S T É B L A   A   K L A S Y

Zelená je tráva, fotbal to je hra čili Travička zelená, to je moje potěšení...

Od dětské říkanky k dospěláckému halasnému deklamování*D - a stále jsme na pažitu. Historicky podstatné, obdivuhodné a důležité je, že z takzvaně obyčejné, často do nicotnosti odkazované trávy - jak říká dávné přísloví - Všechna sláva, polní tráva*T - člověk dokázal vyšlechtit jednu ze základních potravin*P - obilí. Botanicky se obvykle jedná o rostliny z čeledi lipnicovitých (Poaceae), které se obecně nazývají trávy nebo traviny.*O Stáří genetického předchůdce dnešních trav (a tím pádem i obilnin) je odhadováno na 90 miliónů let. Travinami, respektive jejich plody -semeny - se předkové moderního člověka začali živit asi před 3,5 milióny let.*Z
Hospodářský význam travin pro lidstvo je naprosto zásadní: spojení historického moderního člověka se stébly nesoucími zrna se podle archeologa australského původu V. G. Childa plně vyvinulo v časech po konci doby ledové (cca před patnácti tisíci lety) v období přechodu od společnosti lovců a sběračů k společnosti usedlé, jejíž hospodářství bylo založeno na zemědělství. Ne nadarmo historici, archeologové, nazývají tato tisíciletí dobou neolitické revoluce.„Neolitičtí zemědělci“, Z. Burian, 1951


Stébla a klas v bibli

Izajáš 40, 6: „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.“ Genesis 41, 22-23: „Pak jsem ve snu viděl: Z jednoho stébla vyrůstá sedm klasů plných a pěkných. A hle, za nimi vyráží sedm klasů jalových, hluchých a sežehlých východním větrem.“ Jób 5, 26: „Do hrobu sestoupíš ve zralosti, jako se sváží požaté obilí ve svůj čas.“ Žalmy 65, 14: „Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem.“ Marek 4, 28: „Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu.“Muž sklízející obilí a ječmen (malba v hrobce) Deir-el-Medina, Théby, kol. 1500 př. n. l., Nová říše, EG


Symbolika

Tráva je vnímána jako vítězství nad pustinou, spoluvytváří totiž již úrodnou půdu. Ve výkladů snů představuje nový růst, nové nápady a nové podnikání. Psychologický aspekt nejobvyklejší barvy trávy, zelené, je obecně vnímán jako kladný. Lidské oko je nejcitlivější právě na zelenou barvu, což je výsledek evoluce, údajně proto, že na Zemi je, díky chlorofylu v rostlinách, právě zelená barva nejvíce rozšířená. Z fyzikálního hlediska je zelená, respektive vlnová délka a frekvence zeleného světla uprostřed lidským okem zachytitelného vlnění. Zelená barva je symbolem přírody, neboť většina rostlin má zelenou barvu, což je způsobeno přítomností chlorofylu. Ten silně absorbuje elektromagnetické záření v oblastech odpovídajících modré a červené barvě, což způsobuje, že odražené světlo se jeví zelené.Dvě verze aztécko-mayského glyfu Malinalli, což značí druh trávy spojený se smrtí a opětným růstem, proto lebka a z ní rašící tráva
Glyf z aztéckého slabikáře pro slabiku me; dobře jsou rozeznatelná stébla s klasy


