N E V Y Ř E Š E N Á   H Á D A N K A

Starožitnosti kladou člověku otázky po smyslu času. Jako příklad starobylosti a jeho neznáma se nabízí mj. sfinga. Vydejme se za ní.

Patina věků

Starožitnost by měla být předmětem s kulturní hodnotou, přičemž zákon č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty hovoří o předmětech starších 50 let.*1 Naše stará dobrá sfinga požadavek tuzemského zákona na věk svými minimálně pěti tisíciletími bohatě splňuje.Když máte při zájezdu do Egypta štěstí na počasí a minimum turistů...


Klasická definice

sfingy byla: lví tělo a hlava jiného tvora, včetně člověka. Starořecká tradice k oněm dvěma komponentům přidávala třetí - ptačí křídla. A až na výjimky, figura sfingy ležela, maximálně seděla.Pravděpodobně první egyptská sfinga, královna Heteferes II., IV. dynastie Staré říše, Radžedefova pyramida, cca 2500 př. l., Abú Rawáš, EG


Před sfingami

Okřídlené bytosti, složené z různých tvorů, známe již ze sumersko-akkadské mytologie jako lammú-šédu, což byly většinou dobří ochranní démoni v podobě okřídleného stojícího lva nebo býka s mužskou vousatou hlavou, jejichž monumentální sochy stály coby strážci u vstupu do chrámů či paláců. Ke sfingám však lammú nebývají řazeni, to spíš k předchůdcům andělů.Chetirská čedičová sfinga kdysi umístěná u vchodu paláce, 8. stol. př. n. l., Sam'al, dnešní Turecko
Okřídlená quasisfinga z Dariova paláce v Susách, 510 př. n. l., Perská říše, dnešní Irán (pravá sfinga by se nikdy neohlížela nazpět)


Egyptské sfingy

Pro Egypťany byla sfinga coby postava strážce vnímána jako shovívavá a mlčenlivá. Hlavy soch sfing byly často vytesány do podoby faraonů. To je i případ nejznámější Velké sfingy v Gíze.

   

Hlava Velké sfingy z enfasu  •  Hlava sochy faraona Rachefa, cca 2500 př. n. l., Mit Rahina, EG (mnozí shledávají podobnost tváře Rachefa a Velké sfingy), Rachef - pátý faraon 4. dynastie - byl synem Chufua, údajného stavitele Velké pyramidy a Velké sfingy


Egyptské sfingy většinou nemají křídla, leží jakoby přikrčené na zemi s tlapami před sebou. Je to velmi dekorativní, není divu, že po takových figurách pozdější eklektické moderní romantické doby skočily.Sfinga egyptské faraónky Hatšepsut s neobvyklými rysy uší a límců, 1503-1482, EG


Starořecké jméno σφινξ (sfinks), se kterým se váže sloveso sphingo - „škrtit“, údajně pochází z egyptštiny, kde to vycházelo z pozorování lva, který svou kořist většinou skokem srazí, prokousne hrdlo a drží ji při zemi - škrtí. V mytologii starého Egypta figurovalo více sfing a říkalo se jim šeseps-anch, tedy „žijící obraz“ (boha, panovníka). Sfinga v Egyptě byla symbolem slunečního boha a vládce. Sfingy se dělily na tři druhy: androsfingy (s lidskou hlavou), criosfingy (s beraní hlavou) a hierocosfingy (s hlavou sokola nebo jestřába).


Všechny tři druhy sfing se vyskytují v areálu chrámového komplexu v Karnaku, Luxor, EG


Z dějin Velké sfingy

Historici a archeologové nejsou dodnes sjednoceni v názoru, kdo, kdy a pro jaký účel nechal vytesat monumentální sochu sfingy u pyramid na gízské planině u Káhiry. Obecně se má za to, že byla vytvořena v 3. tisíciletí př. l. jako kultovní portrét panovníka ze IV. dynastie, faraona Chufua, nám známějšího pod řeckým jménem Cheops.Pravděpodobná původní ideální podoba Velké sfingy s kompletní pokrývkou hlavy nemes, na čele kobra ureus, symbol královské moci, pod bradou čtyřhranná bradka.


