orel
„ A R L I   M A J Í ,   V P J E R J Ó D ! “

zavelel generál Kutuzov. Vojáci se rozeběhli na šturm. Ale ne všichni. Dva zůstali sedět a klidně dál pokuřovali machorku: Lev Nikolajevič a Lev Pjotrovič.

Tato fousatá slovní hříčka parafrázuje složitý vztah člověka k symbolice zvířat. Umožňuje naznačit, že i mezi zvířaty první heraldické kategorie, které jsme si svou vlastní dravčí, masožravou povahou takto určili, a chtěli bychom zaujímat jejich místo na vrcholcích potravního řetězce, vidíme my, lidé, jisté rozdíly. Zjednodušeně by se dalo říci, že orel je tvor císařský, ba imperiální, zatímco lev je tvor královský. Orel a lev patří v evropské heraldice mezi erbovními zvířaty k nejprestižnějším*1. Na rozdíl od draka ve všech nám známých kulturách po celém světě má, pravděpodobně pro možnost přímého pozorování, v podstatě shodné vlastnosti charakterizované jako např. majestátnost, vznešenost*2 a *8). Svým vysokým letem byl mnohde symbolem slunečního božstva.Orel v astronomii

Malé souhvězdí Orel (Aquila) najdeme na obloze v oblasti Mléčné dráhy, kde protíná nebeský rovník. Jménem Orel ho označovali již Sumerové a Babyloňané, od kterých ho převzali staří Řekové, kteří si k němu přibájili pověst o vládci bohů Diovi a chlapci Ganymedovi, kterého Zeus v podobě orla odnesl na Olymp, případně pověst o Prométheovi a kavkazském orlu, který jmenovaného Titána přilétal trýznit.Výřez z hvězdné mapy  •  Vizualizace souhvězdí ze souboru astronomických tabulí Urania's Mirror, 1824, Londýn


Let historií

Král ptactva se i na lva se může dívat svrchu. Král ptáků, pták králů. Ba bohů.Jadeitový dvojhlavý orel, olmécká kultura, 2.–1. tisíciletí př. l.?, dnešní CR  •  Chřestítko v podobě dvojhlavého orla, 19. stol., dřevo, Aljašsko-tichomořskoseverozápadnípobřežního původního kmene Tlingit, US


U Chettitů dostal orel dvě hlavy jako emblém boží síly a vševědoucnosti. Chetitský dvojhlavý orel ovlivnil později podobu císařského/mocenského emblému jak v Malé Asii, tak v následnických částech římské říše (viz dále).Chetitský dvojhlavý orel, cca 1500 př. l., Alacahöyük, TR


Jednohlavý, přirozený orel byl zasvěcen Diovi (antické Řecko), později Jupiterovi (antický Řím); byl poslem tohoto nejvyššího boha své doby, také nositelem jeho blesků, se kterým je často zobrazován.
Na svém štítě měl orla Alexandr Makedonský (na hlavě helmu z hlavy lva, pro jistotu používal oba symboly síly a superiority).
V pozdní době císařské byl kovový (později stříbrný, pak zlatý) orel na žerdi, tzv. aquila, odznakem římských legií*3. Jeho ztráta v boji se trestala rozpuštěním legie. Dodnes nebyla nalezena žádná autentická kompletní aquila, takže jsme odkázáni na dobová zobrazení:


Aquila:  Detail z pancíře sochy Oktaviána Augusta, cca 20 př. l., Řím  •  Detail z tzv. Pretoriánském reliéfu, součást Claudiova vítězného oblouku, po pol. 1. stol. n. l., Řím (dobře vidět stylizace Jupiterova blesku v pařátech orla)  •  Detail ze sarkofágu Portonaccio, 2. stol., ŘímMenší a větší detail z Konstantinova vítězného oblouku, 4. stol., ŘímŘímská aquila, 53 př. l. (rekonstrukce), Řím


V roce 102 př. n. l. konsul Marius dekretem vyhlásil orla za symbol římské republiky. Jejím symbolem a symbolem Říše římské zůstal až do jejího rozdělení v roce 395 a zániku v roce 476.Kamej z dvojvrstvového onyxu, 27 př. l., Římská říše; symbol císaře - symbol republiky: orel - pták do každého režimu...


Karel I. Veliký, první středověký císař Říše římské, obnovitel její západní části, měl, podle legendy, černého jednohlavého orla na vrcholku svého paláce v Cáchách.Korouhev na střeše hlavní lodi katedrály Panny Marie, kde je Karel I. Veliký pohřben, Cáchy, Severní Porýní-Westfálsko
Relikviář-busta Karla I. Velikého, franckého krále a prvního císaře (Svaté) říše římské, celek a detail orly zdobeného oděvu, před 1349, Cáchy  •  Karel Veliký, ze souboru světců v kapli sv. Kříže na Karlštejně, Mistr Theodorik, 1365, Čechy  •  Detail štítu na ideálním portrétu Karla I. Velikého, Albrecht Dürer, 1512, Norimberk
Erb v případě Karla Velikého je ahistorická licence, erbovní heraldika se datuje až od 2. poloviny 12. století.


