. . .  N Á Š   V I T O U Š E K   O R Á ,    S T R A K A T É   V O L E Č K Y   M Á   . . .

Zvládnutí zemědělství bylo ve vývoji lidského rodu Velikým Přechodem. Spjatost s půdou je dodnes něco skoro mystického. Pojďme se podívat na dvě figury onoho magického obřadu - oráče a rozsévače.

Náš civilizační okruh má v samotných svých legendárních počátcích traumatizující příběh o dvou hlavních ale odlišných způsobech obživy poté, co lidské bytosti přestaly být jen sběrači a lovci. Je to příběh o dvou bratrech (Genesis 4, 1-16 Korán 5, 26-32.), jeden byl pastýř*P a druhý zemědělec/rolník.*A Rozdílná boží reakce na jimi předložené děkovné obětiny (pastýřovy přijaty, rolníkovy ne*O) měla neblahé následky.*NPastevectví (Ábel) a zemědělství (Kain), rytina, Jan Sadeler, 16. stol., Vlámsko


Jak nás učí magistra vitae historia, pro pronárody tragédie prvních dvou synů Adama a Evy, Kaina a Ábela, nebyla patřičně varovná. Velké civilizace vyrostly především na dostatečně velké produkci obilovin (pšenice, žito*Z, ječmen, oves, rýže*R, kukuřice*K, proso, čirok, aj.).

Astronomické odkazy

V mezopotámském/babylónském klínopisném hvězdném katalogu MUL.APIN tvoří malé souhvězdí Trojúhelník spolu s hvězdou Alamak v souhvězdí Andromedy část souhvězdí Pluhu (symbolicky Mul.APIN), úvodní souhvězdí kalendářního roku. Tabulky, které vznikly přibližně tisíc let před naším letopočtem, se jmenují právě po úvodním souhvězdí katalogu MUL.APIN. Pluh byl prvním souhvězdím vnitřního kruhu a označoval hvězdy na „Cestě Enlilově“*E (zhruba severní část oblohy). Začátek jarní orby v únoru se shodoval s heliaktickým*H východem souhvězdí. Pastýř, latinsky Bootes, (také někdy Honák) je, spolu s Honicími psy, všeobecně vykládán jako strážce Velké medvědice a Malého medvěda. Podle jedné z legend, které se vztahují k tomuto souhvězdí, vynalezl jeden řecký pastýř pluh. Můžeme se jen domýšlet a dohadovat, proč figury rolnického života - pluh, sečka, motyka, srp, kosa, hrábě, cep, aj. - nenalezly odraz v hvězdných mýtech starověkého Řecka. Konstatujme ještě, že souhvězdí, respektive asterismus Velký vůz se v americké angličtině jmenuje Big Dipper (Velká naběračka), v evropské angličtině Plough (Pluh).Výřez z hvězdné mapy okolo souhvězdí Velké medvědice (Ursa Maior) s asterismem Velkého vozu


Neolitická revoluce

S obděláváním půdy souvisely i zásadní posuny v mysli člověka, posuny rázu psychologického, chcete-li duchovního - mytologického, náboženského, filozofického. Úmyslné, násilné rozrušování zemského povrchu („orba“) v mysli tvora, který žije v myšlenkovém systému „kde se to tu (samo) vzalo?“, „země dává“, apod., nemohlo zůstat bez ozvěny. Naráží na to i v poznámkách (*O) uváděná interpretace odmítnutí Kainovy oběti.Rádlový pluh s jedním držadlem, tažený párem velkorohého dobytka, petroglyf, doba bronzová, 2.–1. tisíciletí př. n. l., z území dnešního Švédska


Pluh

Jeho pravěkými předchůdci byly postupně motyka, rylcové rádlo (tzv. hák), plazové rádlo s okovanou radlicí a jiné typy oradel, které půdu stále jen kypřily, ale neobracely. Pak přišli bratranci Veverkové z Rybitví u Pardubic se svým vynálezem - ruchadlem, které půdu nejen rozrušuje a provzdušňuje, ale převrací ji tak, že vrchní vrstva se dostává dolů a spodní vrstva odpočaté půdy navrch. Nadto je orba méně namáhavá*V. Galerii různých druhů pluhu představuje i průřez městskými znaky (viz níže).Rolník s pluhem, otisk akkadského pečetního válečku, cca 2200 př. n. l., Mezopotámie
Orání hákem, malba z pohřební komory, kol. 1200 př. n. l., Sennedjem, egyptská Nová říše


