se objevuje jak u tzv. pohanských národů Evropy, tak později ve středověku - viz známá tzv. plaménková (přemyslovská, svatováclavská) orlice.*OrPřemyslovský znak plaménkové orlice, Pasionál abatyše Kunhuty, 1313-1321, Čechy


Pochodňové pochody, s určitou novopohanskou náplní, praktikoval nacistický režim. Dodnes se leckde udržují pochodňové tradice, např. na kykladských ostrovech během masopustních slavností nebo Ohňová společnost města Lewes pochoduje s hořícími pochodněmi při noční ohňové slavnosti (5. listopad - Lewes Bonfire Night) v Lewes v Sussexu, Anglie. Oblast Sussexu je rodištěm misionářky sv. Walpurgy, kanonizované 1. května 870. Odtud Valpuržina noc s vatrami a pálením čarodejnic - slavnosti vítající jaro a teplo, tradice keltského svátku Beltain (tzn. Belenova ohně), rituál očisťování ohněm.Toto není pochod nacistické mládeže v Třetí říši 1940, to je Severní Korea 2013
 •  Toto má k nacistickému Německu blíže: Čestná garda Bundeswehru při oslavách 100. výročí narození Clause Schenka von Stauffenberg, Jettingen-Scheppach, listopad 2007, Německo
Masopustní pochodňový průvod, kol. 2000, Naxos, Řecko  • Lewes Bonfire Night, 2010, Anglie

Ačkoliv asi formálně inspirována sochami antických božstev, ideově newyorská Socha svobody s pochodní vysoko zdviženou jako symbolem osvobození od útlaku se odkazuje spíše na judeo-křesťanské pojetí pochodně a světla.Detail a celkový pohled na sochy „Svoboda osvětlující svět“, jak se správně Socha svobody jmenuje,
dar Francouzské republiky Spojeným státům ke 100. výročí Vyhlášení nezávislosti 4. července 1776, Frédéric Auguste Bartholdi, 1886

V obdobném smyslu se objevuje pochodeň ve znacích a logách univerzit.Universita Havajské ostrovy, USA  •  Univerzita Concepdión, Chile

Olympijská pochodeň i olympijský oheň se odkazují ke stejnému zdroji.Řecký atlet Niki Liosi zapaluje olympijskou pochodní olympijský oheň v kotli na athénské Akropoli, 2012, Řecko

Dominikáni dostali časem do znaku psí hlavu s hořící pochodní v tlamě: řádová interpretace mluví o žáru víry, jiní zmiňují podivnou roli řádu po čas inkvizice, v honu na kacíře a později na čarodějnice.*DDetail sochy sv. Dominika - pes s pochodní v tlamě s tlapou na zeměkouli, kostel Sv. Vincence Ferrerského  •  Pečeť Kalifornské dominikánské univerzity, USA

Pochodeň směřující vzhůru znamená nesmrtelnost, zápas života se smrtí; obrácená dolů znamená smrt. A horizontální poloha snad ten psí běh...

Fénix

Asi nejstarší zdroj legendy o Fénixovi je egyptský Benu, volavkovitý pták s červenýma nohama a korunkou dlouhých per splývajících z temene hlavy. Slovo Benu znamená v egyptštině jak volavku červenou (Ardea purpurea), tak datlovou palmu. Známo z Knihy mrtvých a jiných egyptských textů, volavka je posvátným symbolem uctívaným v Heliopolisu, kde byl spojován s vycházejícím sluncem a slunečním bohem Ra, znovu se rodícím každého rána v ohnivých červáncích.Benu na nástěnné malbě v hrobce z doby Nové Říše


Jako další inspirace pro egyptského Fénixe bývá označován plameňák (Phoenicopterus roseus), taktéž starými Egypťany považovaný za živoucí zastoupení boha Slunce-Ra. Kopečkovitá hnízda plameňáků bývají připodobňována k víření plamenů.Fotka hejna plameňáků kdesi v Africe (?)