Pro osud fenoménu orla/orlice v symbolice raně křesťanské Evropy je velmi ilustrativní tzv. Lotharův kříž, mistrovské dílo othonského šperkařství. Tento kříž tvoří důležitou památku imperiální ideologie té doby. Hlavní symbol křesťanské, monoteistické víry - kříž, a tento je dokonce dodnes používaným křížem procesním, má na křížení ramen z čelní (tzv. císařské) strany umístěnu kamej s vyobrazením římského císaře Oktaviána Augusta (vládl 27. př. l.–14 n. l.), který třímá žezlo/aquilu s Jupiterovým orlem - symbolem římské říše. Symboly pohanského Říma v posvátném křesťanském symbolu, který byl použit i jako kříž korunovačního procesí, kdy je Ota III. korunován císařem Svaté říše římské s ambicemi obnovit antickou Římskou říši. Imperiální ideologie, imperiální symboly. Nihil novi sub sole.Lotharův kříž, celek a detail; sardonyxová kamej pochází z 1. stol. n. l., Řím;
tento „šperkový kříž“ (crux gemmata) zhotoven cca 1000 v Kolíně nad Rýnem, součást cášského katedrálního pokladu
Ota III. na trůnu, v pravé ruce žezlo korunované orlem, detail iluminace z manuskriptu tzv. Evangelii Oty III.;
zhotoveno okolo roku 1000 v klášteře Reichenau na ostrově Bodamského jezera
 •  Aquila na žezle římského císaře Oty IV. Brunšvického, detail ze Zlaté buly pro markraběte Hildebrandta Toskánského, 1210 (?), IT
Jindřich VI. Štaufský, císař Svaté říše římské a také sicilský král, 1191–1197; detail iluminace z Kodexu Manesse, 1304
Říšský orel na císařské minci (augustalis) Bedřicha II. Štaufského, Messina, po 1231, Sicilie


Východořímská říše - Byzanc - používala emblém orla se dvěma korunovanými hlavami. Původ se odvozuje od chetických zobrazení (viz výše) a výklad této figury je vysvětlován a interpretován podle politické potřeby různě: církev a dynastie/stát, východ a západ římské říše, rozlišení císaře od krále, aj. a apod.Prapor používaný za byzantského císaře Izáka I. Komnena, 11. stol., Konstantinopol  •  Prapor poslední byzantské dynastie Palaiologů, orel se sympilemou (šifrou) dynastického rodu na hrudi, 11.–15. stol., (stylizováno)  •  Prapor Řecké ortodoxní církve, který používá i Autonomní mnišský stát Svaté hory, Athos v severním Řecku; za pozornost stojí fakt, že církevní instituce dala svému orli do pařátů meč...  •  Emblém řecké armády. heslo: Svoboda pochází z chrabrosti, GR


Ruský car Ivan III. v r. 1472, když se oženil se Sofií, dcerou Tomáše Palaeologa a neteří Konstantina XI., posledního císaře byzantského, přijal dvouhlavého orla jako symbol Východu (Byzance) a Západu (Říše římská). Byla tak založena významná tradice, která obsahuje tzv. „třetí Řím“, a jak se zdá, ještě neskončila...Moskevské knížectví, 15. stol.  •  Ruské impérium, 18. stol.  •  Rusko, 1917  •  Ruská federace, uzákoněno 2000


V západní části bývalé Římské říše se dvouhlavý orel oficiálním říšským znakem stává za Zikmunda Lucemburského (1410).Štít erbu Zikmunda Lucemburského jako císaře Svaté říše římské  •  Štít erbu téhož na ideálním portrétu, A. Dürer, 1512, Norimberk


„Svatováclavská“, plamenná (někde najdete plaménková)*6 přemyslovská orlice předcházela přemyslovsko-lucemburskému lvu*7.Plamenná orlice, detail iluminace z Pasionálu abatyše Kunhuty, kol. 1320, Praha, České království  •  Stará česká erbovní figura byla jako genealogicky již nepoužívaná Janem Lucemburským 1339 přidělena tridenskému biskupství/knížectví (Mikuláš Brněnský, tridentský biskup byl Lucemburkovým poradcem...); dnes znak autonomní provincie Trento (Tridentsko), IT;  •  Plamenná orlice na vrcholku oblouku v druhém patře výzdoby staroměstské mostecké věže, k 1380, parléřovská huť, Praha, CZ  •  Knížectví tridentské, 1890