Legendární oráči

Šen-nung (často nazýván „Božský zemědělec“ nebo „Božský hospodář“) je čínský mytologický císař, který žil údajně v letech 2737-2697 př. n. l. Vynalezl mj. také pluh.Orání se zakřiveným odhrnovacím pluhem, malba tuší, 1637, Čína


V českých zemích je pluh spojen s mýtickým zakladatelem dynastie Přemyslovců - Přemyslem Oráčem ze kmene Lemuzů. Pomník Přemysla Oráče na Královském poli u Stadic nechal roku 1841 zbudovat hrabě Ervín Nostic. Na levé straně podstavce pomníku je vytesán nápis „ZDE OD PLUHU PŘEMYSL k WÉWODSTWJ POWOLÁN. WZDĚLANY MDCCCXLI.“.*W

    

Pomník Přemysla Oráče na Královském poli, národní kulturní památka, pluh a reliéf ze železné litiny,
pohled od přístupové cesty, zhruba od jihu, Stadice/Řehlovice, okres Ústí nad Labem, CZ


Piast, legendární postava polské historie, bájný zakladatel knížecí, později královské dynastie Piastovců, byl oráč z hnězdenského podhradí. Podobnost s českou dynastickou zakladatelskou - přemyslovskou - legendou je víc než okatá.
Samotný oráčský mýtus duchovně odkazuje nejen na prastarou tradici vzniku „královského rodu“ člověka z „Pramysli“ („Přemysla“ - přemýšlivý, chytrý), ale též na chápání „vykřesané mysli“ coby vzniklé prostory umožňující úrodu - mysli, která sama vzniklá „kosmickou orbou“, také sama dále „oře“, tj. rozvírá temnou hmotu nevědění paprskem Světla.Orající zemědělec na obraze Ikarův pád, Pieter Bruegel st., asi 1558, Vlámsko
Oráč se Smrtí, Hans Holbein mladší, 1524, DE


Křesťanská symbolika orby

Odkud Kristián*KK vzal jméno Přemysl? Vzniklo uměle z Ciceronova spisku De inventione nebo z jiné literatury a z charakteristiky moravského krále Rostislava coby moudrého, přemýšlivého, prozíravého a rozvážného panovníka, „kterýž byl všecko křesťanství či náboženství dobrotivě v zemi uvedl a spravoval“, „jenž vládl veškeré zemi jako vznešený císař“, jak o něm Kristián sám napsal, aniž by ho ovšem jmenoval, ač ho velmi dobře znal. A proč se zabýval jen orbou či „vzděláváním polí“? Protože „orba“, „setba semen z proroků a evangelií“, „sklizeň snopků úrody víry do stodoly Pána našeho Ježíše Krista“ - to vše byla v Kristiánově době obecně známá křesťanská symbolika, alespoň mezi vzdělanci v církevních kruzích. Oněmi „vzdělávanými poli“ jsou pak nepochybně míněna „Boží pole“.Oráč, ilustrace k alegorii Vidění Petra Oráče od Williama Langlanda, iluminace z Luttrellského žaltáře, 14. stol., Anglie