Nejsugestivnější inspirací Fénixe jako ptáka spojeného se sluncem je Slunce samotné během úplného svého zatmění, kdy sluneční koróna často vytváří podobu interpretovatelnou snadno jako plamenný opeřenec.Úplné zatmění slunce (snímek NASA)


Fénix se dostal i mezi souhvězdí. Poprvé byl popsán Johannem Bayerem v jeho hvězdném atlase Uranometria roku 1603. Souhvězdí je viditelné pouze od rovníku níže na jižní polokouli.Schéma z hvězdné mapy  •  Jedna z vizualizací/projekcí fénixe


V alchymistické symbolice fénix souvisí s červenou barvou, regenerací univerzálního života. V řečtině phoeniceus znamená červeně purpurová.Alchymistický znak pro oheň


Ve středověku byl fénix přijat křesťany jako symbol znovuvzkříšení a nesmrtelnosti duše a věčný život po smrti Ježíše Krista.Fénix z Bestiáře z Aberdeen, iluminovaný rukopis, 12. stol., Anglie


Fénixe si vybrala za jeden ze svých emblémů anglická královna Alžběta I. (1533-1603).Detail šperku z portrétu Alžběty I. Anglické, Nicholas Hilliard, 1575, Anglie  •  Medaile ražená brzy po nástupu Alžběty I., na reversu fénix, údajně jako symbol zdrženlivosti, nápis Et Angliae gloria (A sláva Anglie)


Fénix se objevuje také na městských znacích, vlajkách či pečetích amerických měst Atlanta, Georgia, Lawrence, Kansas, San Francisco, Portland, Maine - měst, která ve své historii byla zničena požáry. K nim patří také pečeť města Phoenix v Arizoně, které je vystavěno na ruinách bývalého města Hohokam.City of Phoenix, Arizona, USA


Východ (Orient) má svého vlastního fénixe, v Číně známého pod jménem Feng Chuang (Rudý pták). Feng Chuang býval symbolem císařovny, zatímco císař byl symbolizován drakem.Fengchuang, výzdoba Chrámu horského draka, 1738, Taipei, Tchajwan
Fengchuang a drak - motiv z antikvárního lakovaného nábytku, východní Asie


V Japonsku je ekvivalentem Fengchuana-fénixe pták Ho-Oo.

Ho-Oo na bubnu v chrámu Engaku, Kamakura, střední období Muromači éry (cca 1450), Japonsko
• Ho Oo na osmidílném paravánu, Kacušika Hokusai, cca 1835, Japonsko


Podle Talmudu pták Milcham - jediný tvor, který nepojedl ze Stromu Poznání, byl odměněn nesmrtelností. Po tisíci letech snese vejce a shoří a vejce zahájí nový tisíciletý životní cyklus.Milcham, malba nebo výšivka na hedvábí


Peršané a Hindové mají svého fénixe jménem Huma. Fénixovi je blízký tančící Garuda, hinduistické božstvo, na kterém jezdí sám Višnu.Garuda jako státní znak Thajska


Obdobou fénixe je též ze (slovanských) pohádek známý pták Ohnivák (v ruštině žar-ptica).Ilustrace k ruským pohádkám, Igor Jeršov, 1973, Moskva


Jiné možné zoologické předobrazy fénixe:

Krocan paví (Meleagris ocellata), polostrov Yucatán, střední Amerika
• Bažant zlatý (Chrysolophus pictus), sameček, západní Čína


Očista

Nelze nezmínit oheň pohřebních obřadů - kremaci (viz níže), a samozřejmě i oheň inkvizičních hranic. Zde připomeňme církevní koncil z roku 1439 ve Florencii, který schválil - na základě 1K 3,15 - učení o spáse skrze očistný oheň.*JUpálení Jana Husa v Kostnici: Spietzrova kronika, Diebold Schilling, 1485, Německo  •  Jenský kodex, kol. 1500, Německo


Že tatáž církev operuje peklem, které je prezentováno věčnými plameny, vede k zamyšlení.Středověké ztvárnění pekla od Herrada von Landsberg (okolo 1180), Německo


Strašení peklem není specialitou jen křesťanskou:Mohamed (na koni Buraqovi) ve společnosti archanděla Gabriela navštěvuje peklo, kde vidí démona trestajícího „hanebné ženy“, které měly nezakryté vlasy a tak vzbuzovaly chtíč mužů.
Pro tento zločin ženy visí pověšeny za vlasy a jsou věčně upalovány.
Miniatura, 15. stol., Persie
P. S. Ve jménu Alláha Milosrdného a Slitovného!...