Následně poté orlice zůstala stranou. Až po letech ji Jan Lucemburský udělil jako znak tridentským biskupům. Na domácí půdu ji pak vrátil Karel IV. v rámci obnovy přemyslovských tradic a rozvoje kultu sv. Václava. Jeho říšská orlice dokumentovala jeho nejvyšší titul císařský, stejně tak jako jeho následovníků Václava IV. a Zikmunda.Detail ze zlaté pečeti Karla IV. na Zlaté bule (Karla IV.), nejdůležitějším ústavním dokumentu Svaté říše římské ve středověku, 1356, Norimberk; reguloval volby římského císaře  •  Karel IV. a Václav IV., busty ve vnějším triforiu katedrály sv. Víta.; parléřovská kamenická huť, 1375–1380, Praha, CZ  •  Erb Karla IV. jako římského císře ve druhé (střední) částí výzdoby staroměstské mostecké věže, k 1380, Praha, CZ (ohledně stranové orientace orlice na štítě viz následující obr.)
Erby Vratislavského knížectví, Svídnického knížectví, Moravského markrabství a Říše římské
ve spodním pásu výzdoby staroměstské mostecké věže, k 1380, Praha, CZ;
že orlice na štítech hledí vlevo, je dáno jejich umístěním v pravé části osově souměrné kompozice celé výzdoby průčelí, musí hledět do středu, tedy doleva


Výtvarná perla mezi erbovními orly a orlicemi je IMHO moravská orlice. Heraldici píší, že vznikla (někdy v pol. 13. stol.) neformalizovaným způsobem, tzn. nikdo ji neudělil nějakým erbovním privilegiem, ale markrabí si ji zvolil sám. Jo, jo, chasa ušlechtilá z Moravěnky! Většinový heraldický názor na vznik této parádní figury je ten, že to byl v té době jeden z mála způsobů, jak svůj znak odlišit od ostatních. Také souhlasíte, že se to tvůrcům mimořádně zdařilo?Nejstarší dochované barevné vyobrazení znaku markraběcí Moravy, fresková výzdoba sálu hradu Gozzoburg v Kremži z počátku 70. let 13. století. (wikipedia)  •  Erb Moravy ze středního pásu výzdoby staroměstské mostecké věže, k 1380, Praha, CZ  •  Starší podoba znaku Moravy  •  Současná oficiální podoba znaku


Po starořímském vzoru zavedl do vojska orly místo praporů Napoleon Bonaparte. Postoj napoleonského orla je heraldicky „essorant“*PP - rozmachující se, chystající se vzlétnout. A hledí doleva.Císařská standarta Napoléona I., jako francouzského císaře; byla používána jako státní vlajka Rýnského spolku (konfederace), 1806–1813  •  Aquila Napoléonových vojsk, tato patřila 66. regimentu pěchoty, po 1804, FR


Orel je státním, emblematickým ptákem USA. Od 20. června 1782 se orel (o. bělohlavý s roztaženými křídly) používá na velké pečeti Spojených států amerických*8, na pečeti prezidenta USA. Lícová strana pečeti s orlem je i státním znakem USA, najdeme ho na znacích 12 z 50 států Unie; taktéž figuruje na znacích mnoha státních institucí a mnohých mincích.Velká pečeť Spojených států amerických, obvers  •  tzv. Washingtonův čtvrtdolar, ražený k 200. výročí narození prvního prezidenta USA


Znak a prapor Mexika nese obraz orla sedícího na kaktusu-nopalu a požírajícího hada. Aztécká legenda říká, že Huitzilopochtli, hlavní aztécký kmenový bůh, bůh slunce a války, v podobě orla určil bloudícímu kmeni místo pro založení města. Had je zjevně pozdější přílepek, nejstarší zobrazení dává orlovi do zobáku symbol vody a ohně (aztécké vyjádření války). Existují však i vyobrazení, kde orel požírá nějakého malého ptáka anebo nemá v zobáku nic.Zakladatelský emblém města Tenochtitlan (dnešní Mexico City) z Chrámu svaté války, 1325, MX  •  jeho překreslení v barvě  •  Dnešní státní znak Spojených států mexických
Tatáž scéna z kodexu Mendoza, 16. stol.  •  dtto kodex Tovar, 16. stol.


Ve Španělsku, kde byl dlouho používán králi aragonskými jako symbol sv. Jana Evangelisty, je posléze orel spojen s frankistickým režimem a jako takový po generallissimově smrti z oficiálního používání vypuštěn.Štít erbu aragonských králů Sicilie, 13.–15. stol.  •  Katolická veličenstva (Ferdinand II. Aragonský a Isabela Kastilská), 1479–1504, ES  •  Frankistický stát, 1939–1945, ES


Má se za to, že Mohamedova první standarta (Al-Uqab) v 7. stol. po Kr. byla bez insignií (ač byla nazývána „Orel“), aby se odlišila od praporu kmene Kurajšovců (Al-Uqaab) (z kterého prorok pocházel), kde byl bílý orel na černém pozadí, posvátný Orel, který odnesl pohanské modlící ze země do nebe.*4Kurajšovský Al-Uqaab


