Z P Á T K Y   K E   S T R O M Ů M

Rostlinná říše je nezměrná rajská zahrada, do které byl postaven (anebo v které vyrostl) člověk. Projděme se trochu okolo nejvýraznějšího botanického fenoménu této zahrady - stromu.

Celý člověčí život je rámován a provázen existencí této přírodniny - strom poskytuje materiál obrazně i doslova „od kolébky - přes oděv, ohřev, stavebninu a potravu - po rakev“. Přírodnina je to tak ohromná, tak významná, tak mysl člověka naplňující a ovlivňující, že prorostla do mýtů všech kultur nejen na úrovni pozemské, ale i kosmologické.Strom života, strom vědění

se objevují na úsvitu raných lidských kultur v různých podobách, které odpovídají tomu kterému klimatickému pásmu respektive biotopu, v kterém se dotyčná kultura rozvinula.Datlovník pravý, lidově palma datlová, (Phoenix dactylifera L.)


Někdy je to palma datlová, někdy granátovník, fíkovník či jiný ovocný strom Blízkého Východu. Tak ho nacházíme vyobrazen např. na postakkadské válečkové pečeti z Mezopotámie, kde vidíme po stranách datlovníku dvě sedící figury, z nichž jedna má rohy, na scéně je i had*1, či na reliéfu, který pochází z výzdoby audienčního sálu královského paláce v městě Súsy - palma mezi ochranným duchem lesa a Ninhursag, bohyní Matkou.Otisk válečková pečeti, 22. stol. př. l., Mezopotámie
Datlovník mezi ochranným duchem lesa a Ninhursag, bohyní Matkou, reliéf z pálené hlíny, cca 2200 př. l., Súsy, Elamské království, Irák
Z výzdoby trůnního sálu Aššurnasirpala II., 9. stol. př. l., Kalach, Novoasyrská říše  *2
Strom života, detail bronzové helmy krále Sarduri II, cca 750 př. l., Urartské království
Strom života, freska z hrobu Ramesse II., 13. stol. př. l., 19. dynastie, Nová říše, EG
Strom života z fresky ve sněmovním sále v Altintepe, 8.–7. stol. př. l., urartské (arménské) království, dnešní Turecko
Strom života, frýžská terakota, 6.-7. stol., Anatolie, TR


Ve Staré smlouvě (Starém zákonu) je strom života (a také strom vědění dobrého a zlého) poprvé zmíněn v Gn 2:9 *3. Oba stromy jsou uvedeny jako dvě samostatné a různé rostliny.Ráj, Pád člověka, Strom poznání dobrého a zlého, Lukáš Cranach starší, 1530, Německo


V pozdějším, nejen židovském pojímání, strom života svým všeobsahujícím pojetím zahrnuje i strom vědění i osu světa.Strom sefirotický

V judaismu strom života figuruje v několika případech posvátné geometrie, především v kabale (mystickém studiu tóry), kde představuje diagram deseti bodů (sefirot), deseti cest, které tvoří základ všeho existujícího. Toto pojetí považuje strom života za mapu individuální energie a myšlení, je to cesta, jak vnést do svého života vyrovnanost a harmonii.Jedna z verzí prezentace a interpretace kabalistického stromu života  •  Konstrikce takového uspořádáni


Jako strom života bývá interpretován též židovský sedmiramenný svícen, menora.

Menora jako Strom života se zakomponovaným sefirotickým stromem, soudobá vitráž v synagoze Valley Beth Shalom, Encino, Los Angeles, CA, USA


Další stromy

Uctívané stromy najdeme v kulturách po celém světě. Např. v Indii a na Srí Lance jsou objektem kultu stromy probuzení - fíkovníky (Ficus religiosa), pod nímž měl Buddha dosáhnout osvícení. Že jich je po indickém subkontinentu a na Cejlonu vícero, je výsledek pěstitelské a misionářské píle tamních buddhistů, kteří výhonky z původního fíkovníku rozvezli po jmenované oblasti.Socha Buddhy pod stromem bódhi (osvícení), 800 n. l., IN  •  Socha meditujícího Buddhy pod fíkovníkem nedaleko stúpy Abhyagiri, IN