Jiní egyptologové a hlavně geologové přisuzují údajně vodou omleté gigantické soše stáří až deset a půl tisíce let.
Existují dohady*D o tom, že Velká sfinga, která je orientována k východu, fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca okolo 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem.Konstrukce postavení souhvězdí a slunce v období jarní rovnodennosti (17. 6.) r. 10 450 př. n. l. při pohledu z Gízy. Svítá, Slunce leží dosud pod horizontem v hlavě souhvězdí Panny. Nad východním obzorem, kde míří pohled Sfingy, leží souhvězdí Lva.


Podle egyptské tradice střeží Sfinga místo Počátku času. Místo je zdrojem obrovské magické moci prostírající se nad celým krajem.
Dle další tradice skrývá Sfinga velké hodiny lidských věků. Upozorňuje na blížící se čas konce starého věku a počátku věku nového. Jak tomu máme rozumět? Jedním z vysvětlení by mohl být jev zvaný precese zemské osy. Sfinga může sloužit jako obrovské hodiny precesních věků.
Sfingu v Nové egyptské říši nazývali Hor-em-akhet (Hór na horizontu). Hor byl staroegyptský bůh nebes, slunce a světla.
Badatelé Robert Bauval a Graham Hancock upozorňují na zajímavou korelaci mezi oblohou a stavbami v Gíze, která nastala v dobách okolo r. 10 500 př. n. l. Souhvězdí Lva bylo za jarní rovnodennosti domem Slunce. Krátce před úsvitem se nad východním obzorem majestátně usadil nebeský Lev, jakoby připravoval místo pro východ Slunce. Sfinga se lvím tělem tak hleděla přímo na souhvězdí Lva, svůj nebeský protějšek. Přesně po její pravici, nad jižním obzorem, kulminovaly hvězdy pásu Oriona ve své nejnižší poloze za posledních 13 000 let. Okolo r. 10 500 př. n. l. se Orion nacházel, při svém 26 000 let trvajícím cyklu, ve svém nejnižším postavení na obloze. A právě díky tomuto cyklu se hvězdy Orionova pásu dostaly v období okolo r. 10 500 př. n. l., při své kulminaci nad jižním obzorem, do postavení co nejvíce odpovídajícímu rozmístění pyramid v Gíze.

Orientace Velké sfingy přes Chrám sfingy k bodu východu slunce při jarní rovnodennost i v roce 10 450 př. n. l. (zdroj: myty.info)


Jak to tedy bylo? To ví jen vševědoucí oko boha slunce Rea... Není divu, že se sfinga posléze stala symbolem (mlčícího) tajemství.Další z řady pokusů vyčíst z monumentů na pyramidovém poli u Káhiry nějakou „starověkou moudrost“


Co se současné podoby monumentu týče, tak populární teorie o ustřeleném nosu sfingy to připisuje aktivitě francouzské armády pod velením Napoleona Bonaparta v době generálova egyptského tažení v roce 1798. Nechal prý střílet z děl do tváře sfingy.Napoleon před Sfingou, Jean-Léon Gérôme, 1868, FR
„Vojáci, Myslete na to, že z vrcholu těchto pyramid na vás hledí čtyřicet století.“
Touto větou měl oslovit Napoleon Bonaparte své velitele před bojem proti muslimským jednotkám 21. července 1798, v tzv. Bitvě u pyramid


Nos však již postrádají sfingy na skice z roku 1737. O tři století dříve egyptský historik El-Maqrizi napsal, že ztrátu nosu v roce 1378 má na svědomí súfijský (islámský) fanatik Mohammed Sa'im el-Dahr. Při pohledu na egyptské rolníky, kteří přinášeli sfinze oběti pro zdar úrody, byl prý tou modloslužbou tak rozzuřený, že (asi za pokřiku „Bůh je větší!“) sfinze nenávratně poškodil fasádu. *O*P
Pro Egypťany zůstala starobylá socha symbolem moudrosti a zosobněním fyzické síly.Pyramidy a kolos, ilustrace z knihy o Blízkém Východě od anglického cestovalete G. Sandyse, 1610