Seldžukovci, kteří přišli ze Střední Asie přes Persii do Anatolie, používali jako svůj emblém dvojhlavého orla*5.Seldžucká říše, 11.–12. století


Dvě hlavy dobře, jedna taky

Za samostatnou studii by stála spletitá historie vzájemného vymezování a ovlivňování mezi dvojhlavým orlem a jednohlavou orlicí (rozlišování orlice a orla je heraldickým specifikem českého názvosloví, jiné jazyky mají výrazy jednohlavý orel pro orlici a dvouhlavý orel pro orla) používanou v politickém prostoru s (úřední) řečí německou. Velmi zhruba se dá říci, že pruská orlice ovlivnila symboliku dnešního Německa, zatímco orel dominoval v symbolice (ostatního) říšského území.

„Svatá říše římská během celé své existence neměla žádný jednotný a ustálený znak. Dlouhodobě jako jednotící symbol existoval černý orel s červenou zbrojí, nejprve jednohlavý (tedy česky heraldicky orlice), od druhé polovině 14. století byl zobrazován dvouhlavý, přičemž většinou byl umisťován na zlatém poli, ale někdy se objevoval také zcela samostatně.“ (cit. Wiki)Korouhev (Svaté) říše římské od cca 1200  •  od 1400 (idealizované podoby)
Erb císaře Svaté říše římské Bedřicha III. Habsburského, detail z iluminace z Erbovníku Konráda Grübenberga, 1483, Kostnice, CH;
(jednohlavá) orlice symbolizuje Germánii, (dvojhlavý) orel Svatou říši římskou, trojhlavý orel Řím


Habsburské používání orlích emblémů je vzhledem k účinkování Habsburků v nejvyšších patrech politiky Svaté říše římské*9 nabíledni. Jako jeden z nejvlivnějších politických rodů Evropy přijali orlici/orla Karla Velikého a rozeseli tuto erbovní figuru po celém svém impériu a ovlivnili i bližší a vzdálenější okolí.

A. Sedláček uvádí v Česko-moravské heraldice na 250 rodů, které měly ve znaku orla, orlici nebo části jejich těl.

Republika rakouská po 1. světové válce odvrhla habsburské symboly a dala si do znaku orlici s kladivem a srpem v pařátech. V roce 1934 již Spolkový stát Rakousko na svůj znak umístil orla s prázdnými pařáty. V osmatřicátém přiletěla nacistická orlice v pařátech se svastikou. V r. 1945 se země vrátila k orlici z roku 1919, jen jí přidělala na pařáty roztržené okovy jako symbol osvobození*10.Rakouské císařství, od 1806, malý císařský erb na hrudi orla složený ze znaků Habsburků, Rakouska (resp. Babenberků) a Lotrinků  •  Rakousko-Uhersko, 1867–1918  •  Rakouská republika, 1919–1934  •  Rakouský stát, 1934–1938  •  Rakousko (Druhá rakouská republika), od 1955


Orlice či orel v heraldice různých subjektů na území později sjednoceného Německa v nejširším pojetí se objevuje, jak vyplývá již z výše uvedého, prakticky od počátků heraldiky. Základem je říšsko-německý karolínský emblém orla/orlice.Jedno z prvních použití dvojhlavého orla v západním křesťanstvu je připisováno Otu IV. Brunšvickému z rodu Welfů, kol. 1250, Chronica Majora, Anglie  •  Královské Prusko, provincie Polského království, 1466–1772  •  Vévodství pruské, 1525–1657 S - polský vazal Sigismond  •  Braniborsko-Prusko, 1618–1710  •  Německý spolek, 1815/znak od 1848/–1866, politický svazek německých států - Rakouska (včetně Českých zemí), Pruska, Bavorska, Württemberska, Hannoverska a Saska
Pruské království, 1701–1918 (FR na hrudi znamená Fredericus Rex)  •  Svobodný stát Prusko, 1918–1934  •  Výmarská republika, 1928–1935; stejný znak používá i dnešní Spolková republika Německo  •  Medaile z roku 1933, text: V roce změny německého osudu  •  Německá Třetí říše, 1935–1945
Ve stínu orlice..., čela čepic diktátorů Hitlera a Mussoliniho, 40. léta 20. století


Spolková republika Německo zavedla jako státní znak orlici oficielně 20. ledna 1950. Dnes na webových stránkách Spolkového sněmu (Bundestag) se Vám nabízí komiksová figurka orla bělohlavého jako virtuální rádce-průvodce po stránkách Bundestagu. Na Spolkové orlici je vidět, že se Německu, každopádně jeho západní zóně, podařilo dostat z hmotné bídy - orlice je pěkně při těle, takový zdařilý brojler…ano, Spojenci chtěli pro mír v Evropě mít z Německa tučného kapouna.Bundesadler - spolková orlice, logo od 20006 používané spolkovými orgány  •  Virtuální průvodce po webu Spolkového sněmu, starší a novější verze (pokud se nepohybuje, otevřete si obrázek na nové kartě a načtěte si znovu)
Logo Německého spolkového sněmu v budově Spolkového sněmu, Berlín, DE  •  Národní strana dvoueurové mince, 2002, DE  •  Návrh nové podoby spolkové orlice od hamburské agentury Mutabor, 2015, DE