Ohňový obřad Goma - provozovaný v chrámech esoterického buddhismu v Japonsku - pochází z védických ohňových rituálů. Obřad se koná pětkrát denně. Popel je uložen v pěti obálkách různých barev. Obálky jsou zavěšovány v domácnostech pod strop, aby ochraňovaly před ohněm/požárem.Obálky s popelem


Posvěcený oheň má prý mocný čistící účinek jak spirituálně tak psychologicky. Ve většině šingon chrámů (jedna z hlavních škol japonského buddhismu) je ohňový rituál (někdy doprovázený bubnováním) prováděn několikrát denně, minimálně však aspoň 2x - ráno a odpoledne.Fudo Myoo - ochranné božstvo šingomského buddhismu, japonská verze sanskrtského Akaly (neochvějný vládce moudrosti); plameny na pozadí mají být z dechu Garudy
Bojovník s tetování zobrazujícím Fudo Myoo, dřevořez, Danšiči Kurobei, 19. stol., Japonsko
Fudo Myoo jako origami, Kawai Tošiaku, kol. 2000, Japonsko


V ohni spalují různé obětiny hinduisté a buddhisté. Tito taktéž praktikují spalování zemřelých. Zvláštním fenoménem, který se vyskytuje napříč kulturami, je sebeupálení jako protest. Toto sebeobětování obsahuje i symbolickou povahu výše zmíněných pochodní.Polomýtický lýdský král Kroisos na pohřební hranici, attická červenofigurová amfora, Vulci, mezi lety 500–490 př. Kr., Etrurie
Hinduistický pohřeb žehem na březích Bagamati, Assam, IN
Buddhistický mnich se upálil na protest proti persekuci buddhismu saigonským režimem, 1963, VN


Oheň má také symboliku erotickou. Tato symbolika je živena metaforami a obrazy spojujícími oheň a sexuální akt a (spalující) vášeň. V řecko-římské mytologii byl Kupid (Eróss, Amor) bůh vášně, erotické lásky, přitažlivosti a náklonnosti prezentován s lukem a hořící pochodní. Tuto mytologickou symboliku podporuje vědecké poznání, že psychofyziologické motivace mají původ v tepelných změnách a (mnohé) končí pohlavním aktem.Kupid rozfoukává plamen pochodně, kterou drží Hymen (řecký bůh sňatku a ochránce manželství), George Rennie, 1831, Skotsko


Do této kapitoly svým způsobem patří i plamenný meč, který drží v ruce např. archanděl Kamuel (jinde zmiňován archanděl Uriel), když vyhání zhřešivšího Adama a Evu z Rajské zahrady a stráží vchod do Edenu;Vyhnání z ráje, freska v knihovně Palais Bourbon, Paříž, Eugène Delacroix, mezi 1833 a 1837, Francie


či Maňdžušrí (bodhisattva moudrosti v mahajanovském budhismu - plamenným mečem protíná nevědomost a dualitu).Maňdžušrí, malba na hedvábí, 19. stol., Mongolsko


Oheň korporátní

Všechny výše zmíněné formy ohně se zcela pochopitelně objevují ve všech aplikacích od rodového erbu po potisk na tričku. Některé již byly zmíněny v příslušných kapitolách, níže jsou shromážděny některé další ukázky - směs bez nároku na úplnost, pořádek, či kvalitu :o/.