V dnešní značně sekularizované společnosti nakreslený pluh či samotná radlice u člověka nezatíženého četbou vyvolá jasnou představu „kypření půdy“ před setbou, u znalce antické literatury „zakládání města“, u učeného vzdělance symboliku „jarního novoročí“ či „svatého sňatku“ (hieros gamos), u českého historika „oborávání proti moru“ či „lstí získané území“, u věřícího člověka znalého Bible a moravských a českých legend „šíření křesťanství“.
Oráčská scéna v rotundě sv. Kateřiny v areálu hradu ve Znojmě vzbuzuje dodnes živé debaty historiků.*PO Po zkušenostech našich a i z jiných dob a kultur víme, že běžně docházelo (a dochází) k reinterpretaci dějů (někdy i nedávno) minulých, není tedy nemožné, že Kosmovou kronikou předložená legenda o původu českého státu je v punktu „povolání Přemysla Oráče od pluhu na knížecí stolec“ účelovou (pře)vyprávěnkou. Skutečný příběh o příchodu byzantských věrozvěstů na Moravu, založení vlastní moravské zemské církve, přenesení moravského křesťanství do Čech a moravský původ českého panovnického rodu, to vše bylo nahrazeno smyšleným příběhem o pohanském „mytickém“ oráči, jehož jméno i motiv převzal od Kristiána. Pražským knížatům vymyslel nikdy neexistující starobylé severočeské předky.*PP To vše se točí kolem jednoho obrázku muže za pluhem taženým býčím dvojspřežím. Král-oráč Rostislav*KR povolaný od stolce k pluhu - připravil půdu pro křesťanskou orbu obou soluňských bratří stojících po jeho boku (863-867).
Král-oráč Rostislav stojí společně s apoštoly Moravanů a Slovanů, Konstantinem a Metodějem, za pluhem a symbolicky „radlicí (Božího) slova zúrodňují úhory srdcí pohanských“.Tzv. oráčská scéna, z třetího pásu nástěnné malby v lodi rotundy sv. Kateřiny, Znojmo, CZ (v datování fresek historikové oscilují mezi 11. a 12. stoletím)Celá širší scéna ve 3. pásu maleb znojemské rotundy sv. Kateřiny: Jezdecká družina - Oráčská scéna - Kněžna s diadémem
Interpretace z L. J. Konečný: Románská rotunda ve Znojmě.: „Uprostřed nalezení Oráče blíženci, vlevo příjezd holdujících a vpravo hérojka Venušina cyklu v krátké sukni odevzdává zhmotněné požehnání k vládě v podobě věnce se dvěma stuhami (chvarenu) přijíždějícímu Oráčovi. Perokresba K. von Siegla ze sklonku 19. stol.“


Setí

Orbu těsně následuje setba:Staroegyptské zobrazení orání a setí
Krajina s rozsévačem, P. Breughel st., 1557, Vlámsko
Svatební kruhová vitráž s motivem rozsévače, 1684, bern, CH
Setí, čínský dřevořez, 17. stol., CN
Rozsévač (Požehnaná buď svobodná práce), sovětský propagační porcelánový talíř, V. P. Bělkin, Státní porcelánka Petrotrad, 1920, RU
Rozsévač, L. Lawrie, 1927, Beaumont Tower (první budova v Americe postavená pro výuku vědeckého zemědělství; nápis pod reliéfem: „Cokoliv člověk zaseje.“), Michigan State University, East Lansing, US


   

Socha Rozsévače na kupoli věže sídla vlády státu Nebraska, L. Lawrie, 1934, Lincoln, US (mj. „hlavní účel při utváření společnosti, zasévat vznešenější představy o životě“)


Podobenství o rozsévači

V Nové zákoně se tato parabola objevuje u všech třech synoptických evangelistů*T: Matouš 13, 1-23, Marek 4, 1-20, Lukáš 8, 4-15. Ježíš používá k osvětlení smyslu svých slov (o Božím království) přirovnání k jevům běžně známým zemědělskému obyvatelstvu Judeje.Rozsévač dobrého semene, iluminace z obrazové encyklopedie Hortus deliciarum (Zahrada rozkoší), Herrada z Landsberku, abatyše z kláštera Hohenburg, 12. stol. Alsasko
Podobenství o rozsévači, freska, 1930, katedrála Zesnutí Bohorodičky, Kluž, RO


Socha E. Gilla*G Rozsévač v budově BBC v Londýně je osobitým rozvedením/použitím biblického motivu.Rozsévač, Eric Gill, 1932, socha je umístěna na recepci v Broadcasting House (BBC), Londýn.
„Je metaforou pro vysílání: stejně jako rozsévač vrhá semeno, vysílá vysílání svá sdělení a sdělení svým doufejme vnímavým posluchačům.“
Rozsévač, pastel, J. F. Millet, 1865, FR
Rozsévač, kresebná studie, V. van Gogh, 1882, NL
Rozsévač v zapadajícím slunci (podle Milleta), olejomalba, V. van Gogh, 1888, FR