Státní, krajští, městští apod. orlové a orlice

Akademická publikace Městské znaky v Českých zemích z roku 1985 uvádí rovnou stovku obcí, které mají ve znaku orla nebo orlici (celé zvíře nebo jeho část). Inflace obecních znaků v posledním desetiletí tento počet jistě zvýšila. Drtivá většina z těchto erbovních figur jsou orlice. Nesetkal jsem se ještě s hodnocením z řad aktivních feministek, které by tento fakt v podstatě politického významu patřičně ocenilo.Polská republika  •  Rumunsko  •  Republika Srbsko, od 2006  •  Republika Černá Hora od 2006
Egyptská republika, 1953–1958  •  Sjednocená arabská republika, 1958–1961  •  Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje, 1977–2011  •  Jemenská republika, 1990
Republika Kazachstán, střed státní vlajky  •  Náhorní Karabach, 1918  •  Republika Indonésie /Počet per orlice měl naznačovat datum Proklamace nezávislosti Indonézie: 17 per na každém křídle, 8 ocasních per, 19 svrchních ocasních per (pod štítem nad ocasem) a 45 krčních per: 17-8-1945 >17. srpen 1945. Znak byl uzákoněn r. 1950./  •  Albánská republika
Súdánská republika  •  Jordánské hášimovské království, část státního znaku  •  Císařská standarta Bokassy I., 1976–1979, Středoafrická republika  •  Namibijská republika, 1990
Provincie Tridentsko - Horní Adiže, IT  •  Spolková země Dolní Rakousy, AT  •  Okres Waiblingen, tři orlí hlavy poukazují na tři bývalé samostatné okresy Waiblingen, Schorndorf a Welzheim, dnes spojené v jeden, Bádensko-Württenbersko, DE  •  Jihomoravský kraj, CZ
Cáchy, Severní Porýní-Westfálsko, DE  •  Dřetovice, Kladensko, CZ  •  Pratteln, kanton Basilej-venkov, CH  •  Detail z erbu Malé Strany, Praha, CZ
Sarrewerden, Dolní Porýní, FR  •  Aigle, Vaud, FR  •  Berg en Terblijt, Limbursko, NL  •  Potsdam, Braniborsko, DE


A medaile, řád neřád...Řád černé orlice, detail náprsní hvězdy - nejvyšší pruský rytířský dynastický řád od 1701 zal. Bedřichem I. Pruským. Motto: Každému co jeho jest.  •  Řád červené orlice, detail náprsní hvězdy - druhý nejvyšší pruský rytířský řád, záslužný, založil r. 1705 Jiří Vilém Braniborsko-Bayreuthský. Motto: Upřímně a stále  •  Řád aztéckého orla, detail nejvyššího civilního vyznamenání, udělovaného cizincům za zásluhy o Mexiko a lidstvo, od 1933, MX


I v české kotlině a moravsko-slezských úvalech patří orel k motivům užitých na státních vyznamenáních. Např. Svatováclavská orlice (Čestný štít protektorátu Čechy a Morava s orlicí) bylo protektorátní vyznamenání, které nechal založit tehdejší německý státní ministr SS - Obergruppenführer K. H. Frank v den druhého výročí smrti Reinharda Heydricha v roce 1944.
Bylo to takové danajské vyznamenání.Čestný štít III. stupně (bez věnce). Emailované stříbro. Výtvarné zpracování provedl Max Švabinský.
Pětimarková mince, 1935, Německá říše  •  Odznak z XI. letní olympiády Berlín, 1936  •  Placka německé punkrockové skupiny Die Toten Hosen pro titul prvního live alba skupiny Až do hořkého konce


Již přes tři sta let je polským nejvyšším vojenským i civilním vyznamenáním Řád bílé orlice.Řád bílé orlice, detail odznaku, obecné záslužné vyznamenání založil král August II. Silný r. 1703, uděluje se dodnes, PL


