ryba
R Y B A   N E J E N   R Y B Í M   O K E M

O rybě se říká se je němá. Také že někdo mlčí jako ryba. Emblém ryby je však velmi výmluvný.

Když jsem začal shromažďovat materiál k toulkám za rybím symbolem, nepředstavoval jsem si, že to může být tak rozsáhlé téma. Oproti kruhu, kříži, hvězdě, o kterých jsem se vzhledem k četnosti jejich výskytu a abstraktnosti a tudíž různým možnostem výkladu, domníval, že dominují oblasti znaků, ryba respektive znak ryby, který je poměrně realistický, mne ohromil mnohostí, pestrostí, šířkou a hloubkou svých projevů, aplikací a významů. Předem děkuji laskavým čtenářkám a čtenářům za trpělivost, s kterou mne budou následovat na těchto toulkách.

Systém ryb

Z pohledu ikonografického bude pro účel našich toulek ze zoologického hlediska relevantní pouze nejpočetnější třída ze systému třídění*2 ryb - paprskoploutví. V podstatě opomineme třídu paryb, do které patří žraloci, emblém v posledních desetiletích sice hojný, ale v klasické symbolice, až na některé výjimky u mořských národů, prakticky nepoužívaný.*3 Naším předmětem nebudou pochopitelně ani velryby a jiní mořští živočichové patřící k savcům a kteří se sice v symbolice a v heraldice objevují, ale ryby to prokazatelně nejsou.*4
Výše zmínění mají také jiné symbolické konotace než „obyčejná poctivá“ ryba...

Ryba ve hvězdách

Ryby (Pisces) je název souhvězdí, které je pozorovatelné na severní polokouli. Leží mezi souhvězdím Vodnáře na západě a Berana na východě. Ryby jsou významným souhvězdím mj. proto, že je v nich pomyslný bod, zvaný jarní rovnodennost, v kterém Slunce každoročně překračuje nebeský rovník z jižní na severní polokouli.*6Souhvězdí Ryby (Pisces) na hvězdné mapě
Ryby na Heveliusově mapě, 1690, Gdaňsk


Grafický znak astronomický, zodiakální*5 (a astrologický) pro souhvězdí Ryb je celkem srozumitelnou abstrakcí dvou rybích těl spojených nějakým poutem:Znak souhvězdí Ryby - Pisces


Unicod značky Ryb je u2653.

Souhvězdí Ryb - Pisces*NA - není však jediné, které má co do činění s naším vodním tvorem. Na jižní polokouli jsme si jedno souhvězdí pojmenovali Piscis Australis*7 - Jižní ryba.Souhvězdí Jižní ryba na hvězdné mapě
Jižní ryba na Mercatorově globusu, 1551, Lovaň, Vlámsko


Rybí kulty


Ať už to byla fylogenetická perioda vývoje člověka, která měla proběhnout ve vodě, nebo ontogenetická zkušenost/zážitek pobytu v plodové vodě v těle matky, vztah k vodě a k rybám jako jejich typickým obyvatelům, měl a má na představivost a chování lidského rodu veliký vliv. Není divu, že se projevil četnými kulty rybích či polorybích božstev.Sumerský bůh plodnosti, (Oannes-Dagon ?), bas-relief v paláci asyrského krále Sargona II., cca 721-705 př. l., Dur-Sharken,
současný Chorsábád, dnešní Irák
Starořecké mořské božstvo (Néreus, Tritón ?), výzdoba vázy, 6.–5. stol. př. l., Etrurie


Tisíciletí před vznikem křesťanství byl symbol ryby spojován s „pohanskou“ Velkou Matkou Zemí. Z následných kreseb je patrné, že obrazec zvaný vesica piscis (rybí měchýř) je vulva.*8Geometrie tvaru vesica piscis


Měsíční srpky, respektive Měsíc jako takový je nebeské těleso odpradávna spojované s Bohyní. Slunce bylo symbolem Boha. (Připomeňme si i významy, které měly srpky měsíce, viz heslo MĚSÍC) Vztah mezi Bohyní a rybou lze nalézt v různých částech starověkého světa po celé zeměkouli. V Egyptě bohyni Isis nazývali Velkou Rybou Hlubin.Isis, jako rybí bohyně Nilu ve zvířecí inkarnaci
Hatmehit, staroegyptská rybí bohyně delty Nilu


Ve starověkém Řecku, slovo „delphos“ znamená jak rybu, tak dělohu. Slovo pochází z umístění dávné věštírny v Delfách, kde uctívali původně rybí bohyni - voda, sladká i mořská, hrála významnou roli i v antickém Řecku od nejstarších dob.Talíř s červenofigurovou výzdobou, cca 350 př. n. l., GR


S vodním živlem je spojována Afrodíta, Amfitríta, Atargatis, Thetis, aj. Afrodita Salacia byla prý uctívána v jí zasvěceném dni, v pátek, pojídáním ryb a účastí na orgiích.Bohyně Atargatis, reliéf fénické provenience  •  Bohyně Thetis, červenofigurový kylix, 6. stol. př. l., Athény, GR


V Číně, Velká Matka Kwan-yiun je často zpodobována ve tvaru ryby.Kdo se trefí mincí do úst ryby, bude mít štěstí. Atrakce u chrámu bohyně milosrdenství Kwan Yiun v hongkongské zátoce Repulse, CN


Náboženský význam má ryba i v hinduismu, džinismu a buddhismu. Ryba je počítána mezi osm šťastných symbolů (v sanskrtu aštamangala) buddhismu. Zlatá ryba v buddhistickém pojetí symbolizuje osvobození od strastí žití ve stavu beze strachu, bez nebezpečí pádu do oceánu utrpení a v širším významu vysvobození z kola života/životů. Jelikož ryby mají naprostou volnost plavat kterýmkoliv směrem, dokonce nahoru a dolu, jsou v buddhistickém smýšlení považovány za symbol osobního štěstí. Ryby se rychle množí, a proto představují jak osobní plodnost, tak všeobecnou hojnost. V páru ryby znázorňují stav manželské blaženosti a jejich zlatá barva zdůrazňuje šťastnou a štědrou povahu.Dvě zlaté ryby z tibetského buddhismu. Jsou spojovány s řekami Ganga a Jamuna. Tyto řeky symbolizují také lunární a solární dráhy, které počínají v nosních dírkách a vedou střídavý rytmus dechu a výdechu.
Matsja, první avatár (inkarnace) hinduistického boha Višnu, kresba 1816, IN
Dřevěná ryba, dřevěný bubínek ve tvaru stylizované ryby doprovází recitaci súter, tzv. moktak, Korea  •  Původní kládovitá verze „Dřevěné ryby“, používaná jako gong, do kterého se tlouklo dřevěnou pálkou visící vpravo, 17. stol., chrám Manpuku-ji, Uji, JP


Význačné budovy v Japonsku z doby Edo, počínaje 16. stoletím, byly vybaveny ornamentem zv. šačihoko (ryba-tygr) - rybí monstrum, schopné prý přitahovat déšť, tím pádem ochraňuje budovu proti ohni. Talisman pro štěstí, tak jako v Čechách míváme na střeše kohouta.Šačihoko na střeše hradu ve městě:    Osaka  •  Himedži  •  Macumoto  •  Matsue  •  Saga  •  Okajama,
mimo Saga (Kjúšú) všechny na ostrově Honšú, JP
Šačihoko jako talisman na dóze na esence, S. Kawamura, 2. pol, 20, stol., JP