Zelená je (vedle černé) tradiční barva islámu, někdy ve znění „zelená je barva Prorokova“, má to být prý barva zahrad ráje. Jak muslimové zjistili, že jsou rajské zahrady takto zbarvené, je u Alláha.*A Podíváme-li se třeba na satelitní záběry Arabského poloostrova, tak si uvědomíme, že krajina (zrodu) islámu je především kamenitá a písečná pustina, kde je nedostatek vody a minimum čerstvé pastvy dennodenní realitou, tak není divu, že snem pouštního nomáda*B s jeho nezbytnými velbloudy a koňmi byla trocha zeleně u vodního pramene, tedy zahrada, tak jak se mu občas zjevovala ve fatě morgáně vzdálená oáza se zelenou čupřinou palem. Korán ho v této vizi jen utvrzoval: v súře Hrom, 13. súře koránu, ve verši 35 stojí (arabsky): „Toto je obraz ráje, jenž přislíben byl bohabojným: pod zahradami jeho řeky tekou a plody trvalé jsou stejně jako stíny jeho.“
Lidová socialistická arabská džamahirie (1977–2011)  •  Království Saudská Arábie  •  Pákistánská islámská republika


Lýbijský stát  •  Bangladéšská lidová republika  •  Komorský svaz
Turkmenistán  •  Mauritánská islámská republika
Studenti turkmenské univerzity v uniformě


Zelená vlajka se používátéž v motosportu. Mává se s ní na stanovišti, od kterého již nebezpečí nehrozí, ruší důsledky žluté vlajky, která však musí být vyvěšena dříve než zelená. Používá se také na startu k signalizaci do depa, že mohou být jezdci vpuštěni na trať.


Klas bývá symbolem míru a dobré úrody, kterou právě (jen) mír může zajistit. Jako atribut najdeme klasy u sv. Apolináře a sv. Václava. Že by klas jako symbol trpělivosti (dočkej času, jako husa klasu??) u Apolináře; sv. Václav si měl pro bohoslužebné potřeby sázet víno a pěstovat obilí na hostie. V ženských německých klášterech 13.-14. století vzniklo uctívání Panny Marie Klasové. Vyobrazení těhotné Panny Marie v šatech s vyšitými zlatými obilnými klasy pochází pravděpodobně z biblických předobrazů, na příklad v Písni písní se píše Pís 7, 3: „...Tvé břicho je stoh pšeničný, obrostlý liliemi.“*RPanna Maria Klasová, 14. století, klášterní kostel sv. Petra, Salzburk, AT


Taky trávy

Mezi traviny klasifikačně/taxonomicky patří mimo jiné i bambus, rákos a třtinovec cukrový (Saccharum officinarum) známý jako cukrová třtina. Symbolika těchto příslušníků trav - oproti rostlinám stejné čeledi, které pokrývají povrch jako zelený koberec tvoříce trávník, louku - je méně či více odlišná. Bambus je především východoasijským symbolem houževnatosti, dlouhověkosti, štěstí, duchovní pravdy a oddanosti. V Číně a Japonsku bambus společně s borovicí a slivoní jsou zpodobovány jako „Tři přátele zimy“, tři rostliny, které dokážou, každá svým způsobem, odolávat zimě, a jsou tedy odedávna symbolem nezlomnosti, vytrvalosti a odolnosti v dobách, kdy vše vadne a upadá a člověku zbývá jen několik nejvěrnějších přátel.Tři přátele zimy, malba na vějíři, Čang Ta-čchien (1899–1983), RC


V konfucianismu jsou Tři přátelé zimy velmi oceňováni coby předobrazy ctností dokonale vznešeného, ušlechtilého člověka nepodléhajícího svodům a nástrahám. V Japonsku svazek těchto tří rostlin patří k novoroční výzdobě.*VDekorativní tisk s motivem Tři přátelé zimy z 1. poloviny 20. století, Japonsko


V našem kulturním okruhu se zas připravuje miska mladého zeleného osení jako výzdoba domácností během velikonočních svátků.Heraldika