V čínské tradiční kultuře je strom spojen s dlouhověkostí. Mimořádné úctě a oblibě se těší tzv. Čtyři džentlmeni - borovice, švestka, bambus a orchidea. *4

Znak „STROM“ v tradičním čínském písmu  •  Pomůcka k zapamatování znaku STROM  •  Servírovací talíř se stromem života ozdobený magnoliovými květy, kol. 1700, mandžuská dynastie Čching, období Kchang-si, CN


Výrazem propojení, respektive jednoty světa stromů a lidí jsou mj. řecké báje, v kterých často dochází úradkem/působením bohů k proměně/zakletí pozemského smrtelníka do stromu. Důvody metamorfózy bývaly rozličné - odměna, ochrana/záchrana, trest či soucit (Filémon a Baucis >topol a lípa; thrácká královská dcera Fylis>mandlovník; nymfa Pitys>borovice; nymfa Leuce>topol; princezna Carya>ořešák; dcery boha Slunce Héliovny>topoly; Dafné, dcera říčného boha, Najáda>vavřín; mladík Kyparissos>cypřiš; dcera kyperského krále Kynarase Myrrha>myrhovník aj.). Většinu starověkých proměn shrnuje opus Metamorphoses římského básníka Publia Ovidia Nasona.Faethónovy sestry Héliovny se ze žalu nad smrtí bratra mění v topoly, detail z Faethonova sarkofágu, 3.–4. stol., Řím  •  Tatáž scéna, dřevořez, Virgil Solis,
ilustrace k Ovidiovým Proměnám, Frankfurt, 1581, DE


Toto starověké dědictví propojení světa lidí se světem stromů se dochovalo do nedávna - připomeňme jen baladu Vrba od K. J. Erbena. Nakonec i o Isaacu Newtonovi se traduje, že dospěl k zákonu o gravitaci pod jabloní, ze které spadlo jablko a tak došlo k učencovu poznání, z kterého odvodil zmíněný fyzikální zákon... :o)

Strom jako axis mundi

neboli osa světa*5. Máme doloženo výtvarně i literárně, jak si naši předkové před tisíciletími představovali propojení světa dole, tady a nahoře. Skutečnost stromu, který kořeny sestupuje do hlubin, kmenem tkví na povrchu země a korunou dosahuje nebeských výšin, byla názorným (před)obrazem fungování komplexního světa, jak ho poměrně snadno mohl pojímat s přírodou spjatý člověk prvních kultur našeho rodu.Světová strom jako keramická scéna, kultura šachtových hrobů, cca 300 př. l., stát Nayarit, MX  •   Světový strom, kresba podle detailu stély 25, 500–100 př. l., Izapa, MX
(Ústřední světový strom bývá též interpretován jako představa pásu Mléční dráhy, zde představovaná krokodýlem)
Iluminace (rodícího) Světového stromu z mixtéckého Kodexu Vindobonsensis, 14. stol., jižní MX  •  Iluminace z mixtéckého Kodexu Selden, kol. 1500, MX  •  Kukuřičný strom symbolizující osu světa, aztécký Kodex Borgia, před 1500, MX
Detail Světového stromu, kresba podle glyfu na mayském sarkofágu, Chrám nápisů, Palenque, 7. stol., jižní Mexiko
Strom života ve formě granátovníku, malba v letním paláci šekinského chánátu, 18. stol., dnešní Ázerbájdžán  • Světový strom, výšivka, 19. stol., Rusko
Detail skalní rytiny se smrkem a symboly zimního slunovratu, 1. tisíciletí př. Kr., provincie Bohuslan, Švédsko