Mnoho diskuzí také vyvolalo, zda sfinga měla nebo neměla bradku. Ve starověkém Egyptě byl falešný vous/bradka jedním z atributů, které sdílel faraon (jedno zda muž nebo žena) s bohy a které ho odlišovaly od obyčejných lidí. Tento vous, který vypadá spíš jako dlouhá bradka, se nosil na bradě či spíš pod bradou a zavazoval se za ušima, případně se lepil na pokožku, často se používala kovová imitace. Nejnovější teorie předpokládá, že původní sfinga, postavená ve 4. dynastii, neměla vous. Ten měl být přidán během pozdějších oprav/úprav. Soudí se, že sochu dal opatřit stylizovanou bradkou*V pravděpodobně faraon Amenhotep II. z 18. dynastie (1700-1500 př. n. l.).
Nakonec ještě připomeňme, že původně byla socha Velké sfingy kolorovaná. Její oči měly být zelené, tvář červená a nemes (pokrývka hlavy) modro-zlatě proužkovaná.Ilustrace z worldhistory.com


Řecká sfinga

Tajemná mlčící egyptská sfinga se plete často s jedinou sfingou řeckého starověku, se sfingou z hory Spfingio u Théb v regionu Boiótie. Tato řecká sfinga naopak mluvila až nebezpečně, ba smrtelně vážně.*T
Sfinga řecké mytologie měla také lví tělo, ale hlavu (většinou prostovlasou, někdy s čelenkou) a hruď (podle zobrazení většinou odhalenou) ženy, a navíc ptačí křídla a hadí ocas. Byla usazena na přístupu k městu*G, pokládala příchozím hádanku a nemilosrdně zabíjela ty, kteří neznali odpověď.*J Tak to popsal Sofoklés v tragédii o králi Oidipovi, který hádanku-podobenství o třech lidských stavech bez problému rozřešil; rozzuřená sfinga se sebevraždným skokem vrhla ze skály do moře. Pro Oidipa to však bylo Pyrrhovo vítězství...Oidipus a sfinga, kresba na amfoře, cca 450 př. n. l., GR


Sfinga je v řecké mytologii neobvyklá a vznikla pravděpodobně pod vlivem asijských nestvůr. Pro mytologické spojení s tajemstvím a podzemím byla figura sfingy umisťována na pohřebních stélách. Tak jako v Egyptě i v Řecku sochy monstra byly polychromované.
Čeština svým tvarem/rodem navozuje představu ženské bytosti, použije-li se starší tvar sfinx, tak už to tak jasné není.Sfinga z mramorové náhrobní stély mladíka a děvčátka, Attika, ca. 530 př. n. l., GR
Rekonstrukce polychromie řecké sfingy


Tajemství a obliba

Sfinga z vily římského císaře Hadriána v Tivoli, 1. stol., Lazio, IT


Středověk se o sfingu příliš nezajímal. Její oblibu znovu registrujeme až v manýrismu konce 15. a začátku 16. století, kdy byla figura sfingy jako naturalisticky zpodobené načesané mladé ženy s odhalenými ňadry začleněna do klasického vzorníku arabesek, které se v rytinách rozšířily po Evropě během 16. a 17. století. Tato verze sfing bývá nazývána „francouzskou sfingou“ snad pro její oblibu a častý výskyt v zahradách francouzských zámků; iniciativa však vznikla na území Itálie, když byly na konci 15. století v Římě vyneseny na světlo grotesche neboli „groteskní“ dekorace objevené v paláci (Domus Aurea - Zlatý dům) císaře Nera z 1. stol. n. l.Sfingy ve výzdobě misálu pro kardinála Colonnu, miniaturista Giulio Clovio, 1532, Řím
Amor sedící na sfinze, N. Duval, J. Houzeau a L. Lerambert (2. polovina 17. století) podle vzoru J. Sarazina (1592-1660), mramor a bronz, zahrady paláce ve Versailles
foto: Herve Leyrit, FR
Jedna ze sfing (Východní, Den) v parku zámku Sanssouci, Georg Franz Ebenhech (mezi 1710-1757), Potsdam, DE
Sfinga v parku španělského královského paláce (letní rezidence) la Granja de San Ildefonso, 18. stol., Segovie, ES
Sfinga na mostě v parku veltruského zámku, 1820, Veltrusy, CZ


    