V Japonsku je ryba, jmenovitě kapr (koi), považována za symbol síly a vytrvalosti při překonávání proudu řeky a peřejí (v euroatlantském prostředí je tato vlastnost přiřazována především lososu). Na japonský Den dětí, slavený 5. května, vyvěšují rodiny, kde mají chlapce, na vysoké bambusové stožáry rukávcové praporce ve tvaru kaprů. Nejvýše umístěný kapr, představující otce, je černý, pod ním menší červený za matku či nejstaršího syna, a pak dolů v dalších pestrých barvách a postupně stále menší za další děti v rodině.Kapr pronikající kaskádou, dřevořez, Hokusai, kol. 1800  •  Koinobori na listu Most Sujdo a hora Suruga ze série 100 pohledů na Edo, dřevořez, Ando Hirošige, 1857
Koinobori v reálu, se sopkou Fudži v pozadí. Nad černým kaprem vlaje ještě pestrobarevný praporec nesoucí obvykle znak rodiny. Tento pestrobarevný praporec symbolizuje draka, ve kterého se dle původní čínské tradice/legendy vytrvalý kapr na konci cesty u pramene řeky proměnil a odlétl do nebes.
Koinobori jako origami, JP  •  Koinobori v písmu kandži (výslovnost: sakana)
Vývoj čínského znaku „ryba“


Na Středním Východě Velká Bohyně Efezská byla zpodobována jako žena s rybím amuletem přes lůno.Velká bohyně zvířat - Artemis, pithos (zásobnice), 680 př. n. l., Théby, Boiótie, GR


Symbol vesica piscis znázorňoval nejen ženský klín, ale někdy i dělohu.*9 Znak ryby je v oblasti Středomoří a Předního Východu spojován s několika ženskými božstvy, která mají vztah k ochraně vod, tvoření, plodnosti, univerzu a osudu. Široký záběr, v kterém figurovaly mj. Aštarta, Afrodíta, Amfitríta, Kybelé, Rea. Ve Skandinávii Velká Bohyně jménem Freya je uctívána pojídáním ryb. Šestý den v germánských jazycích byl pojmenování po ní - Friday, Freitag. Ve starém Římě byl pátek nazýván dnem Venuše, pohanské bohyně lásky. Jako ekvivalent řecké Afrodity, i Venuše byla v pátek slavena pojídáním ryb. Po celém Středomoří mystická náboženství používají rybu, víno a chléb jako posvátné jídlo.Detail z fresky Convivium (společné jídlo), 13. stol., apsida kostela Santa Maria del Gredaro, Mantova, IT


Samotný symbol pojídání ryby v pátek a spojování symbolu s božstvem bylo křesťanstvím přejato z pohanských zdrojů.
Podle křesťanského archeologa J. B. Rossiho bylo hlavním důvodem ztotožnění ryby s osobou Spasitele a věřícího pokrevenství, které vzniká mezi Kristem a věřícím přijetím evangelia (slova) a požíváním těla mystické ryby, jak dokazují nápisy v katakombách. Později vidíme ve scénách Poslední večeře nikoliv beránka, jak by se z textu evangelií očekávalo, ale právě rybu.
V pozdějších stoletích křesťanská církev pojala za svou tradici pojídání ryby v páteční den - tradice, která byla jen nedávno opuštěna. Ryby byla z různých důvodů masem, které bylo povoleno jíst i o půstu.Poslední večeře (detail), freska v Temném kostele, 13. stol., Göreme, Kappadocie, TR


Symbol ryby byl v římském impériu tak ctěn, že ho křesťanské autority cele převzaly a zároveň provedly rozsáhlou revizi celého rybího mýtu tak, aby vyhladily ranější sexuální, žensko-genitální souvislosti. Občas byl Ježíš-dítě malován uvnitř obrazce vesica piscis, který byl překryt Mariiným břichem a zřetelně představoval její dělohu, zrovna tak, jak tomu bylo v starobylé symbolice Velké Bohyně.Madonna della Misericordia (detail), Giovanni Antonio Bellinzoni (1415-1478), kostel sv. Dominika, Cingoli, Marche, IT
Jedno z oken kostela sv. Jana Evangelisty ve tvaru vesica piscis, kol. 1850, Whitby, North Yorkshire, UK  •  Kristus v mandorle, bazilika sv. Severina, kol. 1100, Toulouse, FR  •  Nanebevzetí Panny Marie (detail), 1339, Bernardo Daddi, Florencie, IT
Ryba na velikonoční kraslici, spojení předkřesťanského a křesťanského, UK


Ryba po židovsku

Podle židovské tradice ryba není maso. Tím, že byla vytažena z vody, byla zabita a netřeba košer porážky. Ostatně, ryba je tvorem studenokrevným, což snad také hraje svoji roli v náhledů židů. Ryba, respektive rybí maso může být (oproti masům teplokrevných živočichů) vařena s mlékem. Ryba košer má mít šupiny…
Ryba je pro židy - jako pro mnohé jiné kultury/víry na Blízkém Východě - symbolem štěstí a plodnosti. Tak se také objevuje na různých amuletech.Menora a ryby, symbol štěstí na ornamentu ze synagogy El Ghriba, ostrov Džerba, TN  •  Hebrejský kabalistický amulet, ryba a iniciály andělů, stříbro a email, 19. (?) stol., Blízký Východ


V judismu někteří sefardští židé (z Pyrenejského polostrova) používají rybu ve svých domácnostech jako obranu proti uhranutí pohledem ďáblovým, proti Oku Ďábla. Tato praxe má původ v Talmudu: ten uvádí, že ryba je imunní vůči ďáblovi, protože je pod vodou. To činí z ryby účinný amulet.Ryba, Davidova hvězda, menora, přívěsek, 20. stol., IL  •  Jiná verze


Toto spojení symbolů má různé interpretace. Někteří v něm vidí dokonce tvar vesica piscis, viz přívěsek vpravo. Celek je používán jak tradičním judaismes, tak judaismem mesiánským, vzniklým v 2. pol. 20. století. Stoupenci tohoto synkretického hnutí vnímají původní tři symboly, které amulet obsahuje, jako průnik pouze dvou - menory coby symbolu židovství, a ryby, coby křesťanského symbolu. Personalizovaně je dle nich Ježíš Mesiášem i Synem Božím. Bůh suď!...Mesiánská pečeť  •  Takto měla vzniknout. Křesťanský symbol ryby je v ocasní části spojen.


V starozákonní Knize Jonáš je prorok prchající před Hospodinem polknut velkou rybou a po třech dnech vyvržen na břeh. Podobnost s Ježíšovým zmrtvýchvstáním je nasnadě, i když obsah textu má širší význam.Jonáš a velká ryba, iluminace z Jami al-Tavarikh (kompendium kronik), poč. 14. stol., Persie
V některých textech v souvislosti s Jonášem zmiňovaná velryba je ve Středozemním moři i ve starověku obtížně doložitelná...*J


Vedle Středozemního moře bylo pro Židy hlavním zdrojem ryb Kineretské moře (zv. též Tiberiadské, Genezaretské či Galilejské jezero). Nejčastější rybou žijící v jezeru je Mirogrex terraesanctae, hebr. lavnun hakinéret či sardin tiverija - cejn kineretský.Mirogrex terraesanctae (Kinneret bleak), max. délka 25 cm


Z ryb žijících v jezeře je však nejznámější mušt*M, tzv. Petrova ryba*14, Tilapia zillii (Sarotherodon galilaeus galilaeus - okounovec). Její lov, ale i pěstování v umělých sádkách je dobrým kšeftem jak pro rybáře, tak chovatele, a samozřejmě pro restauratéry. Turistický průmysl zařadil konzumaci „Petrovy ryby“ v některém z mnohých podniků okolo biblického jezera do svých itinerářů jako obligátní.Tilapia nilská v egyptském hieroglyfu K1 Gardinerova seznamu, EG  •  Jiný hieroglyf ryby - K3, reliéf, cca 2000 př. l., Stará říše, EG
Egyptská Tilapia ve formě láhve, sklo, el Amarna, 18. dynastie, cca 1390 př. l., Nová říše, EG
Sarotherodon galilaeus galilaeus  •  Takto (například) je servírována „Petrova ryba“ v restauracích v Tiberiádě, IL


Ryba po křesťansku

Symbol ryby, obtěžkaný tolika vesměs kladnými konotacemi, využívaný již dříve v mnoha podobách k propagaci různých ideí, byl shledán jako velmi vhodný i prvotními křesťany*12.Při setkání, traduje se, jeden člověk nakreslil oblouk, druhý přikreslil symetrický, a oba věděli, že jsou spřízněné duše...