V severské (nordické) mytologii figuruje strom Yggdrasil, popisovaný ságami jako vždyzelený jasan. Říká se mu Světový strom (někdy také Strom života) a prorůstá všemi (devíti) existujícími světy nordického kosmu. Znázorňuje také zmíněnou Osu světa. Na větvi Yggdrasilu se obětoval*6 nejvyšší severský bůh Ódin, aby ze stromu získal tajemství run, symbolu moudrosti.Yggdrasil, tapisérie z Överhogdal, cca 1000, Švédsko  •  Strom živoza, kamenný reliéf z 11. stol. ve starém kostele, Švédsko
 •  Yggdrasill a rozmanitá zvířata, která na něm žijí (na vrcholu např. orel/případně kohout/ s jestřábem mezi očima), kresba, 17. stol., Island
Yggdrasil jako osa světa, ilustrace k Eddě, Oluf Olufsen Bagge, 1847, Island  •  Yggdrasil, staronové nordické ornamentální provedení


Keltové měli velmi rozvinutý kult stromů, měsíce svého kalendáře měli pojmenované podle rostlin, převážně stromů, a keltská verze horoskopu měla rozdělen rok na několik desítek časových úseků, z nichž každému byl přirazen některý z mnoha druhů stromů, z  nichž nejdůležitější roli hraje topol, který v průběhu horoskopového roku je figuruje čtyřikrát. Přesto největší úctě a vážnosti se u Keltů těšil dub, asi pro schopnost vzdorovat i úderu blesku, s jehož božstvem byl i spojován.Jedna z novodobých ornamentálních variant keltského uzlového ornamentu, který znázorňoval stylizovaný strom života či posvátný dub s korunou větví nahoře a korunou kořenů dole.


V keltském uctívání stromů a celých posvátných hájů (nejen dubových, jasanových a hlohových, což byla nejváženější trojice keltské dendrolatrie) lze hledat i jeden ze zdrojů fenoménu tzv. zeleného muže.

Zelený muž na gotickém opěrátku v jednom klášterním kostele v kraji Vendôme, Francie
Slavnost Zeleného muže, srpen 2014, Glanusk, Wales, Velká Británie


Strom v křesťanství

má dvojí, rozporuplný osud. Na jedné straně jako součást ne křesťanských (obecně pohanských*7, čili konkurenčních) kultů jsou uctívané, posvátné stromy, ba celé háje ničeny, káceny, spalovány. Na druhé straně biblický fenomén stromu života a vědění prolíná křesťanskou praxí i teorií i křesťanskými legendami.*8Pomník sv. Bonifáce, 20. stol., Fritzlar, NěmeckoV nejabstrahovanější podobě je křesťanským stromem života a poznání (Ježíšův) kříž, neboť - dle teze - přináší lidstvu požehnání a spasení.Replika tzv. Kříže Ballymekinny, ještě stále s připomínkou Stromu života, kol. 600 (?), nalezen v klášteře Monasterboice, Co. Louth, Irsko


Ve Starém i Novém zákoně (smlouvě) figurují různé stromy v proroctvích a v podobenstvích. (Někdy to však až zarazí, jak je se stromy nakládáno - Ježíš proklíná neplodný fíkovník, jako kdyby chudák strom za to mohl...) Velké disputace v církevních kruzích se vedly o původu stromu, z kterého byl zhotoven kříž, nástroj Kristova umučení.*9„Kreuzpartikel“ (částečky Kříže), relikvie, Schatzkammer, Vídeň, AT


Obdobně se spekuluje o stromě, na kterém se měl oběsit Jidáš.*10Jidáš věšený ďábly na sykomoře, románská hlavice sloupu, sochař Gislebertus, katedrála sv. Lazara, Autun, poč. 12. stol., dep. Saône et Loire, Burgundsko, FR  •  Oběšený Jidáš Iškariotský, freska, 16. stol., klášter Taržiště, Strupets, Bulharsko


Budiž připomenuto, že především v období baroka byly stavby kultovního charakteru jako boží muka, kříže, kapličky, zvonice aj. doprovázeny výsadbou stromů (hlavně dubů a lip), z nichž mnohé přežily stavbu samotnou.V lidovém křesťanství (jaksi v rozporu s Božím zákonem-Desaterem viz např. Ex 20, 4-5 *11) jsou mj. uctívány stromy, které mají nějaký vztah k biblickému, především novozákonnímu textu. Např. hloh z Glastonbury (Somerset, Anglie), podle legendy zázračně rozkvetlá hůl Josefa z Arimatie při přistání na britských ostrovech. Tento hloh je od středověku dodnes cílem poutí a objektem uctívání. Glastonburský hloh rozkvétá dvakrát ročně, na jaře a v prosinci. Jeho nakvetlé větve se posílají anglické královně již od 17. století k Vánocům.Sv. Hloh, zahrada kláštera, stav 1984, Glastonbury, Somerset, Anglie, UK