Sfingy-chrliče okolo Fontány vítězství. Vybudování fontány nařídil v roce 1806 Napoleon Bonaparte, aby připomínala jeho vítězství a zásobovala obyvatelstvo zdarma pitnou vodou.
Palmový sloup se sochou Vítěžství (sochař l.-S. Boizot) zhotoven 1808, sfingy přidělány až 1858, sochař H.-A. Jacquemart
náměstí Chatelet, Paříž, FR
Jedna ze dvou sfing u (aby strážily, musely by být orientovány hlavami OD) Kleopatřina obeslisku na nábřeží Temže v Londýně.
Obelisk starověký, kamenný, z Egypta, sfingy bronzové, britské, z viktoriánské doby (19. stol.), navrhl architekt G. J. Vulliamy, Londýn, UK
Sfinga, replika egyptské, 20. léta 20. stol., před továrnou na cukrovinky Sfinx v Holešově-Všetulích.
R. Kneisl, syn zakladatele a pokračovatel firmy, měl zálibu v egyptských starožitnostech
Sfinga u zednářského lóže/chrámu skotského ritu, Mobile, Alabama, US
Jedna ze dvou sfing před vchodem do zednářského chrámu, 1927, Salt Lake City, Utah, US
Sfingy lemující přední vchod do Chrámového domu ve Washintonu, D, C. jsou zdobeny nápisy ve fénických znacích a egyptských hieroglyfech. Sfingy symbolizují sloupy, které stály u vchodu do Šalamounova chrámu, pojmenované Jachin a Boaz. Sfinga moci (severní strana, vlevo), s očima plně otevřeným, má na každé straně svého podstavce hebrejské jméno „Boaz“ vepsané fénickými znaky. Egyptské hieroglyfy vytesané na přední straně znamenají „v síle“. Sfinga moudrosti (jižní strana, napravo), s očima napůl zavřenýma, má na každé straně svého podstavce hebrejské jméno „Jachin“ napsané ve fénickém jazyce. Egyptské hieroglyfy vytesané na přední straně znamenají „založit“. Sfingy na místě vytesal známý sochař Adolph Alexander Weinman (1870-1952), nejlépe známý pro navrhování Mercury Dime a Walking Liberty Half Dollar. Tyto působivé sfingy vytesal ze dvou pevných bloků vápence z lomu PMB společnosti Indiana Quarries Company z Bedfordu, Il. v roce 1913. Každý blok vážil 165 liber na krychlovou stopu - asi 76 tun!
Socha Sfingy strážce, autor Dhruva Mistry, 1993, v pozadí Birmingham City Council House, Victoria square, UK
Řecký typ sfingy na radniční věži, 1870, Paříž, FR
Okřídlená sfinga, F. Botero, 1998, Medellín, CO


Tajemství obklopují a doprovázejí sfingu i v novověku. Švédský lékař a spisovatel Axel Munthe neváhal pro získání jedné žulové sfingy do své sbírky starožitností použít služeb blíže nespecifikovaných sil, jak píše ve svých vzpomínkách. Trvá na tom, že sfinga je tajemství. V Příběhu San Michele (česky jako Kniha o životě a smrti) Munthe vypráví, jak ve snu viděl sfingu, vyplul a šel ji najít. Odkud vlastně pochází a jak byla převezena do Villa San Michele, je dobře střeženým tajemstvím pana doktora-spisovatele.Žulová sfinga z doby Ramsese II. XIII. stol. př. n. l., vila San Michele na Capri, IT


Heraldika

V době, kdy si první šlechtici v evropských zemích začali pořizovat erby, byla sfinga zavátá v pouštním písku, z kterého jí koukala jen hlava. V heraldice se sfinx vyskytuje od konce středověku. Heraldika rozlišuje dvě pozice sfingy - statant (stojící) a couchant (ležící).Z heraldického slovníku: nahoře sfinx couchant, ležící; dole sfinx statant, stojící (klasická heraldika měla k dispozici /jen/ řeckou verzi sfingy)