>Oheň obecněHornátecký z Dobročovic  •  Sedlčanský ze Sedlčan  •  Smolík ze Slavic  •  Sirntygar ze Sirntynku  •  Páni ze Škvorce  •  Markvart z Hrádku, všichni Čechy
Štít erbu kardinála Geraldo Majella Agnelo, Brazílie  •  Rod Arsilli, Itálie  •  Baron Robin Cook of Thorndon, soudce, Nový Zéland
 •  Sibelias Aux Dures Mains (Sibélius Tvrdoruký), jeden z rytířů Kulatého stolu artušovské legendy
Státní znak Azerbajdžánu (Jazyky plamenů symbolizují „Zemi ohně“. Symbol plamene je interpretován také jako arabské slovo „Allah“)  • Státní znak ČSSR, 1960  •  Slovenský znak - srdcový štítek ze znaku ČSSR  •  Vlajka indického knížecího státu Rewa
Obec: Bauen, Švýcarsko  •  Bohuňov, ČR  •  Corbehem, Francie  •  Dobrošovice, ČR
Dřetovice, ČR  •  Gornja Stubica, Chorvatsko  •  Hrdibošice, ČR  •  Lugaggia, Itálie
Jarvakandi, Estonsko  •  Juprelle, Belgie  •  Karasjok, Norsko
Kolín nad Rýnem, Německo  •  Les Breuleux, Švýcarsko  •  Les Enfers (Pekla!!), Švýcarsko  •  L'Isle sur la Sorge, Francie
Abu Goš, Izrael  •  Nezdřev, ČR  •  Partizánske, Slovensko (nomen omen; vatra se stejnou symbolikou jako ve státním znaku SR)  •  Ohníč, ČR
Pšov, ČR  •  Tintigny, Belgie  •  Saint-Legér, Belgie
Žihle, ČR •  Zlonín, ČR  •  Zhoř, ČR  •  Vastmanland, Švédsko
Rub madaile XX. LOH, Mnichov, 1972, Německo  •  LionFlame,USA  •  Artfire Film, filmová produkční agentura, USA  •  Ancient Flame, cvičení, USA
Klub amerického fotbalu, Birmingham, USA  •  Baja, ohňový festival, Mexiko  •  Santander, banka, Španělsko  •  Fusion, byznys, USA
Bombay Parsí Punchayet, zoroastriánská společnost, starší logo, Indie  • Harper Collins, vydavatelství, USA  •  BurnLab, internetová líheň, USA
 •  Znak Španělské královské akademie, instituce odpovědná za regulaci španělského jazyka, Španělsko
Věčný oheň, péče o náhrobky v nepřítomnosti, Polsko  •  Fire logo, deviant art, USA
Vzpomeň - svíčka pro Yahrzeit (vzpomínka před výročím úmrtního dne zemřelého) z hebrejské vzpomínkové kaple, Brighton, V. Británie
 •  Nadace pro výstavbu Památníku plamene svobody (obětem útoku z 9. září 2001), USA
 •  Centrum přátel Simona Wiesenthala, Kanada
Emblém ohňového národa z animovaného filmu Avatar, poslední pán vzduchu, 2005, USA  •  Fire & Ice Festival, Rochester, Oakland, USA  •  Fireman, cvičení  •  Designový experiment na téma „Plameny“
Fokus, požární inspekce, Austrálie  •  Front National, politická strana, Francie starší a novější logo  •  Fireside, kavárna, Vancouvre, Kanada  •  Hovno hoří, advertising, Indie
Evangelická církev metodistická  •  Galp Energia, petrolejářská spol., Portugalsko
Dobrovolní hasiči pro požáry buše, Západní Austrálie  •  Hasiči, Lousville, USA  •  Srdce v palmenech, koncert, Hetfordshire, V. Británie  •  Symbol Pekelných ohnivých děvčat, z komixu, Japonsko
Dva návrhy ze soutěže na logo společnosti Hořící srdce, Business & Consulting, USA
Interfire, audiovybavení aut, USA  •  Prometheus Group, investiční poradenství, Mexiko
Life after the fire (Život po ohni), obnova vyhořelých domů, USA  •  Lidová strana Vnitřního Mongolska
Metalec Bitola, sklad paliv, Makedonie  •  Metatron, logo určené kreativní subjekt *Me  •  Money2burn, obleky pro hasiče, USA  •  Dominikánská univerzita Ohio, USA
Mozilla Firefox, verze 3.5, prohlížeč  •  United in Memory, Spolek válečných veteránů, Nebrasca, USA  •  Církev Smlouvy nového života, USA  •  Svatební emblém, USA
Presbyteriánská církev, USA  •  Prometheus, designérská společnost, USA  •  Prometheus Fire Arts, pomůcky pro ohňová vystoupení, USA  •  Radiant heat, performeři s ohněm, USA
Emblém ohnivého kohouta, USA  •  Red Rooster, restaurační řetězec, Austrálie  •  Posvátný oheň  •  Zoroastriánská společnost Pennsylvánie a New Jersey, USA
Školení duchovenstva wesleyáského hnutí protestantské církve, USA  •  The Fire this Time, divadelní skupina, USA  •  UND, Univerzita Severní Dakota, USA
Mezinárodní symbol varování před hořlavinami, DIN 1844-2  •  Pozor, oheň!, výstražná značka  •  Označení Uniková cesta při požáru (budov)  •  totéž
Střevíce s plameny, Prada, USA
Kohlovy plameny - bronzové firemní logo, autor Jesse Meyer, 2013, Wisconsin, USA
Abeceda z plamenů, Jelena Volegzanina, Rusko