Strom - rodokmen

Strom symbolizuje síly života a historii lidského rodu, proto byl použit i jako rodokmenové schéma, tzv. strom genealogický. Zvláštní označení získal tzv. Strom Jišajův - v křesťanském umění schématizované zpodobení Kristova rodokmenu počínajíc Jišajem, otcem krále Davida.*12Nejstarší známé vyobrazení Jíšajova stromu - Vyšehradský kodex, konec. 11. stol., vytvořeno pro korunovaci českého krále Vratislava II v řezenském iluminátorském okruhu
Ježíšův rodokmen, vitráž, 1145, katedrála v Chartres, Francie


Stromy jako politikum, aj.

Ochrana význačných stromů, péče o ně, znovuvysazování celých alejí je jev skoro celosvětový, který dokládá archetypální vztah lidí ke stromům.Čtyřřadá Valdštejnova lipová alej, zal. 1631, Jičín /foto P. Prokeš/


Irokézové mají ve své kultuře fenomén Stromu míru, který byl použit i při jednáních během obsazování amerického Západu bílými osadníky. Strom míru - borovice bílá (Pinus Strobus) - sloužil k tomu, aby zbraně zakopané pod ním pečetily mírovou dohodu. Že stromy byly posléze káceny a dohody porušovány, je trochu jiná historie...Pečeť Haudenosaunee (Pěti národů - Mohawků, Oneidů, Onondagů, Cayugů a Seneců),
ukazuje irokézské klanové totemy okolo Velké bílé borovice s válečnou sekyrou a šípem v jejích kořenech.


Zmiňme také pověstné objímání stromů třeba na Vysočině.„Vidím, že jste si na objímání stromů najal už lidi.“, kresba V. Renčín
Strom moudrosti, beton, 1975, v areálu Brigham Young University (vlastněná a provozovaná Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů), Provo, Utah, USA
Strom života, Gustav Klimt, 1909, detail z návrhu výzdoby nástěnné malby paláce Stoclet, Brusel, Belgie


Stromy heraldické

Stromy, přes všechnu svou archetypální sílu nejsou mezi šlechtickými erby častou figurou. Vzhledem k období, kdy se evropská heraldika konstituuje - 11.-12. století - je možné, že stromy, které ještě byly předmětem kultů, které se křesťanství snažilo potlačit, nebyly žádoucími symboly pro křesťanské rytířstvo. Ani symbolika stromů nebyla nejvhodnější. Milost nalezl dub pro svou odolnost, pevnost, mohutnost, dlouhověkost, atd.
Z rodových erbů s dubem:   della Rovere (it. dub), z výzdoby ve Villa Farnesina, Řím, Itálie  •  O'Donnellan, Irsko  •  Schermerhorn, Holland, dnes USA  •  klan Andersonů, Skotsko
jiné stromy:  Noyon, ořešák, Nizozemí  •  Hrabata z Keyserlingu, palma, Westfálsko  •  Rod Murphy, jabloň, Irsko  •  Lindner (Linde něm. lípa), 1440, Sasko  •  Znak kardinála Ennioa Antonelliho, olivovník, Palazzo Arcivescovile, Florencie, IT


Ostatně, především on, dub, strom zasvěcený nejmocnějším bohům před a mimokřesťanských kultů, musel být absorbován, překryt rozšiřujícím se křesťanstvím, jeho symboly a idejemi, jak zmíněno výše. Znak gruzínského města Martvili (ondřejský kříž nad zlatým dubem) je zjednodušeným příběhem na toto téma: Svatý Ondřej podle legendy měl v 1. stol. n. l. přijít do míst pozdějšího města Martvili, pokácel posvátný dub a na jeho místě a z jeho dřeva postavit první zdejší křesťanskou svatyni. Tak jednoduché to bylo!Znak města Martvili,GE