Rané křesťanství obohatilo piktogram ryby o písmovou verzi - ICHTHYS nebo ICHTHUS (v řečtině IXΘYΣ nebo i IXΘYC, obě slova mají význam „ryba“). Jako kryptogram byla písmena křesťany interpretována slovy Iésús Christos Theú Huiós, Sótér čili Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel. Je to symbol, který byl hojně používán ranými křesťany jako tajné heslo v dobách, kdy byli pronásledováni. Znám je také pod přezdívkou „Ježíšova ryba“ či „znamení ryby“.Lampa na olej, velká ryba (s křížem na boku) požírá menší rybu, paleokřesťanské období, IT


Na pohřební stéle Licinie Amias v Římě lze vidět jeden z nejstarších křesťanských nápisů.Stéla (detail) z nekropole v Římě, 3. stol, IT
řecký text ICHTHYS ZONTON znamená „ryba života“


Zajímavou verzí projekce nápisu ICHTHYS je nápis nalezený v ruinách Efezu: všechna písmena vytváří dohromady osmiloukoťové (sluneční) kolo.Raně křesťanské graffiti - ICHTHYS, Efezos, dnešní Turecko
Laskavý čtenář jistě vidí v loukotích jednotlivá písmena: I - X - Θ - Y - Σ


Ryby jsou v evangeliu zmiňovány několikrát a je jim dáván symbolický význam. Někteří z Ježíšových učedníků byli rybáři. Ježíš je angažoval slovy „Udělám z vás rybáře lidí.“ Mt 4, 19. Na místě dnes zvaném Ejn Ševa (arabsky Tagbha) u Genezaretského (Galilejského) jezera došlo k zázračnému zmnožení dvou ryb a pěti chlebů, kterými Ježíš a jeho učedníci nasytili „asi pět tisíc můžů, kromě žen a dětí“. (Mt 14, 13-21).Mozaika Zázraku zmnožení chleba a ryb v kostele Zázraku zmnožení, 4.–5. stol n. l., Tagbha, IL


V Matoušovi 13, 47-50 Ježíš přirovnává Boží rozhodnutí, kdo vystoupí do nebe a kdo propadne peklu, k rybářům třídícím jejich úlovek: ponechávají si ty dobré ryby a ty špatné vyhazují pryč, většinou zpátky do jezera...
V Janovi 21, 11 je zaznamenáno, jak učedníci chytali celou noc, ale nic neulovili. Ježíš jim poradil, aby rozhodili sítě na opačné straně lodi - a oni pak ulovili 153 ryb!*13 Málo citovaný výskyt ryb v Ježíšově životě můžeme nalézt i v zajímavé pasáži Evangelia podle Matouše - Mt 17, 24-27, kde Kristus říká Petrovi, aby šel na ryby, neboť peníze na zaplacení chrámových daní najde v ústech chycené ryby.Peníz daně, freska celek a detail, Masaccio, 1428, kaple Brancacciů v kostele Santa Maria del Carmine, Florencie, IT


Ryba, jedna či ve dvojici, může v křesťanské symbolice znamenat křesťana jako člena náboženské obce, nebo samotného Krista, či symbolický rybolov (apoštola Petra, „rybáře lidí“), také zázračný rybolov a potravu na stole, také zázračné zmnožení chlebů a ryb a nakonec vlastní eucharistii. Rybářská symbolika je podpořena společným zobrazováním ryby a kotvy.Raně křesťanský glyf z římských katakomb, IT


Na volbu křesťanů pro symbol Ježíše - ryby - mohla mít vliv i podoba malého řeckého písmene alfa, které rybu připomíná a odkazujete tak k Ježíšovým slovům „Já jsem alfa a omega, počátek a konec všeho.“malá alfa řecké abecedy


Zmiňme ještě poukaz některých autorů na podobnost částí rituálních oděvů kněží sumero-semitského boha Dágona, rybí božstvo, boha Filištínských, o kterém nás zpravuje kniha Samuelova 5, 1-5, boha s tělem ryby, jehož kněží byli oděni buď v celé rybí kůže nebo aspoň nosili čepice ve tvaru rybí hlavy. Tato forma čepic je pak k vidění na pokrývkách hlavy křesťanských hodnostářů jako biskupská mitra. Je to další verze překrytí „pohanské“ tradice novým, křesťanským obsahem, novou interpretací, jak se s tím při našich toulkách tak často setkáváme.*11Ochranný „duch“ - apkallu - stráží vchod do chrámu boha Ninurta, 9. stol. př. l., Nimrud, Asýrie  •  Dagonův kněz, detail z chalcedonové válečkové pečeti, mezi 900 až 600 př. l., Babylon  •  Biskupská mitra na hlavě papeže, Vatikán


K otázkám okolo křesťanské symboliky připomeňme, že v prvých dnech své církve křesťané si nepotřebovali připomínat, jak Ježíš zemřel, viděli to všude okolo. Nicméně symbol kříže byl příliš silný nato, aby ho ignorovali. Tvar kříže nerozlišoval mezi tvarem X P (CHÍ-RÓ) a tím, který viděl na nebi císař Konstantin (In hic signo vincis - V tomto znamení zvítězíš). Také tlapatý kříž někteří vnímají jako výsledek průniku čtyř ryb do tmavé plochy (čtverce).Tlapatý kříž


Svůj význam má i orientace kresby ryby. Skutečnost, že figura Ježíšovy ryby je zobrazována tak, že se pohybuje zprava doleva, má své zdůvodnění. Kristus přemáhá ďábla láskou. Vychází z oprávněnosti, spravedlnosti, symbolizované pravou stranou (jak v češtině, tak v angličtině slovní základ -prav-, right) a oponuje zlu, symbolizovanému levou stranou (v češtině podobnost zlo, z leva, levota aj.) Je-li Ježíšova ryba orientována obráceně, zleva doprava, není to „špatně“ nebo rouhavé. Vyjadřuje to Krista převádějícího věřící ze strany zla (levé) na stranu pravdy, na pravou stranu Boha. Vot, eto praktičeskaja dijalektika... Takto, zleva doprava se v západním křesťanství věřící pokřižovávají, z levého ramene na pravé. Kresba ryby s vepsaným textem ICHTYS vypadá samozřejmě esteticky lépe ve verzi zprava doleva, neboť první písmeno I - Ježíš takto je v hlavě ryby a ne v ocasní části.Poznámka pro jistotu: Výrazy vlevo - vpravo zde platí neheraldicky, levá je při vaší levé ruce...
Oba šperky jsou nabízeny e-shopy, které se deklarují jako křesťanské...


Prohlédněte si, prosím, pozdně gotickou okenní kružbu s ornamentem rotujících rybích měchýřů v oknech kostela převorství v irském Portumnu. Tato figura plaménkové gotiky je zřetelně dědictvím po keltském umění.Východní okno v pozůstatcích klášterní stavby, 14. stol., Portumna, hrabství Galway, EI


K aplikacím rybího symbolu potažmo vesica piscis patří i trikvetra. Jsou to tři prolínající se tvary vesica spojené v jeden nekonečný tvar. Trikvetra, objevující se často v ornamentech keltských a nordických, byla použita i jako symbol Svaté Trojice, bez začátku a konce.Jednoduchá  •  a komplikovanější verze trikvetry vpletené v kruhu


V této souvislosti budiž reportováno, že grafický znak pro souhvězdí Virgo (Panna) měl vzniknout jako spojení z egyptského hieroglyfu značícího vodu (delší vlnovka) zjednodušeného Féničany v krátkou vlnovku připomínající malé písmeno m (fénický výraz pro vodu byl mem) a doplněný fénickým znakem pro rybu. Celá kompozice pak byla interpretována jako znamení, představující Ježíše a jeho zrození z panny. Podle C. G. Liungmana (autora respektovaného Dictionary of Symbols, 1991) tento astrologický glyf z egyptským hieroglyfem vesica piscis vede k latinskému významu vzduchového rybího měchýře jako znamení panenství a čistoty (sic!).Astrologický znak znamení Panny