Orel sv. Jana

Ke křesťanskému pojetí fenoménu našeho dravce patří orel jako atribut sv. Jana Evangelisty. Orel byl Janovi přisouzen (cit. Wiki) „pro vysokou teologii na začátku jeho evangelia.“ - „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“ Atd.Detail z mozaiky v bazilice San Vitale, 6. stol., Ravenna, dnes IT  •  Iluminace z evangeliáře z Dimmy, 8. stol., IR  •  Evangeliář sv. Willibrorda, kol. 690, Northumbrie  •  Detail z Knihy z Kellsu, evangeliář, 8. stol., IR
Evangeliář sv. Medarda ze Soissons, Mistr nové školy dvora Karla Velikého, zač. 9. stol., Cáchy  •  Kodex Aureus, 750, Canterbury, Anglie
 •  Evangeliář z Lindisfarne, kol. 700, Northumbrie
Zoo-antropomorfní sv. Jan Evangelista, anglo-saská zlatá plaketa, 9. stol., Brandon, Suffolk, Anglie


Předobraz evangelistova orla se nachází již ve starozákonním fenoménu tetramorfu - čtyřtvaru, čtyřbytosti, kterou popisuje prorok Ezeichiel ve svém vidění - Ez,1. Jednou z komponent čtyřbytostí je vedle člověka, býka a lva právě orel. Astrologické a jiné podobné přístupy mají tetramorf za symbol 4 světových stran, 4 hlavních větrů, 4 ročních období a 4 živlů (oheň, voda, vzduch, země), 4 rajských řek, 4 evangelistů, 4 životních fází (dětství, mládí, dospělost, stáří) a 4 hlavních andělů spravujících vesmírný řád. Račte si vybrat! O tetramorfu více v kapitole KŘÍDLO.Orel z tetramorfu v evangeliáři sv. Altfrieda, detail iluminace franko-saského rukopisu, cca 800, klášter v Corbie, Pikardie, dnešní FR
Dante a Beatrice před Orlem Spravedlnosti, Giovanni di Paolo, Siena, Toskánsko, IT
Ez 1,18: „Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň; ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí.“


Nejen heraldické aplikace

Obliba orlí tématiky ve Spojených státech amerických*11 souvisí jednak s pozitivním vztahem Američanů ke státním symbolům jako takovým (orel vévodí prezidentské i státní pečeti, viz výše), ale i orlí zjev, rychlost a dravost hrají nezanedbatelnou roli. Orlí silová symbolika vesele kvete mezi fantasysty, motorkáři, hlídacími agenturami, neonacisty, aj. i když jinak spolu nemívají většinou nic společného. Nemluvě o sportovních klubech, leteckých společnostech, poštovních a bankovních službách.Apollo 11, přistávací modul měl jméno „Eagle“, 1969, US  •  US Air Force  •  Státní pošta, US  •  Reinhardt University Eagles, univerzitní sportovní tým, Waleska, Georgia, US
Philadelphia Eagles, profesionální klub, 1969–1972, americký fotbal, Philadelphia, Pensylvanie, US  •  1996–dodnes  • Washington Caps, profesionální tým ledního hokeje, druhí logo klubu, 1995–2007, Washington, D. C., US  •  2007–dodnes
American Airlines, letecká společnost, vývoj loga:    1934, 1945, 1962, 1968 (M. Vignelli), US
Nové logo American Airlines, od 2013, design mezinárodní agentura FutureBand
British Eagle, britská mezinárodní letecká společnost v letech 1948 až 1968  •  Garuda Airlines, indonézská letecká společnost, ID  •  Shenzan, čínská letecká společnost, CN  •  Air Philippines, aerolinky, PH
USAA, armádní pojišťovna, US  •  Maskot Státoprávní strany, US  •  Značka ze S.H.I.E.L.D., špionážně-superhrdinského komiksu, 1965, US
Sterling bank & trust, San Francisco, Kalifornie, US  •  Allianz, banka, starší  •  a současné logo, DE  •  Heritage, banka, US
Yuanpeing Garmet, galanterie, TW  •  Red Eagle, Russell corporation, oblečení, US  •  Emporio Armani, značka módního domu Giorgio Armani , IT
Blue Eagle, pracovní ochranné pomůcky, ID  •  Hans Knoll, hodinářství, CH  •  Euroregion Tyrolsko-Jižní Tyrolsko-Tridentsko; vtipné spojení orlice a obrysů třech částí euroregionu  •  Moravská letecká společnost, zaniklá značka, CZ
Německý fotbalový svaz, od 2014  •  Orlice Poznaň, fotbalový klub, PL  •  Victory ranch club, fotbal, US
Yuengling Traditional Lager, pivo, nejstarší fungující pivovar v USA, od 1829, US  •  Anheuser-Bush, pivovar, logo na etiketě z roku 1872 a současné logo, St. Louis, Missouri, US  •  Logo piva Tecate, pivovar Cuauhtémoc Moctezuma, Monterrey, Nuevo León, MX