V pozdější heraldice městské a státní je přítomnost figury stromu častější; v případě měst a na území zemí Koruny české patří strom dokonce mezi nejfrekventovanější figury - jehličnany nacházíme na sedmi desítkách obecních znaků, listnáče skoro na jednom a půl stu.
Mezi státními symboly a emblémy jednotlivých států figuruje docela pestrá směsice, vybíráme: libanonský cedr - má vyjadřovat nesmrtelnost a pevnost, stálost; kanadský javor; brazilský sapan ježatý (Caesalpinia echinata)*15; guatemalský vlnovec*13 (kapok, Ceiba pentandra); japonská třešeň-sakura; Spojené arabské emiráty jako národní strom prezentují naditec (Prosopis cineraria). S Indií je spojen fíkovník bengálský - banyan.Libanon  •  Rovníková Guinea, znak *13  •  Barbados, štít znaku  •  Saudskoarabské království, znak
Mexický státní znak  •  Strom života, detail z aztéckého kodexu Borgia, MX
Haiti  •  alternativní návrh na haitskou vlajku
Senegal, Německá Samoa, štít znaku, 1900–1914  •  Čuvašsko, znak, RU  •  Provincie Chincha, Peru
Stát Chuuk, Mikronézie  •  Indonézie, štít znaku, fíkovník banyan  •  Prefektura Miyagi, Japonsko (lepedézie, strom s trojčetnými listy - tři listy značí pokrok města, jednotu a přátelství lidu; tvar stromu je také stylizovaný hiragana znak Mi)
Norfolk Island, araukárie, Austrálie  •  Provincie Phi Chit, Thajsko  •  Baskicko, štít znaku
Departement Alpes-Maritimes, Francie


V české národní symbolice se objevuje motiv lípy, v řecké a izraelské olivovník (symbol míru), v německé dub*14 (již zmíněná mohutnost, dlouhověkost). Dub za svůj národní strom považuje vícero zemí: Velká Británie, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Francie, Německo, Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Srbsko, USA (od 2004), samostatně Iowa (od 1961), bílý dub Connecticut, Illinois a Maryland. Severní červený dub(Quercus rubra)) Ostrov prince Edwarda, New Jersey. Stálezelený dub je státním stromem Georgie.


Přejděme k přepestré galerii stromů emblémů měst apod.:Jehličnany
Obec:  Bragenzer Wald, Rakousko  •  Baumgarten (Vídeň), AT  •  Spálov, CZ  •  Adelmannsfelden, DE  •  Jedlí, CZ
Suchdol, CZ  •  Koeru, Estonsko  •  Pinneberg (okres), 1946, DE  • Orta San Giulio, Piemont, IT  •  Vrchlabí, CZ
Svatá Máří, CZ  •  San José de Las Matas, Dominikánská republika  •  Špindlerův Mlýn, CZ  •  Enney, Švýcarsko
Volary, CZ  •  Ragavere, Estonsko
Villa Nova da Telha, štít, Portugalsko  •  Borovany, CZ  •  Araucaniá, oblast, Chile (návrh na novou vlajku, 2006)  •  Paikuse, Estonsko


Listnáče - Duby
Biscay, štít znaku, provincie, Španělsko •  Almada, Portugalsko (dub korkový)  •  Nottingham, okres, Anglie, UK  •  Blekinge, Švédsko  •  Český Dub, CZ
Egedal, Dánsko  •  Marienbaum (část Xanten), Sev. Porýní- Vestfálsko, Německo  •  Montanaire, Švýcarsko  •  Vergara, Chile  •  Vest-Agder, Norsko
Oakland, Kalifornie, USA  •  Oakville, Ontario, Kanada


Listnáče - Různé, ne ovocné


<

Vrba -   Amt Trittau, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Dvorec, Slovensko  •  Banalúa de las Villas, Španělsko
Felben, Švýcarsko  •  Wesel, okres, Německo  •  Otterup, Dánsko  •  Vidnava, CZ
Lípa -   Lindas, Norsko  •  Schielo, Německo  •  Pastviny, CZ  •  Rečica ob Savinji, Slovinsko
Topol -   Háj ve Slezsku, CZ  •  Plaňany, CZ  •  Rabenholz, Německo
Jilm -    Jilemnice  •  ? -  Mulberry, V. Británie  •  Libštát, CZ  •  Karojba, Chorvatsko