Heraldika

Figura rolníka na první pohled, i ten dnešní, natož středověký, je nehrdinská, tedy nepříliš vhodná až zcela nevhodná pro šlechtice, natož rytíře. Rozsévač, vzhledem ke své roli v Ježíšových podobenstvích, byl a je však používaný v erbech církevních hodnostářů. Pluh, celý v různých provedeních a hlavně jen radlice je velmi rozšířenou figurou a to především v městské/obecní heraldice. V seznamu obecných figur na vexi.info bylo k 22. 1. 2021 uvedeno 23 obecních vlajek s figurou pluh a 164 s figurou radlice. Pluh (Přemysla Oráče) je zobrazen ve znaku Ústeckého kraje. Několik dalších nářadí rolníka (srp, kosa, cep, hrábě*HH, motyka, aj.) také není vzácností. Samotná postava rolníka a rozsévače se v české městské heraldice objevuje v počtu jednotek.Pluh (Božího slova) na štítě erbu trevírského biskupa Stephana Ackermanna, DE  •  Sdružení rodu Carrière v Severní Americe, pluh má odkazovat na zaměstnání jejich předků ve Francii  •  Rod Solothurnů, CH  •  Štít erbu, Gerald Andrew Gettelfinger, biskup římskokatolické diecéze Evansville, Indiana, US  •  Rod Baumann z Linden, CH
Jílovitě červený pluh (ze znaku Chester County), symbol bohatých přírodních zdrojů Pensylvánie na líci Velké pečeti Pensylvánského společenství, od 1778, US  •  Štít znaku Libérie; figury na libérijské vlajce naznačují, že propuštění otroci (z Ameriky) připluli lodí do této pobřežní země a začali obdělávat půdu, práce je tvrdá, ale důstojná a národ z ní bude prosperovat, LR  •  Pečeť státu New Jersey, US
Gelting (pluh přejatý z erbu pánů z Hobe-Geltingen), Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Savitaipale, Jižní Karélie, FI  •  Aura, mluvící znak - aura je místní typ pluhu, FI  •  Oland, Uppland, SE  •  Biblis, Hesensko, DE
Åkerbo, Östergötland, SE  •  Čukalovce, Snina, SK  •  Čierná nad Toplou, Vranov nad Toplou, SK  •  Einöd, Homburg, Sársko, DE
Velké Přítočno, Kladno, CZ  •  Bedingrade, Essen, Horní Porýní-Vestfálsko, DE  •  Hvorslev, DK  •  Irmenach, DE  •  Santo Isidro de Peg?es, PT, svatý Isidor, místní patron vesničanů a zemědělců; celosvětově je patronem internetu (fakt, nekecám!), PT
Känerkinden, CH  •  Kempenich, Porýní-Falz, DE  •  Krivoklát, Ilava, Trenčín, SK  •  Terenten, Tridentsko-Horní Adiže, IT  •  Midtjylland, DK
Montville, Seine_maritime, FR  •  Neuler, Bádensko-Würtenbersko, DE  •  Plužnica, mluvící znamení, PL  •  Veen, Severní Porýní-Vestfálsko, DE  •  Panevezd, LT
Do podoby Davidovy hvězdy stykitovaný tvar emblému obce Petah Tikva (Brána k naději), první moderní židovská zemědělská osada v tehdejší osmanské Palestině, založená na odkoupené půdě, 1878, IL  •  Rüdiškiai, LT  •  Samtgemeinde Dettum, Dolní Sasko, DE (sedm rádel symbolizuje sedm sdružených obci)
Blaufelden, Bádensko-Württenbersko, DE  •  Ebenfeld, DE  •  Entlebuch, Luzern, CH  •  Kronprinzenkoog, Šlesvicko-Holštýnsko, DE
Okres Marijampole, LT (stachanovec, seje obouruč!)  •  Nový Ruskov, Trebišov, SK  •  Pribeník, Košice, SK  •  Toivakka, FI (oproti obvyklé ošatce má rozsévač osivo v bedýnce)  •  Horní Újezd, Svitavy, CZ (velmi neobvyklá pozice pro setí!!)