M. Mysliveček píše, že „užívání (trávníku) se rozšířilo ...i do starých, nově překreslovaných znaků, kde je neopodstatněným přídavkem.“ Nicméně se ustálilo jeho používání, tak jak to vidíme především u velkých státních znaků, např. Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (u britské královské rodiny se tato část erbu udržuje i u jednotlivců). Obecně je to anglicky compartment, v britském případě má vhodný blazonový název mount vert (zelená hora).
Zajímavá je situace v nejvyšších patrech britské heraldiky - na vládní i královské úrovni. Pro náš případ porovnejme jen znaky a erby, respektive jejich trávníky - mount vert, tak jak se ustanovily za vlády královny Viktorie od roku 1837. Královský erb je dvojí - jeden pro používání ve Skotsku a druhý jinde!!Mount vert, ze státního znaku (královského erbu) Spojeného království Velké Británie a Severního Irska; obsahuje na jediném stonku erbovní rostliny Anglie (tudorská růže), Skotska (bodlák) a Severního Irska (shamrock-jetelíček)  •  Skotská verze erbu obsahuje pouze bodláky
Úřad státního tajemníka pro Skotsko - „Scottish governement" (skotský extrabuřt vedle vlády Spojeného království); znak britské (centrální) vlády nemá žádný compartment


Erby britské královské rodiny jsou taktéž dobře a velmi strukturované. Její Veličenstvo královna Alžběta má mount vert viz státní znak/královský erb; její manžel, letos zesnulý princ Philip, Jeho královská Výsost vévoda z Edinburghu má mount vert bez květin a trsů trávy (avšak s heslem); princ Charles, následník trůnu, jako princ z Walesu (všude mimo Skotska) nemá trávníkový compartment, pro Skotsko, jako vévoda z Rothesay, má mount vert s bodláky na trsech trávy; ostatní členové královské rodiny (až na výjimky) jen trsy trávy.Princ Philip, JkV vévoda z Edinburghu  •  Princ Charles, JkV vévoda z Rothesay
Mount vert Cathrine, vévodkyně z Cambridge, známé jako Kate, ročník 1982  •  Mount vert Meghan, vévodkyně ze Sussexu, ročník 1981, oproti erbům ostatních členů královské rodiny má Meghan na mount vert květiny: zlaté máky (sluncovka kalifornská), státní květina Kalifornie, a zimnokvět časný kvetoucí okolo Kensingtonského paláce


Český blazon pro podstavec (něm. Postament) je půda, která bývá pažitem velmi často porostlá. V samotném štítu je trávník umístěn v patě štítu.*Y

Užití klasu v heraldice je už z titulu mírové symboliky velmi časté. (Mysliveček) Tři zlaté klasy vyrůstající ze třech zelených vrchů měli Hejdové z Poříčí v 15. a 16. stol.; tři zlaté klasy (nebo péra??) má ve štítě vladycký rod Vlinských z Vliněvsi.Vlk nad dvěma snopy - erb rodu Bartensleben, zámek Wolfsburg, Sasko-Anhaltsko, DE  •  Acherové z Lucernu, CH  •  Lekešové z Květné, Čechy
Kalixt III., 209. papež, 15. stol., z rodu Borgiů (Borgiové - španělsky a katalánsky Borja, italsky Borgia - byl původně španělský šlechtický rod)  •  San Francisco de Borja y Aragón, vévoda z Gandie, sv. František Borgiáš, jezuitský kněz, 16. stol., ES (štíty z erbů obou Borgiů vykazují variabilitu v kresbě býka i půdy-trávníku)  •  Páni a baroni z Torre de Canals, 14.–15. stol.  •  Kardinál Gaspar de Borja y Velasco, arcibiskup toledský, 17. stol., ES
Johann Michael von Sailer, řezenský biskup, 19. stol., DE  •  Marie-Joseph-François-Victor Monyer de Prilly, 19. stol., biskup v městě Châlons, FR  •  Biskup Bertram-Meier, Augsburg, DE  •  Biskup Matthew Kia Yen Wen, arcibiskup tchaj.pejský, TW
Vasovci, dynastie švédských (1521–1654) a polských králů (1587–1668). Jméno dynastie bylo odvozeno od rodového erbu, snopu obilí (švédsky vasa)  •  Rod Korner z Escholzmattu, LU  •  Graf Lexa von Aehrenthal, 1909
Ostrov Mládeže, druhý největší kubánský ostrov, CU  •  Státní znak Laoské lidově demokratické republiky, od 1991, dle zásad socialistické heraldiky – v levé dolní čtvrti rýžové pole, ohraničeno věncem z rýžových klasů svázaných rudou stuhou, LA  •  Provincie Saskatchewan, CA