Ovocné stromy

Jabloň -   Altenweddingen, Německo  •  Horné Otrokovce, Slovensko  •  Jablonec nad Nisou, CZ  •  Jablonic, Slovensko  •  Pomy, Švýcarsko
Hrušeň -   Worcester, UK  •  Beimerstetten, DE  •  Švestka -   Boguduchiv, Ukrajina  •  Třešeň -   Těhov, Praha-Východ, CZ
Palma -   Filakovo, Slovensko  •  Jedlý kaštan -   Castaned, Švýcarsko  •  Nasavrky, CZ
Olivovník -   Oliva, Španělsko  •  Oliviera, štít, Portugalsko  •  Pomerančovník -   Kefar, Izrael


Jiné státní stromy

Jak jsme viděli výše, některé stromy se dostaly mezi státní symboly a figurují na pečeti, znaku či vlajce příslušné země. Mnohé země, jejichž státní znaky a vlajky neobsahují figuru stromu, však přesto nějaký strom jako reprezentativní, symbolický mají. Tyto stromy se objevují např. na platidlech, pamětních medailích, státních vyznamenáních a podobných aplikacích, které souvisí s reprezentací státu.

Hvězdný strom, revers dvoueurové mince, 2000, Francie  •  Strom života na 5kurusové minci, 2009, Turecko  •  Revers zlaté medaile věnované mystice kabaly, 2009, Izrael
Medaile na rubu zobrazuje Sefirotický strom života a každý Sefír je reprezentován kruhem na pozadí prvních hebrejských veršů Tóry, Knihy Zákona, popisující Stvoření světa, až po slova „... to bylo dobré.“ Na pravé straně medaile je umístěný nápis v hebrejštině „Moudrost kabaly“.
Chartovní dub na pamětním čtvrtdolaru ze série 1/4dolarových sběratelských mincí 5 států Unie, rub mince pro stát Cinnecticut, USA  •  Dračinec na reversu 20riálu, Jemen  •  Dračinec (Dracaena cinnabari), endemit jemenského ostrova Sokotra - třetihorní nádhera