Ryba zodiaku

Souhvězdí Ryby jako astrologické znamení*6 je polem, na kterém se urodilo množství půvabných, ale i roztodivných rybích figur:Dvojice ryb znamení Pisces:       Detail Ryb ze zodiaku, mozaika z dlažby synagogy v Bejt Alfa, 6. stol., IL  •  Na hlavici sloupu, portál kostela v Hörnse, 11.–12. stol., Gotland, SW  •  Znamení Ryb, dlaždice, patrně pochází z románské baziliky sv. Štěpána, 11.–12. stol., Litoměřice, CZ
 •  Vitráž v katedrále Panny Marie, 13. stol., Chartres, FR
Ryby, normandský manuskript, 15. stol.  •  Znamení Ryby, dřevořez, 16. stol., střední Evropa  •  Znamení Ryb, výzdoba synagogy Kupa, Krakov, PL


Ryba přívlastková

Ryba je atributem několika katolických svatých: mimo Petra-apoštola (rybář lidí) to je Benno-biskup míšeňský (zázračné nalezení klíče od jeho katedrály v břiše ryby), Antonín Paduánský (pro nezájem lidí se v Rimini se svým kázáním obrátil k moři a hned připlulo množství ryb, které ho se zájmem vyslechly), Jan Nepomucký (mlčel jako ryba?, mezi které byl do řeky shozen...) nebo archanděl Rafael (v kanonické Knize Tobiášově nechává slepého Tobiáše ulovit rybu, jejímž žlučníkem pak Tobiášovi navrací zrak (viz znak jihofrancouzského města Saint-Raphael v departmánu Var níže).Biskup Benno nalézá klíče od katedrály v břiše ryby, detail z obrazu, Guilio Romani, 16. stol., kostel S. Maria dell'Anima, Řím, IT  •  Kázání sv. Antonína rybám, freska, 16. stol., kostel sv. Antonína, Padova, IT
Ryba a klíč, socha ryby s klíčem od míšeňské katedrály, kovová plastika před kostelem sv. Benna, kol. 2000, Mnichov, DE


Ryba vypravěčů

čili v legendách, pověstech a pohádkách.
Ryby v pohádkách pomáhají protagonistům příběhu často najít ztracený předmět, a to tak, že ho vyloví ze dna a v tlamě donesou hrdinovi na břeh, nebo jsou jen nedobrovolnými přenašeči spolknutých věcí, chyceny a vyvrženy, aby se hledaný předmět objevil na světle Božím…, jak zmíněno výše. Obě tyto polohy jsou použity v zobrazeních, byť méně drastická verze - „už ti to, Honzíku, nesu v tlamičce“ - je v drtivé převaze; vyvržené vnitřnosti na erbu či na slavnostním rouchu nejsou přece jen to pravé ořechové, že.Pstruh s prstenem v tlamě - znak trapistického piva a sýra z cisterciáckého kláštera Orval, Villers-devant-Orval, BE; jeho založení je spojeno s legendou o hraběnce Matyldě Toskánské z 11. stol., které měla její zlatý (snubní) prsten spadlý do studánky vylovit zmíněná ryba.

A nesmíme zapomenout na zlatou mluvící rybku plnící každé přání. Srovnejme ji s párem zlatých ryb tibetského buddhismu.

Ryba v zámoří

Kresba jedné ze zemních linií na planině Nazca, PE  •  Hejno ančoviček krouží okolo kruhového člunu, obětní džbán, 100-700, Nazca kultura Jižního pobřeží, PE
Dvojice ryb, výzdoba dna mísy, andská kultura Nazca, 300–600 n. l., PE
Ryba, petroglyf, po r. 1000, Havajské ostrovy, Polynézie
Losos Severozápadních pacifických pobřežních kmenů, US


Ryba heraldická

Jako erbovní zvíře je ryba poměrně častou figurou v celé Evropě. Už v jednom z nejstarších středověkých erbovních souborů - kolekci šlechtických erbů na hradě Laufu u Norimberka - se objevuje okřídlené štika a to ve znaku patřícímu durynsko-míšeňsko-českému rodu pánů z Bergova.Bergovský znak ve Znakovém sále hradu Lauf a celý erb pánů z Bergova, Čechy (Páni z Bergova jsou rodovou větví pánů z Lobdenburka)  •  Páni z Lobdenburka, Švábsko, Bavorsko


Tvůrci rodových erbů*15 vyzkoušeli s motivem ryby nejrůznější varianty a kombinace - jen na štítě naležato, kolmo, nakoso, na štítě i v klenotu, pouze v klenotu, sólo ryba, ve dvojici, ve trojici, či více ryb, také jen část ryby nebo naopak ryba s dalšími zvířaty, ryba rybu požírající, ryba požíraná vydrou, ryba v tlapách lva, atd. aj. Ryba v pozitivu, ryba v negativu.
Druhově je výskyt ryb v erbech velmi pestrý. Najdeme zde jak ryby mořské, tak sladkovodní či migrující. Heraldici rozlišují zobrazení kapra („dobrácký“ baculatý, s vysokým hřbetem, na štítě umístěný většinou nakoso, aby dobře vyplňoval celou plochu), karase (menší než kapr, jinak shodně), lososa (většinou v páru od sebe jakoby odskakující), okouna (s výraznými ostnatými ploutvemi), pstruha (na boku vyznačená oka), štiku (s dlouhým tělem a tlamou plnou zubů).

Emblém ryby funguje samozřejmě i jako mluvící znamení - např. němečtí Salmové (losos) či čeští Okouni ze Sázavy nebo Kapři z Kaprštejna. Posledně jmenovaní mají na štítě zajímavou kompozici tří ryb s jednou společnou hlavou; tato figura bývá používána jako symbol svaté Trojice.Páni z Bechyně  •  Glaubicové z Dubína  •  Čáslavští z Podolí  •  Hodějovští z Hodějova  •  Hýzrlovští z Chodů, Čechy
Ostrovští ze Skalky  •  Bechyňští z Lažan  •  Častlové z Tumnic  •  Kaprové z Kaprštejna  •  Zedvicové (?), Čechy
Páni z Brockdorffu, dánsko-holštýnský rod  •  Rod Schreiber/Shriver, dnes Maryland, US  •  Hrabata Salmové, původní znak, Ardeny, dnes BE
 •  Rod Roach, původem francouzsko-irský  •  Rod Herring (Garvin), Skotsko  •  Rod Garmston, 18. stol., Anglie
Legenda o vzniku erbu Hodějovských z Hodějova, dřevořez z Diadochos Paprockého z Glogol, 1602


Ryba státní a oblastní

Na státních vlajkách a znacích je naopak ryba zcela výjimečným zjevem. A mnohdy to, co jako ryba na první pohled vypadá, při bližším ohledání se prokáže být variací na delfína (viz např. znak ostrovního státu Anguilla*16). Štítonoš ve znaku Barbadosu je mořská obluda, která, ač má šupiny, bývá, zvláště na kašnách, popisována také jako delfín. Takže bez obav můžeme za rybu ve znaku považovat štítonoše znaku Baham - mečoun je rybou nezpochybnitelně. Dvě sušené tresky měl ve znaku Island od 16. století do roku 1903. Ryby jsou přítomny na několika znacích a vlajkách nižších územních celků, např. Saratovské oblasti v Rusku nebo Iqaluit v Kanadě.Státní znak Bahamského společenství, BS  •  Státní znak Barbadosu, BB  •  Vlajka Salmského knížectví, 1386–1803  •  Vlajka vládců státu Awadh, 18.–19. stol., severní IN
Znak Teritoria Guam, autonomní ostrovní území USA (mandorla)  •  Iqaluit, hlavní město teritoria Nunavut, CA (losos)  •  Saratovská oblast, RU (jeseter)  •  Island, 16.–19. stol., IS (sušená treska)