V městské heraldice vyjadřují klasy zemědělský charakter obce. V databázi střediska vexilologických informací (vexi.info) je k lednu 2021 evidováno přes dvěstěpadesát obecních vlajek s (jednotlivými) klasy obilí, u některých je vyznačeno i druhové určení, jmenovitě jsou uvedeny podle abecedy ječmen, kukuřice, oves, pšenice a špalda. Klasy jsou vesměs zlaté, ojediněle narazíme i na varianty negativní, většinou bílé nebo z heraldických důvodů v jiné barvě, např. zelené, červené. Zmíněná databáze uvádí ještě 24 obcí s vlajkou, kde je figura se snopem obilí.*YAhrensfelde, Braniborsko, DE  •  Achermann, Nidwalden, CH  •  Akademija, Kaunas, LT  •  Wachsenburg, Durynsko, DE
Úřad pro sdružení obcí Bad Oldesloe Land, Šlesvicko-Holštýnsko, DE (klasy odkazují na počet sdružených obcí)  •  Bercial de Zapardiel, Kastilie a León, ES (stébla kavylu obrovského)  •  Berg, Bavorsko, DE (zelené trojvrší, opravdové mount vert)  •  Birlenbach, Rheinland-Pfalz, DE
Borgarnes, IS  •  Bramsnaes, DK  •  Breitenfeld, Sasko-Anhaltsko, DE  •  Bretteville-sur-Odon, Calvados, FR
Brorup, DK  •  Buchenau (Dautphetal), Hesensko, DE  •  Bušovice, Rokycany, CZ  •  Cargese, Korsika, FR
Elmenhorst, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Gerstungen, Durynsko, DE  •  Goerling, Dolní Porýní, DE  •  Gondelsheim, Bádensko-Württembersko, DE
Gudhems, SE  •  Hattfjelldal (dosl. údolí pod kloboukovou horou), NO  •  Hombrechtikon, Curych, CH  •  Hosenfeld, Hesensko, DE
Hraň, Trebišov, SK  •  Chvalovice, Prachatice, CZ (ječmen)  •  Innerbraz, Vorarlbersko, AT (trsy trávy)  •  Taheva, EE
Telgte, Nordrhein-Westfalen, DE  •  Wollmerath, Poryni- Falc, DE  •  Järna, Dalarna, SE (oves)  •  Jettkofen, Bádensko-Württenbersko, DE
Klášterec nad Ohří, CZ (pšenka)  •  Körner, Durynsko, DE  •  Komar, Doněck, UA  •  Kornwestheim, Bádensko-Württenbersko, DE
Krottendorf, Štýrsko, AT  •  Lenešice, Louny, CZ  •  Lottstetten, Bádensko-Württenbersko, DE  •  Mackensen, Dolní Sasko, DE
Meseberg (Niedere Börde), Sasko-Anhaltsko, DE  •  Muntschemier, Bern, CH  •  Oberentzen, Horní Porýní, FR
Ofterdingen. Bádensko-Württenbersko, DE  •  Oldenbrok, Dolní Sasko, DE  •  Ovesná Lhota, Havl. Brod, CZ  •  Pacetluky, Kroměříž, CZ
Pandrup, DK  •  Pernarava, Lotyšsko  •  Pisticci, Basilicata, IT (pšenice)  •  Rockenhausen, Porýní Falc, DE
Rohlstorf, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Saaldorf, Horní Bavorsko, DE  •  Saint-Clément-sur-Valsonne, Auvergne-Rhône-Alpes, FR  •  Samopše, Kutná Hora, (klasy špaldy – samopše je starší označení pro tuto odrůdu pšenice; počet klasů = počet sídelních částí obce)
Štít znaku kubánského města Santa Clara – vytváří vlastně dva trávníky, v horní polovině plocha volných luk, v dolní obdělaná pole, CU  •  Schinne, Sasko-Anhaltsko, DE  •  Silkeborg, DK  •  Slawno, PL
Vejerslev-Blidstrup, DK  •  Vetlanda, SE  •  Villemer, Seine-et-Marne, FR