>Hořící keřMojžíš u hořícího keře, byzantská mozaika
Mozaika, 16.–17. stol., stol., katedrála sv. Michala a sv. Guduly, Brusel, Belgie
Hořící keř (Morušovník), Vincent van Gogh, olej, Saint-Rémy, říjen 1889, Francie
Oblečení pro presbyteriány, Nový Zealand
Svobodná presbyteriánská církev Ulsteru, Irsko  •  Starší logo presbyteriánské církve Irska  •  Nové logo Presbyteriánské církve, Irsko
Různé verze loga Presbyteriánské církve Irska v průběhu času
Starší logo Skotské (presbyteriánské) církve, Skotsko  •  Nové logo Church of Scotland, Skotsko  •  Presbyteriánská církev Taiwanu  •  Studentský presbyteriánský kostel, Cambridge, Anglie
Presbyteriánská církev Kanada  •  Jihoindická církev (dědička bývalé anglikánské církve v Indii)  •  Adventisté sedmého dne (obrazová část je mezinárodní)  •  Possible Ministries International - Mezinárodní pastorační síť
Burning bush, módní devocionálie, USA  •  Motiv na tričku, Německo
Malba na nehtech, motivy ohně ze Starého zákona, resp. Tory, tzv. Midraš manikúra, Izrael
malíček: hořící keř, prsteník: desky zákona na Sinaji, prostředníček: oltář, kde Abraham obětuje Izáka, ukazováček: Jákob bojuje s andělem
Green Menorah Covenant (Smlouva zelené menory), hnutí za snížení spotřeby fosilních paliv, Izrael  •  JTS - Židovský teologický seminář, Izrael
Pamětní mince s motivem hořícího keře, Izrael  •  Medaile Jana Pavla II., Vatikán
Klan Clark, irská větev, Irsko  • Obec Zarza la Mayor, Španělsko  •  Obal desky Hořící keř, Troy Hardin, písničkář, Oklahoma, USA  •  Požární služba Nový Jižní Wales, Austrálie
Plechovka piva Hořící keř, USA