Častá je na erbech francouzských, především generálů, kteří se zúčastnili napoleonského tažení do Egypta. Užívala ji například rodina Pelleportů, francouzský generál Jean Toussaint Arrighi de Casanova. Ze středoevropských šlechticů si sfingu zvolili například Weissové z Augsburgu, rakouský rytíř Anton Prokesch von Osten, z Čechů Weilové z Weilenu, v klenotu svého erbu měl sfingu František Ladislav Rieger.Jean-Toussaint Arrighi de Casanova, vévoda z Padovy, francouzský generál za Prvního Francouzského císařství, bratranec Napoleona Bonaparte, FR  •  Louis-Chrétien Carrière, baron z Beaumont, generál jezdectva za Napoleona, FR  •  Rod Boussas-de-la-Bareille, FR  •  Baron Pierre de Pelleport, napoleonský generál, 1811. FR  •  Tentýž jako První vikomt de Polleport, titul získaný za Červencové monarchie. 1841, FR
Baron Anton von Prokesch von Osten, rakouský diplomat a generál, R-U  •  Rytíř Weil z Weilen, císař František Josef II. ho diplomem jmenoval rytířem 1874, za literární činnost, dvorní rada, prezident spolku spisovatelů Concordia, R-U  •  Celý erb a detail, František Ladislav svobodný pán (von) Rieger, R-U
Dvě verze znaku obce Bessines-sur-Gartempe, Haute-Vienne, FR  •  Durbanville, Kapské Město, ZA


Korporátní sfinga

Jak jsme již minule připomněli, armádní symbolika je důl bohatý na figury. Sfingu z něj vydolujeme bez problému taky a docela ve velkém množství. Vojenský zpravodajský sbor Armády Spojených států ji má na už na své pečeti a budeme na ni narážet na emblémech mnoha zpravodajských jednotek. Všimněme si, že všechny sfingy armádních insignií jsou orientovány heraldicky doprava. Na obálce knihy o historii vojenské kontrarozvědky sfinga hledí - taky doprava, ale neheraldicky. Tak je to správně, tak to má být! Knihu vydalo v roce 2005 Americké ministerstvo obrany, americká armáda, armádní zpravodajské a bezpečnostní velitelství.   

O kterou knihu se jedná v textu výše?
Sfinga hlídá bývalé velitelství kontrarozvědky ve Fort Holabird, Maryland, US
Pečeť vojenského zpravodajského sboru americké armády  •  Nárameník: 66. brigáda vojenského zpravodajství US Army, („Sfinga je symbol zpravodajství a naznačuje pozorování, moudrost a diskrétní ticho“)  •  Nárameník, 15. prapor vojenského zpravodajství US Army, motto: Bdělý až do konce  •  Nárameník: Prapor speciálních jednotek, 48. pěší brigádní bojový tým, národní garda, Georgia, US  •  Nárameník: 519. prapor vojenské rozvědky US Army
Středisko vzdušného technického zpravodajství US Army  •  Plukovní odznak vojenského zpravodajství, motto: VŽDY VPŘED  •  511. prapor vojenského zpravodajství US Army  •  Divize vojenského zpravodajství US Army, činná 1917-1942  •  Zpravodajské velení US Army
2. vojenský zpravodajský prapor US Army, motto: Oči tajného kultu (sfinga a pyramidy odkazují na působení v Saudské Arábii a Kuvajtu)  •  Odznak zpravodajského střediska Spojených států amerických  •  Oblastní velitelství vnitřních jednotek Ministerstva vnitra Ruska - Severozápad, Petrohrad, RU