Korporát

Postava Oráče bývá vnímána jako zakladatelská, dynastická. Řím byl podle legendy založen tak, že Romulus a Remus podle pradávných zvyků vyhloubili kolem příštího města pomocí pluhu hlubokou brázdu, která byla několikrát přerušena. Brázda symbolizovala v té době příkop pro obranu, vyoraná a navršená hlína z brázdy představovala hradbu a přerušení představovalo brány. Uprostřed oborané plochy byla vykopána jáma a do ní byl vložen pluh společně s dalšími obětinami. Naopak chytrý až vychytralý Odysseus, král Ithaky, když se mu nechtělo do války proti Tróji, začal simulovat šílenství: zapřáhl do pluhu vola a koně, kteří mají nestejný krok, takže táhnou zmatečně, a takto oral neurodný písečný břeh a oséval ho solí. Na tento trik mu však kolegové válečníci brzy přišli.*ODPřed šílenství předstírajícího Odyssea položil jistý chytrý Palamédés Odysseova synka Télemacha a přinutil tak Odyssea zastavit, čímž onen prokázal svou příčetnost. A hybaj na Tróju!...
Rytina H. a Ch. Cousen, 1888


Postava Rozsévače má obecně (v souvislosti s výše zmíněným biblickým podobenstvím) více duchovní, až misijní souvislosti.
V ženské verzi jako Rozsévačka udělala velkou kariéru coby jeden z novodobých symbolů Francouzské republiky. Na mincích a poštovních známkách reprezentuje zemi galského kohouta nepřetržitě dodnes již od roku 1897!!Uhlová skica Rozsévačky, návrh medaile pro Ministerstvo zemědělství FR, Oscar Roty, 1886  •  Hotová medaile, FR  •  2franková zlatá mince, líc, 1898  •  Líc tzv. nového franku (1959-2002)
Poštovní známka, 1903, FR (rytec E. Mouchon,, známka vyšla v několika sériích s drobnými odchylkami v kresbě či pozadí, naposledy v roce 1940)  •  V roce 1960 bylo obnoveno vydávání poštovních známek s Rozsévačkou, kresba a rytina Jules Piel podle Rotyho  •  Ke stému výročí 1. emise vyšel aršík se samolepícími známkami Rozsévačka a Marianne, rytec Jumelet, FR  •  Rozsévačka na praporu jedné francouzské radnice, konec 19. stol., FR  •  Rozsévačka, designér L. Jorio, líc francouzských euromincí hodnot 10, 20 a 50 centů od r. 1999 (oficiální popis: Rozsévačka, symbol Francouzské republiky, bohyně zemědělství, postava svobody, symbol republiky v pohybu; autor: „tento moderní a nadčasový design je symbolem Francie, která touží zůstat věrná sama sobě při integraci do Evropské unie“)


V letech 2008 až 2010 vydala Pařížská mincovna sérii zlatých a stříbrných mincí nazvanou La Semeuse en marche (Rozsévačka v chůzi), která zobrazuje naši figuru od slunka východu do slunka západu. Za svítání rozsévačka ještě nerozsévá, je zobrazena také jen do pasu. Se stoupajícím (a po poledni klesajícím) sluncem se postava mění, tak jak kráčí. Je to celé ale spíš takový fórek, sběratelská zvláštnůstka, designérsky - no už jsme viděli krásnější mince. Ale když na to mají...

5 €
 •  10 €  •  15 €  •  25€  •  50 €  •  150 €  •  250 €  •  500 €


Marně si hlavu lámu, co způsobilo tak rozšířenou oblibu francouzské Rozsévačky. Že by ta frygická čapka? Nebo že by se antiklerikálním Francouzům zalíbilo, že biblickými texty tradičně prezentovanou mužskou postavu rozsévače (potažmo Ježíše Krista) zastoupí žena? Nebo, jak se na některých numismatických webech píše, novátorské pojednání mince v tehdejší době?Etiketa sýru camembert ze sýrárny L. Tessier - Beaugé (Maine et Loire), 50. léta 20. stol., FR  •  Camemert de la République, 1904, FR
Výsek z olejomalby Rozsévač, I. Grohar, 1907, SI (údajně metafora mýtu o Slovincích z 19. století jako energickém národu před nejasným osudem, symbol národa, který zasévá, aby mohl sklízet)  •  Motiv z Groharova obrazu transponovaný na národní stranu 5centové euromince, SI