Korporátní identita

Firmy zabývající se travnatým povrchem fotbalových hřišť, tenisových kurtů, golfových areálů a tzv. pražských trávníků obecně používají úzkých zelených lístečků znázorňujících trávu velmi často, dalo by se říci, že hlavně a především.Ace Turf, specialista na umělé trávníky, Britská Kolumbie, Alberta, CA  •  Aurora, údržba trávníků, Illinois, US  •  Bambus ve hvězdách, restaurace, Cham, Bavorsko, DE
Bamboo Capital Partners, investiční společnost se sídlem v LU, celosvětově investuje v bankovnictví, čisté energetice, zdravotní péči a zemědělství  •  Big League Lawns, zakládání trávníků a péče o ně, Salt Lake City, Utah, US  •  Dolů k zemi, péče o trávníky, Delaware, Ohio, US  •  Waterless, Grass & Greens, umělé (bezvodé) trávníky, Fresno, Kalifornie, US
Dublin Artificial Grass, umělé trávníky, EI  •  EasyGrass, umělá tráva a syntetické trávníky, Miami, Florida, US  •  Potraviny pro hladové, Mezinárodní křesťanská organizace pro pomoc a rozvoj, Phoenix, Arizona, US
Zelený nindža, údržba pozemků, Londýn, UK  •  GrassMat, odolné rolovací základy pro trávníky a pěšiny, US
Green grass Broadband (Širokopásmový přenos Zelená tráva), instalace zařízení pro vysokorychlostní připojení k internetové síti, Heddington, Wiltshire, UK  •  Green Flag Award (Cena Zelený prapor), akreditace přiznávaná veřejně přístupným parkům a otevřeným prostorám, UK  •  Green Turf & Sports, trávníky pro sportoviště, Missouri, US  •  Kmotr trávníku, Sekání trávy, odklízení sněhu, instalace drnu apod., Calgary, CA (logo je parafrází loga pro film Kmotr podle M. Puza)
Lawn-Butler, zakládání a údržba trávníků, Bountiful, Utah, US  •  LDK, péče o trávníky, Overland Park, Kansas, US  •  Liberty Greens, golfové trávníky, Arizona, US
Milujte svůj trávník, péče o trávníky, Houston, Texas, US  •  Midland, turf Suplies, travnaté plochy, Meriden, Anglie, UK  •  Mow Bros (Žnoucí bratři), údržba trávníků a zahrad, Melbourne, AU  •  Muller, péče o trávníky, pinterest.com  •  A Blade of Grass, projektování zahrad, Sudbury, Massachusetts, US
Národní sdružení péče o krajinu, US-CA  •  Perf-a-Lawn, tvorba a údržba trávníků, Pittsburgh, Pennsylvania, US  •  Nový trávník, expert na umělou trávu, Farnham, Surrey, UK
Plush Grass, umělohmotné trávníky, Denver, Colorado. US  •  Solow, údržba trávníků, („ceny tak nízké, tráva tak nízká“), US  •  Syntech, umělé trávníky, Florida, US
Tři přátelé, etiketa saké, JP
Sladká tráva, mlékárna, Thomasville, Georgia, US  •  Real Turf, umělé trávníky, Alicante, ES  •  Turf HD, údrřba travnatých ploch, Charlottesville, Virginie, US


Sympatických odvážlivců, kteří v korporátu podnikatelů s turfem a drny použijí jinou barvu než nějaký odstín zelené, moc není, ale budiž jim čest a sláva.