Korporátní stromy

Strom jako značka právnických subjektů pracuje se všemi výše zmíněnými obsahy a symbolikami pojednávaného fenoménu. Vidíme ho jako emblém reflektující strom co botanickou entitu na jedné straně, či jako alegorii či jen duchovní symbol. Nezanedbatelná je i tvarová bohatost zpracování tématu, kterou biologická skutečnost stromu umožňuje.
Dub tvoří logo Konzervativní a unionistické strany D. Camerona ve V. Británii a spolu s růží ho mají na značce Leví demokraté v Itálii; dříve ho měli též v logu Pokrokoví demokraté Irska.Leví demokraté, IT  •  Dub toryů, britští konzervativci, UK  •  Národní liberální strana, Libanon  •  Falangy, Libanon  •  Nová azerbajdžánská strana, AZ
Palestinský demokratický svaz  •  UMP - Svaz pro Lidové hnutí, FR  •  Dub, gaulisti pro obnovu (Francie), blízcí UMP, FR
Environmentalisti, Washington DC, USA  •  Alon, naftová společnost, Izrael  •  Maronitská liga, organizace křesťanských hodnostářů, kteří podporují nezávislost a suverenitu Libanonu v rámci demokratické a pluralitní společnosti, LB (jméno organizace v kaligrafii thuluthského stylu ve tvaru cedru)  •  Schwedt, Ekologický hnací plyn - čistící prostředky, Německo
Opice a stromy, vlajka jedné z bojových skupin Asafo, Ghana
Yggdrasil's Child, dětská kosmetika, Kanada  •  50 stromů, program výsadby stromů v ulicích, St. Louis, Montana, USA  •  Střídejte kořeny, servisní organizace pro umění, obec a společenské aktivity, Georgia, USA
ACI, finanční služby, Kansas City, MO, USA
Lázně Bělohrad, CZ  •  Birzeit University, Palestina  •  Křesťanská akademie, Columbus, Ohio, USA
Ciba, chemikálie, Švýcarsko  •  Breedlove'Food, humanitární organizace proti hladu, USA  •  Dor Alon, pohonné hmoty, Izrael  •  Dunapack, vrstvené obaly, AT-HU
Duropack, vrstevnaté obaly, CZ
Festival stromů, charitativní vánoční akce, Peterborough, Ontario, USA  •  Prodej potravin, USA  •  Istanbulské sady a parky, TK  •  Kuch Khaas, kavárna-centrum pro umění, kulturu a dialog, Islamabad, Pakistan  •  Ligna, dřevařská společnost, CZ
Lineta, dřevařská společnost, CZ  •  Deodorantové stromečky, Julius Sämann, Švýcarsko
Fairmount Open School, Indiana, USA  •  Péče o seniory, University of California, San Diego, USA •  Ministerstvo zemědělství ČR
Sad, přípravka, Knighton House School, Durweston, V. Británie  •  TOK, pedagogické poadenství, USA  •  Smart tree, software, Bukurešt, RO
Martinson, stavebniny a výstavba, Švédsko  •  Izraelský národní pozemkový fond, IL  •  Národní den stromů, Kanada
Palma, jedlé tuky a oleje, SK  •  Rattan, nábytek, PL  •  Pohřební vlajka (se smuteční vrbou), používaná v Antwerpách, BE  •  SPAR, obchodní centra, NL
Vodka Absolut Amber, uložená v dubových sudech, Švédsko  •  internetová stránka: Strom moudrosti - Strom osvícení, buddhistická duchovní praxe na základě Buddhovy Noci osvobození.
Strom a jeho odraz představují dvě polohy života - stojící strom je život plný přání, utrpení a nepochopení; odraz stromu je život dokonalý, ryzí, uvědomělý


Závěr

Variace na prosté schéma kořeny-kmen-větve/koruna nemluvě o rozsáhlé řadě listoví a ovoce/plodů je otevřená stále novým pojetím. Takže můžeme zakončit obdobně, jako v jiné procházce: Zasaď strom, nakresli logo!Logo projektu Mezinárodní školy Yew Chung v Šanghaji na zalesnění části Vnitřního Mongolska, Čína
Retreet America, cyklistický spolek sází stromy, USA  •  Stromy, voda, lidé - monitoring kvality prostředí, USA  •  nebo i takhle: Kup si boty, zasaď strom!, botařská firma Etnies věnuje část ceny na zalesňování Kostariky a Brazilie,
sídlo fy Lake Forest, Kalifornie, USAPoznámky:

 
*1  Vědci se přou, jak dalece tato scéna souvisí s historkou o pokoušení a pádu člověka v zahradě Eden. Oponenti dokládají, že je to tehdejší běžný motiv rohatého božstva a ženské uctívačky (případně ženského božstva Země); palma a had jsou symboly plodnosti.

 
*2  Některé glyptické varianty assyrského stromu života, jak je z různých zdrojů (především válečkových pečetí) shromáždil a v jedné ze svých prací koncem 20. stol. uveřejnil finský asyrolog Simo Parpola:


www.atour.com/education/pdf/SimoParpola-TheAssyrianTreeOfLife.pdf (pages 41-42 / 200-201)
 
*3  Genezis 2,9: „Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady a stromu dobrého a zlého." a 2,16-17 „A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš.“
A Strom života je pak zmíněn ještě v závěrečné knize Nového zákona: Apokalypsa-Zjevení Janovo, závěrečná, 22. kapitola: „1. I ukázal mi řeku vody života, čistou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. 2. Uprostřed náměstí toho města a s obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce, každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů.“

*4  Borovice představuje odvahu a sílu ducha, vytrvalost, odolnost. Švestka pracovitost a silnou vůli (kvete jako jedna z prvních, mnohdy ještě za sněhu). Bambus houževnatost a pevnou morálku. Orchidea je rostlina učenců.

Čínané mají také velmi rádi lotos, vrbu a chryzantému.