Ryba měšťanská a obecní

Rozmanitost zmíněná u heraldiky šlechtické, se ve znacích měst a obcí projevuje měrou, dá-li se to tak říci, ještě vrchovatější. Vynalézavost ve stylizaci, kompozici, barevnosti, atd. je překypující. Obcí s rybou ve znaku jsou po celé Evropě řádově stovky a - jak jsme toho svědky v Čechách - rok co rok přibývají další. V České republice jich je k dnešnímu dni na šest a půl tuctu*17. Jen kaprů objevíte v české obecní heraldice skoro tři desítky.*1 K výčtu druhů uvedenému u šlechtické heraldiky přidejme ještě parmu, piskoře, plotici, ba i herinka*18. Narazíme dokonce i na rybu pravěkou.*19Nauen, DE (kapr)  •  Tranoy, NO (platýz)  •  Usma, LV (úhoř)  •  Žilov, CZ (fosilie Acrolepis gigas)  •  Inari, Laponsko, FI (losos se sobími parohy - obě zvířata jsou důležitá pro místní populaci)
Kobylí, Břeclav, CZ (kdysi zde existovalo rozsáhlé Kobylské jezero, jehož ryby poskytovaly místním obživu)  •  Fischbach, Göslikon, CH (štika)
 •  Comacchio, provincie Ferrara, kraj Emilia Romagna, IT (platýz)  •  Keminmaa, Laponsko, FI (losos, zámek v hubě znamená centrální pozici obce v regionu)
Létající ryba jako štítonoš státního znaku Cookových ostrovů, CK  •  Mauensee, Luzern, CH  •  Itingen, Basel-Landschaft, CH  •  Jettingen, Haut-Rhin, FR (okřídlená ryba u vnitrozemských obcí není zoologická létající ryba...)
Vantaa, FI  •  Rebešovice, Šlapanice, CZ (tvarově výrazné figury, odkazy na rybnaté vody v místě)
Děčín, CZ (parma v tlapách lva prý značí rybolov)  •  Gracac, CK  •  Saint-Raphael, Var, FR (více výše)  •  Glasgow, Skotsko, UK
Dolní Benešov, CZ  •  Corcelles, CH  •  Hrušovany nad Jevišovkou, CZ  •  Chimbote, Ancash, PE
Rtyně nad Bílinou, CZ  •  Sulzbürg, Bavorsko DE (údajně mluvící znak - ryba na kousky=sulc...)  •  Fockbek, Schleswig-Holstein, DE (podle legendy obyvatelé Fockbeku chtěli utopit v místním jezeře úhoře, protože jim sežral do jezera nasazené chovné sledě...)  •  Montet, Fribourg, CH (že by kostry štik?...)
Deetz, DE  •  Angermanland, historická provincie v severním Švédsku, SE  •  Ammassalik, Grónsko, DK (kapelín/huňáček severní)  •  Heringsdorf, Mecklenburg-Vorpommern, DE (starší mluvící znak)
Musberg, DE  •  Egliswil, CH  •  Zandvoort, NL (odkaz na Nejsvětější Trojici?)
Kvalsund, NO  •  Röthenbach im Emmental, CH (mluvící znak vzhledem k červené barvě - roten Bach = červený potok)  •  Waldenhausen, DE
 •  Petsamo, 1921, FI (tři sušené tresky)
Loches, Indre-et-Loire, FR  •  Kapppeln, DE  •  Sala, Vidzeme, LV (štičí vzor, teselace skoro jako od M. C. Eschera)  •  Viitasaari, FI (Síh malý /Coregonus albula; L., 1758/ je sladkovodní ryba z čeledi lososovitých)
Vlajka města Šimonoseki, prefektura Jamaguči, JP (stylizovaná ryba fugu - čtverzubec) •  Logo města Capelle aan den IJssel, Jižní Holandsko, NL  •  Logo města Aš, CZ


Mnohý zvědavý laskavý čtenář si položí otázku, proč se do znaku dostala ryba a konkrétní druh ryby. Určitě výběr rybí ikony má/měl svoji příčinu a důvod. To ostatně platí pro jakýkoliv emblém. Problém je, že ne vždy je důvod zcela zřejmý. Symbolika ryby, tak jak jsme ji naznačili výše - zdraví, bdělost, soustředění, plodnost, křest, trojiční emblém, atd., nemůže pokrýt ani zdaleka všechny případy. Bohužel, ani historické listinné materiály, z kterých vychází většina odborných pojednání na toto téma, nepřinášejí až na výjimky nezpochybnitelné vysvětlení.
Původ související se jménem je jeden z logických a jasných.*20 Dále se nám nabízejí legendy vysvětlující původ znaků. Jsou „jen“ legendami, které mají jistě začasto své racionální jádro, a historku nepřesahující rámec reality nelze jen tak zpochybňovat. Jak víme, skutečnost předčí nakonec veškerou naši představivost. Někdy svou jednoduchostí (rytíř z Hodějova nebojácně přeplaval řeku, Jindřich III. mu udělil erb s rybou), jindy bizarností (proč je kapr v erbu Glaubiců z Dubína převázán červenou mašlí) či prostý původ surrealistické ryby se sobími parohy - viz výše.
Na štičí přání a kapří přikázání: Rybo, raď!

Motiv ryb se záhy objevil i jako místní rozlišovací prvek; dodnes můžeme obdivovat desítky domovních znamení v tu- i cizozemsku, vytvořených především v období baroka a klasicismu. I pro tuto oblast platí výše řečené o důvodu - majitel domu se jmenoval třeba Rybička, nebo mohl mít rád ryby anebo byl vášnivý rybář a v domě s tímto znamením se ryby prodávaly. Tři ryby v domovním znamení ale vesměs směřují k trojiční symbolice.Domovní znamení U tří zlatých kaprů, rané 19. stol., Klášterní ulice, Česká Lípa, CZ  •  Dům U zlaté štiky, 1616, Olomouc, CZ