Figura sfingy se objevuje v korporátu nejrůznějších oborů - již zmíněné zpravodajství, tedy normální špionáž, farmacie, školství, potravinářství. aj.Sfinga jako znak na fasádě čp. 31, boulevard Edgar-Quinet, Paříž, 1938, FR (tehdy v domě sídlil licencovaný luxusní nevěstinec) •  Zednářská mince Le Grand Sphinx, lóže Orient de Paris, 1804, Paříž, FR
Karavany, obytné přívesy, foodtracky, Brašov, RO  •  zdroj: https://freebiesupply.com/  •  Coventry Sphinx, fotbalový klub, Coventry, West Midlans, UK  •  Průmyslové zboží, Coventry, UK
Sfinx, národní podnik, odznak, výroba smaltovaného zboží, Frýdlant nad Ostravicí, CZ (dnes fa Belis)  •  Odznak továrny Sfinx, Holešov, cukrovinky, (? šedesátá léta 20. stol.)  •  Sfinx, Holešov, výroba tvrdých nečokoládových bonbonů, (dnes součást skupiny Nestlé), CZ  •  Sphinx Resort, letovisko, Hurgada, EG
Z cestovních ikon na https://www.istockphoto.com/  •  Klenoty, Káhira. EG  •  Koupelny, NL
Giza´s Sphinx, vydavatelství, Kóžikkót, stát Kérala, IN  •  Sphinx, farmaceutická výroba, Nairobi, KE  •  Sphinx University, Asjút, EG
Sphinx Pharma, intramuskulární steroid, Kalkata, Západní Bengálsko, IN  •  Obal cigaret z období protektorátu Böhmen und Mähren  •  Sphinx Comp., přestavba bytů, Cary, Severní Karolína, US
Sfinx, restaurace, Lekkerkerk, NL  •  Klenotnictví, GR  •  The Sphinx, hotel-restaurant, North Geelong, Victoria, AU
Mezinárodní škola Sphinx, Káhira, EG, dvě verze loga;  •  Trega International B. V., keramické zboží, dlaždice, Maastricht, Limburg, NL
Moderní škola v Perthu, Západní Austrálie, AU  •  Univerzita Leeds, UK  •  https://www.designcrowd.com, pro Vlabs, GR  •  Studentské sdružení košíkové, Wageningen, NL


Závěr

Přitažlivost fenoménu sfingy si nenechal ujít ani vyslanec amerického způsobu života, tedy hlavně hudby! - Louis Armstrong. V roce 1961 si takhle zasóloval pod dohledem Jejího Tajemstva.

Sfinga - pět tisíc let starý a stále funkční/úspěšný design! To je výzva i pro současného (nejen českého) grafika!Poznámky:


*1  Podle prezidenta Asociace starožitníků J. Neumanna se mezi starožitnosti řadí takové předměty, jež pocházejí z první republiky. V praxi to znamená cokoliv, co bylo vyrobeno před rokem 1938.
Např. Velká Británie pro starožitnost-antikvitu požaduje sto roků, i když ne striktně


*D  Belgický stavební inženýr a spisovatel R. Bauval a britský spisovatel a novinář G. Hancock; The Message of the Sphinx: A Quest for the Hidden Legacy of Mankind. New York: Crown Publishers, 1996.


*G  Podle R. Gravese byla thébská sfinga odvozena z thébské Měsíční bohyně. Její tělo, složené z nesourodých částí, představovalo dvě poloviny thébského roku. Lev symbolizoval mladý rok, had rok stárnoucí. Znakem Théb byl lev.


*J  Jung ji považoval za symbol pohlcující matky.


*O  Ostatně teroristé Islámského státu vyhrožují již dnes, že „Až Egypt přejde pod záštitu chalífy, nezbudou tam žádné pyramidy, žádná sfinga, žádné modly.“ Když vidíme, jak islamisti jinověrcům ničí památky různě po světě dnes, tak je svědectví tehdejšího historika dost uvěřitelné.
Egyptští Arabové používali pro sfingu označení Abul-Hol, což znamená Otec hrůzy.


*P  Za svůj vandalský čin byl podle legendy místními obyvateli zabit.


*R  Lev je s „normálním“, nerozeklaným ocasem, za pozornost stojí i palcát (podle blazonu řemdich) v pravé tlapě lva; výjimečná je i sfinga v klenotu erbu


*T  Kladla jednu otázku, na kterou správně odpověděl až Oidipos. Sfinga řecké mytologie měla také lví tělo, ženskou hlavu, ale navíc hadí ocas a ptačí křídla - ne nadarmo je popisována jako sestra Chiméry. Vlastně to není sfinga dle výše zmíněné klasické definice.


*V  Tento vous/bradku nosil staroegyptský bůh zemřelých Osiris. Faraoni si nošením této ozdoby snažili zajistit posmrtný život.Původní text byl napsán v dubnu roku 2023 a publikován ve Fontu č. 189/3/2023 (Starožitnosti).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikala v období kvetoucích jabloní a byla dokončena před letním slunovratem téhož roku v krkonošském zákoutí.