Četnost výskytu oráče (oráček) a rozsévače (rozsévaček) je v korporátním designu obdobná jako v heraldice. Oráč je oproti rozsévači řídkým zjevem.10lirová mince s plihem, 1975, IT  •  10€ pamětní mince k 80. výročí emise „Oráčské série“, EI  •  Vlajka římsko-katolické arcidiecéze v Cincinnati, Ohio, US  •  „Organizace oddaných členů, kteří propagují a organizují náš místní zápas v orbě v North Kerry“, zemědělské družstvo, IE  •  Seminář sv. karla Boromejského, Philadelphia, US
Britsko-americká pozemsková společnost, založená r. 1832 na podporu imigrace britských poddaných do Dolní Kanady, kancelář Sherbrooke, CA  •  Zemní práce, Melbourne, AU  •  Propagovat místní dějiny, společnost pro historii města Glen Eira, Melbourne, AU  •  Logo Historické společnosti, Glen Eira, EI
Sdružení orajících děvčat, nezisková organizace na propagaci místního zemědělství, místní historie a kulturních akcí, Caswell County, Severní Karolína, US  •  The Plough Inn, Cold Aston, Gloucestershire, UK (hostinců stejného jména jsou po britském venkově desítky a nemalý počet z nich má ve znaku/na štítě opravdu pluh, často i s oráčem)  •  Líc 1librové tzv. Ploughman banknote (bankovka s oráčem), z emise konsolidačních bankovek, která byla vytvořena jako prostředek k nahrazení bankovek v oběhu v Irském svobodném státě, které vydalo šest irských akciových bank, které měly právo vydávat bankovky pod britskou vládou, 1929, EI  •  Zlatá pamětní medaile, Pětidukát České republiky, ak. soch. V. Oppl, 2005, (v pozadí za oráčem je vyšehradská skála s Libušiným hradištěm), CZ


   

Celek a detail balení rustikálního bílého chleba, výrobek Oráčova pekařství, Auckland, NZ  •  Společnost oráčů, dobročinná organizace zodpovědná za organizaci britského národního mistrovství v orbě a za řízení anglických světových a evropských týmů v orbě, Loversall, Doncaster, UK  •  Univerzita Canterbury, UK  •  Britská žena za pluhem, náborový plakát do Ženské zemské armády, 1917, UK. Tato forma národní služby pro mladé zemědělské dělnice se nazývala armáda, přestože byla civilní organizací. Hlavním cílem této civilní organizace bylo zvýšit produkci potravin během války.
Pluh na pomníku bratrancům Veverkovým v Rybitví  •  Detail a velký detail s pluhem, sousoší bratranců Veverkových v Pardubicích, CZ
Rozsévač na poštovních známkách:    Mexico 1942 u příležitosti II. meziamerické konference o zemědělství  •  Bavorsko (přetisk Deutsches Reich) 1920  •  Bolivie 1925 (ke stému výročí založení republiky)  •  Belgie 1963  •  Ghana 1991  •  Kyrenaika (východ dnešní Libye) k pětadvacetiletí Italského koloniálního institutu, 1929
Rozsévač na poštovní známce:    Německá pošta z období okupačních zón, 1947  •  Polsko 1921  •  Švédsko 1973 (ke 100. výročí založení Nordic Muzeum Stockholm)  •  Litva 1922  •  Jižní Afrika 1970 (k 150. výročí založení Jihoafrické biblické společnosti)
Singapurská biblická společnost, SG  •  Institut Rozsévač Singapurské biblické společnosti, SG  •  The seeding company, zdroj: dribbble.com
Etiketa piva Dobré rozsévačovo, pivovar Harding House Brewing Co., Nashville, Tennessee, US  •  Zlatý rozsévač, cena pro autory a ilustrátory udílená školáky a knihovníky ve státě Nebraska, US  •  Theologický seminář, New York, US  •  Vlaječka Rotary klubu v Lincoln South, Nebraska, US
Simon & Schuster, vydavatelství, New York, US (logo bylo inspirováno Milletovým obrazem a podle něj nakresleno jako metafora „zasévání semen moudrosti“)  •  Rozsévač, studentské noviny na Concordia University Nebraska, US  •  Rozsévači, D. Weller, z databáze log časopisu Graphis, US
Rakouský šilink, platný 1946–1957, AT  •  Rub medaile francouzského ministerstva zemědělství, autor Legrange, 40. léta 20. stol., FR  •  Rozsévač (z putýnky!) a v pozadí pluh, jeden červoněc, zlatá ruská mince v hodnotě asi 10 rublů, 1981, SSSR
Rozsévač už jde, z denní četby, vaticansite.com  •  Zera Coffee, pražírna kávy a kavárna, Denton, Texas, US (zera je hebrejské slovo s významem semeno, osivo)
Rozsévač lživých zpráv, francouzská protipruská karikatura (Viléma II.) z Le Petit Journal, 1915, FR