*5  Osou světa je v různých náboženstvích nejen strom, ale také hora, lano, věž, atd.

*6  Podobnost s jiným ukřižovaným - Kristem - se přímo nabízí.
Světové stromy v Evropě a v Americe vykazují řadu shodných prvků, které lze považovat jako odvozené z pozorování přírody, ale jejich umístění v kompozicích světových stromů života je opravdu, ale opravdu hodně podobné. Za pozornost stojí i okolnost, že stromy světa jsou v mnoha mezoamerických případech stylizovány do formy jakéhosi kříže. Závěry, které z toho všeho lze odvodit, ponechám na laskavém čtenářstvu samotném.

*7  Před a mimo křesťanská náboženství, vesměs polyteistická, Jedná se o náboženství a kulty zahrnující různé bohy, nadpřirozené bytosti, přírodní duchy, duše předků apod. které vyznávali především staří Germáni, Slované, Keltové, antičtí Řekové, Římané a jiné národy.

*8  Jedna z křesťanských legend vypráví, že svatý Bonifác (8. stol.), apoštol Germánů a patron Německa, chtěje druidům dokázat, že dub není posvátný strom, nechal porazit dub Donarův (Thorův). Ničivý pád dubu přežila jen malá jedlička. Bonifác tuto náhodu označil za zázrak a prohlásil jedličku za stromek Dítěte Ježíše, Od té doby se sází v Německu mladé jedle na oslavu Kristova narození. Varianta legendy říká, že Bonifác použil trojúhelníkovitého tvaru jedle k vysvětlení fenoménu Svaté Trojice Boží při kázání pohanským kmenům.

*9  Legendy tvrdí, že Svatý kříž byl zhotoven ze dřeva stromu, který vyrostl na hrobu praotce Adama ze semene Stromu života, které svému otci, Adamovi, vložil při pohřbu do úst Šét, třetí syn prvního lidského páru. Semeno měl Šét dostat od archanděla Michaela, který je přínesl z ráje, aby mohl být později vykoupen dědičný hřích.
S touto legendou koliduje tvrzení jiných legend, že kříž byl složen ze čtyř různých dřev - podle různých interpretů (a zkoumaných relikvií) byl použit cedr, borovice, cypřiš, olivovník, palma v různých kombinacích.

*10  Prameny jmenují především fíkovník egyptský (Ficus sycomorus) někdy zvaný moruše fíková. Někdy je zmiňována zmarlika Jidášova (Cercis occidentalis). Ta má svůj název podle pověsti, že se na něm oběsil Jidáš Iškariotský.[L 2] To je možná zkomolenina francouzského Arbre de Judée znamenajícího strom judejský, což odkazuje na oblast, kde se vyskytoval.

*11  „4. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.

5. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý,....“ čteme v kralickém znění.

*12  Izajáš 11, 1: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce.“

*13  Vlnovec-kapok je ve znaku na - z českého pohledu zajímavé - vlajce Republiky Rovníková Guinea. 
*14  Thorův dub byl posvátný strom germánských pohanů, který existoval na blíže neurčeném místě dnešního Hessenska v Německu. Dub v řecké mytologii je stromem vládce bohů Dia Hromovládného. U Keltů byl název dubu označením pro druidy. V Pobaltí je dub posvátným stromem místních bohů hromu, jejichž jména začínají Per-. I slovanský Perun patří do tohoto okruhu. Nakonec všechna jejich jména mají původ v indoevropském slovním kořenu „perku“ značícím dub.
Místní název Derry anglicizací staroirského Daire (v moderní irštině Doire), znamenající dubový háj, případně dubový les.

*15  Brézil byl dříve název sapanu, zdroje ceněného červeného barviva získávaného z brazilských lesů 
Prameny a zdroje:
Publius Ovidius Naso, Proměny, ilustrace Pablo Picasso, Odeon, Praha 1969


Původní text byl napsán v mimořádně teplém březnu roku 2014, publikován ve Fontu č. 136/4/2014 (téma:Botanické zahrady).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v horkých i deštivých srpnových dnech téhož roku v krkonošském zákoutí.