Ryba korporátní

V databázi ÚPV Praha jsou podle vídeňského třídění v oddílu 3.9.1 - Ryby, zvířata mající tvar ryby - registrovány stovky položek. Vybíral jsem jen z těch, které měly zajímavé grafické řešení, ale prohlédnutí celé databáze je také poučné…Zlata ryba (sic!), rybí restaurace, Port Said, EG  •  Alsultan lancerandlancer, potraviny, Panenské ostrovy  •  Anova, zpracování ryb, NL  •  A. Mach, výtvarná díla z papíru, CZ
Akvárium, Baltimor, US  •  Atlantic, poradenství, CA  •  Balená ryba, obchod s dárky, US  •  Velká ryba, média, SK
Létající ryba, pivovar, Somerdale, New Jersey, US  •  Velká ryba, rybářské potřeby, AU  •  Dvě zlaté ryby, humanitární nadace, US  •  Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity České Budějovice, CZ
Coface Intercredit Czechia, podnikatelské poradenství, CZ  •  Dinmar, distribuce mořských produktů, CO  •  Doprava, služby, komunikace, DE
Dorland, živé ryby, výrobky z ryb, CZ  •  Dutchfish, vše okolo ryb, NL  •  Jezte ryby („Není žádným tajemstvím, že v Grundens milujeme rybáře. Logo Eat Fish bylo vyvinuto, aby připomnělo těm, kteří to vidí, že bychom měli všichni jíst ryby a ocenit všechny ty, kteří tuto jednoduchou radost dokážou.“), vše pro rybáře, Manteo, NC, US
Dokapesca, lov ryb a velkoobchod, PT  •  Značka rybí kvality, studie  •  Rybí tábor (slang. také přijímač nováčků), restaurace, Orange Beach, AL, US  •  Rybí tvář, nahrávací studio, US
Služby pro mořské rybáře, AU  •  Rybářství Southport, Nordwest, UK  •  Emblém Společnosti správy řeky Nanaimo, CA  •  Rybí restaurace, US
Fishinvest, poradenská činnost, CZ  •  Fischer, motorové součástky, DE  •  Fresh Fish, rybářství, IN
Výbor občanů Fletcher Hills, Kalifornie, US  •  Gimenez Martinez, restauranty, ES  •  Heto, výbava akvárií, CN
Včela, obchodní společnost, galerie, Los Angeles, CA, US  •  Duch v divadle - Ichthys, Brantford, Ontario, CA  •  Ichthys, těžba ropy, AU
Scandifish, lov a dodávka lososů, NO  •  Kabuki, suši restaurace, FR (kabuki je japonské klasické stylizované taneční drama)  •  Ryba a oliva, K. Boles - šperky, keramika, oděvy, GR  •  Live Simply (Žít jednoduše), katolická sociální charitativní iniciativa na pomoc chudým, UK
Ichtus, křesťanský spolek kostelů v londýnské oblasti, Anglie, UK  •  „Los Peces“ (Ryby), popová hudební skupina, ES  •  Mare in Italy, potraviny, IT  •  Mražení a balení pstruzi, DK
Meristem, chemikálie pro průmysl, FR  •  Mitrans, v.o.s. vlastněné křesťanským majitelem, CZ
Nokia, podoba loga v roce 1865, původně papírna v Tempere, dnes telekomunikační zařízení, Espoo, Uusimaa, FI  •  Severní moře, produkce (rybího) masa, DE  •  Oblečení, CN  •  Okuda Sangyo, masný průmysl, JP
P. Veselý, keramika, CZ  •  Pirátská ryba - fosilie, jeden z emblémů pastafariánství (FSM), US; o FSM též níže  •  Losos od polárního kruhu, rybářství, FI  •  Proglas, křesťanské rozhlasové vysílání, CZ
Restaurace, JP  •  Rybářský veletrh, Brno, CZ  •  Rybářské sdružení České republiky, České Budějovice, CZ  •  Rybena, výrobky z ryb, Rumburk, CZ
Ryby-rybky-rybičky, rybářské náčiní, CZ  •  Sadala, vybavení pro podvodní rybaření, Burgas, BG (s se píše v bulharštině jako c)  •  8 ryb, suši restaurace, US  •  Sam ichtys, čistící a prací přípravky, MC
Sera, vybavení akvárií, DE  •  Seznamovací kancelář, PT  •  Sídlo pastora reformované církve, HU  •  WUHU, luxusní nábytek, CN
Vydavatelství University Tamagawa, JP  •  Výroba a distribuce jídla, TH  •  Gymnasium sv. Benna, Drážďany, DE  •  Státní loterie, NL
Intersnack Knabber, potraviny, DE (ano, i takové vyobrazení je registrováno ÚPV, Praha jako chráněná známka...)  •  Sjednocená reformovaná církev, UK*PC  •  Plechová ryba (ryba v konzervě), logo rybí restaurace a její vývěsní štít, Lunenburg, CA
Tři, občanské sdružení, hospicová péče, CZ  •  Trouw Nutrition Biofaktory, výživové doplňky, CZ  •  UAX!, outdoorové oblečení šité na míru s potiskem, doplňky, Bernartice nad Odrou, CZ starší a současné logo
Prší ryby, rybí restaurace, Kralendijk, Karibské Nizozemí, BQ  •  Xico, čerstvé a upravené ryby, ES  •  Zahradnictví, US  •  Zlatá rybka, finanční poradenství, CZ
Fischer, nakladatelství, DE  •  Dal Maestro, restaurace, IT  • Decathlon, rybářské vybavení, FR  •  Dai Suši restaurace, BG (oceněno na Wolda 2009)
Suši centrum, Sydney, AU  •  Česká rybička, zdobení nožíku rybička, Praha, CZ  •  Fish Camp, organizace na pomoc studentům 1. ročníku Texas A&M University, College Station, TX, US


Anglofilové by autorovi vyčetli, kdyby nezmínil oblíbené „fish 'n' chips“ - smaženou rybu s hranolky:Fish & chips, UK  •  Hunky door, fish & chips, Moonee Valley, Victoria, AU  •  Hey little fishy, fish & chips, Studio JQ, Bath, UK  •  Fish & chips po křesťansku  •  Fish & chips IT věku, pohlednice, US
Pamětní deska na budově, kde bylo první rychlé občerstvení s fish & chips v Anglii - 1860, Tommyfield Market, Oldham, Greater Manchester, UK
Sen některých anglofilů - smažená obalovaná ryba se smaženými bramborovými hranolky. Takhle vypadá to slavné jídlo ve skutečnosti. (Zde na pláži kdesi v Norfolku.) Proti gustu žádný dišputát...


Ryba křesťanská moderní

Ježíšova ryba se stala moderní ikonou křesťanství. Dnes lze tento symbol nalézt například jako samolepku na autech, přívěscích či jiných špercích symbolizujících, že nositel/ka je křesťan/ka. Jako logo ho také používají mnohé společnosti a univerzitní spolky. Na australských univerzitách v souvislosti se změnami ve společnosti v důsledku války ve Vietnamu a jinými vlivy se objevilo několik křesťansky orientovaných hnutí (Fish Mission), která si zvolila za svůj znak prostý symbol ryby.Ježíšova ryba*JR; srovnejte, prosím, se znaky ryby v odstavci Ryba po křesťansku výše


V polovině 90. let minulého století se rozšířila jednak jako studentská recese, jednak jako obecnější trend odpověď druhé strany - anti-křesťanské parodie na motiv Ježíše-ryby. Objevily se na oděvech, karoseriích aut nejen po celých Spojených státech, ale leckde jinde. Především to byla tzv. Darwinova ryba - s nožičkami. Variant jsou desítky.Darwinova ryba  •  Evoluční ryba s maticovým klíčem  •  Flying Spaghetti Monster - Létající Špagetové Monstrum (autor Bobby Henderson, fyzik, absolvent univerzity v Oregonu, US, 2005), logo pastafariánů (špagetariánů), logo církve Církev Létajícího Špagetového Monstra
Jeebus, slangový výraz s víceznačným významem - pro i protikřesťanským, US  •  Při potápění prý poznáš, že/jak Bůh existuje...
Evoluční ryba kopuluje s Ježíšovou rybou  •  Pravda(=Ježíš) žere Darwinovu rybu, souboj ideologií...
Gefilte (plněná), jsem žid, ale ne ortodoxní....  •  Cthulhu, fiktivní obrovská nestvůra, jeden z bájných Prastarých, vymyšlený spisovatelem H. P. Lovecraftem, 1928, US
A další varianty, parodie, může s tím mít potíže s dopravní policií, kvůli výhledu zadním okénkem, že...


Přes všechny útoky však ikonou moderního křesťanství emblém „Ježíš-ryba“ zůstal.

Ryba v ekonomice, v kultuře, a tak

Motiv ryb na mincích maloantilského království, 1973–1974, BB
Rybička, slavný kapesní nožík fy Mikov, Mikulášovice, CZ  •  a jeho úpravy lakováním, krystaly, aj. firmou Česká rybička, Praha, CZ
Skleněná foukaná ozdoba (na vánoční strom), 1. pol. 20. stol., Čechy; dnes podobné vyrábí fa Rautis, Poniklá v Krkonoších, CZ  •  Hezky česky - tady je snad všechno špatně: trikolora, ryba, i ty sirky už nejsou výrobek z jihočeské Sušice...
Design letadla aljašských aerolinek, US
Letadlo Aljašských aerolinií přiváží první dodávku sezónních lososů z řeky Copper (středozápadní Aljaška) do „Dolních 48“, US
Poutač před Muzeem ryb, Hayward, Wisconsin, US
Ryba jako střevíc nebo střevíc jako ryba..., Andre Perugia, obuvní designér, 1931, FR
Kříž s rybami a chleby, oltářní tapisérie, 20. stol., CA
Orloj s Rybou přání v nákupním středisku Regent, Cheltenham, (Gloucestershire, Anglie) jsou asi nejvyšší mechanické hodiny na světě. Od kachny nahoře po rybu dole měří 14 m. Váží 3 tuny. Každou hodinu ryba pod hodinami se otáčí a vypouští (asi mýdlové) bubliny. Když bublinu chytíte, můžete si něco přát, odtud název orloje. Autor: Kit Williams, 1985, UK
Motiv ryby z planiny Nazca jako desén tapety či látky, Durham, N.C., US
Brána do třetího tisíciletí, polský katolicismus je velkorysý - konstrukce jako ryba u Lednického jezera, PL
Zákaz vnášení banánů na loď, US;
Tento zákaz byl motivován případem, kdy s trsem banánů se na loď dostal i smrtelně jedovatý pavouk, který posléze zahubil celou posádku.
Věřte, nevěřte!
„Don't steal, cook or kill fish“, (Nekraďte ryby, nepečte ryby, nezabíjejte ryby!), UK
(výstražná cedule určená Východoevropanům, kteří si načerno loví ryby pro štědrovečerní večeři)
zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-495199/Warning-signs-stop-Poles-stealing-river-fish-Christmas-dinner.html
Varování!: Nepijte vodu, ryby do ní serou
Malé ryby, vedení podniku, z malých věcí vyrůstají velké, AU