Taktéž zpracování trávníků, respektive listů travin, není úplně jednoduchá záležitost. Jednotlivý vyseparovaný list už je sám o sobě poměrně abstraktní tvar, tak jako pohled do skrumáže travnatého povrchu; action painting by byla adekvátním způsobem zobrazení takové struktury. Nicméně, někteří designéři neváhali jít ve stylizaci ještě dále a jejich strohé geometrické tvary nepostrádají určitou sílu i půvab.

Středoevropské oko zaujme arabské zpracování motivu trávy v logu dodavatele umělých trávníků v Abú Dhabi.

Na okraj

S fenoménem trávy je spojeno několik záludností. Trávník (uměle udržovaný, kultivovaný) je v podstatě kulturní poušť, podobně jako například asfaltové parkoviště. Nesmí zde žít a nežijí žádné jiné organismy, než druhy, které člověk pěstuje, tedy několik málo vyšlechtěných jednoděložných rostlin, podobně jako je tomu u obilovin.
Pečlivost úsilí o dokonalý vzhled trávníku, jako stejnoměrně a co nejníže zastřiženého, pravidelného, jednolitého porostu může mít i charakter obsese.

Závěr

Ať jste již fandou anglického trávníku, v okolí víkendových chat a chalup proslule zvaného trávník pražský, nebo milujete chráněný fenomén „květnaté krkonošské louky“, v podstatě také umělý, ne přirozený, máte k dispozici pradávnou inspiraci tvoření - jak zahradnického, tak grafického - obojí je design. Komu se nelení, tomu se zelení!Poznámky:
*A  Text koránu popisuje ráj (arabsky slovem džaná - dosl. zahrada) jako ohraničený prostor, v němž dominuje hojnost a různorodost tekoucí vody. Zeleň není nejreprezentativnější barvou vody. Velká frekvence slov jako perly, drahé kamení, zlato, atd. apod. v souvislosti s popisem rajských zahrad se zelení také jaksi koliduje.

*B  Arab je slovo původně odvozené ze slova „arabha“ (poušť) vyskytujícího se ve Starém zákoně

*D  Původně bylo v textu „vyřvávání“

*O  Odkazuji ctěné čtenářstvo na heslo lipnicovité na wikipedii. Mnozí budou překvapeni, co všechno tato čeleď, česky obecně označovaná jako trávy, zahrnuje. A taky, co ne...

*P  Celosvětový podíl obilovin na lidské výživě je odhadován na 60-70 %.

*R  Někteří autoři (např. Řehoř Divotvůrce) interpretují Pannu Marii jako neobdělané pole, na kterém vzešlo obilí bez setí, klasy pak vydají zrno, z něhož se stane chléb, což je obraz Ježíše Krista v eucharistii.

*T  Tráva jako slangový výraz pro návykovou drogu ze samičí rostliny konopí setého (Cannabis sativa) není předmětem tohoto článku ani náhodou.

*V  V našich končinách máme taky vánoční zelenou rostlinnou dekoraci - jmelí, stálezelené i přes zimu. Symbolizuje plodnost a štěstí. I když je to poloparazitický druh. Mezi trávy nepatří.

*Y  Trávu jako samostatnou obecnou figuru Heraldická terminologická konvence neuvádí; trávník pouze jako „Expresivní výraz pro konvenční termín PATA ŠTÍTU používaný pouze v případě, je-li tato zelená.
Nepochybíme však, pojmenujeme-li i zelenou patu štítu tímto termínem“

*Z  Zdroj: Dr. Z. Alemseged, předseda antropologického oddělení Kalifornské akademie věd

Původní text byl napsán v dubnu roku 2021 a publikován ve Fontu č. 179/5/2021 (téma: Fotbal - reprezentace a ligy).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v létě roku 2021, po druhém očkování proti covidu, v krkonošském zákoutí.