Závěr

Obě naše postavy/figury dodnes neztratily na charismatu. Ani ve společnosti, která během posledních zhruba 150 let se z převážně agrární změnila v především průmyslovou, kde v zemědělství pracují už jen jednotky procent*J obyvatelstva oproti tehdejší většině. Stále však platí: „V potu své tváře budeš jíst chléb.“ *CH Platí pro rolníka i pro grafika!Polní práce: orba, vláčení, setí, detail leptu, Václav Hollar, 1654, Anglie
Poznámky:

*A  Dnes pod pojem zemědělství zahrnujeme oba obory; nazýváme je rostlinná a živočišná výroba

*CM  Jméno Cyril přijal Konstantin až těsně před svou smrtí v Římě, při vstupu do kláštera jako mnich. Takže velkomoravská misie byla konstantinovsko-metodějská...

*E  Enlil - druhý nejmocnější sumersko-akkadský bůh, Vzhledem k tomu, že An (nejvyšší bůh) byl neaktivní, vystupoval Enlil prakticky jako nejvyšší bůh.

*G  Ano, Erica Gilla, multioborového tvůrce, nám známého především jako autora písem Gill Sans, Perpetua a dalších

*H  Souhvězdí vychází nad obzor před východem Slunce.
Souhvězdí Pluhu odpovídalo v době, kdy vznikal katalog MUL.APIN, nejsevernějšímu čtvrtletí dráhy Slunce, což odpovídá 45 dnům v období před i po letním slunovratu.

*HH  vexi.info k 22. 1. 2021 eviduje jen hrábí 34 případů; co jiného by měly ve znaku mít takové Senohraby či Hrabůvka, že?!

*CH  Genesis 3, 19Oráčův oběd (Ploughman Lunch) je anglický termín pro rychlé jídlo (skládající se z chleba, másla, sýra a piva) servírované v zařízeních rychlého občerstvení, v hospodách v 50. letech 20. století. Termín (ne jídlo samo) byl propagován kampaní British Cheese Bureau (?Úřad pro britský sýr?) pro zvýšení prodeje sýra. Jeho popularita vzrostla, když British Milk Marketing Board propagoval jídlo na celostátní úrovni během 60. let.

 


*J  Rok 2004: 2,9 % pracovníků

*K  Její šlechtění započato 400 let př. n. l.

*KK  Kristián († 996) byl český duchovní, nejmladší syn knížete Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Některými badateli mu je připisováno autorství spisu nazývaného Kristiánova legenda - latinský spis o počátcích křesťanství na Velké Moravě a v Čechách a o prvních českých světcích - svatém Václavu a svaté Ludmile. Tvoří významný korektiv ke Kosmově kronice.

*KR  Druhé velkomoravské kníže, z dynastie Mojmírovců, za jeho vlády se uskutečnila cyrilometodějská*CM misie.

*N  Nejvyšší to později musel dokonce řešit vyhubením celého člověčího „chovu“ (mimo Noemovu rodinu) potopou a po ní reintrodukcí Noemova plemene.

*O  Existuje několikero interpretací této historky. Evolucionisti ji pojímají jako odraz historických společenských změn, přechodu k usedlému hospodaření, rozpor mezi nomády a usedlými rolníky, mezi obětí zvířecí a rostlinnou a vůbec mezi rozličným pojetím bohoslužby, tedy symbolicky. Kreacionisti ji čtou jako ukázku, příklad marnosti člověčího vzdoru proti Hospodinově svrchovanosti, tedy doslovně. (Josephus Flavius se domníval, že Bůh měl větší zalíbení v tom, co roste samovolně, bez vynalézavosti a péče sobeckého člověka) V tehdejším pohledu Izraele bylo zemědělství snahou zajistit se proti Bohu. Pastevectví, kterým se zabývali i Izraelité, bylo naopak výrazem nezajištěnosti, vydání se Hospodinu. Odmítnutí Kaina tedy představuje Hospodinovo odmítnutí zemědělství a s ním spjatých kultů plodnosti. Přijetí Ábela zase posvěcení života pastýřů. Navíc Ábel v překladu znamená oblak, nicotu. Bůh shlíží na toho, který nic neznamená.