Ryba současná a budoucí

Nejnovější zpracování motivu ryby se, samozřejmě, nevyhnula ani světu nových technologii a s tím spojené (minimalistické) typografie. Takže jste jistě i vy, laskaví čtenáři, již někde narazili na nápis v siluetě ryby nebo i bez siluety, který vypadal třeba takto:

<><    <++<

<')))>{    <°)))>{    <*)))>{


Ano, prastarý motiv ryby má sílu oslovovat nás i v dalších letech...I tajemní návštěvníci Země mají rybu ve svém zobrazovacím repertoáru...
Poznámky:

 
*1  Kapr, jeden ze symbolů českých vánočních tradic, je sám o sobě živočichem v Čechách nepůvodním. Podle ichtyologa E. Balona dnešní domestikovaný kapr pochází z divokého dunajského kapra-sazana. Tento sazan byl odlovován vojáky římských legií při taženích podél Dunaje, transportován do věčného města a chován v sádkách římských patricijů, odkud pak nastoupil svou pouť do zaalpských, středoevropských končin k finální domestikaci.
Ichtyologové tvrdí, že je téměř jisté, že evropský kulturní kapr nepochází z Číny, ale z dunajských na ryby bohatých ramen, kde ve své původní formě se štíhlým válcovitým tělem přežívá dodnes v izolaci od současných rybničních forem.

*2  lze narazit i na jiné třídění

*3  jako jeden ze štítonošů figuruje žralok na státním znaku Šalamounových ostrovů

*4  další člen Commonwealthu, Barbados má mezi štítonoši tvora, sice šupinatého, ale popisovaného jako delfín. Co s tím?
U štítonoše znaku Baham, taktéž člena Společenství, už můžeme být skoro spokojeni, mečoun je řazen do třídy paprskoploutvých, byť má vzhledem ke svému vzhledu ke kapříkovi či sardince trochu dál, dokonce ani šupiny nemá, ale všichni kapři nejsou také jen šupináči.

*5  zodiak, překládaný do češtiny zvěrokruh nebo zvířetník. O překladu se vedou diskuse, jedni tvrdí, že jde o řecko-latinský výraz zodiakus - kruh živočichů, čili že základem je řecké zoon. Druzí preferují jako základ výraz zoé - oduševnělá bytost; původ slova se váže k představě, že nebeská tělesa jsou obdařena vlastní duší.
Astrologové pracují se zvěrokruhem tropickým (oproti z. siderickému, který respektuje precesi zemské osy). V důsledku precese zemské osy (krouživý pohyb z. o., který způsobuje změnu polohy nebeského pólu) dochází k posunu o jedno souhvězdí za 2 144 let vůči jarnímu bodu. Výchozím bodem (začátkem 1. znamení) je jarní bod. Zvířetníková znamení jsou pojmenována po zvířetníkových souhvězdích, s nimiž se původně více méně kryla; dnes v důsledku precese jsou vzájemně posunuta. Jarní bod byl před dvěma tisíciletími v souhvězdí Berana, nyní je v souhvězdí Ryb a za několik set let se ocitne v souhvězdí Vodnáře.

*6  Samotné souhvězdí Ryb vizualizované již Babyloňany je později interpretované starořeckými básníky a filosofy jako v souhvězdí zvěčněná dvojice ryb, která zachránila Afroditu a jejího synka Eróta z vod Eufratu během bojů Gaiy-Země proti (novým) bohům. V souhvězdí jsou zachránci - bratr a sestra - zvěčněni ve hvězdách Notius a Boreus.

*7  Také P. Austrinus nebo P. Nonius. Řecká mytologie, stavějící zde na babylonských základech, původ souhvězdí Jižní ryby vysvětluje obdobným příběhem jako u Ryb. Jen se tentokrát jedná o jednu jedinou osobu, asyrskou?? bohyni plodnosti (!) Derceto, řeckou Atargatis. Padla do jezera, zachráněna velkou rybou. Od těch dob prý Syřané nejedí ryby, uctívají obraz ryby a u chrámů bohyně Derceto jsou udržovány rybníky, v kterých se chovají ryby, které kněží rituálním způsobem pojídají.


Bohyně Atargatis, mince Demetria III, 1. stol. př. n. l.
 
*8  Velmi podobný znak pro rybu používali Féničané.


Fénický symbol pro rybu  •  Fénické písmeno samekh, znamenající také rybu
 
*9  Jak je zmíněno v hesle LASTURA, žena a lastura je spojení, který provází lidskou představivost a tvořivost (chcete-li: výtvarné umění) od nepaměti. Můžeme v nich vidět odraz jak obdivu, úcty a kultu plodnosti, rození a vzkříšení, tak postoje obrany před tajemnými až temnými stránkami téhož, zázrakem (znovu) zrození. Ambivalenci obou poloh nejlépe představují středověké sošky známé pod (irským) pojmenováním Sheela-na-Gig, které nalézáme v mnoha zemích Evropy (Česko, Francie, Irsko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie).


Sheela-na-Gig, normanský kostel sv. Marie a sv. Davida, pol. 12. stol., Kilpeck, Herefordshire, UK
Figury žen s groteskním obličejem a s roztaženou přehnaně velkou vulvou jsou umístěny na kostelích, hradech a jiných stavbách z románského období převážně 12. stol.; v Irsku, kam zasáhl normanský vliv. Dosavadní teorie o smyslu této tajemné figury mluví o pozůstatcích pohanské bohyně, snad Matky-Země, o symbolu ženské plodnosti, o varování před chtíčem, o ochraně před zlem. Zde přidáváme ilustraci toho, jak se do postavy Bohyně-Země promítá figura vesica piscis  •  Projekce vesica piscis na sošku bohyně Isis, aka Afrodíté.


 

V souvislosti s podobnými postavami na tichomořských Palauských ostrovech religionista Eliade ve své Encyklopedii náboženství*E píše: „Tyto ženské figury ochraňují zdraví vesničanů a zahánějí také všechny zlé duchy. Byly vytvořeny odborníky na rituály podle přísných pravidel, která kdyby byla porušena, znamenala by smrt odborníků i náčelníků obce. Ne náhodou každý exemplář znamení představující ženské genitálie použitý jako ochranné znamení je umístěn blízko vchodu, brány. Vulva je prvotní branou, mystickým dělítkem mezi neživotem a životem.“

 
Tvar vesica piscis či mandorla najdeme leckde:

 


Univers, ve tvaru vesica piscis, Kodex Scivias, iluminovaný manuskript mystických vizí, Hildegarde von Bingen, cca 1150, Hessensko
 •  Anatomický muž, rámováno mandorlou se znaky zodiaku, Přebohaté hodinky vévody Jana z Berry, miniatura bratří z Limburka, cca 1420, FR
 •  Vesica piscis rámující otvor/průhled na Černý Kámen v Kábě uprostřed Velké mešity v Mekce, SA  •  Tarotová karta č. 21 - Svět - Velké arkány, Jean Dodal, 18. stol., Marseilles, FR


 


Motiv vesica piscis na víku Pramene kalicha  •  Železitý Pramen kalicha je sveden sedmi mísami do bazénku, který má formu vesica piscis, Glastonbury, Somerset, Anglie, UK
celá oblast s teplými i studenými prameny pod vrchem Glastonbury Tor byla využívána k léčebným/magickým účelům již v pravěku


 


Zajímavý detail najdeme na české památce prvního řádu (a dnes součásti Svatovítského pokladu), přilbě pozdějšího svatého Václava, respektive na jeho nánosníku. „Podle historiků zvon přilby byl vykovaný na přelomu 9. a 10. století zřejmě v Čechách z jednoho kusu železa, a mohl tedy knížeti opravdu patřit. ...Stříbrný nánosník s obroučkou a vyrytou postavou Ukřižovaného, jenž je dodnes na helmě, byl osazen dodatečně na přelomu 10. a 11. století a pochází ze Skandinávie. Podle některých pramenů ozdoba vůbec nepředstavuje Krista, nýbrž pohanského boha.“ Údajně Ódina.
Co však ten tvar hlavy (?), tak podobný tvaru vesica piscis, co říkáš milý Watsone?