>FénixMyslík z Hyršova, Čechy  • Štít erbu arcidiecéze Chicaga, USA  •  Obec Bechtsrieth, Německo  •  Buko, Německo
Obec Centar, Makedonie  •  Verbilki, moskevská oblast, Rusko  •  Emblém fénixe, který je umístěn na osmi tramvajích vyrobených v Brisbane, Australia, z materiálu zachráněného z tramvajového depa v Paddingtonu, které bylo zničeno požárem.
Sjednocená církev Kristova, USA  •  Požární stanice, USA  •  Fenix Distributors, distribuce léčiv, Argentina
Designéři Ivan Štindl, Václav Havlíček a Patrik Sobek zvítězili v soutěži na nové etikety piva Fénix, 2013, ČR
Fenixsistemi, IT služby, Itálie  •  Mozilla, Phoenix, browser
Phoenic rising experience, duchovní cvičení, Texas, USA  •  Phoenix, opravy topení, V. Británie  •  Pečet Univerzity Chicago, USA  • Univerzita Coventry, V. Británie
Milcham, poradenství, USA  •  Phoenix Intelligence support services, protipirátská jednotkavýzvědné protiteroristické služby  •  Phoenix, bojové sporty, Itálie  •  Phoenix Memorial Art, keramika s pozůstatky zesnulých, Rockville, USA
Phoenix Institute, mezinárodní vzdělávací ústav  •  Phoenix, nemovitosti, USA  •  Phoenix, ropa-plyn, Rusko
Recyklace, USA  •  Phoenix Sun, košíková, USA  •  Pamětní mince 10 Euro, 60. výročí konce II. Svět. války, 2005, Belgie
Phoenix Motorcars, elektrické automobily, Ontario, Kalifornie, USA  • Phoenix, automobilová značka, USA
Pontiac Firebird, autoznačka, 1976, Detroit, USA  •  2002  •  Jiná verze emblému
AIESEC, (Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales), mezinárodní nezisková organizace na podporu studentů
 •  Univerzita Phoenix, USA  •  Sport. klub Wellington, Nový Zealand
Univerzita Wisconsin USA  •  Ypsilanti, střední škola, Michigan, USA  •  Tiskárna Phoenix, USA


>PochodeňPrinc z Buchova, Čechy
Obec Čestlice, ČR  •  Geroldswil, Švýcarsko  •  Vojtanov, ČR  •  Waterswil, Švýcarsko
Útesy Minerva (Republika Minerva), součást království Tonga  •  Státní znak Jugoslavie 1943–1963  •  Sultanát Dolní Aulaqi
Columbia Pictures, verze 1928, USA  •  Volební placka prezidentského kandidáta M. Caina, 2012, USA  •  Volební placka prezidentského kandidáta B. Obamy, 2012, USA
Původní pochodeň Sochy svobody  •  Prezidenská jednodolarová mince, revers, 2007, USA  •  Památník princezně Dianě, Paříž, Francie
Sv. Dominik Guzmánský, Claudio Coello, 1685, Španělsko  •  Pes u nohou sv. Dominika, socha v kostele sv. Vojtěcha, Vratislav (Wroclaw), Polsko
Znak řádu dominikánů, Francie  •  Střední škola papeže Jana Pavla Velkého, Severní Viržínie, USA  •  Dominikánské sestry, Východní Austrálie  •  Dominikánští dobrovolnící, USA  •  Střední škola sv. Dominika, USA
St. Dominic’s Press, E. Gill, 1923,  •  Rod Chaffin, Anglie  •  Obec Nagylengyel, Maďarsko
Demokratická lidová strana Turecka  •  Liberální demokratická strana Malajsie  •  Nová demokracie, politická strana, Řecko


<

LOH Atlanta 1996, USA  •  Sydney 2000, Austrálie  •  Beijing 2002, Čína  •  ZOH Salt Lake 2002, USA
LOH Chicago 2016, USA  •  St. Petersburk 2020, Rusko  •  Plakát na motiv olympijské pochodně parodující sponzorství Coca Coly  •  Olympijská pochodeň jako kornout se zmrzlinou, Londýn 2012, V. Británie
Celoarménské hry  •  Kairos, duchovenská pastorační činnost ve vězeních pro mladistvé delikventy, USA  •  Dominikánská škola filosofie a teologie v Berkley, USA
Prometheus, škola, V. Británie  •  Scott Saunders, Kalifornie, USA  •  Ignite your life (Rozžehněte svůj život), křesťanské rozhlasové vysílání, Kalifornie, USA
Univerzita, Havaj, USA  •  Univerzitam Hull, V. Británie  •  City Torch, nadace duchovního Holmese pro městské děti, USA
Torch, zdravotnictví, USA  •  Poradenství, USA  •  Full Gospel Businessmen, V. Británie a S. Irsko
Bronz před St Lucy's School (pro děti s potřebou zvláštní péče), Sydney, Austrálie