Crying Eagle (Křičící orel - jméno zdejšího indiánského náčelníka), logo pivovaru, Lake Charles, Louisiana, US
 •  a plechovkové balení jejich piv
Ray Len, vinařství, Yadkin Valley, Severní Karolína, US  •  Vinařství „Screaming Eagle“, Oakville, Napa Valley, Kalifornie, US  •  Etiketa vinařství Eltville, klášter Eberbach, oblast Rheingau, DE
Christian Audigier - Ed Hardy Collection Cabernet Sauvignon, FR-US
Orel nebo orlice? Hlavně, že chutná!, Praha, CZ
Lazio Roma, fotbalový klub, Řím, IT  •  Dakota, oděvy, obuv, BR
Logo cigaret American Spirit, Santa Fe Tabacco Natural Comp., New Mexico, US
Erb rodu Mattoni, IT  •  Minerální voda Mattoni, starší a novější (od 2004) logo, CZ


Skautské hnutí ve Spojených státech má jako symbol za základ celosvětově uznávanou skautskou lilii, ale v popředí dominuje orel ze státního znaku. Skautský Orel je také nejvyšší stupeň, jakého může člen Boy Scouts of America dosáhnout. Také nejvyšší vyznamenání a medaile BSA nesou různá zpodobení orla. Není nad to „Be prepared!“Emblém BSA  •  odznak Orlí skaut - nejvyšší „hodnost“ v BSA, udělovaná po splnění šesti nižších  •  odznak Skaut první třídy - 4. stupeň zmíněné sedmistupňové řady


Ruský skauting od svého vzniku v roce 1909 má, respektive měl, jako jeho americký protějšek, na základní skautské lilii mimo odkazy na státní symboly i heslo - „Buď gotov!“. Bolševici po Říjnové revoluci 1917 s ruským skautingem byli hotovi ajn cvaj…
Dnes v Ruské federaci existuje několik skautských asociací.Znak Ruské asociace skautů/navigátorů - jedné z několika skautských organizací v Ruské federaci; obsahuje jak státní trikoloru, tak odkaz na orla státního znaku


Orel carského Ruska, ze zlatého změněný na přírodně zbarveného za Petra Velikého, se po bolševické pauze znovu jako emblém imperiálního Ruska opět ve zlaté stává státním znakem kolosu na Východě…

Užívání a zneužívání zvířecí symboliky mívá roztodivné podoby. Svého času, kolem roku 1900 se v sokolské organizaci množily útoky proti katolicky orientovaným členům. Posledně jmenovaní se rozhodli založit vlastní organizaci a „rok 1909 jest rodným rokem katolického Orla“*12. Tento projev slovanské vzájemnosti a soudržnosti setrvává po dnešní dny, ach jo.„Putovní standarta“ III. okrsku Brněnské orelské župy Dr. Jana Sedláka. 30. léta 20. století  •  Dnešní logo spolku, CZ


Letecké síly mnoha států měly a mají jako své insignie nějakou podobu orla nebo aspoň orlích perutí. Připomeňme legendární Royal Air Force ve Velké Britanii. Také letecké síly České republiky jako své označení mají „křidélka“. O fenoménu křídla pojednává samostatné heslo KŘÍDLO.
Památník RAF, celek a detail, autor Sir Reginald Blomfield, 1923, Londýn, UK
Varianta na znak RAF nad vchodem do The Air Forces Memorial nebo Runnymede Memorial, památníku padlých příslušníků RAF během II. světové války, Englefield Green, Egham, Surrey, Anglie, UK
Znak RAF, od 1923, UK
Emblém Japonských vzdušných sil sebeobrany, od 1954 (nejlepší obrana je útok...)  •  Standarta velení vzdušné obrany, JP  •  Emblém Jihoafrických vzdušných sil


Závěr

Současné užití orla, vesměs v neheraldických souvislostech, je stále prostorem pro nové variace na téma „Co nám říká orel“. Oproti lvu nedoznalo zpodobení orla tak velkou banalizaci, existuje podstatně méně tvarových verzí tohoto suveréna prostoru, zůstalo mu dostatek majestátnosti, vznešenosti, přes neutuchající snahu kreativců*13. Laskavý čtenář si jistě sám s přiložených ukázek vybere ty dobré stylizace a vybaví si desítky dalších, které autor ani nezná. Kresba (nejen) orla je stále živoucí téma, byť orel, pták roku 2013, je živočichem ohroženým. Proto je užitečné se podívat i do jiných kultur a v neposlední řadě i na noční oblohu, kde už bylo a bude stále souhvězdí Aquila.
Poznámky:
Budiž letmo připomenuto, že orlu sem tam v erbech, znacích a značkách konkuruje sokol, jestřáb, kondor, sup a další draví ptáci.

Přítomnost našeho imperiálního tvora na mincích několika zemí se odrazila i v pojmenování příslušného oběživa. I v Čechách se občas řekne, že člověk nemá ani vorla.