 


Ještě dál do minulosti: ornament interpretovatelný lehce jako vesica piscis na bronzovém náramku, neolit, z depotu v oblasti Plešivce, střední Čechy


 
*11  Nejslavnější chrám (západního) křesťanstva - bazilika sv. Petra ve Vatikánu - byl vystavěn na místě, kde kdysi stávala svatyně bohyně Kybelé...

*12  Existuje více hypotéz, jak a proč byla vybrána ryba. Některé zdroje naznačují, že by mohlo jít o doporučení Klimenta Alexandrijského jeho dopisovatelům vyrýt do svých pečetí rybu nebo holubici. Nicméně Ichthys byla nalezena už v římských katakombách z prvního století. Také mohla být myšlena jako protest proti zbožňování římského císaře během vlády Domiciána v prvním století našeho letopočtu. Mince nalezené v Alexandrii o něm referují jako o „synu božím“ (Theú Huiós). Ve skutečnosti už tento titul (divi fillius) užívali předchozí panovníci od smrti Julia Caesara, který byl následně prohlášen za boha.

*13  Geometrický obrazec (níže červeně) zvaný vesica piscis (rybí měchýř) nebo také mandorla (mandle), který pravděpodobně první definovali pythagorejci, spočívá v průniku dvou kružnic jejich středy. Vzniklý tvar má tu vlastnost, že poměr vzdáleností bodů N-S a a středů kružnic, bodů W-E, čili úseček NS a WE je roven druhé odmocnině ze tří, čili cca 1,73250, přesně 265:153.


Trojúhelníky WNE a WES jsou rovnostranné


 
A poslední číslice se objevuje v novozákonním zázračném Ježíšově rybolovu na Galilejském jezeře, kdy učedníci naráz v síti vytáhli 153 ryb, J 21, 11.
Web http://www.fishforweb.com/en/fishes.php tvrdí, že „Počet ryb by mohl symbolizovat počet tehdy známých národů.“
Web www.husitibrevnov.cz/2-nedele-po-velikonocich-kazani/: „číslo 153 prý symbolizuje počet všech tehdy známých druhů ryb, tedy v přeneseném smyslu symbol toho, že učedníci mají jít za všemi národy“.

Povšimněte si, prosím, čtyřúhelníka NESW. Opět zacitujme z hesla LASTURA: >>Podobnost lastur a ulit s ženským zevním pohlavním ústrojím byla vnímána od nepaměti. Její abstrakcí je známý kosočtverec s čárkou, případně paprsky. „Kosočtverec s paprsky je fenoménem střední Evropy, přesněji řečeno spíše české kotliny. Ženské pohlaví kreslí podobně už jen v Litvě,“ tvrdí sociolog Rudolf Šmíd.<<

*14  Tento přívlastek má několik druhů - galilejská ryba sv. Petra (Sarotherodon galilaeus, hebr. mušt abjad,), jordánská ryba sv. Petra (Oreochromis aureus, hebr. mušt lubad), běžná ryba sv. Petra (Tilapia zillii, hebr. Adadi) a Tristramova ryba sv. Petra (Tristramella simonis simonis, hebr. marmur)

*15  Chtěl jsem naše téma obohatit i o ukázky z produkce špičkového grafického zpracování, jakým se vyznačuje tradiční, dodnes používaný, japonský rodový/rodinný znak - mon (obdoba evropského šlechtického erbu). V tisícovkách ukázek, které jsem prošel, jsem narazil na jediné užití rybího motivu. Což v kultuře, v které je ryba velmi ctěna a ceněna (viz např. koinobori), je překvapivé.


Dvojice sumců jako znak rybí restaurace Cudaru, Kjóto, JP; vchod do restaurace, krytý dvoudílným rozhrnovacím závěsem a detail závěsu

 
Rybí motiv však nalezneme často na (ornamentální) mečové záštitě zvané cuba, která byla součásti samurajských mečů:


Cuba s motivem dvojice kaprů a solo sumec, 17.–19. stol., JP

 
*16  Slovo anguilla přitom znamená úhoř.

*17  Ke dni 17. 12. 2011 uvádí heraldik P. Exner ze Střediska vexilologických informací v Hradci Králové počet vlajek s rybou číslem 79, konkrétně kapr 27. REKOS po zmíněném datu uvádí dalších sedm obcí s figurou ryby ve znaku nebo na vlajce, mj. obec Nadryby

*18  Na znaku a vlajce obce Herink ve Středočeském kraji

*19  Druh Acrolepis gigas nalezený při vykopávkách na katastru obce Židlov v Plzeňském kraji; obecní znak a vlajku s touto rybou mají židlovští od roku 2000

*20  Proč se dotyčný jmenoval zrovna po rybě, nechme zatím neřešeno.

*E  M. Eliade, The Encyclopedia of Religion, Macmillan, New York, 1995.

*J  Téma Jonáš a veleryba najdeme použité jak v miniaturách, tak v monumentální plastice a malbě:


Jonáš pohlcován rybou, jižní portál katedrály sv. Petra, 12.–13. stol., Worms, DE
 


Michelangelo Buonarroti, prorok Jonáš, část z freskového komplexu na stropě Sixtinské kaple, 1512, VA
 
*JR  


Varianta Ježíšovy ryby, která propaguje vývojové stvoření, známé také jako křesťanský evolucionismus. Tento kousek je od The BioLogos Foundation, Grand Rapids, MI, US, křesťanské organizace, která hlásá soulad víry a vědy.
 
*M  Mušt - arabsky hřeben; ryba má hřebenovitou hřbetní ploutev

*NA  Podle stoupenců hnutí New Age a astrologů žijeme ve „Věku Ryb“, do kterého jsme vstoupili roku 1 našeho letopočtu. Věk Ryb je charakterizován vzestupem monoteistických náboženství - křesťanství, islámu, (buddhismu) - odrážejících spirituální povahu Ryb. Věk Ryb je poznamenán především snahou lidstva o poznání pravdy, skryté smyslovému vnímání, tvrdí astrologové. Ryby tedy představují současný věk a současnou představu o bohu jako rybáři lidí, tak jako další rybí symboliku.

*PC  Rybu zařadila do svého loga i presbyterní církev USA, která byla oficiálně založena roku 1983 sjednocením dvou původních protestantských církví, a to: Presbyterian Church in the United States, která byla rozšířena převážně v jižní části a pohraničních oblastech Spojených států, a United Presbyterian Church in the United States of America, zastoupené víceméně po celém území USA.


Jednotlivé komponenty - zleva horní řada: kříž, čtecí pult, holubice, ryba; dolní řada: kalich, oheň, kniha, sv. trojice  •  a vypíchnutá ryba
Původní text byl napsán na podzim roku 2009 a publikován na pokračování ve Fontu č. 108/6/2009 (téma: Fotografové) a č. 109/1/2010 (téma: Výzkumné ústavy).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v letních měsících roku 2017 v krkonošském zákoutí.