>Plamenný meč
Obec Velika Ludina, Chorvatsko  •  Michaelnbach, Rakousko  •  Obora, Plzeň, ČR
Nárameníkové označení brigády US Army v (Západním) Berlíně, 1961  •  Prapor Křesťanů konce času
Plamenný meč na památníku U.S. Army's 2nd Division, (I., II. světové a korejské války), nedaleko Bílého domu, Washington, DC, USA
Ohnivý meč tradičního čínského učení Feng-šuej (odkazujícího se na Maňdžušrí - viz výše).
Ve feng-šuej e-shopu za bratru US$ 29.99. Nekup to!


>Flamme rouge - Červený plamen

Tento plamen nestoupá vzhůru, ale naopak plandá dolů. Je to červený praporek ve tvaru úzkého rovnoramenného trojúhelníka, který se poprvé objevil roku 1906 na etapovém cyklistickém závodě Okolo Francie (Tour de France). Podle předpisu je umístěn 1 km před koncem každé etapy. Stal posléze neoficiálním symbolem zmíňovaného závodu.Původní praporek, výška = 1 a 1/2 základny, bez písma a loga  •  Flamen rouge u Saint Michel, Francie
Červený plamen, Belgie  • Červený plamen, Dánsko  •  Červený plamen, Jersey
Logo obchodu s cyklopotřebami, Švýcarsko
Závěr

Vzhledem k síle symbolu a potřebě lidské bytosti vyrovnat se s projevy (živlů) obklopujících a vytvářejících jeho život, lze se nadít dalších zajímavých designů motivu ohně a doprovodných fenoménů. Z tohoto pohledu lze zvolat souhlasně společně s reformisty: Hoř a nespaluj!
Poznámky:

 
*1  Oheň je kulticky často spojován se sluncem, jehož svítivá a tepelná energie není výsledkem exotermické reakce. Podle Wikipedie: "Téměř všechna energie Slunce je vyzařována ve formě elektromagnetického záření, které je nezbytným předpokladem pro všechny formy života na Zemi. Vzniká jako výsledek termonukleární reakce pp-řetězce, kdy dochází k přeměně vodíku na hélium za současného uvolňování energie."

*2  Vědomé užívání ohně člověkem umisťují některé výzkumy až do období nejstaršího paleolitu, cca před jedním miliónem let, jako aktivitu snad ještě člověka zručného Homo habilis, později již člověka vzpřímeného - Homo erectus. Skutečné ovládnutí ohně je kladeno podle nezpochybnitelných nálezů ohnišť do doby středního paleolitu (cca 400 000 lety BP.)

*3  Nosič světla je latinsky Luciferos!!

*4  Velká chrámová menora je sedmiramenná, kdy počet ramen odkazuje k sedmi dnům stvoření. Chanuková menora - chanukia je devítiramenná, kde osm bočních ramen odpovídá osmi dnům zázračného svícení původně jednodenní dávky posvátného oleje při obnově 2. chrámu v Jeruzalémě a střední rameno je určeno pro svíci, kterou se zapalují svíce ostatní.


Menora sedmiramenná - Zlatá menora z Prvního chrámu, rekonstrukce, Jeruzalém, Izrael  •  Památník genocidy Židů v Srbsku 1941–1945, Bělehrad, Jugoslavie 
Sedmiramenný svícen je také prastarým symbolem židovského národa, a jako takový figuruje na současném znaku státu Izrael. Podoba svícnu je přejata z vyobrazení na Trajánově sloupu.


Státní znak, Izrael  •  Římští legionáři mezi ukořistěnými předměty nesou také menoru z 2. jeruzalémského chrámu, detail reliéfu Trajánova sloupu, 113 n. l., Řím 


Menora jako vitráž, 20. stol., USA  •  Pečeť zednářské 19. lože, Haifa, Izrael 
*5  Agni v sanskrtu znamená oheň.