Český příspěvek k heraldické problematice rakouské říšské symboliky vyústil v ambivalentní termín: „orlíček“. Skvěl se na piklhaubně c. a k. žandarmerie i na odznaku, který z pod kabátu Švejkovi ukázal U Palivce jistý Brettschneider…Detail z ilustrací Josefa Lady k Osudům dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška, 1923–1925
Odznak a odznak-kokarda tajného policisty v Rakousko-Uhersku


 

 
*1  V heraldice je orel či orlice používán jako přirozená figura nebo jako štítonoš; části orlího těla - hlava, křídlo, spár, aj. - bývají použity i v klenotu. Z heraldického hlediska rozlišujeme mezi jednohlavou orlicí a dvouhlavým orlem, týká se to však jen českého názvosloví.

*2  Hebrejci, tím, že přestali konzumovat krev, distancovali se jak od dravců, tak od kořisti. Nachmanides, středověký židovský učitel, vysvětloval později zákaz konzumace masožravého ptactva takto: „Každý dravý pták je nutně nečistý, neboť panuje obava, že by se krvelačnost tohoto ptáka mohla prostřednictvím krve přenést na toho, kdo pozře jeho maso.“

*3  Oproti drakovi, kterého měly v čele menší jednotky - kohorty.

*4  Některé prameny uvádí, že znakovým opeřencem Kurajšovců je sokol, tak jak je prezentován dnes na znaku např. Libye.

*5  Dnes se v této oblasti v emblémech objevuje jednohlavý orel zvaný zlatý Saladinův podle mocensky úspěšného sultána. Ve znaku ho má Egypt, Irák a palestinské organizace jako OOP. Jemen a Jordánsko mají ve znaku dravce tu prezentovaného jako orel tu jako sokol.

*6  Orlice v plamenech. Podle kronikáře Dalimila (Dalimilova kronika) ji získal již Břetislav I. (1034-1055) s právem při cestách v císařských službách : „…vypalovat každý kout za sebou na celou míli, zářit rudou pochodní...“ . Plameny na jeho černém peří tedy vyjadřovaly tu výsadu (sic!), že panovník má právo ohlašovat svůj příjezd na říšský sněm zapálením vesnic v okolí města, do nějž byl sněm svolán. Jo, kongresovou turistiku vždy někdo musí zaplatit…

*7  O vztahu mezi lvem a orlicí jako hlavními emblémy v Čechách pojednáno obšírněji ve Fontu č. 69 (str. 46) r. 2003. a zde v Encyklopedii pod heslem LEV

*8  K symbolu orla měl zvláštní postoj B. Franklin, jeden z Otců Zakladatelů Spojených států. Orel, podle Franklina, je povahy nedobré, podvodné, žije nemorálně, neživí se čestně, je líný a loupeživý. Tak orla popsal roku 1784 v dopise své dceři. Jako národní symbol by raději viděl divokého krocana, sice pošetilého, ale jinak kurážného, nebojácného tvora. Oficiálně však Franklin svého favorita na symbol Ameriky neprosazoval. Tak orel navzdory zmíněné nelichotivé kritice dnes představuje jeden z nejfrekventovanějších symbolů Ameriky.

*9  Rodové jméno Habsburků podle legendy pochází ze jména jejich sídelního hradu Habichtsburg čili Jestřábí hrad v dnešním severošvýcarském kantonu Aargau.

*10  Motiv přetržených okovů v pařátech císařského orla se objevuje v Ladových ilustracích k Tyrolským elegiím K. Havlíčka BorovskéhoSignet z úvodu Tyrolských elegií  •  Závěrečný signet Tyrolských elegií, Josef Lada, 1947


 
*11  Jako památku na období americké nadvlády nad souostrovím mají ve svém znaku kopii orla z Velké státní pečeti USA i Filipíny.

*12  Oficiálně Orel o sobě mluví jako o křesťansko sociálním tělocvičném odboru.

*13  Opravdu obludným způsobem, těžko pochopitelným z hlediska výtvarného, jsou pojaty orlice a lev na znaku Středočeského kraje. Oficiální verze, prezentovaná a volně ke stažení na krajském webu je kreslířsky ostudná. Heraldici to ani nekomentují, jen ukazují srovnání na http://web.uhk.cz/cvp/kraje/sce/sce.htm (heraldici) a http://www.kr-stredocesky.cz/in-dex.asp?thema=2185&category= (kraj).

*PP  Orli/orlice mají - obdobně jako lvi - heraldicky definováno několikero postojů, které zájemce najde v heraldické literatuře...
Budiž konstatováno, že terminologie v kapitole postojů (pozic, poloh) není zrovna jednotná...
Autor bude vděčný za upozornění na nějaké moderní/současné sjednocené názvosloví.
Dost v tom tápe, hledá...
Zdroje:

P. S. Děkuji i touto cestou za pomoc, kterou mi svými názory poskytli pánové Durec, Exner, Muller, Pícha, Štarh a Ungermann.Původní text napsán počátkem roku 2007. Publikován ve Fontu č. 122/4/2007 (téma: Policie).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikala v roce 2016; dokončena byla měsíc po referendu o brexitu, v krkonošském zákoutí.