*OD  I tato legenda je jen epickým obohacením původního mýtu - nalezení při orbě na poli. Ve Starém Zákoně je náš Přemysl pod jménem Elizeus (též Elíša) veskrze kladnou postavou, z vůle Hospodinovy jej Eliáš učinil prorokem náhradou za sebe. Elizeus byl nalezen při orbě na poli s volským dvanáctispřežím, tedy nikoliv orající pole délky a šířky 12 kročejů, jak činil Přemysl. Dva Elizeovi volové nezmizeli ve skále, jako Přemyslovi, ale upečení v ústech obdarovaného lidu.1 Král 19,16b.19-21: Hospodin řekl Eliášovi: „Elizea, syna Šafatova z Abel Mechola, pomaž za proroka místo sebe!“ Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Šafatova, jak právě oral. Měl před sebou dvanáct spřežení, on sám byl při dvanáctém. Eliáš šel kolem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus opustil býky, běžel za Eliášem a řekl: „Prosím, ať mohu políbit svého otce a svou matku a pak půjdu za tebou.“ Eliáš odpověděl: „Jdi a vrať se; co jsem ti měl učinit, to jsem udělal.“ Elizeus se tedy od něho vrátil, vzal spřežení býků, zabil je, na jejich jařmu uvařil maso a dal ho lidem k jídlu. Pak vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.
Biblická ilustrace, zdroj: The story of the Bible from Genesis to Revelation, told in the simple language for the young, 1884, Philadelphia, US

 


*P  Gen 1, 29: „Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ Tedy ne maso! Co dělal Ábel s masem svých ovcí? K obětem směl použít jen prvorozené kusy...

*PO  Petr Šimík (2009), http://www.moraviamagna.cz/symbolika/s_orac.htm. Zajímavé souvislosti v článku Jana Cinerta na http://www.bylotojinak.cz/oracsky-vyjev-ve-znojemske-rotunde-sv-kateriny-nejsou-zde-premyslovci-aktualizovano-

*PP  „Přemyslovci“ nazvala tuto pražskou větev mojmírovského rodokmenu až romantizující historiografie 19. století (J. Žemlička 2000, s. 268). Historicky a věcně správnější je proto název „Rostislavci“.

*R  Šlechtění rýže započato již 9000 let př. n. l. Zhruba kolem roku 5000 př. n. l. lety se ukončila hybridizace rýže a začala se pěstovat jedna jediná forma kultivované rýže (Oryza sativa).

*T  Je obsaženo také v apokryfním Tomášově evangeliu jako devátý výrok.

*V   Když se František Veverka v roce 1823 oženil a ujal hospodaření, poznal, jak obtížné a nedokonalé je rozrušování půdy pro přípravu setby dosavadním nářadím. Úpravami tehdejšího tzv. záhonového pluhu, po mnoha neúspěšných zkouškách, se bratrancům (František a Václav) společně podařilo vytvořit v roce 1827 pluh, který lidé nazývali „veverče“, sami vynálezci ho však nazvali ruchadlem.

*W  Pomník navrhl architekt F. Staumann. Na pravé straně podstavce byl tentýž nápis v němčině. V roce 1945 byl zbroušen a na jeho místě vyveden nový nápis „VLÁDA VRÁTILA SE DO RUKOU TVÝCH, Ó LIDE ČESKÝ. 1945.“

*Z  Pěstováno jako ozim. Potřebuje méně tepla než pšenice - i do výšek kol 900 m n. m. Pěstováno již 4400 let př. n. l.

Původní text byl napsán v v adventním čase roku 2021 a publikován ve Fontu č. 181/1/2022 (téma: Zemědělská technika).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v únoru roku 2022 za vichřic, vánic a tepelných výkyvů v krkonošském zákoutí.