*D  Roku 1233 svěřil papež Řehoř IX. dominikánům inkvizici ve Francii, přestože sv. Dominik osobně proti heretikům násilně nikdy nepostupoval. Důvodem tohoto pověření byla právě vysoká intelektuální úroveň řádu. Pojmenování řádu pak bývalo vykládáno jako domini canes - psi Boží - a členové řádu také bývali jako psi zobrazováni ve výtvarném umění.

*H  Botanicky mezi adepty na „hořící keř“ figuruje, mj. Euonymus alatus, brslen křídlatý, keř z rodiny jesencovitých. Laskavý čtenář asi bude znát jeho příbuzného, brslen evropský s rudě oranžovými plaménkovitými plody nazývanými „biskupské čepičky“.


Euonymous_alatus 
*He  Hekaté je předolympská bohyně křižovatek a podsvětí - jejím atributem jsou dvě hořící pochodně

*CH  Při této theofanii (zjevení boží), při které Hospodin vyjevil své jméno JHVH (Jsem, který jsem), byl mj. Mojžíš označen jako vůdce, který vyvede izraelský lid z Egypta (otroctví) a dovede ho do Kanaanu, země vyvolené.

*J  Podle Mt 3,11 bude Ježíš křtít Duchem svatým a ohněm.

*K  Polský filozof L. Kolakowski ve svých „Rozhovorech s ďáblem“ (Nebeklíč) připomíná trauma, která pak Izáka provázelo po celý život při pohledu na nůž a oheň.

*M  Podle Klementa Alexandrijského sedm lamp zlaté menory představuje sedm klasických planet v pořadí: Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn.

*Me  Metatron je v judaismu andělský vládce a princ kůru serafínů. Jeho jméno znamená doslova „hořící“ Je princem moudrosti. Píše se o něm v Talmudu, v knize Enoch a v Zoharu. Je nazýván jako „menší JHVH“ nebo spolustvořitel světa.

*O  Nevratnost procesu/děje je ten podstatný rozdíl, jímž se chemie liší od klasické fyziky a fyziky vůbec.

*Or  Svatováclavská orlice


Přemyslovský znak do 1253;   od 1339 znak Tridentska (knížectví a biskupství), znak udělen jako volný českým králem Janem Lucemburským  •  Znak Trentina - Autonomní provincie Trento  •  Znak města Trident, italsky Trento, hlavního města provincie Trentino


 
Čestný štít protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava (německy Ehrenschild des Protektorats Böhmen und Mähren), krátce zvaný „Svatováclavská orlice“ bylo jediné vyznamenání Protektorátu Čechy a Morava. Založil jej - 4. června 1944, tedy v den druhého výročí smrti Reinharda Heydricha - německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank. (výtvarný návrh Max Švabinský).


Svatováclavská orlice, čestný štít III. stupně


 
Plaménková orlice je i součástí znaku Středočeského kraje, na jehož dnešním území leželo i bývalé centrum rodu Přemyslovců. Kresba znaku je velmi, velmi nepovedená... 
*P  Nápadně to připomíná historku z Edenu, kterak Eva s Adamem pojedli (ač to měli svým Stvořitelem zapovězeno) ze Stromu poznání a byli za to osudově potrestáni.

*T  Tora = Pět knih Mojžíšových = prvních pět knih Staré smlouvy/zákona (Bible)

*U  Antické báje dovozují, že oheň byl ukraden z kovářské dílny Héfaistovy, která byla trošku stranou hlavního shromaždiště Olympanů. On jim totiž ukoptěný a prací zpocený Héfaistos tak trošku páchl. Jo, byla to vybraná společnost, tihle olympští bohové...

Prameny - Literatura:
Leszek Kołakowski: Nebeklíč, Odeon, Praha 1969
Miroslav Veverka: Evoluce svým vlastním tvůrcem, Prostor, 2013Původní text byl napsán v roce 2013, publikován ve Fontu č. 131/5/2013 (téma: Energetické společnosti).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikala v horkých letních týdnech - venkovní výheň doplňovala vhodně probíraný námět. Dokončeno v teplých dnech babího léta v první půli září v krkonošském zákoutí.